Klassifikationer och ersättningsmodeller

Primärklassifikationer

Sekundärklassifikationer

RAKEL

Ersättningsmodeller och resursfördelning

Primärklassifikationer

Klassifikationer indelas i primär- och sekundärklassifikationer. Socialstyrelsen har ansvar för de nationella klassifikationerna inom hälso- och sjukvård. Syftet är att ge enklare och mer meningsfull beskrivning av prestationer i vården. Vårdgivarna använder sig dagligen av klassifikationer och det är viktigt att de har god kunskap om vilken betydelse klassifikationerna har. Socialstyrelsen har ansvar för de nationella klassifikationerna och reviderar dem årligen.

 • Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (ICD-10-SE)
 • Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - primärvårdsversion 1997 (KSH97P)
 • Klassifikation av vårdåtgärder (omfattar både kirurgiska (KKÅ) och medicinska (KMÅ) åtgärder (KVÅ)
 • Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

Länk till Regionala åtgärdsförteckningar KVÅ

Länk till Beslut/ riktlinjer

Sekundärklassifikationer

Klassifikationer indelas i primär- och sekundärklassifikationer. De sistnämnda utgör även grunden för de beskrivningssystem som är centrala för hälso- och sjukvården. Det finns åtminstone 2 olika perspektiv att anlägga på ett beskrivningssystem. Det ena är att ugå ifrån vilka åtgärder sjukvården genomför i sysfte att lindra sjukdomsbördan, Nord-DRG. Det andra är att försöka beskriva befolkningens hälsoläge, ACG. Det ena verktyget utgår från behov, medan det andra utgår från åtgärder eller prestationer. Systemen kan således komplettera men inte ersätta varandra. 

Nord-DRG en sekundärklassifikation som bygger på uppgifter från primärklassifikationerna KSH97 och KVÅ. Syftet är att ge en enklare och mer meningsfull beskrivning av prestationer i vården.
ACG (Adjusted Clinical Groups) kan användas såväl för att beskriva hälsotillstånd i befolkningen som för att fördela resurser efter den förväntade vårdtyngden. Kan användas som stöd vid kvalitetsarbete, vid folkhälsoinriktat arbete och vid analys av befolkningens behov.

Länk till Beslut/ riktlinjer

RAKEL

RAKEL består av representanter från regionens utförare av hälso- och sjukvård, regionstyrelsens kansli samt hälso- och sjukvårdskanslierna. Inom RAKEL sker förankring, informationsspridning samt ställningstagande inför förslag till beslut. Uppdraget till RAKEL innebär:

 • Samordna och utveckla det regionala arbetet med klassifikationsfrågor
 • Tolka och förtydliga fastställda ersättningsmodeller för hälso- och sjukvård
 • Analysera och utvärdera tillämpade ersättningsmodellers funktion och styreffekter på verksamheten
 • Ta initiativ till förändringar inom klassifikations- och ersättningsområdet om utvecklingen fordrar detta
 • Fälja den nationella och internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet
 • Tillse att fastställda regelberk för klassifikation och ersättning efterlevs
 • Utgöra remissinstans för terminologifrågor med beröring mot ansvarsområdet

Beslut i frågorna fattas på lämplig nivå med hänsyn till frågans art:

 1. Frågor inom ansvarsområdet där förslaget kan innebära stora förändringar jämfört med utgångsläget beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektören.
 2. Mindre ändringar i gällande regelverk, tekniska frågor och liknande beslutas av gruppens ordförande. (Anneth Lundahl ordförande)

Länk till Beslut/ riktlinjer

Ersättningsmodeller och resursfördelning

Ekonomisk styrning är en av flera viktiga styrformer. Den tillämpas till exempel i budgetarbetet när resurser fördelas till olika områden samt när ersättning ska utbetalas för beställd och genomförd verksamhet. Ekonomi kan också användas för att förstärka incitament när man önskar styra i en viss riktning. Utfärd vård kan således ersättas på olika sätt, beroende på vilken styreffekt som är mest tydligt efterfrågad.

Syftet med ekonomistyrning är att söka uppnå de politiskt fastställda målen. Inom tillämpade ersättningsmodeller verkar olika komponenter jämsides, vilket innebär att avvägningar mellan olika alternativ är viktiga för a tt nå önskad styreffekt. Fastställda ersättningsmodellers tillämpning och faktiska styreffekter behöver följas upp löpande.

Det finns ett stort behov av regionalt enhetliga linjer inom ersättningsområdet och att de ersättningsmodeller som tillämpas inom olika verksamhetsområden inte motverkar varandra. Det är även nödvändigt med en gemensam tolkning av beslut.

Länk till Beslut/ riktlinjer

Länk till Rapporter

uiqt|wBuwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizk}{5mlmv{|zwuH%vozmoqwv5{muizk}{5mlmv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m