Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland är en myndighet med övergripande mål att minska spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Organisatoriskt ligger Smittskydd Västra Götaland under hälso- och sjukvårdsavdelningen i Västra Götalandsregionen.

Varje landsting/region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas. Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom det område där han eller hon verkar och skall planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet, samordning och likformighet (Smittskyddslagen, SFS 2004:168).

Arbete bedrivs på många olika sätt och i Smittskyddsläkarens uppgifter ingår att:

  • Se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar.
  • Ge råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper som är särskilt utsatta för smittrisk.
  • Se till att förebyggande åtgärder vidtas.
  • Stödja behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal samt andra som är verksamma inom smittskydd i arbetet mot smittsamma sjukdomar och, när det behövs, ge råd om lämpliga åtgärder.
  • Följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för smittrisk samt att ändamålsenliga råd och förhållningsregler ges till dem som kan ha smittats.
  • Bevaka att de som bär på en smittsam sjukdom får det stöd eller den vård som påkallas av sjukdomen eller smittrisken.
  • Fortlöpande följa smittskyddsläget i området.

Medarbetare

Smittskydd Västra Götaland har fyra kontor i Borås, Göteborg, Skövde och Uddevalla. På enheten arbetar sju läkare, nio smittskyddssjuksköterskor, fem hygiensjuksköterskor med inriktning mot förskola, en epidemiolog, en kommunikatör och sex administratörer, totalt 29 personer. Kontoret i Göteborg har regionalt samordningsansvar för verksamheten.

Smittskydd Västra Götaland har ett brett kontaktnät ut i vården och samhället, vilket är viktigt för att kunna bedriva ett effektivt smittskyddsarbete.

Smittskydd Västra Götaland

Kontakt

Göteborg

Kaserntorget 11 B
411 18 GÖTEBORG
Växel: 010-441 00 00
Telefon direkt: 010-441 24 00
(Mån-Tors 9.00-16.00, Fre 9.00-15.00)
Fax: 031-13 37 95
E-post:  

Borås

Södra Älvsborg Sjukhus
Klinikvägen 40, plan 4
501 82 BORÅS
Växel: 033-616 10 00
Fax: 033-100492
E-post:  

Skövde

Kärnsjukhuset
541 85 SKÖVDE
Växel: 0500-43 10 00
Fax: 0500-43 24 99
E-post:  

Uddevalla

Uddevalla Sjukhus
451 80 UDDEVALLA
Besöksadress:
Silentzvägen 4
451 50 Uddevalla
Växel: 010-435 00 00
Fax: 0522-13182
E-post:  

uiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m