Beslut och riktlinjer

Beslut och riktlinjer tagna av Hälso- och sjukvårdsdirektören och ordförande RAKEL

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö

 

A

 Avliden patient - registrering2015-03-10

B

Besökstyp

Besökstyp I - förändrad registrering i samband med inskrivningsbesök2015-05-21

Utvecklad kodning av besöksötyp E- Efterföljande besök2014-09-18

Besökstyp P - Preoperativt besök2014-09-18

Förändring beskrivning besökstyp V - Vaccination 2014-09-18

Förändrad beskrivning besökstyp Jpubl 2014

Besökstyp D - förändrad definitionpubl 2013

Besökstyp G och M - förändrad definiton publ 2013

Tillägg besökstyp telefonkontakt TBBeslut ordf RAKEL 2015-01-02

Nya besökstyper telefonkontakt publ 2014

D

Dagsjukvård
Definition dagsjukvård , DRG-baserad 2017Västra Götandsregionen övergick till Socialstyrelsen definition av dagsjukvård fr o m 2009

Definition dagsjukvård, DRG-baserad 2015Västra Götalandsregionen övergick till Socialstyrelsen definition av dagsjukvård fr o m 2009

Ersättning dagkirurgisa behandlingar nolldatarpubl 2005

 

Diagnos
Diagnos- och åtgärdsregistrering i sluten vård 2009-02-20 

DRG
Information regionalt DRG arbete och viktlistor för sjukhusvård  2012

Förbättrad gruppering av casemix - CC-modellen2011-04-04
Dokument om test av CC-modellen 2011-03-11

DRG- gruppering2007-06-04

Tillbaka upp på sidan

E

 

H

Hjälpmedel
Ersättning för kostnader för personliga hjälpmedelHSD_A 2009-01-27

Hälso- och sjukvårdspersonal
Ny regional HSP kategori - barnmorskaBeslut ordf RAKEL 2015-01-02
Gruppering av tandläkareBeslut RAKEL 2014-09-18
Beslut förändrad benämning sjukgymnast 2013-03-13
Förteckning hälso- och sjukvårdspersonal kategoriuppdaterad 2016-07-01

I

Inskrivningsbesök
Inskrivningsbesök - diagnosregistrering2015-01-01
Förtydligande registrering av inskrivningsbesök2016-10-11

Inskrivningsbesök - tillägg till regional definition  2008-05-13
Inskrivningsbesök - förtydligande av registreringsförändringar2005-09-27
Inskrivningsbesök - registrering och ersättning2004-09-23

  Internetbehandling (KBT) - registrering2015-03-10

K

KostnadsytterfallHantering av kostnadsytterfall från och med 2012, 2011-02-23

KPP (Kostnad per patient) 
KPP - regler för matchning2007-12-12

KVÅ-koder

Regional KVÅ-kod personcentrerad utbildningBeslut ordf RAKEL 2016-09-22

Ändring av kodtext och beskrivningstext regional KVÅ-kod UV012Beslut ordf RAKEL 2016-10-25

Regional åtgärdskod UX405 och UX408_byte av namn och beskrivningBeslut ordf RAKEL 2016-09-01

Regionala åtgärdskoder - utredning och behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)Beslut ordf RAKEL 2016-06-23

Regional åtgärdskod - byte av namn och beskrivning UX401Beslut ordf RAKEL 20160407

Regional tillfällig åtgärdskod inom primärvården - Samordnade stödjande insatser vid psykisk ohälsaBeslut ordf RAKEL 20151102

Regionala åtgärdskoder - neuropsykiatrisk utredningBeslut ordf RAKEL 20151102

Regionala åtgärdskoder - beroendevårdeBeslut ordf RAKEL 2015-01-19

Regional åtgärdskod - Basutredning avslutadBeslut ordf RAKEL 2015-01-02

L

 Dyra läkemedel - rapport, förteckningsep 2009

Tillbaka upp på sidan

 

M

Medicinska verksamhetsområden

Enhetlig kodning av MVO i RO-registret för team på akutmottagningarRekommendation ordf RAKEL 20151102
Bilaga kodning av MVO - Fältet MVO i ELVIS/ConfDb

Medicinska verksamhetsområdenBeslut ny regional MVO-kod 2013-09-19

Medicinska verksamhetsområdenBeslut nya regionala MVO-koder 2012-03-23

Medicinska verksamhetsområden, förteckning (MVO)2016-06-28

Permissioner
Regionala regler vid permissionerRegler för registrering och debitering av permissioner i sluten vård, 2006-11-08
Tillämpningsanvisningar vid permissioner2006-10-27

Prestationsredovisning
Regionalt regelverk för prestationsredovisning, beslutRAKEL 20141120
Regionalt regelverk för prestationsredovisning, rapportRAKEL 20141120

Regionalt regelverk för prestationsredovisning, beslut 2013-01-11
Regionalt regelverk för prestationsredovisning, rapport 2013-01-11

R

Regionala term- och kodförteckningar 

HSD-A beslut: beslutsordning nya och förändrade koder inom Hälso- och sjukvård2014-11-19

HSD-A beslut Regional termförteckning2014-04-16

Regional termförteckning2013-11-21

Regionala läns- och kommunkoder i särskilda fall ver 1.8.62017-02-09

Regionala läns och kommunkoder - ny individer som vägrar uppge sin identitetBeslut ordf RAKEL 2015-11-12

Regionala läns- och kommunkoder Beslut RAKEL 20130620

 

Regionala koder

Regional avbokningskod - ATBeslut RAKEL 20141120

Regional avbokningskod - AÖP Avbokning överförd till privat vårdgivareBeslut 2015-05-10

Rergionala avtalstyper köpt vård - central finansieringBeslut 2016-05-09

Regional avtalstyp för köpt vård - RgBeslut ordf RAKEL 2015-09-10

Regionala avtalskoder för utlandsvård - köpt vårdssystemetBeslut ordf RAKEL 2015-02-23

Regional destinationskod - AVVEKBeslut ordf RAKEL 20150108

Regionala priokoder i ELVISBeslut ordf RAKEL 2016-03-24

Regional kod vidarebefordran inom standardiserade vårdförlopp cancerBeslut ordf RAKEL 20151102

Regionala koder vårdbegäranBeslut ordf RAKEL 20150102

Regionala in- och utskrivningskoder(Beslut av RIG 2010-03-24)

Registreringsregler
Registrering av vårdkontakter via digitala medier med ljud och bildBeslut 2016-11-24

Regional registrering av" Mobil dermatoskopi"Beslut ordf RAKEL 2016-10-31

Regionala registreringsregler för specialiserad vård 2016Beslut RAKEL 2015-10-20

Beslut registreringsregler för specialiserad vård 2016Beslut RAKEL 2015-10-20

Tillägg regioinala registreringsregler  - Beskrivning normalbesök

Tillägg regionala registreringsregler för sjukhusvårdRegistrering av inbäddade/överlappade vårdtillfällen, beslut 2012-05-22

Tillägg regionala registreringsregler för sjukhusvårdRegistrering av radiologiska åtg inom psykiatri, beslut 2012-03-23

Rehabiliteringsgrupper för slutenvård 2011Beslut 2011-02-28

Regional registrering standardiserat vårdförlopp cancer - start av SVF via telefonkontaktBeslut ordf RAKEL 2015-12-11
Regional registrering standardiserat vårdförlopp cancer - ingen behandling via brevBeslut ordf RAKEL 20151102
Registrering vårdkrävande barn på BBBeslut ordf RAKEL 2015-12-11

Registrering efterföljande besök på akutmottagningarBeslut 2015-05-10
Bilaga till beslut efterföljande besök på akutmottagningar

Registrering av koloskopisreening (SCREESCO)Beslut 2015-05-11

Regional registrering av köpt medicinsk rehabiliteringBeslut ordf RAKEL 2015-09-10

Registrering PKU-test efter hemgångBeslut 2015-05-11

Regional registrering av rattonykterhetstest (RF)Beslut RAKEL 2014-11-20; uppdaterat 2016-09-01

Registreringsrutin

Rutin - neuropsykiatrisk utredning inom vuxenpsykiatriBeslut ordf RAKEL 2017-01-05

 

tillbaka upp på sidan 

U

Uppdragshandling RAKEL 2013

Uppdragshandling KlassReg 2014

Utomregional vård - Hantering av köpt utomregional vård2016

V

Viktlista

Viktlista sluten vård 2017(enligt NordDRG-CC)
Viktlista öppen vård 2017(enligt NordDRG-CC)
Beslut regionala viktlistor 2017
Dokumentation viktlista 2017

 

Viktlista sluten vård 2016 (enligt NordDRG-CC)
Viktlista öppen vård 2016(enligt NordDRG-CC)
Beslut regionala viktlistor 2016
Dokumentation viktlista 2016

  

Vårdtillfällen
"Paralella vårdtillfällen"Regionala regler för registrering av "Parallella vårdtillfällen", beslut 2012-03-23

Utskrivningsklara patienterRegistrering och redovisning av vissa vårdtillfällen i samband med att patienter blivit utskrivningsklara, 2007-09-14
Sjukhusvårdtillfälle - regler fr o m 2006regler för sjukhusvårdtillfällen för somatisk korttidsfrån, gäller fr o m 2006, 2005-09-27

 

 Väntetider
VäntetidsmarkörRegistrering av "väntetidsmarkörer " vid uppföljning av väntetider/vårdgarantier inom specialiserad vård, 2009-05-03

Å

Åtgärder
Nya regionala åtgärdskoder - vårdval rehab2014

Arbetsordning regionala åtgärdskoder2012-10-05

Diagnos- och åtgärdsregistrering i sluten vård 2009-02-20

Åtgärdsregistrering Åtgärdsregistrering inom psykiatri samt specialistläkare verksamma inom primärvården, 2007-06-04 

 

Ö

Öppenvårdsbesök 
Öppenvårdsbesök under permissionRegistrering och redovisning av besök under permission, 2007-09-14

Öppenvårdsbesök - dialysregistreringDiagnos- och åtgärdsregistrering vid dialysbesök, 2006-04-24
Öppenvårdsbesök - dialysregistreringBesöksform vid dialysbesök, 2007-09-14

Öppenvårdsbesök - teambesök primärvården 2006-11-28

Öppenvårdsbesök - samma HoS kategori, olika specialiteter2006-10-27
Öppenvårdsbesök - akutmottagningsbesök som inte fullföljs2004-09-23
Öppenvårdsbesök - preoperativa bedömningar2004-09-23

 

Tillbaka upp på sidan 

uiqt|wBuwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m