9. Miljöaspekter

Version 2.0: reviderad 2015-10-13.

Ändringar i denna version:
Kapitlet är omarbetat och sammanslaget med Sjukhusapoteket VGR:s introduktion om hantering av kasserade läkemedel (QSA901) samt dokumentet "Smittförande avfall och läkemedelsavfall, Sortering - Paketering - Märkning". Kapitlet ersätter QSA901.

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett miljöprogram för 2014-2016. Mer information av övergrippande karaktär om läkemedel och miljö finns att läsa på: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Miljo/Internt-miljoarbete/Miljoprogram/Lakemedel/

Till sidans topp

9.1 Allmänt om läkemedelsavfall 

Läkemedel faller under definitionen ”Farligt avfall”, vilket innebär ett särskilt strikt och detaljerat regelverk som är juridiskt bindande för alla verksamheter inom VGR. Rutiner kring kassation av läkemedel syftar till att hindra obehörigt användande samt att tillgodose de krav som finns på arbetsmiljö och skydd av den yttre miljön.

Beställande enhet ansvarar för att sortera, packa och märka läkemedelsavfall. Kontaktpersoner vid frågor om sortering är Sjukhusapoteket VGR/lokalt på sjukhusen, respektive apotekare inom Chefläkaravdelningen inom Närhälsan. Kärl för läkemedelsavfall samt etiketter för märkning beställs från Marknadsplatsen (se nedan). Regionservice ansvarar för att skicka märkta kärl med kasserade läkemedel till förbränning. Kontaktpersoner vid frågor om transport/avsändning/kärl är förvaltningens säkerhetsrådgivare

9.2 Sortering och kassation av läkemedelsavfall

I VGR finns ett framtaget kompendium för hantering av smittoförande avfall och läkemedelsavfall. Ett undantag är elektrolytlösningar utan läkemedelstillsatser (som elektrolytlösningar räknas i detta sammanhang , klara elektrolytlösningar, t ex NaCl - och RingerAcetat samt glukoslösningar). Elektrolytlösningar utan läkemedelstillsatser kan tömmas ut i spoldesinfektionen.

9.2.1 Kassation av narkotikaklassade läkemedel

Kassation av narkotikaklassade läkemedel skall journalföras, dubbelsigneras och avindentifieras på enheten. Avidentifikation av narkotiak görs genom att:

  • Narkotikaklassade läkemedel i tryckförpackningar trycks ur blisterkarta i kärl för kasserade läkemedel
  • Narkotikaklassade medicinska plåster klipps sönder och slängs i kärl för kasserade läkemedel
  • Flytande narkotikaklassade läkemedel i ampuler töms ut i kärl för kasserade läkemedel. Även små mängder av orala lösningar med kontrolläkemedel i flaskor töms ut i kärl för kasserade läkemedel. Kärlet skall förses med absorbent (uppsugande material t ex cellstoff i tillräcklig mängd), samt förslutas. Större mängder flytande narkotikaklassade läkemedel i flaska/kasset/pump etc, kasseras i originalförpackning. Originalförpackningen ska avidentifieras i möjligaste mån, t ex genom att avlägsna etiketten.

9.2.2 Tomma förpackningar

Tomma förpackningar (plastburkar, ytterförpackningar, blisterkartor etc) källsorteras till respektive fraktion. Förpackningar som innehållit flytande läkemedel betraktas som tomma om de är droppfria, dvs inga läkemedelsrester droppar ur dem när de vänds upp och ner. Större mängder flytande läkemedel i flaska/infusionspåsar etc, kasseras i originaförpackning.

Förpackningar som kan ha förorenats av antibiotika ska alltid sorteras som läkemedelsavfall.

Förpackningar som varit i kontakt med cytostatika/cytotoxiska läkemedel ska alltid sorteras till kärl för cytostatika.

Se även "smittoförande avfall och läkemedelsavfall"

9.3 Förvaring av läkemedelsavfall

Läkemedel som ska kasseras ska alltid förvaras oåtkomligt för obehöriga. Kasserade läkemedel sorteras i avsedda kärl, kärlet med kasserade läkemedel ska märkas med särskilda etiketter. Kär för kasserade läkemedel bör som mest fyllas till 2/3 (se märkning på kärlet) för att undvika arbetsmiljörisk (tunga lyft). Kärlet ska vid behov förses med absorbent (uppsugande material, t ex cellstoft i tillräcklig mängd), samt förslutas.

Kärlen och etiketter för märkning kan beställas via Marknadsplatsen. Enheter utanför sjukhus skall fylla i godsdeklaration, som beställs från Marknadsplatsen (se "smittoförande avfall och läkemedelsavfall"). Hämtning sker enligt lokala rutiner. Kontakta säkerhetsrådgivare vid oklarheter.

9.4 Hantering inom Närhälsan

Förutom ovanstående gäller följande inom Närhälsan:

Personal inom Kommunala akutläkemedelsförråd (KAF) får lämna in kasserade läkemedel från KAFtill vårdcentral med samordningsansvar. Personal inom KAF ansvarar då för att kasserade läkemedel förpackas, märks och deklareras enligt ovan. Samtliga kärl för kasserade läkemedel hämtas av Regionservice eller av upphandlad entreprenör på avlämningspunkten för turbilen. Vid oklarheter kontaktas regiontransporter

Lokala tillägg rutiner för kassation

9.5 Läkemedelsavfall från privatpersoner

Läkemedel som är uthämtat från öppenvårdsapoteket ska kasseras genom att lämna in det till valfritt öppenvårdsapotek. Läkemedel som ej kommer från öppenvårdsapotek ska återlämnas till den enhet som lämnat ut läkemedlet.

Observera att kasserade läkemedel från privatpersoner som inte vårdas inom slutenvården, hemsjukvård eller kommunalt boende, ska lämnas in på valfritt öppenvårdsapotek.

Till sidans topp

9.1 Avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats för tillägg på förvaltningsnivå (rutiner för kassation)
Plats för tillägg på vårdenhetsnivå (rutiner för kassation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats för tillägg på förvaltningsnivå (definitioner och rutiner för kemikalier)
Plats för tillägg på vårdenhetsnivå (definitioner och rutiner för kemikalier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats för tillägg på förvaltningsnivå (avfallshantering läkemedel, cytostatikaavfall, radioaktivt avfall, kemikalier)
Plats för tillägg på vårdenhetsnivå (avfallshantering läkemedel, cytostatikaavfall, radioaktivt avfall, kemikalier) 

uiqt|wB&rwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m