Uppsökande tandvård

De flesta får betala för sin tandvård enligt tandvårdstaxan. Men vissa grupper som är i behov av stor hjälp och omvårdnad kan få tandvården till en lägre avgift. Om man är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning kan man inom ramen för tandvårdsstödet få sin nödvändiga tandvård till samma subventionerade avgift som inom den vanliga sjukvården. Man har dessutom rätt att få råd om tändernas dagliga skötsel.

Vem har rätt till hjälpen?

Man har rätt att få en årlig bedömning av munhälsan och annan nödvändig tandvård om man har ett stort behov av daglig service och omvårdnad och bor

  • på sjukhem
  • på äldreboende
  • i gruppboende
  • i det egna hemmet, men är i behov av omvårdnad större delen av dygnet.

Man har också rätt att få tandvårdsstödet om man har rätt till hjälp enligt lagen om stöd och service (LSS), eller om man har en allvarlig psykisk störning och därför inte förmår söka tandvård. 

Viktigt med tandvård om man är äldre eller har en funktionsnedsättning

Många har kvar sina egna tänder även när de blir gamla eller har en funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att man regelbundet kontrollerar sin tandhälsa. Man kan också behöva få förebyggande vård för att undvika ytterligare problem med tänderna.

Man kan bli undersökt hemma

Personer med stort behov av omvårdnad ska enligt tandvårdsstödet erbjudas uppsökande tandvård. Det betyder att man har rätt till en bedömning av munhälsan hemma. Om man har behov av nödvändig tandvård blir man erbjuden att komma till en tandklinik för att få behandling, men man kan också välja sin egen tandläkare. Som en del av stödet kan man även få råd och anvisningar av tandvårdspersonal om tändernas dagliga skötsel. En munhälsobedömning är en förenklad undersökning.

Ett intyg om rätt till nödvändig tandvård behövs

Man måste ha ett så kallat tandvårdsstödsintyg om nödvändig tandvård innan man tar kontakt med landstinget för att få en bedömning av munhälsan eller tandvården för att få nödvändig tandvård. Ett sådant intyg kan man till exempel få från äldreboendet, sjukhemmet, hemtjänsten eller distriktssköterskan. Man kan också vända sig direkt till landstinget och ansöka om tandvårdsstödsintyget, oavsett vilken bedömning kommunen har gjort. Vem som utfärdar intygen kan variera mellan olika landsting.

Kommun och landsting samarbetar

När man inte klarar av att sköta sin egen dagliga munhygien ska man få hjälp av kommunen. Kommunen ansvarar tillsammans med landstinget för att alla som har rätt till en bedömning av munhälsan erbjuds sådana undersökningar. Landstinget ansvarar för att det finns tandvårdspersonal som kan utföra bedömningen och erbjuda tandvård om man behöver det.

källa: 1177.se

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m