Avdelningar och enheter koncernstab hälso- och sjukvård

Här kan du läsa om avdelningar och enheter inom koncernstab hälso- och sjukvård.

Avdelning vårdens digitaliseringEnhet eHälsa

Avdelning systemutveckling och strategiEnhet Kunskapscentrum för jämlik vård
Sjukvårdstrategiskt team

Avdelning kunskapsstödEnhet kunskapsstöd för somatik
Enhet kunskapsstöd för psykisk hälsa
Enhet kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel

Avdelning patientsäkerhet
Enhet patientsäkerhet

Avdelning kvalitetstyrning, uppdrag och avtalEnhet nämndsmordning
Enhet primärvård
Enhet specialistvård
Enhet tandvård

 

Avdelning vårdens digitalisering

Avdelningen vårdens digitalisering ska främja hälsa och stärka patientens ställning samt förenkla kontakt och dialog med vården med hjälp av e-hälsolösningar.

Avdelningen driver arbetet med att utveckling e-hälsa och Framtidens vårdinformationsmiljö för sjukvårdssystemet i Västra Götalandsregionen för att möjliggöra en moderniserad vårdinformationsmiljö. Avdelningen arbetar med verksamhetsstyrning av IS/IT och att utveckla vårdens metoder med hjälp av e-hälsolösningar. Vidare skapar avdelningen förutsättningar för koncernövergripande utnyttjande av information genom arbete med standards, kodverk, termer och begrepp.

Avdelningschef  Ragnar Lindblad (från 1 januari 2016)

Enhet eHälsa

eHälsa är en enhet inom avdelningen Framtidens vårdprocesser. Enheten prövar och utvecklar elektroniskt överförbara tjänster till allmänhet, patienter och vårdpersonal av alla kategorier. Enheten anpassar, vidareutvecklar och förpackar elektroniska tjänster efter regionalt mönster och regionala rutiner.

Enhetschef Patrik Mattsson, 070-582 41 48,  

Patientdatalagen
Journal via nätet

Avdelning Systemutveckling och strategi

Avdelningen Systemutveckling och strategi identifierar, initierar och driver utvecklingsprojekt för att förbättra sjukvårdssystemet och öka vårdens kvalitet och effektivitet. Avdelningen är en mötesplats för kreativ samverkan och förnyelse kring ett långsiktigt arbete både inom Västra Götalandsregionen och med externa samarbetspartners som till exempel universitet och högskolor, nationella och internationella sjukvårdsorganisationer. Avdelningen arbetar även med omvärldsbevakning samt med att stödja och vägleda projekt och aktiviteter som främjar en modern hälso- och sjukvård samt tandvård som vilar på jämlika och jämställda grunder.

Avdelningschef Sylvia Määttä, 070-767 41 76,  

Enhet Kunskapscentrum för Jämlik vård

Kunskapscentrum för Jämlik vård (KJV) är en enhet inom avdelningen Systemutveckling och strategi. Enhetens uppdrag är att förbättra hälso- och sjukvårdens innehåll och kvalitet genom att arbeta för en jämlik vård för att alla invånare i VGR.

Enheten arbetar med verksamhetsnära förbättringsarbete och med att integrera jämlikhet i VGR’s lednings- och styrsystem. KJV initierar forskning och bidrar till kompetensutveckling.

KJV utvecklar konkreta metoder och verktyg som stöd i det patientnära mötet och har ett särskilt fokus på en pedagogisk modell för patient- och närståendeutbildning, där patienter och vårdpersonal utbildas tillsammans, för att leda utbildningsinsatser. Modellen utgår från ett personcentrerat förhållningssätt.

KJV:s arbete utgår från en medvetenhet kring hur samhällets normer påverkar jämlikheten i vården och hur ett fokus på patienternas perspektiv förbättrar såväl vårdens jämlikhet som kvalitet. KJV samarbetar kontinuerligt med bland annat förvaltningarna inom hälso- och sjukvården, koncernstaben hälso- och sjukvård, övriga koncernkontoret, regionala och nationella aktörer, universitet och högskolor. 

Enhetschef Malena Lau, 070-190 16 01,  

Kunskapscentrum för Jämlik vård

Sjukvårdstrategiskt team

Det sjukvårdstrategiska teamet ansvarar för att utveckla ny kunskap och ge stöd i strategiskt viktiga förbättringsområden. Teamets arbete utgår från vårdens vardag och sker i nära samarbete med medarbetare inom utförarförvaltningarna. Teamet bildar en mötesplats för samverkan och förnyelse för ett långsiktigt arbete kring vårdens kvalitet och effektivitet.

Teamledare Agneta Patriksson, 070-508 25 20,     

 Sjukvårdstrategiskt team

Avdelning kunskapsstöd

Avdelningen Vården innehåll och kunskap har det samlade ansvaret för vårdens innehåll och prioriteringen av det ordnade införandet samt utmönstringen. Avdelningen har ägaransvaret för den kliniska forskningens infrastruktur inom hälso-och sjukvård samt tandvård, samordnar regiongemensamma strategier och processer samt stödjer utförare och beställare i respektive uppdrag. Dessutom samordnar avdelningen regionens sjukhusapotek och leder läkemedelsarbetet och hjälpmedelarbetet i Västra Götalandsregionen.

Avdelningschef Peter Lönnroth, 010-441 15 58,  .

Enhet Kunskapsbassför för somatik

Kunskapsbaserad vård är en enhet inom avdelningen Vårdens innehåll och kunskap. Enheten samordnar och genomför centrala processer som ordnat införande, utmönstring, regionuppdrag och regionala medicinska riktlinjer. Enheten ansvarar också för de regionala vårdprocesserna och arbetar med regiongemensamma frågor om kunskapsstyrning och hur denna styrning kan vidareutvecklas i Västra Götalandsregionen.

Enhetschef Karin Fröjd, 073-660 16 97,  .  

Ordnat införande av nya medicinska metoder och läkemedel

Enhet kunksapsstöd för psykisk hälsa

Psykisk hälsa är en enhet inom avdelningen Vårdens innehåll och kunskap. Enheten är ett regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa, en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete i primärvården, barn-och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Enheten implementerar evidensbaserad kunskap och metodutveckling ur ett patientnära perspektiv.

Enhetschef Liselotte Risö Berglund, 070-854 02 95,  .

Kunskapscentrum för psykisk hälsa

Enhet kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel

Läkemedel och hjälpmedel är en enhet inom avdelningen Vårdens innehåll och kunskap. Enheten samordnar regiongemensamma strategier och processer samt anger riktlinjer och regiongemensamma regelverk. Enheten stödjer utförare och beställare i deras respektive uppdrag och ansvarar för externa kontakter och regionövergripande affärsrelationer. Enheten följer även upp läkemedelsanvändningen i Västra Götaland och samordnar sjukhusapoteken.

Enhetschef Anders Carlqvist, 010-44 11 361,  

Läkemedel i Västra Götalandsregionen

Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen

Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen

 

Avdelning patientsäkerhet

Avdelningen patientsäkerhet tar tillvara patienternas intressen, synpunkter och erfarenheter för att använda dessa i det kontinuerliga förbättringsarbetet inom hela Västra Götalandsregionen för att nå en säker och jämlik vård. Avdelningen arbetar även med patientnära frågor som valfrihet, vårdgaranti, patientavgifter, patientrörlighetsdirektivet och nationella patientenkäten. Vidare finns inom avdelningen det försäkringsmedicinska området och det långsiktigt strategiskt patientsäkerhetsarbetet. Inom avdelningen finns även den regionala STRAMA-gruppen.

Enhet Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en enhet inom avdelningen Vårdbehov och patientsäkerhet Enheten arbetar med långsiktiga patientsäkerhetsfrågor genom ett kontinuerligt och strategiskt arbete. Enheten ansvarar för kontakter med tillsynsmyndigheten (IVO) inom ramen för Västra Götalandsregionens roll som vårdgivare. Inom enheten ingår även STRAMA gruppens arbete med utbildnings- och uppföljningsarbete kring antibiotikafrågor. Enheten ansvarar för chefläkarnätverket.

Enhetschef Karin Möller 0700-20 66 00,   ,

Säker vård

 

Avdelning Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal

Avdelningen Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal stödjer hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen i deras uppdrag., Avdelningen ger hälso- och sjukvårdsnämnderna stöd i deras uppdrag att vara befolkningsföreträdare utifrån befolkningens behov av hälso- och sjukvård och tandvård. Styrelsen och nämnderna ska stödjas i att genomföra de uppdrag nämnderna får av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Vidare säkerställer och samordnar avdelningen att koncernkontorets övriga staber och avdelningar ger nämnderna erforderligt stöd.

Avdelningschef Leena Ekberg, 070-082 22 29,  

Enhet nämdsamordning

Samverkan och medborgardialog är en enhet inom avdelningen Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal. Enheten stödjer de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna och samordnar främst i arbetet med vårdsamverkan. Enheten utreder och kartlägger vårdbehov. Enheten är även ett stöd till nämnderna i deras medborgardialog.

Enhetschef: Sverker Hänel

Enhet Primärvård

Primärvård är en enhet inom Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal. Enheten utreder och kartlägger vårdbehov, beställer och följer upp primärvård oavsett avtalsform. Det handlar om överenskommelser (egen regi), nationella taxan, vårdval och upphandlad verksamhet. Enheten arbetar även med utveckling av vårdvalsmodellerna, avtal och överenskommelser samt kvalitetssäkrar vården.

Enhetschef Marie Gustavsson, 072-729 76 60,  

Enhet Specialistvård

Specialistvård är en enhet inom Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal. Enheten utreder och kartlägger vårdbehov, beställer och följer upp specialistvård oavsett avtalsform. Det handlar om vårdöverenskommelser (egen regi), nationella taxan, eventuella vårdval och upphandlad verksamhet. Enheten arbetar även med att beställa och följa upp  habiliteringsverksamhet. Enheten arbetar även med utveckling av avtal och överenskommelser samt kvalitetssäkrar vården.

Enhetschef Barbro Hedin, 010-441 14 09,  .

Enhet Tandvård

Tandvård är en enhet inom avdelningen Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal. Enheten tar fram strategier, utvecklar, utreder och kartlägger vårdbehov samt beställer och följer upp tandvård oavsett avtalsform. Enheten arbetar även med utveckling av avtal och överenskommelser samt kvalitetssäkring. Det handlar om vårdöverenskommelser (egen regi), avtal om tandvård till barn, ungdom och unga vuxna, regionens särskilda tandvårdsstöd och den käkkirurgi som bedrivs i närhet till sjukhus.

Enhetschef Ann-Marie Olhede, 076-116 90 01,  .

Tandvård

Ledningsstöd

Hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsstöd samordnar avdelningens arbete samt bereder ärenden till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

uiqt|wBxi|zqs5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mxi|zqs5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%yt%vqi5uii||iH%vozmoqwv5{m{%yt%vqi5uii||iH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitmvi5ti}H%vozmoqwv5{muitmvi5ti}H%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5xi|zqs{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5xi|zqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5twvvzw|pH%vozmoqwv5{mxm|mz5twvvzw|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{m4tw||m5zq{wjmzomztqvlH%vozmoqwv5{mtq{m4tw||m5zq{wjmzomztqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{msizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmmvi5msjmzoH%vozmoqwv5{mtmmvi5msjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5m5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muizqm5m5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjizjzw5pmlqvH%vozmoqwv5{mjizjzw5pmlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4uizqm5wtpmlmH%vozmoqwv5{mivv4uizqm5wtpmlmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxi}tqvi5w{kiz{{wvH%vozmoqwv5{mxi}tqvi5w{kiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m