Storsatsning för att förhindra att ungdomar börjar röka

2010-03-19

Tobaksbruk är den enskilt viktigaste orsaken till ohälsa och varje år dödar rökning cirka 5 miljoner människor i världen, det vill säga ett antal lika stort som hela Finlands befolkning. I Sverige ökar trenden med antal ungdomar som börjar röka. Eftersom 95 % av alla barn och ungdomar regelbundet kommer i kontakt med Folktandvården Västra Götaland så görs nu en storsatsning kring tobaksprevention i regionen.

– Vi träffar dessa barn och ungdomar regelbundet och har därför unika möjligheter att påverka deras hälsobeteende och informera om faran kring tobak, berättar Åke Jonsson, projektledare för " Tobaksfri ungdom i Västra Götaland".
Sedan 2005 har kurvan på antalet ungdomar i årskurs nio som röker dagligen stadigt börjat gå uppåt igen efter några år av nedgång. Nu försöker Folktandvården åtgärda problemet genom att informera sina patienter från och med 13 års ålder om faran med tobaksbruk i samband med undersökningarna.

Sökta pengar

I december 2008 lämnade Folktandvården Västra Götaland in en ansökan till Statens folkhälsoinstitut för projektet ”Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen”. Statens folkhälsoinstitut beviljade 600 000 kr för 2009 och kommer att ge lika mycket 2010, projektets andra och avslutande år. Dessutom tillkommer 600 000 kronor i egenfinansiering. Projektet berör främst ett av de nationella delmålen för folkhälsoarbetet; En halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa, och alla medarbetare inom Folktandvården Västra Götaland kommer omfattas. Syftet är att förebygga att ungdomar börjar röka och snusa och att förmå dem som börjat använda tobak att sluta.

Utbildade tobakscoacher

Inom Folktandvården Västra Götaland har 15 stycken så kallade tobakscoacher internrekryterats bland personalen. Dessa 15 var under hösten med på en två dagars utbildning och nu under senvintern arrangerades en tredje utbildningsdag.
– Dessa tobakscoacher ska sedan ut och besöka alla allmänkliniker runt om i regionen, berättar Åke Jonsson.
Tobakscoachernas uppgift ute på mottagningarna är att ge personalen grundläggande kunskaper om tobaksprevention samt visa hur man kan föra ett kort motiverande samtal om rökning och snusning med ungdomarna när man träffar dem.
– Under början av året kommer dessa tobakscoacher bege sig ut och träffa mottagningarna, fortsätter han.

Information ute i skolorna

Under våren har också 200 stycken ur den personal som beger sig ut i skolorna och fluorlackar gått en utbildning är nu ute i skolorna för att informera om faran med rökning.
– Alla dessa 200 personer från vår personal utbildades av oss i januari under en heldag och fick material som de kan använda sig av när de är ute på skolorna, berättar Åke.
Att just vända sig till ungdomarna redan ute på skolorna kan göra stor verkan.
– Det är barnen och ungdomarna i 5:e klass och 8-9:de klasserna som vår personal träffar, fortsätter han.

Utvärdera arbetet

En projektgrupp som består av fem personer från olika delar av Folktandvården Västra Götaland har bildats. I projektgruppen ingår Eva-Karin Bergström, Christina Larsson, Susanne Pehrson, Christina Prestgaard och Åke Jonson. Dessa kommer driva projektet fram till 2010 och sedan tillsammans med tobakscoacherna finnas inom organisationen som resurspersoner.
– Under året kommer vi nu fortsätta att utvärdera arbetet allt eftersom, avslutar Åke Jonsson.

uiqt|wB&