Rutiner för vårdpersonal

Här kan du läsa information om rutiner i Västra Götalandsregionen gällande Patientdatalagen.

 

Rutiner för spärr, logg och behörigheter

VGR IT hanterar nu en del av de tjänster som krävs för att Västra Götalandsregionen ska leva upp till patientdatalagens krav. Det innebär att flera rutiner i Västra Götalandsregionen har ändrats när det gäller behörigheter, spärrar och loggar till elektroniska journalsystem. En del uppgifter som förut gjorts direkt ute på sjukhus och primärvård utförs nu av VGR IT.

För patienter som önskar spärra sin journal, begära loggutdrag eller har frågor kring sammahållen journalföring finns en telefontjänst hos VGR IT, Spärr- och loggservice. De tar emot alla spärrförfrågningar från patienterna, oavsett om det gäller regionala eller nationella journalsystem.

Spärr av information

Som hälso- och sjukvårdspersonal hänvisar man patienter som vill spärra information till spärr- och loggservice. De ansvarar då för att informera patienten om vad en spärr kan innebära för risker.  Om patienten fortfarande vill spärra sin information så skickas en blankett hem. Den ifyllda blanketten lämnas sedan in till hälso- och sjukvårdspersonal på närmsta vårdcentral eller sjukhus. Personalen styrker patientens identitet och skickar sedan in blanketten till den angivna adressen på blanketten. Samma rutin gäller för om en patient vill häva sin spärr.

 Om hälso - och sjukvårdspersonal skulle behöva forcera en spärr i en nödsituation så kontaktar de VGR IT Service Center och får spärren hävd.

 All ansökan om behörigheter till olika vårdssystem kommer att ske elektroniskt via webbsidan http://intra.vgregion.se/behorighetsbestallning 

Telefontjänsten nås på telefon 0774-44 10 10

De system som omfattas är: NPÖ, Pascal, Melior, Obstetrix, Journal III, Medidoc, Asynjavisph och T4.

Varför ska material om sammanhållen journalföring finnas i väntrum?

Nu har införandet av Nationell Patientöversikt börjat i Västra Götaland. I patientöversikten visas bl a läkemedelsförteckningen och röntgenresultat, om det finns någon information om patienten i dessa register. Enligt Patientdatalagen har patienten rätt att spärra sin information. Västra Götalandsregionen har en skyldighet att upplysa invånarna om att sammanhållen journalföring mellan olika vårdgivare används i Västra Götaland, även om just din verksamhet inte är ansluten än.

En förutsättning för läsning i Nationell Patientöversikt är dels att man som vårdpersonal har en aktuell vårdrelation med patienten och dels att patientens samtyck till att personal får ta del av uppgifterna.

 

 

 

 

uiqt|wBszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m