Diabetesrådet

Diabetesrådet fungerar som ett forum för tvärprofessionellt samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter och samverka därigenom med de regionala medicinska sektorsråden. 

Diabetesrådet arbetar kontinuerligt för "God vård på lika villkor" genom att

  • verka för att god vård och tillgängliga resurser kommer patienter tillgodo på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt.
  • utveckla vårdprogram och andra riktlinjer för diabetes såväl för den regionala nivån som för den lokala och därvid belysa resurs-, organisations- och utbildningsbehov som grund till beslut.
  • utveckla det Nationella Diabetesregistret (NDR) regionalt och uppnå en hundraprocentig anslutning till NDR.
  • utveckla uppföljnings- och utvärderingsarbetet.
  • utveckla former för Individuella vårdöverenskommelser.
  • verka för gemensamma grunder för prioriteringar inom vården
  • värdera nya och befintliga medicinska metoder
  • verka för ett välfungerande samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård.
uiqt|wB&uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m