Ordnat införande av nya medicinska metoder och läkemedel

Nya medicinska metoder och läkemedel utvecklas i snabb takt. Det är i grunden någonting positivt eftersom det innebär att fler sjukdomar kan behandlas mer framgångsrikt. Men det finns ett dilemma - de medicinska framstegen sker i allt snabbare takt samtidigt som de ekonomiska resurserna är begränsade. 

Att prioritera det som ger mest nytta för patienterna

Alla nya läkemedel och behandlingsmetoder ökar inte nyttan för patienterna, eller gör det bara marginellt jämfört med de behandlingar som ges idag. Många gånger kan de trots det vara betydligt dyrare än nuvarande behandlingar.

Hälso- och sjukvårdens begränsade resurser ska i första hand användas till metoder och läkemedel som skapar verklig patientnytta genom ökad överlevnad och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet. Därför behöver nya läkemedel och metoder granskas. Den strukturerade process som avgör vilka nya läkemedel och metoder som ska införas i sjukvården, kallar vi i Västra Götalandsregionen för "ordnat införande". Besluten gäller inom hela Västra Götalandsregionen och processen genomförs i två etapper per år, en under våren och en under hösten

Arbetssätt vid ordnat införande

Sjukhus, vårdcentraler, medicinska sektorsråd, terapigrupper (läkemedel) med flera nominerar förslag till nya läkemedel, indikationer och metoder. (Nya indikationer innebär att ett befintligt läkemedel kan användas vid fler än ett sjukdomstillstånd).  Program- och prioriteringsrådet och rådets två beredningsgrupper analyserar och värderar sedan nomineringarna. Hälso- och sjukvårdsdirektören stämmer av program- och prioriteringsrådets samlade förslag med sjukhus- och primärvårdsledningarna innan hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar om dem.

Aktuellt

Ordnat införande etapp 2, 2017

31 mars är sista dag  att nominera nya läkemedel/indikationer och medicinska metoder  till etapp 2 2017

Om du inte har åtkomst till Intranätet kontakta Anna Lindhé eller Anna Wallman (Se kontaktuppgifter i höger kolumn på denna sida)

Ordnat införande etapp 1, 2017

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 22 februari om regiongemensam finansiering av prioriterade läkemedel, metoder och kunskapsunderlag.

Beslut HSS § 28, 2017

Strategiska studier

Västra Götalandsregionen påbörjar nu en satsning för att initiera och stödja genomförandet av studier som är strategiskt viktiga för vården. Enskilda verksamheter och forskare har möjlighet att komma med förslag.

Läs mer om satsningen

 

 

uiqt|wBivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{mivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m