Strokerådet

Det regionala strokerådet är ett regionalt rådgivande organ för utvecklande av strokevården inom regionen och arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer med att uppnå god strokevård på lika villkor.


Rådet skall även tillföra den politiska och administrativa ledningen sakkunskap i medicinska och verksamhetsrelaterade frågor samt att utgöra ett forum för samråd och samverkan inom det särskilda ansvarsområdet strokevård

Dessutom förväntas strokerådet:

 • att stödja arbetet med att förbättra inrapportering till Riks-stroke inom regionen samt att bidra till arbetet med regional bearbetening av kvalitetsindaktorer inom strokevården
 • att bistå regionen med Socialstyrelsen revidering/uppdatering av det nationella riktlinjer för stroke genom att på uppdrag av hälso och sjukvårdsavdelningen
 • att utifrån det nya nationella riktlinjer för stroke samordna och ge förslag till revidering av det regionala vårdprogrammet för stroke

  Strokerådets sammansättning skall så långt det är möjligt spegla strokevården i Västra Götaland, såväl professionellt, organisatoriskt som geografiskt.
  Regionens hälso- och sjukvårdsorganisation och kommunerna med dess vård- och omsorgsförvaltningar är viktiga samverkanspartner. Förankring av uppdraget och medverkan från kommunerna sker genom Västkom. Förankring av arbetet skall också ske i berörda sektorsråd eller andra medicinska råd.

  Rådets ordförande: Lars Rosengren, SU/Sahlgrenska, telefon 031-342 00 00
  Koordinator: Catharina Wede, SU/Sahlgrenska, telefon 031-342 00 00
uiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m