Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2017-04-04

Publicerad: Uppdaterad:

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Program

09.30 Mötet öppnar.

Kl 13.30 lämnas information om patientnämndernas årsredovisning 2016

Ärenden

Kommentarer
Tid

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

 09.30

1. Avsägelse och val av ordförande och andre vice ordförande i regionfullmäktige

Till ny ordförande i regionfullmäktige valdes Magnus Berntsson (KD) och till ny andre vice ordförande valdes Madeleine Jonsson (MP).

 09:40

2. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

 10:19

3. Frågestund

Fråga från Ann-Christine Andersson (S) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om hemgång efter normalförlossning.

Fråga från Lena Hult (S) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om gemensam beställning för rehabilitering och hälsa.

Fråga från Eva Olofsson (V) till personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M) om högre löner och kortare arbetstid för vårdpersonal.

Fråga från Caroline Nordengrip (SD) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om våld och hot i vården.

 10:20

4 - 5 Interpellationer

 • Ann-Christine Andersson (S) om bland annat tillgängligheten till vård.
 • Carina Örgård (V) om fortsatt vård för åldersuppskrivna ungdomar.
 10:46

6. Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet

Revisorerna föreslår att samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

Revisorerna riktar anmärkning mot hälso- och sjukvårdsstyrelsen för bristande intern styrning och kontroll och mot västra hälso- och sjukvårdsnämnden på grund av medvetet brott mot lagen om offentlig upphandling. Revisorerna bedömer emellertid att styrelser, nämnder och beredningar i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt ställt till regionfullmäktiges uppdrag och riktlinjer.

Revisorerna bedömer vidare att:

 • Resultatet i allt väsentligt är förenligt med regionfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
 • Den interna kontrollen i allt väsentlig är tillräcklig.
 • Räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

Regionfullmäktige beslutade i enlighet med revisorernas förslag och beviljade samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2016.

Beslut: enligt förslag

 11:44

 Lunch

 12:07

 Information om patientnämndernas årsredovisning 2016

13:07

7. Bokslutsdispositioner 2016

Regionfullmäktige godkände förslag till bokslutsdispositioner för 2016. Beslutet innebär att gällande regelverk tillämpas med hänsyn till de beslut som tagits under 2016 avseende godkända underskott.

Enligt Västra Götalandsregionens regelverk bör det egna kapitalet hos förvaltningarna inte vara större än två procent av regionbidraget eller motsvarande. Förvaltningar som redovisar ett negativt eget kapital ska återbetala detta senast efter tre år.

Förslaget till dispositioner innebär att moderförvaltningen tillförs 361,8 miljoner kronor i eget kapital.

Beslut: enligt förslag

 13:25

8. Årsredovisning 2016 för Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens (VGR) befinner sig ett gynnsamt ekonomiskt läge just nu då 2016 innebar ett positivt ekonomiskt resultat med 1 684 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen som är klar och presenterades för regionfullmäktige på tisdagen. Regionfullmäktige godkände redovisningen och reserverar 1,4 miljarder kronor av överskottet i det egna kapitalet.

Överskottet ger VGR goda möjligheter att möta delar av de framtida ekonomiska utmaningarna, hantera engångskostnader för omställningen av vården och därmed begränsa den ekonomiska belastningen på sjukvårdens nuvarande uppdrag.

Under 2016 har ett av VGR:s viktigaste arbeten inletts, omställningen av vården, vilket är ett arbete som i grunden kommer att förändra hur vård bedrivs, hur invånare söker och får vård men också synen på vård. Omställningen behövs för att möta framtida utmaningar, använda digitaliseringens möjligheter och ge fler invånare bättre, mer kvalitativ och individanpassad vård.

Gemensamma krafttag för fullföljda studier

2016 var året då VGR, tillsammans med kommunerna, tog krafttag i arbetet med fullföljda studier. Ansvaret för utbildning ligger primärt hos kommunerna men att studier fullföljs har effekter för såväl utanförskap och hälsa som ligger inom ramen för regionens ansvar. Det är därmed en viktig pusselbit som fallit på plats.

Höga ambitioner som arbetsgivare

Under 2016 har VGR satt målet att på sikt bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och därmed lagt grunden för att attrahera arbetskraft och kompetens i framtiden.

Positiva resultat i resandeutvecklingen

2016 passerade VGR siffran 300 miljoner kollektivtrafikresor per år vilket är enligt plan och är på god väg mot målet att fördubbla kollektivtrafik-resandet till 2025 och att ställa om till ett hållbart transportsystem.

Beslut: enligt förslag

 13:27

9. Revidering av finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionen och dess anknutna stiftelser

Västra Götalandsregionen (VGR) har två dokument som anger ramar och riktlinjer för VGR:s finansverksamhet samt kapitalförvaltningen för VGR:s anknutna stiftelser. Koncernkontoret ser över dessa dokument årligen och lämnar förslag till uppdateringar.

Översynen för 2017 har bland annat medfört förslag till nya namn på dokumenten, en tydligare beskrivning om mål, syfte och organisation av finansförvaltningen och en uppdatering av bestämmelser om valutarisk vid placering i fonder. Förändringarna innebär inte ett ökat risktagande i placeringsverksamheten.

Regionfullmäktige fastställde Finanspolicy för VGR och Finansiella riktlinjer för VGR:s anknutna stiftelser.

Beslut: enligt förslag

 14:25

10. Utredning om alarmeringstjänst i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen (VGR) tecknar fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017. Beslutet innebär också att VGR tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum.

Beslutet innebär att bedömning och prioritering blir en del av den prehospitala sjukvården med möjlighet att få högre kvalitet och precision i bedömningarna. De sjuksköterskor som gör bedömning och prioritering anställs av Västra Götalandsregionen och de får då möjlighet att växla mellan jobb på larmcentral och akutmottagning.

Som grund för beslutet finns en oberoende utredning som gjorts på uppdrag av regionstyrelsens ägarutskott. En utgångspunkt har varit Västra Götalandsregionens krav att medicinska bedömningar i största möjliga utsträckning ska göras av en sjuksköterska för att säkerställa en hög patientsäkerhet och att resurserna används effektivt. SOS Alarm har historiskt haft svårigheter att leva upp till VGR:s krav på sjuksköterskebemanning i minst 90 procent av vårdärendena.

Beslut: enligt förslag

Läs tidigare pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsstyrelsen

 14:28

11. Motion av Jim Aleberg (S) och Ann-Christine Andersson (S) om åtgärder mot benskörhet

 Jim Aleberg (S) och Ann-Christine Andersson (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att genomföra en analys om hur diagnostisering och behandling av benskörhet i Västra Götalandsregionen kan öka.

Motionen har remitterats till västra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, primärvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Motionen föreslås bifallas då samtliga remissinstanser har ställt sig bakom förslaget.

Beslut: enligt förslag

 14:41

12. Motion av Björn Tidland (SD) och Patrik Silfverklinga (SD) om anslutning till Rökfritt Sverige 2025

Björn Tidland (SD) och Patric Silfverklinga (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) ska ansluta sig till opinionsbildningsprojektet Rökfritt Sverige 2025.

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt drivet av Tobaksfakta, en oberoende tankesmedja. Målet är att få till stånd ett beslut för en långsiktig utfasningsstrategi för rökning i Sverige.

Regionfullmäktige hänvisar till att många insatser på området redan görs inom VGR och att motionen därmed ska anses besvarad. Regionfullmäktige föreslår också att VGR ställer sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. I sitt remissvar i ärendet skriver hälso- och sjukvårdsstyrelsen att detta ger en viktig signal till att fortsätta och intensifiera det arbete som redan pågår och utveckla de delar som krävs för att uppnå målen som är uppsatta för Rökfritt Sverige 2025.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 14:52

13. Motion av Daniel Andersson (L) och Mariella Olsson (L) om mammografi för kvinnor 75 år och äldre

Daniel Andersson (L) och Mariella Olsson (L) motionerade i februari 2014 om att justera Västra Götalandsregionens riktlinjer för mammografiverksamheten så att den även omfattade kvinnor 75 år och äldre.

Regionfullmäktige avslår motionen då det idag inte finns någon dokumentation om hälsovinster hos kvinnor över 74 år och att det finns en risk för överdiagnostik med påföljande överbehandling.

Beslut: enligt förslag

 15:13

14. Motion av Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) om regiongemensam tillgänglighetsservice

Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar att inrätta en regiongemensam tillgänglighetsservice som ska kunna slussa patienter till det sjukhus som har kortast kö.

Regionfullmäktige anser motionen besvarad då det redan pågår ett arbete i enlighet med motionens intentioner.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HoS) beslutade i oktober 2016 att inrätta en regiongemensam samordningsfunktion som ska stödja arbetet med att förbättra tillgängligheten i Västra Götalandsregionen. I januari i år beslutade HoS om organisation och finansiering av den regionala styr- och samordningsfunktionen som beräknas kunna starta under första kvartalet 2017.

Beslut: enligt förslag

 15:20

15. Anmälan av inkomna motioner

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning: 

 • Helen Granbom Angerheim (SD) om ett införande av Det grå arkivet
 • Caroline Nordengrip (SD) om överfallslarm för personal inom vården
 • Magnus Harjapää och Heikki Klaavuniemi (SD) om att implementera rTMS-behandling i Västra Götalandsregionen
 • Heikki Klaavuniemi m fl (SD) om att införa äldrevårdsmottagning vid vårdcentral i Västra Götalandsregionen
 • Karin Engdahl m fl (S) om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Pride-aktiviteter
 • Karin Engdahl m fl (S) om att införa ett chefskörkort för chefer i Västra Götalandsregionen
 • Ann-Charlotte Karlsson (S) om VGR som attraktiv och levande kulturregion
 • Helén Eliasson och Lena Hult (S) om skärpt uppföljning av bisysslor
 • Patrik Karlsson (S) om "Använd våra samordningsförbund!"
 • Eva Olofsson m fl (V) om att inrätta en akut för våldtagna i Västra Götaland
 • Carina Örgård m fl (V) om våld på rutin
 15:29

16. Valärenden

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Regionfullmäktige beslutade också om lekmannarevisorer och ersättare i tre bolag, i enlighet med förslag från revisorskollegiet.

 15:45

Anmälningsärenden 

 15:46

 Sammanträdet avslutades

 15:47


Publicerad:
Uppdaterad: