Lite historik 2012-2014

Sidan kommer att arkiveras 2017-03-06 om sidan inte uppdateras.


Eftersom kunskapsnivån och stödinsatserna tidigare varierade stort i landet beviljade Socialstyrelsen medel för ett nationellt utvecklingsarbete för gruppen barn som anhöriga 2012-2014. Projektet är avslutat och Socialstyreslens slutrapport finns publicerad på Nka:s hemsida under rapporter.

2009 tillkom bestämmelsen i 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen för att stärka barnets situation i de fall föräldrar eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har allvarliga svårigheter eller avlider.

Utvecklingsarbetet har syftat till att alla verksamheter som möter barn ska ha fått möjligheter att bygga upp långsiktiga och kända stödstrukturer. Variationen i stöd till barn som anhöriga ska ha minskat och stödet vara en del av den ordinarie driften. Projektet har varit framgångsrikt med flera mervärden. Mer om projektet kan du läsa i slutrapporten nedan.

Lägesrapporter

Lägesrapport 2012-09-01 – 2013-02-28

Lägesrapport 2013-03-01 – 2013-12-31

Slutrapport

Genomförda aktiviteter

  • Konferens den 5 och 6 februari 2015. Nu finns presentationer från konferensen på hemsidan www.vgregion.se/barnsomanhoriga2015. Där finns det också länk till Nka:s webbplats där du hittar inspelningarna från föredragen.
  • Kartläggning av befintliga modeller för uppföljning och utvärderingar
  • Inhämtande av information från hälso- och sjukvården, kommuner och idéburna organisationer
  • På uppdrag av socialstyrelsen utformning av en nationell webbaserad utbildning för personal
  • Utveckling av regionövergripande vägledning och information mm
  • Kunskapsspridning och utbildningar
  • Lansering av stödmaterial nådde under 1 vecka över 1000 anställda i Västra Götaland och togs emot väl. Spridning av materialet sker kontinuerligt. Material beställer du genom din förvaltnings processtödjare.
  • Utbildning Barn som anhöriga dag 1 är genomförd i Göteborg och Borås och har nått ca 250 deltagare. Under dag 2 deltog ca 225 personer. Båda dagarna var mycket uppskattade och vi hoppas att kunna återkomma framöver med liknande upplätt.

Kontakt

Christina Ramnfors
Koncernkontoret
Koncernstab hälso- och sjukvård

 
0700-82 27 23

uiqt|wBkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m