Rapport från Folktandvårdens styrelsemöte den 27 oktober

Som en del av utvecklingen av allmäntandvårdsområde Väster planeras en ny klinikstruktur för Folktandvården i Trollhättan. Målet med den nya klinikstrukturen är att utveckla verksamheten både ur en professionell och kostnadseffektiv synvinkel. Den nya klinikstrukturen i Trollhättan utgör även ett led i arbetet med att bygga och stärka varumärket Folktandvården Västra Götaland.

Fem utbudspunkter blir tre

Förslaget innebär att gå från fem utbudspunkter till tre.

- Arbetet med att utveckla klinikstrukturen i Trollhättan visar att vi är en modern organisation med hög servicegrad gentemot våra kunder, säger ordförande Jens Söder.

9 av 10 kunder nöjda med Folktandvården

Folktandvården Västra Götaland genomför årligen en kundundersökning, för att ta reda på hur man upplevs av sina kunder. Kundenkäten genomförs på Folktandvårdens samtliga kliniker i Västra Götaland. 2011 års kundundersökning visar på ett fortsatt högt resultat inom både allmäntandvården och specialisttandvården. Den totala kundnöjdheten ligger på ett värde av 89, där 100 är max.

Ständiga förbättringar

- För Folktandvården Västra Götaland är det nödvändigt och naturligt att hela tiden jobba för att förbättra oss, säger tandvårdschef Karin Melander. Vi lever i en sund konkurrenssituation och vill hela tiden lyssna på våra kunder och vad de tycker om oss, och därför väljer vi att genomföra kundundersökningar inom alla våra verksamheter en gång om året.

Ekonomi och Frisktandvårdsavtal

Efter september månad är det samlade resultatet 29,1 miljoner kr och helårsprognosen för 2011 är ett resultat om -3,5 miljoner. Prognosen är något förbättrad sedan föregående rapport.

Till dags datum har 94 800 personer valt att teckna Frisktandvårdsavtal sedan starten 2007. 12 600 av dessa avtal har tecknats under de första nio månaderna 2011. Den 20 september tog regionfullmäktige beslut om förlängd barn- och ungdomstandvård till 22 år från och med 2012. Det innebär att de Frisktandvårdsavtal som har tecknats med 21-åringar under 2011 kommer att sägas upp. Beslutet kommer att påverka den totala volymen av tecknade avtal 2011.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m