Trafikförsörjningsprogrammet – så utvecklas kollektivtrafiken

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Det är här det beskrivs hur kollektivtrafiken ska utvecklas, och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga.

I trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal olika mål uppsatta. Ett av de centrala målen för kollektivtrafiken i Västra Götaland är att marknadsandelen ska öka och resandet ska fördubblas fram till år 2025. Det finns flera andra mål, kopplade till miljöfrågor, kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, de resandes nöjdhet och hur kollektivtrafiken ska finansieras i framtiden. Dessutom innehåller programmet en beskrivning av det kommersiella marknadstillträdet för privata trafikföretag som vill starta egna linjer.

 

Bättre, tillgängligare och mera hållbart

Utöver målet om att resorna med kollektivtrafiken ska öka (delmål 1), finns mål kring resenärernas nöjdhet (delmål 2), tillgänglighetsanpassning (delmål 3) och miljö (delmål 4).

  • Resenärerna ska bli mer nöjda genom att trafiken ska bli punktligare, att det finns ett bra utbud även på mindre orter, och inte minst ska biljettsortimentet vara attraktivt.
  • Tillgänglighetsanpassningar ska göra det lättare för alla att resa, inte minst de med funktionshinder.
  • Målet med att minska miljöpåverkan handlar om att gå över till fossilfri energi, minska utsläppen och även buller. 

Satsningar där det ger störst resultat

Idag betalas kollektivtrafiken till hälften av samhället genom regionskatten, och den andra hälften av de som reser. De mål som finns angivna i trafikförsörjningsprogrammet innebär att kvaliteten ska höjas på olika sätt, och att trafiken ska bli effektivare, men också att det kommer att läggas mer resurser på den kollektivtrafik som ger mest utdelning per satsad skattekrona.

Rent konkret kan detta innebära att satsningar kommer att ske i stråk, och som knyter ihop regionen och viktiga regionala centrum utanför Västra Götaland. Städerna får en utbyggd kollektivtrafik, medan de mindre samhällena och landsbygden i vissa fall kan få andra lösningar, som till exempel närtrafik och anropsstyrd trafik (resenärerna ringer och bokar sin resa).

Programmet tas fram i samråd

Trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram av Västra Götalandsregionen, som är kollektivtrafikmyndighet I Västra Götaland. Arbetet har skett i samråd med kommuner, trafikföretag och andra intressenter.

I arbetet har kommunerna organiserat sig i delregionala kollektivtrafikråd:

  • Göteborgsregionen
  • Skaraborg
  • Fyrbodal
  • Sjuhärad 

Planering för framtiden

Kollektivtrafiken i Västra Götaland är en verksamhet som kräver stora investeringar och mycket planering. För att det ska bli så bra som möjligt kräver det att vi lyfter blicken, tittar långt fram i tiden och skapar oss en bild av hur kollektivtrafiken ska se ut då.

Därför har programmet en långsiktig målbild som sträcker sig till 2025. Denna bild kompletteras av en konkretisering fram till 2016. Vart fjärde år revideras trafikförsörjningsprogrammet. Varje år görs en uppföljning av målen programmet.

Den 18 september 2012 fastställde regionfullmäktige programmet.

Ny kollektivtrafiklag

Den 1 januari 2012 antogs en ny kollektivtrafiklag som innebär att Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet med ansvar för den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i hela Västra Götaland.

Lagen innebär att, förutom Västtrafik, kan även kommersiella trafikföretag, starta egna linjer för till exempel busstrafik.

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m