Förekomst av psykisk ohälsa

Arbetsmiljöverket visar i en undersökning att cirka 15 procent av kvinnorna i den arbetande befolkningen upplever besvär till följd av stress eller andra psykiska påfrestningar. Motsvarande siffra för män är 8 procent.

Mellan åren 2010 och 2015 blev det 57 000 fler sjukfall på grund av psykiatriska diagnoser, där utmattningssyndrom är en av diagnoserna. Antalet sjukfall med psykiatriska diagnoser hos män steg med 63 procent och hos kvinnor med 71 procent under den perioden.

Enligt en studie från Försäkringskassan rapporterar 11,5 procent av befolkningen psykiska besvär. Enbart 2 procent av befolkningen har sjukskrivits mer än fjorton dagar för psykisk ohälsa, det är därmed få som sjukskrivs på grund av sådana diagnoser.

Kunskapssammanställningar sedan 2014 har visat att män och kvinnor som utsätts för arbetsmiljöproblem riskerar att utveckla sjukfrånvaro. Det visar att det finns ett behov av att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa på organisationsnivå för att minska risken för att medarbetare blir sjuka.

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg, Komplement till riktlinjer för psykisk ohälsa, KI 2016

Psykisk ohälsa, Arbetsliv och sjukfrånvaro, FORTE, Vingård 2015

Psykisk ohälsa, Försäkringskassan, Korta analyser 2016.2

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, Försäkringskassan 2014.4

Självskattad stressrelaterad ohälsa

KART-studien som undersökte stress, hälsa och arbetsmiljö bland Västra Götalandsregionens anställda 2004-2010 visade att ungefär en fjärdedel av deltagarna hade tecken på allvarligare psykisk ohälsa, d.v.s. hög förekomst av symtom på utbrändhet/utmattning, depression och/eller ångest. 

- Det finns mycket att vinna genom att identifiera personer inom riskgruppen och vidta förebyggande åtgärder.

KART-studien om Stress, hälsa och arbetsmiljö i Västra Götalandsregionen 2004-2010, ISM-rapport 17, 2016

Öppna jämförelser folkhälsa 2014

Folkhälsan i Västra Götaland är generellt sett god men ojämlikt fördelad mellan kvinnor och män samt olika grupper i samhället. 18 procent av befolkningen i Västra Götaland beräknas ha nedsatt psykiskt välbefinnande. Siffran är något högre än 2009.

Öppna jämförelser i folkhälsa 2014

Relaterad information

Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män, stressforskningsinstitutet.se