Så styrs hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården styrs av förtroendevalda politiker. I Västra Götalandsregionen tillämpas den så kallade beställar-/utförarmodellen. Det innebär att de politiska uppdragen som ägare, beställare och utförare av hälso- och sjukvård har separerats och renodlats.

Politikerna har stöd av tjänstemän som utreder, gör analyser och beräkningar, utformar planer och förslag som underlag för de politiska besluten. Också tjänstemannastödet har delats upp utifrån de olika rollerna.

Ägare: Regionfullmäktige och regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ägare är regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det yttersta ansvaret för hälso- och sjukvården har regionfullmäktiges 149 folkvalda ledamöter. Fullmäktige beslutar om mål, inriktning, prioriteringar, den ekonomiska fördelningen, regionskatten med mera. Större delen av de pengar som finansierar hälso- och sjukvården fördelar regionfullmäktige på de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna, som är "beställare".
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ett särskilt ansvar för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor. Besluten tas i regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Regionfullmäktige har också två kommittéer: folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter.

 

Regionfullmäktige Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Folkhälsokommittén Kommittén för mänskliga rättighete  Folkhälsoarbetet

Beställare: 5 hälso- och sjukvårdsnämnder

De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna "beställer" hälso- och sjukvård av olika "utförare". Hälso- och sjukvårdsnämnderna företräder befolkningen i sina respektive områden och för dialog med medborgarna på olika sätt. Nämnderna kartlägger och analyserar behoven av primärvård, sjukhusvård, tandvård,  folkhälsoinsatser (tillsammans med folkhälsokommittén) och insatser för människor med funktionshinder (tillsammans med rättighetskommittén). Nämnderna träffar överenskommelser och sluter avtal med olika verksamheter utförare om det utbud och de insatser som behövs.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Utförare: Verksamheter inom sjukvård, tandvård, habilitering m.fl.

Utförare är till exempel ett sjukhus eller en sjukhusgrupp, primärvårdsförvaltningen, Folktandvården, Habilitering & Hälsa. Var och en av dessa förvaltningar har en politisk styrelse som svarar för att det som beställts utförs enligt avtal och beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har också avtal med ett flertal privata vårdgivare/utförare. Styrelser inom vård och hälsa hittar du till höger, Politiska organ inom vård och hälsa

Patientnämnderna ger stöd till patienter

De fyra patientnämnderna ger stöd och hjälp åt patienter (och anhöriga) som har råkat ut för problem i sjukvården och tandvården. Det gäller inte bara Västra Götalandregionens sjukvård och tandvård utan också sjukvård/tandvård som finansieras av Västra Götalandregionen. Nämnderna är opartiska och fristående både från verksamheterna och övriga politiska organ. De har ett gemensamt tjänstemannakansli, Patientnämndernas kansli, med kontor i Göteborg, Mariestad, Borås och Uddevalla. 

Patientnämnderna. Om nämndernas uppdrag, ledamöter.Patientnämnden. Om du inte är nöjd med vården.

Samverkansnämnden

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner som samarbetar inom sjukvård och tandvård. Den västra sjukvårdsregionen omfattar Västra Götalandsregionen och norra delen av Landstinget Halland. Samarbetet gäller dels högspecialiserad vård, dels valfrihet. Nämnden har en rådgivande och rekommenderande funktion. Länk till nämnden finns i högerkolumnen.

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m