Standardisering inom hälso- och sjukvården

En standard kan sägas vara "en förhandlad överenskommelse om lösning på ett ofta återkommande problem". I allt väsentligt syftar standardiseringen inom vårdsektorn till höjd patientsäkerhet, ökad kvalitet samt en hög effektivitet genom att dela information. Västra Götalandsregionens experter företräder genom sin medverkan den svenska hälso- och sjukvårdens intressen och kan på detta sätt vara med och påverka hur morgondagens hälso- och sjukvård ska komma att utformas.

Med sina nära 46 000 vårdanställda anser vi att Västra Götalandsregionen kan bistå med en kompetent delegation som bidrar till att stärka standardiseringen inom såväl Sverige som världen. Vi anser att vi har en gedigen kompetensbank bland våra medarbetare och vill uppmana er till att delta i detta spännande och stimulerande arbetsfält.

Samordnat standardiseringsarbete i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens hälso- och Sjukvårdsdirektör har utsett Mikael Wintell (HSA) att samordna standardiseringsarbetet inom regionen. Mikael sitter även med i Svensk Standardisering samt arbetsutskottet inom SKL rörande de svenska experterna inom standardiseringsuppdragen.
Är du intresserad att veta mer eller vill anmäla ditt intresse till att bli en framtida expert tveka inte, utan hör av dig till Mikael Wintell

Här finns en lista över standardiseringskommittéerna och vilka som är Västra Götalandsregionens experter.
 

TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter

När vi kommer i kontakt med sjukvården förutsätter vi att instrumenten är rengjorda och sterila, och så ska det naturligtvis vara.

TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter, SKLs webb

 

TK 327 Tandvård

Tandvård omfattar idag allt från tandborstar och munsköljmedel till avancerad behandlingsutrustning och dentala implantat.

TK 327 Tandvård, SKLs webb

Från Västra Götalandsregionen ingår:

Carina Söderqvist
 

Anna Göransson
 

 

TK 329 Anestesi och respiratorutrustningar

Utrustningarnas komplexitet sträcker sig från enkla tillbehör till avancerade anestesiapparater och medicinska gassystem.

TK 329 Anestesi och respiratorutrustningar, SKLs webb

 

TK 330 Förbrukningsmaterial inom sjukvården

Förbrukningsartiklar som medicinska handskar, skydd mot stick- och skärskador, injektionsmaterial och katetrar används inom alla typer av sjukvård exempelvis på sjukhus och i hemsjukvården.

TK 330 Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SKLs webb

 

TK 331 Laboratoriemedicin

Medicinska laboratorier analyserar t.ex. blod från patienter som kommer till sjukhus med akuta skador.

TK 331 Laboratoriemedicin, SKLs webb 

Från Västra Götalandsregionen ingår:

Maria Lohmander
 

 

TK 332 Sjukvårdstextilier

Produkter som omfattas av sjukvårdstextilier är bland annat patient- och personalkläder, vårdbäddens produkter och brandegenskaper för madrasser. Standarder för form och funktionalitet underlättar vid rengöring, lagring och hygienisk kontroll av textilier som används av sjukvården.

TK 332 Sjukvårdstextilier, SKLs webb

Från Västra Götalandsregionen ingår:

Anne-Marie Claesson
 

 

TK 333 Operationstextilier

Att förebygga infektioner i sår efter operationer är viktigt inte bara för patientens hälsa och välmående, utan även av ekonomiska aspekter då det annars kan innebära en onödig och dyr eftervård.

TK 333 Operationstextilier, SKLs webb

 

TK 334 Hälso- och sjukvårdsinformatik

För patienter i sjukvården är det viktigt att personnummer och analyssvar hanteras på ett säkert sätt i dagens elektroniska journalsystem.

TK 334 Hälso- och sjukvårdsinformatik, SKLs webb

Från Västra Götalandsregionen ingår:

Mikael Wintell
 

 

TK 336 Ögonoptik

Ögonoptik omfattar idag allt från glasögonbågar och kontaktlinser till avancerade ögonoptiska implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer.

TK 336 Ögonoptik, SKLs webb

 

TK 340 Implantat och biologisk säkerhet

Kirurgiska implantat används för att ersätta kroppsdelar samt för att förstärka, stötta och stabilisera olika funktioner i kroppen. Biologisk säkerhet innebär att de medicintekniska produkter som kommer i direktkontakt med kroppen ska vara oskadliga för människan.

TK 340 Implantat och biologisk säkerhet, SKLs webb

Från Västra Götalandsregionen ingår:

Johan Kärrholm
 

 

TK 344 Hjälpmedel för person/personer med funktionsnedsättning

För att tillgodose de behov som äldre och person/personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel.

TK 344 Hjälpmedel för person/personer med funktionsnedsättning, SKLs webb

Från Västra Götalandsregionen ingår:

Eva-Lena Andersson
  

Carina Jönsson
 

 

TK 351 Ambulanssjukvård

Allt mer av den avancerade prekliniska vården sker idag direkt vid skadeplatser och under transporter.

TK 351 Ambulanssjukvård, SKLs webb

 

TK 355 Medicintekniska kvalitetssystem

När vi kommer i kontakt med sjukvården förutsätter vi att de använder lämpliga och säkra produkter för diagnostik och behandling.

TK 355 Medicintekniska kvalitetssystem, SKLs webb

 

TK 457 Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården

I Sverige och flera andra länder finns lagstadgade krav på kvalitetsledningssystem inom hälso- och sjukvården.

TK 457 Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården, SKLs webb

Från Västra Götalandsregionen ingår:

Hans B Andersson
 

 

TK 493 Grafiska symboler för många fler

Användande av mer enhetliga och funktionella grafiska symboler gör olika platser i samhället mer tillgängliga för alla människor.

TK 493 Grafiska symboler för många fler, SKLs webb

Från Västra Götalandsregionen ingår:

Åsa Olsson
 

 

TK 527 Renhet i operationsrum

Varje kirurgiskt ingrepp innebär en risk för infektioner. Luftens bakteriehalt i operationsrummet är en parameter som är mycket betydelsefull för att reducera och förebygga infektioner.

TK 527 Renhet i operationsrum, SKLs webb

 

TK 529 Boendetjänster för äldre

För många är det ett stort beslut att byta bostad, speciellt när det handlar om att flytta till ett senior- eller äldreboende.

TK 529 Boendetjänster för äldre, SKLs webb

 

TK 29 Elektroakustik

IEC TC 29 utarbetar internationella standarder för instrument och mätmetoder inom det elektroakustiska området. Arbetsområdet omfattar t ex terminologi, ljudnivåmätare, hörapparater, elektroakustik och ultraljud.

TK 29 Elektroakustik, SKLs webb

 

TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

IEC TC 62 utarbetar internationella standarder och tekniska rapporter som behandlar tillverkning, installation och tillämpning av elektrisk utrustning för medicinskt bruk och deras verkan på patienter, vårdpersonal och omgivning.

TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, SKLs webb

Från Västra Götalandsregionen ingår:

Tomas Jönsson
 

 

TK 62 BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning

IEC SC 62B behandlar diagnostisk bildgivande utrustning. IEC SC 62C behandlar utrustning för radioterapi, nukleärmedicin och dosimetri.

TK 62 BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning, SKLs webb

Från Västra Götalandsregionen ingår:

Patrik Sund
  

uiqt|wBkizqvi5{wlmzy%vq{|H%vozmoqwv5{mkizqvi5{wlmzy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5owziv{{wvHwlwv|wtwoq5o}5{mivvi5owziv{{wvHwlwv|wtwoq5o}5{muiqt|wBuizqi5twpuivlmzH%vozmoqwv5{muizqi5twpuivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmguizqm5ktim{{wvH%vozmoqwv5{mivvmguizqm5ktim{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5%wqv|mttH%vozmoqwv5{muqsimt5%wqv|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpiv5sizzpwtuH%vozmoqwv5{mrwpiv5sizzpwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vitmvi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mm%vitmvi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5rwv{{wvH%vozmoqwv5{mkizqvi5rwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5j5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{5j5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5wt{{wvH%vozmoqwv5{mi{i5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5i5rwv{{wvH%vozmoqwv5{m|wui{5i5rwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxi|zqs5{}vlH%vozmoqwv5{mxi|zqs5{}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5jwzoH%vozmoqwv5{muizqi5jwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m