Om Patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk. Du som är patient eller närstående kan kostnadsfritt vända dig till patientnämndernas kansli med frågor om offentligt finansierad hälso- och sjukvård, såväl kommunal hälso- och sjukvård, privata vårdgivare med avtal samt den tandvård som regionen finansierar.

Det ska finnas en patientnämnd i varje landsting och kommun som erbjuder hälso- och sjukvård, enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. I Västra Götaland ingår samtliga 49 kommuner i Västra Götalandsregionens patientnämndsverksamhet.


Vad gör patientnämnden?

I patientnämnden finns förtroendevalda politiker som ska uppmärksamma och följa problem inom hälso- och sjukvården baserat på patientsynpunkter. De förtroendevalda ska vara opartiska och har därför inte något annat politiskt uppdrag i någon nämnd eller styrelse vars verksamhet som går att klaga på hos patientnämnden.

På nämndens sammanträden behandlas principiell och generell problematik med betoning på att bidra till bättre kvalitet och hög patientsäkerhet. Nämnden kan bland annat göra uttalanden och skrivelser till vården, andra politiska nämnder och styrelser samt Inspektionen för vård och omsorg för att påtala problem. Patientnämndens metoder är att arbeta med återföring och dialog utifrån aktuella frågeställningar.

Vad gör patientnämndernas kansli?

Patientnämnderna har ett gemensamt kansli med personal med bred kompetens och erfarenhet från olika områden inom och utanför hälso- och sjukvården. När ditt ärende har kommit in är det en av kansliets utredare som du får kontakt med. Du kan få hjälp med att få rätt information, reda ut vad som har hänt i ditt fall och söka lösningar för dig. Alla som jobbar på kansliet har tystnadsplikt. Utredarna tar bland annat hand om frågor som handlar om sjukvårdens organisation, vilka regler som gäller på olika områden, men har inte möjlighet att göra medicinska bedömningar.

För att vården ska bli bättre och säkrare
Många som vänder sig till patientnämnden vill få hjälp med sitt problem, men även att deras berättelse ska bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Utöver att hjälpa alla som vänder sig till patientnämndernas kansli ska verksamheten också bidra till bättre kvalitet och ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Det sker genom löpande analys av generella problem och återföring till ansvariga inom hälso- och sjukvården. Patientnämndernas kansli lämnar gärna statistik och uppgifter som kan förbättra vården.

Stödpersonsverksamheten
En stödperson är en medmänniska att samtala med för den patient som tvångsvårdas som inom psykiatrin, rättspsykiatrin eller enligt smittskyddslagen. Patientnämndernas kansli utser, rekryterar och utbildar stödpersoner. Om du vill bli stödperson kan du anmäla ditt intresse till patientnämndernas kansli.

uiqt|wBxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{mxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m