3. Rekvisition

Version 2.0, reviderad enligt tillämpningsbeslut "Förslag till revidering av Regionala rutiner för läkemedelshantering, Kapitel 3 ”Rekvisition” 2013-03-21"

Kapitel 3, Rekvisition, är i sin helhet reviderat och anpassat till regionens nya försörjningsmodell.

3.1  Befogenhet  

Läkemedel får endast beställas av sådan behörig hälso- och sjukvårdspersonal som namngivits i den lokala instruktionen för läkemedelshantering (Läkemedelsansvarig: mall 4 , översikt: mall 12). Den som är läkemedelsansvarig och/eller PNL-serviceansvarig för enheten ansvarar normalt för beställning av läkemedel inklusive kontrollvaror. Vid behov kan en eller flera ersättare för läkemedelsansvarig utses (se mall 4). Läkemedelsansvarig och/eller PNL-serviceansvarig kan ansvara för beställning av läkemedel till flera enheter.

Akutbeställning av läkemedel kan samtliga sjuksköterskor på enheten göra. Denna möjlighet ska endast användas i akuta lägen eftersom det medför höga leveranskostnader, se vidare under 3.3.2.
Till sidans topp

3.2  Läkemedelssortiment och läkemedelslager

Läkemedelslagren delas upp i två typer: PatientNära Lager (PNL) och VårdNära Lager (VNL). Se även kapitel 4. Förvaring och skötsel av läkemedelsförråd.

PNL innehåller frekvent använda läkemedel på respektive vårdenhet. PNL inkluderar även sortimentet på eventuella vätskevagnar.
VNL är gemensamma läkemedelslager på sjukhus som består bl a av sällan använda läkemedel och buffertförråd av läkemedel med ojämn förbrukning. VNL är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.

Sortimenten i PNL ska revideras efter behov, dock minst årligen. Revideringen ska syfta till att PNL-sortimentet anpassas till enhetens behov samt regionens definierade sortiment. Sortimentet i PNL ska fastställas av verksamhetschef, läkemedelsansvarig läkare eller motsvarande.

(gäller endast sjukhus)

Sortimentslista genererad i Hamlet bör användas för fastställande av sortimentet. Varje artikel i PNL ska ha definierade lagerparametrar: maxlager och beställningspunkt.

Varje artikel i PNL/VNL ska ha definierade lagerparametrar: maxlager, beställningspunkt, säkerhetslager (endast PNL) och plockmultipel. Dessa parametrar kommer införas successivt under 2011/2012. 
Till sidans topp

3.2.1 Vätskevagnar

Vätskevagnar är avsedda för frekvent använda infusions-, spol- och desinfektionsvätskor. Sortimentet ska fastställas av verksamhetschef, läkemedelsansvarig läkare eller motsvarande samt av farmacevt på Sjukhusapoteket VGR lokalt. Vätskevagnarna ingår i PNL. Sortimentet skall revideras minst årligen. För att påbörja ny vätskevagn, eller för att göra en revision av sortimentet – kontakta sjukhusapoteket VGR lokalt.

Vätskevagnar skall ha hel bottenplatta av metall eller plast samt heltäckande kapell under transport. Varje vagn skall vara märkt med namn och identitet. Varje lagerplats på vagnen ska vara märkt med etikett. Märkning av vätskevagnar utförs av Sjukhusapoteket VGR lokalt. Lokal rutin för rengöring och underhåll av vätskevagnar skall finnas. Vagnen skall förvaras oåtkomlig för obehöriga.

Vätskevagnar transporteras av respektive Servicedistrikt (fd Närservice). Byte av vagn sker antingen vid fasta tider, så kallat abonnemang, eller genom att en beställning läggs i Hamlet. Påfyllnad och kontroll av vätskevagn sker av Sjukhusapoteket VGR lokalt.

(gäller endast sjukhus)
Till sidans topp

3.3  Patientnära lager (PNL)

3.3.1  Leveransfrekvens, saldouppdatering och stopptider

Normalleverans från RGL till PNL sker en gång per vecka på bestämd veckodag. I vissa fall kan annan frekvens vara överenskommen. Vid önskemål om förändrad leveransdag eller leveransfrekvens ska Sjukhusapoteket VGR lokalt kontaktas.

(gäller endast sjukhus)

För enheter som använder Hamlet skapas en beställning på PNL-sortimentet genom att saldouppdatera PNL. Varje preparat i PNL-sortimentet bör saldouppdateras minst en gång per kvartal för att säkerställa tillförlitlig statistik.

När läkemedel som inte ingår i ordinarie PNL har beställts och preparatet finns kvar efter att patienten har slutvårdats ska dessa hanteras enligt lokala instruktioner. Vid frågor, kontakta Sjukhusapoteket VGR lokalt.

(övriga verksamheter)

Övriga enheter ska använda Marknadsplatsen.

För detaljerad information, se utbildningsmaterial Hamlet respektive Marknadsplatsen

Extemporeläkemedel beställs via fax från APL, se
Beställning av extemporeläkemedel

 Till sidans topp

3.3.2 Akutbeställning

Akutbeställningar är avsedda för akut behov av läkemedel som varken finns i PNL eller VNL. Akutbeställningar kan göras helgfri vardag under ordinarie öppettider.

RGL:

Akutorder läggs i Hamlet/Marknadsplatsen, därefter kontaktas RGL via telefon (se nedan).

APL:

Akutorder faxas till APL

Beställande enhet ska tillsammans med leverantören komma överens om leveranssätt, önskad leveranstid och leveransadress. Akutleveranser skall levereras direkt till avdelning eller motsvarande. APL resp RGL bokar transporten, kostnaden för transporten debiteras beställande enhet. Akutbeställningar är förknippade med extra kostnader.
Till sidans topp

3.3.3 Beställning på jourtid

Kontakta sjukhusets växel och begär jourhavande farmacevt på RGL eller APL, beroende på vilket läkemedel som behöver beställas. Beställande enhet ska tillsammans med leverantören komma överens om leveranssätt, önskad leveranstid och leveransadress. Läkemedlet skall levereras direkt till avdelning eller motsvarande. APL respektive RGL bokar transporten, kostnaden för transporten debiteras beställande enhet. Jourutryckningar genererar extra kostnader.

För detaljerad info, se regional rutin Jourfarmacevt RGL , Beställning av extemporeläkemedel
samt respektive förvaltnings intranät.
Till sidans topp

3.3.4 Leverans och kvittensförfarande

Transport från godsmottagning till PNL och kvittens av läkemedel sker enligt lokala rutiner. Vid mottagning på respektive enhet/avdelning ska kontroll av antal kollin, att dessa levererats till rätt enhet/avdelning samt att alla kollin har obruten plombering utföras och signeras. 

Läkemedel får aldrig lämnas obevakade och ska packas upp snarast möjligt (särskilt om kylvaror beställts) och placeras på avsedd plats i PNL. Vid uppackning kontrolleras att lådans plombering är obruten, att erhållen vara och mängd överensstämmer med följesedel, samt att erhållna varor är kuranta.

Läkemedlen levererade från RGL skall inlevereras i Hamlet (gäller endast sjukhus) respektive

Marknadsplatsen (gäller övrig verksamhet).

Vid leverans av kontrolläkemedel ska behållningen i PNL kontrollräknas och journalföras, se
kapitel 11. Narkotikaklassade läkemedel

Felaktiga och uteblivna leveranser
Felaktiga, försenade och uteblivna leveranser ska rapporteras som avvikelser till RGL respektive APL.
Särskild blankett ska användas Om avvikelser kräver direkt åtgärd skall RGL/APL kontaktas via telefon för överenskommelse av hantering. Se instruktion Avvikelser och reklammationer för detaljerad information.

Läkemedelslådor/emballage ska returneras till leverantören. 

Resthantering RGL

Vid kontakt angående rester bör beställande enhet kunna uppge apotekskundnummer för att underlätta hanteringen på RGL.

Rester på definierat sortiment (A- och B-sortiment)
RGL ska normalt kunna leverera läkemedel i det definierade sortimentet inom 24 timmar från att beställningen inkommit till RGL. Om varan är tillfälligt slut på RGL kan de i många fall levereras till dagen efter ordinarie leverans.

Om varan inte kan tillhandahållas från tillverkaren byter RGL till utbytbart läkemedel om sådant finns tillgängligt.  Beställande enhet ansvarar för att under Orderstatus (Hamlet) respektive Status (Marknadsplatsen) bevaka att beställda varor levereras. Om beställd vara eller ersättningsvara inte levereras kan RGL kontaktas för diskussion om åtgärd.
Ordrar som inte kunnat levereras inom 30 dagar annulleras.

Rester på icke definierat sortiment (C-sortiment)
På C-varor finns ingen överenskommen leveranstid. Om varan inte kan tillhandahållas av tillverkare utför inte RGL något byte till tillgänglig vara. Beställande sjuksköterska kan kontakta RGL kundtjänst för att undersöka om alternativ vara finns tillgänglig.
Om ordern inte levererats inom 30 dagar annulleras ordern.

Till sidans topp 

3.4 Vårdnära lager (VNL) (gäller endast sjukhus)

3.4.1  Boka och hämta läkemedel i VNL

Efter sökning i Hamlet kan kan läkemedel bokas i VNL. Vid uttag från läkemedelsautomaten måste behörig användare logga in sig med sitt Tjänste-ID+-kort och sin sexsiffriga personliga kod.
För en detaljerad beskrivning hänvisas till regionens e-utbildning. Lokal reservrutin för hantering av driftstopp av läkemedelsautomat finns i nödpärm i VNL och på intranätet.

Läkemedel som plockas ur sin originalförpackning och ej är identifierbara med namn, beredningsform, styrka, hållbarhet och batch, skall placeras i läkemedelspåse eller liknande. På läkemedelspåsen klistras etiketten som genereras av läkemedelsautomaten. Vid plock av enstaka tabletter/kapslar skall dossked eller motsvarande användas.
Vid uttag av kontrolläkemedel ska patientens personnummer anges. Minsta möjliga mängd narkotika ska hämtas från VNL och eventuellt överbliven mängd returneras till automaten.

Ej förbrukade läkemedel från VNL ska ej sparas i PNL, se vidare under 3.4.3.

Till sidans topp

3.4.2 Hämta läkemedel från annat PNL

Om aktuellt läkemedel efter sökning varken finns i enhetens eget PNL eller i VNL kan det hämtas från annan enhets PNL. Aktuell enhet ska kontaktas innan för att bekräfta att lånet accepteras. Vid lån mellan enheter ska originalförpackning, identifierbara blisterkartor eller endosförpackade läkemedel överlämnas. Endast i akuta undantagsfall får enstaka doser utlämnas, dessa skall i förekommande fall utlämnas i läkemedelspåse. Relevanta uppgifter (läkemedelsnamn, beredningsform, styrka, utgångsdatum, signum) skall antecknas på läkemedelspåsen.

Av säkerhetsskäl skall lånade lösa tabletter eller motsvarande aldrig återlämnas. I förekommande fall återlämnas motsvarande dos i originalförpackning. Vid lån av kontrolläkemedel mellan enheter ska transaktionen journalföras på både den utlånande och inlånande avdelningen genom att sjuksköterskorna kontrasignerar varandras narkotikajournaler, se kapitel 11. Narkotikaklassade läkemedel.

Till sidans topp

3.4.3 Retur av läkemedel till VNL

Vid hemgång eller byte av avdelning ska läkemedel som inte ingår i enhetens eget PNL-sortiment i första hand lämnas med patienten under förutsättning att patienten fortfarande är ordinerad läkemedlet. Observera att patienten vid hemgång måste få både muntlig och skriftlig information om hur läkemedlet skall användas. I andra hand ska läkemedlet returneras till VNL. Returnering till VNL sker enligt lokala rutiner.

Till sidans topp

3.5  Särskilda läkemedel, läkemedelsnära produkter och handelsvaror

3.5.1  Extempore t.ex. cytostatika, parenteral nutrition m.m.

Extemporeläkemedel, inklusive antibiotikamixturer beställs via fax från APL. Detaljerad beskrivning samt blanketter för detta finns på Sjukhusapoteket VGRs hemsida.

Till sidans topp

3.5.2 Läkemedelsnära produkter och handelsvaror

Läkemedelsnära produkter t.ex. spolvätskor, doseringspumpar, teknisk sprit, vissa kemikalier (t. ex. formaldehyd m.m) kan beställas från RGL via beställningssystemet (se ovan).
Övriga läkemedelsnära produkter ska beställas via Marknadsplatsen från materialdepån.

Handelsvaror t.ex. stomiprodukter, sprut- och tillsatsetiketter, förbrukningsjournaler, läkemedelspåsar, hudkrämer, tandkräm, tvål, sanitetsprodukter, vitamintabletter etc, skall beställas via Marknadsplatsen från materialdepån.

Till sidans topp

3.5.3  Hemofililäkemedel

Se regional instruktion Tillgång till faktorpreparat för blödarsjuka
För Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns särskilda rutiner utarbetade av Koagulationscentrum

Till sidans topp

3.5.4  Hemdialys

Under bearbetning.

Till sidans topp

3.5.5  Licensläkemedel

Industriellt tillverkade läkemedel som inte är registrerade i Sverige kan fås på licens. Se även Läkemedelsverkets hemsida Behandlande läkare fyller i en licensmotivering elektroniskt via läkemedelsverkets hemsida. För detaljerad information om ansökan och beställning av licensläkemedel se regional instruktion licenshantering

Till sidans topp 

3.5.6  Medicinsk gas

Se kapitel 12. Medicinska gaser

Till sidans topp

3.5.7  Läkemedel i klinisk prövning

Genomförande av en klinisk läkemedelsprövning i Sverige regleras av Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor; LVFS 2011:19 Läkemedelsverket, Kliniska prövningar

En klinisk prövning får inte genomföras innan tillstånd har meddelats av Läkemedelsverket samt att prövningen godkänts av etikprövningsnämnden. Såväl godkända som icke godkända läkemedel kan ingå i en klinisk prövning.

Sedan 1 mars 2009 finns en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) om kliniska prövningar i Sverige, Kliniska prövningar SKL-LIF. Kontaktuppgifter till ansvarig för Kliniska Prövningar inom sjukhusapoteket VGR finns på Sjukhusapoteket VGRs hemsida

Till sidans topp

3.5.8 Retur av läkemedel

Tre typer av returer kan skickas tillbaka till RGL/APL;

  • felexpeditioner,
  • reklamationer
  • indragningar.

Hantering av felexpeditioner beskrivs i instruktionen Avvikelser och reklamationer
Hantering av indragningar beskrivs i instruktionen Indragning av läkemedel

Till sidans topp

3.5.9 Reservrutin

Läkemedelsleveranser från RGL
Vid driftstörningar i beställningssystemen ska faxbeställning tillämpas. Sjukhusapoteket VGR beslutar gemensamt med RGL om och när reservrutinen skall användas. För detaljerad information, se regional instruktion Reservrutin

Till sidans topp

3.5.10 Kassation av läkemedel

Läkemedel ska kasseras enligt särskilda rutiner, se kapitel 9: Miljöaspekter

Till sidans topp

Till startsidan

3.1  Befogenhet
3.2  Ny försörjningsmodell
3.2.1  Vätskevagnar
3.3  Patientnära lager (PNL)
3.3.1  Leveransfrekvens, saldouppdatering och stopptider
3.3.2 Tilläggsbeställning
3.3.3 Akutbeställning och jourhavande farmacevt
3.3.4 Enheter som använder Marknadsplatsen
3.3.5  Leverans och kvittensförfarande
3.4 Vårdnära lager (VNL)
3.4.1  Boka och hämta läkemedel i VNL med läkemedelsautomat 
3.4.2  Boka och hämta läkemedel som står på öppna hyllor i VNL
3.4.3  Hämta läkemedel från annat PNL
3.4.4 Retur av läkemedel till VNL
3.5  Särskilda läkemedel, läkemedelsnära produkter och handelsvaror
3.5.1  Extempore t.ex. cytostatika, parenteral nutrition m.m.
3.5.2 Läkemedelsnära produkter från RGL
3.5.3  Handelsvaror via Marknadsplatsen
3.5.4  Hemofililäkemedel
3.5.5  Hemdialys
3.5.6  Licensläkemedel
3.5.7  Medicinsk gas
3.5.8  Läkemedel i klinisk prövning
3.5.9 Retur av läkemedel
3.5.10 Reservrutin
3.5.11 Kassation av läkemedel

Lokala tillägg rekvisitionsbehörighet

 

 

 

 

Lokala tillägg behörigheter, rutiner för fakturering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala tillägg vätskevagnar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala tillägg PNL-sortiment

 

 

 

 

 

 

Lokala tillägg reservrutin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala tillägg leveransrutiner PNL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala tillägg VNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala tillägg extempore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala tillägg hemofililäkemedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läkemedelsverket/kliniska prövningar

uiqt|wB&rwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m