Rapport från Folktandvårdens styrelsemöte

Nya lokaler för allmäntandvårdens klinik Tullen i Borås

Ett arbete pågår att hitta nya lokaler för Tullen i Borås. Kliniken behöver lokaler som är mer ändamålsenliga för verksamheten.

- De viktigaste utgångspunkterna för val av lokal är kund- och varumärkesperspektivet, säger ordförande Jens Söder. Det ska vara enkelt att nå kliniken med allmänna kommunikationer, både för kunder och medarbetare, och det ska finnas parkeringsplatser i nära anslutning till kliniken.

I samband med att Tullen flyttar till nya lokaler planeras även för ett större verksamhetsuppdrag än idag. Vecko- och helgjour för Borås med omnejd ska bedrivas vid kliniken och den ska ta emot tandläkarstudenter under utbildning.

Ekonomi och Frisktandvårdsavtal

Folktandvårdens helårsprognos för 2011 är ett resultat om 1,5 mkr.

- Vi kommer att nå ett positivt resultat även 2011, säger ekonomichef Kjell Einarsson. Det innebär att vi inte behöver utnyttja möjligheten att disponera eget kapital till de planerade satsningar vi genomfört.

Drygt 95 000 Frisktandvårdsavtal

Fram till idag har 95 300 personer valt att teckna Frisktandvårdsavtal sedan starten 2007. 13 100 av dessa avtal har tecknats under de första elva månaderna 2011. Den 20 september tog regionfullmäktige beslut om förlängd barn- och ungdomstandvård till 22 år från och med 2012, vilket kommer att påverka den totala volymen av tecknade avtal 2011.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m