Ordnat införande av nya medicinska metoder och läkemedel

Nya medicinska metoder och läkemedel utvecklas i snabb takt. Det är i grunden någonting positivt eftersom det innebär att fler sjukdomar kan behandlas mer framgångsrikt. Men det finns ett dilemma - de medicinska framstegen sker i allt snabbare takt samtidigt som de ekonomiska resurserna är begränsade. 

Att prioritera det som ger mest nytta för patienterna

Alla nya läkemedel och behandlingsmetoder ökar inte nyttan för patienterna, eller gör det bara marginellt jämfört med de behandlingar som ges idag. Många gånger kan de trots det vara betydligt dyrare än nuvarande behandlingar.

Hälso- och sjukvårdens begränsade resurser ska i första hand användas till metoder och läkemedel som skapar verklig patientnytta genom ökad överlevnad och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet. Därför behöver nya läkemedel och metoder granskas. Den strukturerade process som avgör vilka nya läkemedel och metoder som ska införas i sjukvården, kallar vi i Västra Götalandsregionen för "ordnat införande". Besluten gäller inom hela Västra Götalandsregionen och processen genomförs i två etapper per år, en under våren och en under hösten

Arbetssätt vid ordnat införande

Sjukhus, vårdcentraler, medicinska sektorsråd, terapigrupper (läkemedel) med flera nominerar förslag till nya läkemedel, indikationer och metoder. (Nya indikationer innebär att ett befintligt läkemedel kan användas vid fler än ett sjukdomstillstånd).  Program- och prioriteringsrådet och rådets två beredningsgrupper analyserar och värderar sedan nomineringarna. Hälso- och sjukvårdsdirektören stämmer av program- och prioriteringsrådets samlade förslag med sjukhus- och primärvårdsledningarna innan hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar om dem.

Aktuellt

Ordnat införande etapp 2, 2016

Beredningsgrupperna för läkemedel respektive metoder/kunskapsunderlag analyserar för närvarande inkomna nomineringar.

För flera av de nominerade läkemedlen föreslår beredningsgruppen att Västra Götalandsregionen inväntar förmånsbeslut från TLV och /eller rekommendation från NT-rådet innan beslut fattas om ordnat införande. Vid negativt utfall av förmånsbeslut eller NT-rekommendation föreslår beredningsgruppen att den fördjupade analysen avbryts.

Program- och prioriteringsrådet ställde sig bakom beredningsgruppernas förslag om fortsatt beredning vid sitt sammanträde den 22 april. Ett slutgiltigt förslag till ordnat införande etapp 2, 2016 kommer att presenteras i augusti-september 2016.

Förslag beredningsgruppen läkemedel (2016-04-22)
Förslag beredningsgruppen metoder/kunskapsunderlag (2016-04-22)

Beslut ordnat införande etapp 2, 2015/etapp 1, 2016

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade vid sitt sammaträde den 2 mars beslut om ordnat införande etapp 1 2016. Med anledning av  att beslutet för etapp 2 2015 sköts upp och att ett nytt årshjul har införts från och med 2016 för nominering och beredning döptes etappen om till etapp 1, 2016.

Protokollsutdrag med beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)

Beredningsgruppens analys- läkemedel

uiqt|wBivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{mivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m