Enheten Asyl-och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården


Hälso- och sjukvård för asylsökande med flera

På den här sidan kan du bland annat läsa om vilken hälso- och sjukvård asylsökande med flera har rätt till.

Rätt till vård enligt lag

Regionens skyldighet att ge vård till asylsökande med flera, finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (2008:344) och lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013:407).

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
Den 1 juli 2013 infördes en lag som innebär att landsting/regioner är skyldiga att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd (gömda/papperslösa), subventionerad hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som asylsökande.

Barn under 18 år

Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd, som inte fyllt 18 år, har rätt till hälso- och sjukvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn samt en kostnadsfri hälsoundersökning. Barn har rätt till tolk.

Vuxna över 18 år

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, som fyllt 18 år, har rätt till:

 • Akut/omedelbar vård på vårdcentral, jourcentral, akutmottagning etc.
 • Vård som inte kan anstå/vänta (se definition nedan),
  inklusive förlossningsvård, övrig specialistvård, rehabilitering och hjälpmedel.
 • Mödrahälsovård.
 • Vård vid abort.
 • Preventivmedelsrådgivning.
 • Läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner.
 • Vård och åtgärder enligt smittskyddslagen.
 • Sjukresa till och från vården.
 • En kostnadsfri hälsoundersökning.
 • Tolk.

Alla asylsökande vuxna och barn ska ha ett LMA-kort eller kvitto på asylansökan, som ska uppvisas när de besöker vården. Det LMA-nr/dossienr som finns på kortet/kvittot ska följa patienten genom hela vårdkedjan och noteras i journaler, fakturaunderlag och eventuella remisser etc.

Definitioner

Asylsökande
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Anknytning till flykting
En personer som fått uppehållstillstånd på grund av familjeband till någon som fått uppehållstillstånd som flykting.

Flykting
Någon som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Kvotflykting
En utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Kvitto på asylansökan
Alla som söker asyl i Sverige får ett kvitto på sin asylansökan, som gäller ett par veckor fram tills de får ett LMA-kort. På kvittot finns ett dossienr = LMA-nr. Kvittot ska uppvisas vid besök i vården och ger asylsökande rätt till subventionerad vård enligt lag, på samma sätt som LMA-kortet.

LMA-kort
En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och därmed berättigad till vård enligt gällande bestämmelser. Utfärdas av Migrationsverket.  LMA = Lagen om Mottagande av Asylsökande m.fl. Mer information om LMA-kortet finns på Migrationsverkets hemsida.
Kortets giltighetstid finns endast noterat på LMA-kortet. Kontakta Enheten Asyl- och flyktingfrågor om giltighetstiden på kortet nyligen har gått ut, för att säkerställa om personen fortfarande är asylsökande.

LMA-nummer
LMA-nummer eller dossiernummer/dossnr är ett unikt nummer för varje asylsökande. Numret finns på LMA-kortet eller kvittot på asylansökan och består av åtta siffror samt ett snedstreck med en siffra, t.ex. 50-008920/4. Siffran efter snedstrecket talar om antalet kort som Migrationsverket har utfärdat.  

Nyanländ
En person som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden hen omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
Personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning och personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om tillstånd för att vistas här (gömda/papperslösa). Avser inte EU-medborgare, som omfattas av särskilda regler. För mer information se SKL:s handbok "Vård av personer från andra länder".

Vård som inte kan anstå/vänta
Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren eller annan ansvarig vårdpersonal. Se mer information från Socialstyrelsen här.uiqt|wBivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{mivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5m5t}vlmttH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5m5t}vlmttH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{mivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m