Frågor och Svar

Frågor och svar är diskuterade i den regionala KlassReg gruppen samt HSA.
Sidan är under uppbyggnad.

 

Allmänna frågor

KVÅ

Diagnos

 

Allmänna frågor:

2015-03-30
Fråga:
Föräldrar kommer tillsammans med sina barn och startar ett gemensamt samtal och under detta besök delar de upp sig och föräldrarna samtalar med en eller flera behandlare parallellt med att barnet talar med en annan personal. Hur registreras detta i ELVIS
Svar: Ett besök på barnet. Enskilt eller teambesök beroende på hur många yrkeskategorier barnet träffar. Prestation N. Inget besök registreras på föräldrar. Delprestation är frivilligt att registrera på barnet för de yrkeskategorier i teamet som inte registrerar själva besöket.

2015-03-30
Fråga: Hur registreras om föräldrar kommer till en eller flera behandlare utan sina barn.
Svar: Registreras som indirekt kontakt på barnet (kontakt om patient). Besökstyp Ö och Prestation J i  ELVIS

2015-03-30
Fråga:
Hur registreras om föräldrar och barn kommer var för sig vid olika tillfällen under en dag till samma behandlare:
Svar: Ett besök på barnet. Enskilt besök eller teambesök beroende på hur många yrkeskategorier, Prestation N i ELVIS. Om besöket registreras som teambesök kan de övriga yrkeskategorierna registrera delprestation - besökstyp X i ELVIS, registreringen görs på barnet. Besök till flera vårdgivare eller samma vårdgivare under samma dag får endast ett besök faktureras huvudmannen.

2015-03-30
Fråga: Hur registreras en kontakt där inte någon patient eller förälder är närvarande? Ex Planeringsmöten med flera andra involveradee professionella.
Svar: I ELVIS registreras det som Indirekt kontakt på barnet - Besökstyp Ö, Prestation J

2015-03-30
Fråga: Hur förhåller sig andra företrädare för barnet gällande registreringar - familjehemsförändringar, styvföräldrar osv
Svar: Räknas som företrädare för barnet och jämställs med föräldrar.

2015-03-30
Fråga: Kan ett besök registreras med KVÅ-kod XU045 Upprättad av samordnad individuell plan och UX301 Uppföljning av samordnad individuell plan utan att patient eller närstående är närvarande?
Svar: Nej. De KVÅ koder ska endast användas om en vårdnadshavare/patient är med. Detta för att en vårdnadshavare ska godkänna den individuella plan som görs under mötet.

2015-02-12
Fråga:
Hur registreras  vaccinationer  för riskpatienter?

Svar: Registreras med besökstyp E

2006-06-20

Fråga: Hur registreras när patienten möter hälso- och sjukvårdspersonal från samma kategori men olika specialiteter?

Svar: Registreras som ett teambesök.

 2006-06-20
Fråga: Kan dagkirurgi vara teambesök?

Svar: Operationssköterskan och undersköterskan kan spela olika roller, alltifrån att vara rent assisterande till att vara egen hälso- och sjukvårdspersonal. Ju mer sköterskorna agerar självständigt desto rimligare är det att betrakta dems om vårdgivare och därmed skall den polikliniska operationen betraktas som ett teambesök. Agerar endast sköterskorna assisterande personal skall besöket ej registreras som teambesök. En viktigt bedömningsfaktor är vilken dokumentation sköterskorna lämnar efter sig. Om de dokumenterar  t ex pre- och postoperativt omhändertagande, för någon typ av operationsjournal etc, är det sannolikt att de är egen hälso- och sjukvårdspersonal.
Som vi bedömer det beror mycketpå sjukhsköterskas/undersköterskas roll. Ju mer självständigt de agerar (även om det sker på delegation) destor rimligt är att betrakta dem som egen hälso- och sjukvårdspersonal. Därmed blir det ytterligare en hälso-och sjukvårdspersonal utöver läkaren.
Det innebär att vid viss typ av dagkirurgi är det mest korrekt att registrera besöket som ett enskilt besök medan det vi andra typer är fråga om ett teambesök.

2006-06-20
Fråga: Varför är inte OTA med vid införandet av KVÅ?

 Svar: På de flesta sjukhus betraktas OTA som en servicespecialitet, men det är inte huvudorsaken till att OTA inte finns med. Vi tror inte att OTA har en vanlig besöksregistrering, sannolikt ingår inte OTA´s besök i det som redovisas som sjukhuset besök. Det finns inte någon åtgärdsförteckning då deras verksamhet inte har gåtts igenom. I KVÅ finns bara ngån enstaka åtgärd som passar OTA. Tills vidare avstår vi från att ha med OTA.

 upp

 KVÅ

2017-02-13
Fråga:
Vilken KVÅ-kod ska användas vid Xiapex-injektion för Peyronies sjukdom (induratio penis plastica)
Svar från socialstyrelsen: Kodningen blir DT002 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i entes, ligament, senskida, bindväv och dylikt, ospecificerad region + ATC kod för given behandling.

2016-09-01
Fråga:
Hur registreras ECMO (hjärtlungmaskin)
Svar: Användande av ECMO (hjärtlungmaskin) utan samtidig kirurgisk behandling - DV023
Användande av ECMO i samband med kirurgisk åtgärd - FXE00.
ECMO-behandling utförs på SU.

2016-06-30
Fråga:
Hur registreras ERCP med sotning av stent?
Svar från socialstyrelsen:
Det räcker att koda ERCP. Sotningen är en liten åtgärd och får anses ingå.

2016-02-04
Fråga:
1 jan infördes 2 tilläggskoder i KVÅ som inte har några beskrivningstexter meddelar socialstyrelsen följande:
Koden ZV049 Intensivvård - infördes efter önskemål från kvalitetsregistret för svensk intensivvård (SIR) för att kunna mäta täckningsgrad i registret. ZV049 kan anges när patienten vårdats på intensiven.
Koden ZV050 Primärvård infördes för att underlätta ett pågående projekt mellan Socialstyrelsen, företrädare Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Landstinget Västernorrland. Projektet startades för att det finns en önskan inom vården att få ett DRG liknande beskrivningssystem för primärvård. Ska ej användas vid besök inom den specialiserade vården.

2016-01-27
Fråga:
Finns det någon KVÅ-kod för Tum-EKG
Svar från socialstyrelsen: Det finns ingen åtgärdskod för Tum-EKG

2015-11-19
Fråga: 
Läkare vid kliniken påpekar att åtgärdskoderna för läkemedelsgenomgång XV015, XV016, XV017 skall kodas och registreras. Vi kodare anser att detta är överkodning och att dessa koder ingår i ett vårdtillfälle vid en Medicinklinik och inte behöver tas upp. Vi jämför det med koder som EKG-tagning inte heller behöver tas med bland åtgärderna vid ett vårdtillfälle vid en Medicinklinik.

Svar från socialstyrelsen:
Koderna används när kodtext och beskrivningstext är uppfyllda.

XV015 Läkemedelsgenomgång, enkel (i) Enkel läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2012:9
XV016 Läkemedelsgenomgång, fördjupad (i) Fördjupad läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2012:9
XV017 Läkemedelsberättelse (i) Läkemedelsberättelse enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2000:1

Man kan inte jämföra användningen av dessa koder med EKG-tagning vid medicinkliniken

2015-08-25
Fråga:
kodning av antitumoral behandling
I Socialstyrelsens förteckning över KVÅ-koder finns ett antal koder för läkemedelsbehandling (t.ex. iv läkemedelsbehandling DT016, per oral läkemedelsbehandling DT019) och några särskilda koder för läkemedelsbehandling med cytostatika (t.ex. iv cytostatikabehandling DT116). Dessa registreringar bör som regel kompletteras med ATC-koder för respektive läkemedel för att bli meningsfulla. Ett par frågor:
1. Avgränsningen av läkemedel som klassas som cytostatika är inte längre så självklar. Bland antitumorala medel finns idag såväl klassiska cytostatika som nyare biologisk behandling (monoklonala antikroppar, tyrosinkinashämmare, immunmodulerande medel) som i Fass listas under den övergripande rubriken "Cytostatika och cytotoxiska läkemedel" (L01). Är KVÅ-koderna för cytostatikabehandling avsedda för all antitumoral behandling eller skall de strikt användas för egentliga cytostatika?
2. Det finns i KVÅ-systemet ingen kod för per oral cytostatikabehandling (ganska vanligt med t.ex. etoposid, vinorelbin). Skall man klassa dessa behandlingar som per oral läkemedelsbehandling DT019 (med ATC-kod) eller använda cytostatikakoden DT107 (cytostatikatillförsel med annat specificerat administrationssätt) eller ev DT108 (cytostatikatillförsel UNS)?
Tacksam råd och synpunkter på dessa frågor.

Svar från Socialstyrelsen
1) Med cytostatika avses medel som dödar tumörceller eller hämmar deras tillväxt. Begreppet säger ju inget om mekanismen, så den kan användas även för t.ex. monoklonala antikroppar. KVÅ-koderna för cytostatikabehandling är avsedd för all antitumoral behandling.

2) Peroral cytostatikabehandling kan kodas DT019 (+ ATC-kod) eller DT107 Cytostatikatillförsel med annat specificerat administrationssätt.

2015-05-11
Fråga:
Kan KVÅ koden AV027 Monitorering av läkemedel användas vid återbesök för läkemedelskontroll av tex Concerta, Abilify mm. Ibland används också KVÅ koden DT026 Ordination av läkemedel. Är detta rätt?

Svar från socialstyrelsen:
Ja, koderna kan användas om beskrivningstexterna är uppfyllda.

2009-03-24
Fråga: Vilka KVÅ koder för lohexolclearance, bestämning av glomerulär filtrationshastighet?

Svar: Det finns flera åtgärder för clearancebstämning i KVÅ:
AK014 Plasmaclearance, 24-timmarsclearance
AK015 Plasmaclearance, ett provtagningstillfälle
AK016 Plasmaclearance, flera provtagningstillfällen under en dag.
I de flersta fall gör man två mätningar vid lohexolclearance och då passar koden AK016 bäst.

 2009-03-24
Fråga: Hur registreras MPA-koncentration, kontroll om patient har en tillräcklig dosering av medicinen, t ex CellCept genom mätning av koncentrationen i blodet.

Svar: Rent generellt saknas åtgärder för olika kliniska kemprover i KVÅ. Därför har man inte en specialåtgärd för P-Mykofenolat (MPA). Däremot kan man i dessa fall använda sig av åtgärden AV027 Monitorering av pågående läkemedelsbehandling (Beskrivningtext: Fortlöpande, frekvent återkommande kontroll av läkemedelseffekt, t ex antikoagulantiakontroll inklusive ordination. Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.)

2006-06-20
Fråga: Vilka åtgärdskoder används för "Behandling med Mifegyne vid intrauterin fosterdöd", "Behandling med Cytotex vid intrauterin fosterdöd"?

Svar: Ovanstående bedöms som en farmakologisk abort även om orsaken i detta fall är intrauterin fosterdöd. Bör använda följande två åtgärdskoder för att beskriva förloppet:
DL005 Användande av progesteronhämmare vid abort eller missfall- 
T ex Mifegyne. Läkemedel kan anges med ATC-kod
DL006 Användande av prostaglandin eller prosttaglandinanalog vid abort eller missfall-
T ex Cytotec. Läkemedel kan anges med ATC-kod

Diagnosen ska vara P95.9 Fosterdöd av icke specifierad orsak.

2006-06-20
Fråga: Skall åtgärdskoden AV123 Tuberkulinprövning, sensitinprövning registreras när man sätter PPD, läser av PPD eller vid båda tillfällena?

Svar: Endast en registrering av åtgärden skall göras. Enheten får själva avgöra om registrering skall ske när man sätter PPD eller när man läser av.

 

upp

Diagnos

2016-02-15
Fråga:
Vilken diagnoskod kan användas som en observationskod när patient är anlagsbärare för malign hypertermi?
Svar: Z88.4 Överkänslighet mot anestetiskt verkande medel i den egna sjukdomshistorien.

2016-02-11
Fråga:
Patient kommer till akuten, får gå hem i väntan på rtg nästa dag. Hur ska besöket diagnoskodas?
Svar: Kodas med det symtom som patient sökt för. (Z53.8 kan inte användas då den diagnosen gäller för medicinsk åtgärd).

2016-02-11
Fråga:
Medicinskt färdigbehandlade patienter vårdas på en separat avdelning i väntan på kommunen ska "ta hem" patienten. Patienten skrivs ut till den aktuella avdelningen där patienten enbart får omvårdnad och läkemedelsutdelning. För övrigt är patienten färdigbehandlad, epikris och diagnos- och åtgärdskodning är klar från föregående avdelning.
Hur ska vårdtillfället där patienten vårdats som medicinskt färdigbehandlad diagnoskodas?

Svar: Vårdtillfället ska kodas med Z75.1 - Person som väntar på intagning för lämplig vård annorstädes

2016-02-10
Fråga:
Hur kodas en patient som är hjärndöd och där patientens organ doneras.
Svar: Huvuddiagnos: Orsaken till hjärndöd, t ex stor hjärnblödning, trauma etc
Bidiagnos: Z52., organdonator, välj fjärdeposition beroende på vilket/vilka organ som donterats
Åtgärdskod: AA041 - klinisk undersökning för att diagnostisera upphävd hjärnfunktion (denna kod får endast användas om orsaken till hjärndöd är känd) eller AA010 - angiografisk undersökning med frågeställning hjärndöd (används om orsaken ej är känd, förgiftning, överdosering, sänkt kroppstemp och några andra tillstånd)

Åtgärdskoderna för transplantation sätts på den patient som får transplantaten.

2015-12-22
Fråga:
En patient med hjärtsvikt läggs in enbart för att den har MRSA. Är huvuddiagnosen Frisk MRSA-bärare (Z22.3 mm) och hjärtvikten bidiagnos?
Svar från Socialstyrelsen: Kodning vid bärarskap av MRSA:
Huvuddiagnos: I denna frågeställning blir det kod för hjärtsvikt
Bidiagnoser: Bärare Z22.3C 3
Bakterieart, Staphylococcus aureus B95.6 4
Kod för resistens mot meticillin U82.1
Vid inneliggande vård i enkelrum p.g.a. MRSA-bärarskapet anges också åtgärdskod(er) för Smittisoloering DV091 + ev Screening för antibiotikaresistena bakterier AV028

2015-12-18
Fråga:
Vilken diagnoskodning vid intrauterin fosterdöd? Barnet är dött i magen och det är konstaterat före förlossningen. Frågan har uppstått på grund av DRG-vikten skiljer sig beroende på vilken diagnoskod som sätts som huvuddiagnos. Är förlossningskoden alltid huvuddiagnos vid dessa tillfällen?
Svar från Socialstyrelsen: Ja i Sverige ska alltid förlossningskod (O80-O84) registreras först. Se även Anmärkningar under avsnittet Förlossning (O80-O84, sid 457 i den tryckta ICD-10-SE. O36.4 Vård av blivande moder för intrauterin fosterdöd, kan inte vara huvuddiagnoskod om det blir förlossning.

2015-11-26
Fråga:
Hur ska demensutredning kodas?
Svar från Socialstyrelsen:
Under pågående demensutredning anges patientens symtom på försämrat minne, exempelvis R41.3 Annan amnesi ("Minnesstörning") eller R41.8A Lindrig kognitiv störning, subjektiv.

2015-11-12
Fråga:
Finns det någon diagnoskod som ni använder generellt vid intox med nätdroger?

Svar från Socialstyrelsen:
Någon specifik kod kan vi inte ge för ”intox med nätdroger”. Det beror på vilken drog som avses, t.ex. så kodas spice F12.-.

2015-11-12
Fråga:
Hur kodar man "Bärare av ESBL"?
Betalaktamas är ju en typ av ENZYM. Skall man koda detta Z22.8 + U82.2? med tanke på att det är ett ENZYM
eller skall man koda Z22.3W + U82.2? med tanke på att enzymet gör att BAKTERIERNA blir resistenta mot antibiotika?

Svar från Socialstyrelsen:
ESBL är en resistensegenskap som kan drabba flera olika tarmbakterier, exempelvis klebsiella med resistensegenskap. Kodningen för bärarskap blir då: Z22.8W + B96.1 + U82.2 (fördjupningskoder finns).

2015-10-21
Fråga:
Under vilken B-kod skall Moraxella klassificeras
Svar från Socialstyrelsen: Koden är B96.8 

2015-10-08
Fråga: Kan F60.2 räknas som en huvuddiagnos. Vi har en diskussion hurvida psykopat och narscism är diagnoser. Är de eller är de bidiagnos till något annat?

Svar från Socialstyrelsen:
Alla koder i F-kapitlet kan vara huvuddiagnos.

2015-06-17
Fråga: Varför hittar jag inte cervikalt diskbråck i registret? Både thorakalt och lumbalt diskbråck finns.

Svar från Socialstyrelsen
Cervikala diskbråck kodas under M50 Sjukdomar i halskotpelarens mellankotskivor. Under Innefattar i den tryckta ICD-10-SE står bl.a. "Disksjukdomar i hals-bröstregionen".

2015-05-12
Fråga: Hur ska man koda hyperprolaktinemi?

Svar från Socialstyrelsen:
Det kodas med ICD-10-SE kod E22.1 Hyperprolaktinemi
TIlläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

 2006-06-20
Fråga: Hur registreras där patienten möter hälso- och sjukvårdspersonal från samma kategori men olika specialiteter?

Läs mer hos andra

uiqt|wBuwvi4tq{5litjzms|H%vozmowv5{muwvi4tq{5litjzms|H%vozmowv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m