Behörighet

All ansökan om behörigheter till olika vårdssystem sker elektroniskt i Västra Götalandsregionen. Verksamhetscheferna får genom detta en ökad kontroll över vilken personal som har tillgång till vilken information. Det kommer underlätta för verksamhetscheferna som har ansvaret för att personal har rätt behörighet.

Behörigheter för privata vårdgivare se under flik Privata vårdgivare i högerspalt.

 

 

VGR IT 11 juni 2012:

Verksamhetschefer måste se över delegering av IT-behörigheter

Den 21 juni 2012 inför VGR IT nya arbetssätt för delegering av beställnings- och attesträtt för IT-behörigheter i behörighetsbeställning på webben, som används av de flesta förvaltningar inom Västra Götalandsregionen. Verksamhetschefer måste nu se över sina delegeringar inom tre månader och förbereda inför semestern.

Det är patientdatalagen som kräver att arbetssätten förändras. Efter den 21 juni får enbart verksamhetschefer delegera rättigheter i behörighetsbeställning på webben. Fördelarna med den här förändringen är flera: verksamhetschefer får en bättre överblick av sina delegeringar, det är lättare att se vem som har rätt att beställa inte bara attestera och delegeringarna blir tidsbestämda med en maxtid på ett år med möjlighet till förlängning. Dessutom är själva hanteringen av delegering automatiserad vilket gör den snabb och den slår igenom omgående.

Förläng delegeringar inom tre månader

Förändringen medför att alla verksamhetschefer måste gå in i behörighetsbeställning på webben och förlänga sina befintliga delegeringar inom tre månader, därefter försvinner dem. Alla verksamheter måste också se över behovet av beställare och attestanter i god tid innan verksamhetschefen går på semester. En förutsättning är att uppgifterna i KiV stämmer, så att rätt person är markerad som verksamhetschef.

Uppdrag ger access till flera system

Samtidigt införs den nya sidan Uppdrag i behörighetsbeställning på webben. Nationella vårdtjänster flyttas därmed från Regionala system till Uppdrag. Fördelen med uppdrag är att det är en typ av behörighet som kan ge access till flera system samtidigt. Eftersom hanteringen är automatiserad är behörigheten upplagd och färdig direkt efter att den attesterats.För att kunna beställa och attestera uppdrag måste verksamhetschefen lägga nya delegeringar för sina vårdenheter till de personer som ska kunna beställa och attestera uppdrag. Redan idag används uppdrag för Nationell Patientöversikt och Pascal, men fler system kommer och därför införs ett nytt formulär för uppdrag. Systemen som använder uppdrag kräver att du loggar in med hjälp av ditt TjänsteId+-kort, vilket är säkrare. Sedan i mars måste du använda TjänsteId+-kortet för att logga in behörighetsbeställningen på webben, vilket patientdatalagen kräver.

Vad säger patientdatalagen om behörigheter?

 

Västra Götalandsregionen är vårdgivare och ska se till att behörigheten för åtkomst till patientuppgifter begränsas till vad en befattningshavare behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Denna behörighetstilldelning sker via verksamhetschefen. Behörighet avser:

  • åtkomst av patientuppgifter inom den egna vårdenheten    
  • åtkomst av patientuppgifter på andra vårdenheter inom offentlig verksamhet
  • samt åtkomst av patientuppgifter på annan vårdenhet (privat vårdgivare) som deltar i sammanhållen  journalföring

Behörigheten har olika aktiviteter som man skiljer på:

  • läsbehörighet
  • behörighet till att skriva/ändra/kopiera
  • behörighet till signering/vidimering

För att kunna ta del av patientuppgifter från andra vårdgivare krävs en vårdrelation med patienten och att patienten gett sitt medgivande. Verksamhetschefen gör fortlöpande och kontinuerliga uppföljningar, förändringar och inskränkningar allteftersom befattningshavarens arbetsuppgifter förändras. Socialstyrelsen meddelar föreskrifter för behörighetstilldelning i samråd med Datainspektionen, som också är tillsynsmyndighet för dessa bestämmelser.

uiqt|wBszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m