Program- och prioriteringsrådet

Program- och prioriteringsrådets uppdrag är att arbeta med regiongemensamma prioriteringar, riktlinjer och vårdprogram. Rådet ska verka för fortsatt utveckling av  en kunskapsbaserad vård i Västra Götalandsregionen. Till exempel ska de metoder som sjukvården tillämpar baseras på god evidens, det vill säga stödjas av vetenskaplig forskning och utvärdering.

Rådets uppgifter:

  • Utarbeta förslag till ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer.
  • Utarbeta förslag till så kallade regionuppdrag för nya läkemedel, metoder och riktlinjer.
  • Bereda frågor om och yttra sig över förslag till nya medicinska metoder och läkemedel samt nya nationella och regionala riktlinjer och vårdprogram.
  • Tillsammans med ansvariga inom sjukvården utveckla ett systematiskt arbetssätt för ordnad utmönstring av metoder och läkemedel.
  • Tillsammans med de medicinska sektorsråden vidareutveckla arbetet med medicinska prioriteringar.
  • Delta i beredningen av förslag till strategiska investeringar i fastigheter och utrustning.
  • Utarbeta regiongemensamma standarder för innehåll och utformning samt publicering av riktlinjer, vårdprogram och prioriteringar.
  • Ge råd och stöd till ansvariga i sjukvården i frågor om regiongemensamma prioriteringar och riktlinjer/vårdprogram samt initiera och delta i arbetet med utveckling av IT-stöd för dessa.
  • Följa utvecklingen av kunskapsbaserad vård nationellt och internationellt.

Kontakt

Ordf. Peter Lönnroth
Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör
Tel: 010-441 15 58
e-post:  

Anna Wallman
Regionutvecklare
Tel: 070-082 46 70
e-post::  

uiqt|wBxm|mz5twvvzw|pH%vozmoqwv5{mxm|mz5twvvzw|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{mivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m