Rapporter A-Ö

Rapporter och dokument inom hälso- och sjukvård, producerade av Västra Götalandsregionen från och med 2008 och framåt. Dokumenten är ordnade alfabetiskt efter titel eller ämnesområde. Alla dokument öppnas i nytt fönster.

A B C D E F G H I JK L M N O P R S T U V Ä

   

A

Akumottagningar - Väntetider och patientenkäter vid regionens Akutmottagningar 2016 publ 1 mars 2017, Data och analys  NYTT!

Akutflöden VGR2014, HSA Område uppföljning och Analys

Akutbesök unga vuxna 20111121 Unga vuxnas besök på aktumottagningarna inom Västra Götalandsregionen, Analysenheten HSA

Akutmottagningar Utvecklingsplan för akutmottagningar vid sjukhusen i Västra Götaland, publ jan 2009, Analysenheten HSA

B

Benchmarking - Alingsås lasarett och Kungsälvs sjukhus jämförs mot fem sjukhus i motsvarande storlek. Publ. 3 oktober 2016, Koncernstab Verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp samt koncernavdelning Data och analys.

 

C

 

D

 Fördjupningsanalys Diabetes hos barn i Västra Götaland 2010 - 2014 (Öppnas i nytt fönster) , Koncernavdelning data och analys, Regional vårdanalys 2015-12-10

E

En ingång - slutrapport Kartläggning av befintliga och framtida behov av kontaktvägar till vård och omsorg för sjuka äldre i Västra Götaland.

 

Ersättningsmodeller

Ersättningsmodeller, regiongemensamma för sjukhus 2009 och 2010 Uppföljning och förtydligande, Analysenhet, HSA

Ersättningsmodeller, regiongemensamma för sjukhus 2008 Analysenheten, HSA

Ersättningsformer för Handikappförvaltningens verksamheter publ okt 2008, Analysenhet, HSA

Uppföljning av målrelaterad ersättning i sjukhusvård och primärvård 2008 Analysenheten, HSA 

 

 

Tillbaka upp på sidan

 

F

Folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor" - resultat 2011 och 2007Analysenhet, HSA

Folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor" - utredning av framtida planer Analysenhet, HSA

Fördjupning förlossningsvården 2002-2013Område uppföljning och Analys, HSA

 

G

 

H

Hjärtsjukvård - Inomregionala variationer avseende hjärtsjukvård - förslag till åtgärder publ mars 2008, Analysenheten, HSA

 

 

I

Indikatorer undvikbar slutenvård och återinskrivningarUndvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar inom 1 -30 dagar - 65 år och äldre. 2006 till 2014. Område uppföljning och analys, HSA

J

Jämlik hälso- och sjukvård, Ordlista 2013, Kunskapscentrum för jämlik vård, HSA

K

 

Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer VG PV Revidering av kvalitetsindikatiorer inom VG primärvård, april 2010 Analysenheten, HSA

Kvalitetsindikatorer VG PV, förteckning Analysenheten, HSA

Kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med regionala måltal  publ sep 2012, Analysenheten, HSA

Regionala måltal för utvalda indikatorer 23 indikatorer med måltal, publ mars 2009, Analysenheten, HSA

Kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård, regional förteckning publ mars 2009, Analysenheten, HSA

Kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård, regional förteckning publ mars 2008, Analysenheten, HSA

Bilaga:  Kvalitetsindikatorer - Definitioner, begrepp och exempelsamlingar publ mars 2008, Analysenheten, HSA

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister, regional förteckning publ jan 2009, Analysenheten, HSA

 

Tillbaka upp på sidan

 

L

 

M

Medicinsk utveckling 2002-2012 Medicinska sektorsråden.

Mångbesökare Västra Götalandsregionen Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare inom Västra Götalandsregionen, Analysenheten, HSA

 

N

Nationell patientenkät primärvård höst 2010 Analysenheten, HSA

Nationell patientenkät primärvård höst 2010, offentlig privat Powerpointsammanställning om offentlig och privat bedrivna vårdcentraler, Analysenheten HSA

Nationell patientenkät akutmottagning 2010 Powerpointsammanställning, Analysenheten HSA 

 

Nyckeltal - Hur utvecklas Hälso- och sjukvården i Västra Götaland
Nyckeltal december 2011

Nyckel - psykiatri, inomregional länssjukvård
Nyckeltal psykiatri årsrapport 2011

 

O

Operation - Inomregional variation avseende vissa planerade operationer publ april 2008, Analysenheten, HSA

Ordnat införande - uppföljningsrapport 2014, publ oktober 2015, koncernstab hälso- och sjukvård, avdelning vårdens innehåll och kuskap

 

P

Primärvårdsbesök
Primärvårdsbesök akutmottagning juni 2012 Definition och nulägesbeskrivning av primärvårdsbesök på akutmottagning, Analysenheten, HSA

Produktivitet

Sjukhusens produktivitetsutveckling 2007-2008 Analysenheten, HSA

Sjukhusens produktivitetsutveckling 2008-2010 (öppnas i nytt fönster, 1,46 MB) Ekonomiavdelningen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Personalstrategiska avdelningen

Nyckeltal produktivitet för psykiatri vid Västra Götalandsregionens sjukhus, 2006 Analysenheten, HSA

Rättelser 080520 till rapporten "Nyckeltal produktivitet för psykiatri..." Analysenheten, HSA

Psykiatri

Indikatorer som belyser den psykiatriska verksamhetens kvalitet och resultat år 2009 Analysenheten, HSA

Indikatorer som belyser den psykiatriska verksamhetens kvalitet och resultat år 2008 Analysenheten, HSA

Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa - huvudrapport Omfattning och utbredning bland invånarna i Västra Götaland 2006, Analysenheten, HSA 

R

Regiongemensamma prioriteringar Bedömningsgrunderna för prioriteringar i vården, 2001-2010

 

Tillbaka upp på sidan

 

S

Strokevården i Västra Götaland 2005 - 2013 - En fördjupningsanalys (öppnas i nytt fönster), Koncernavdelning data och analys, Regional vårdanalys 2015-12-28 

Sluten vård

Sjukhusens produktivitetsutveckling 2008-2010 (öppnas i nytt fönster, 1,46 MB) Ekonomiavdelningen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Personalstrategiska avdelningen

 

T

 

U

Undvikbar slutenvård - lägesrapport VG 2013Analysenheten, HSA

Utskrivningsklara patienter 2004 och 2007, Västra Götalandsregionen Analysenheten, HSA

 

V

Väntetider och patientenkäter vid regionens Akutmottagningar 2016 publ 1 mars 2017, Data och analys  NYTT!

 

Verksamhetsanalys  Hälso- och sjukvård i Västra Götaland, Koncernavdelning data och analys

 

VG-Primärvård

Delårsfakta VG Primärvård augusti 2012 Vårdvalsenheten, HSA 2012

Årsrapport VG Primärvård 2011 VG Primärvårdskontoret, HSA 2012

Ett år med VG Primärvård VG Primärvårdskontoret, HSA 2011

Vårdval VG primärvård i ett befolkningsperspektiv  en kartläggning av omväljare av vårdcentral veckorna 34 - 52 år 2009, Analysenheten HSA 2011

Konsekvenser av genomförandet av VG Primärvård Analysenheten, HSA 2010

Diagrambilaga till konsekvenser av genomgörandet av VG Primärvård  Analysenheten, HSA 2010

Avrapportering av delprojekt 3, ekonomi, ersättning och kostnadsansvar publ nov 2008, Analysenheten, HSA

Avrapportering av följduppdrag, ekonomi, ersättning och kostnadsansvar publ dec 2008, Analysenheten, HSA

Vårdkonsumtion slutenvård Slutenvårdskonsumtion i Hälso- och sjukvårdnämnd 10, 2008, Analysenheten, HSA

 Vårdbarometern

Vårdbarometern årsrapport 2012, Västra Götalands resultat Befolkningens syn på vården

 

Utveckling av vårdproduktion - Analys av remissinflöde Augusti 2016, Koncernavdelning data och analys

 

Väntetider och Tillgänglighet, Lägesrapport 2017

Har du frågor om uppföljningen är du välkommen att kontakta regionutvecklare Victor Nordling på koncernavdelning data och analys tel: 0700 - 20 75 26.

Lägesrapport Väntetider och Tillgänglighet 2017:2

Lägesrapport Väntetider och Tillgänlighet 2017:1

Bilaga 1: Sammanställning, väntande till 26 typer av mottagningsbesök, totalt för VGR - uppföljning av de senaste 13 månaderna

Bilaga 2: Sammanställning, väntande till 42 operationer/åtgärder, totalt för VGR - uppföljning av de senaste 13 månaderna

 

Väntertider inom cancerdiagnostiken - en punktundersökningpubl mars 2008, Analysenheten, HSA

 

 

Ä

Handlingsplan sjuka äldre

uiqt|wB%vqk|wz5vwzltqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBsrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{msrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m