Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2017-09-19

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg
Utdelning av Västra Götalandsregionens kulturpris 13:00

Inledande formalia (09:56)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:58)

2. Frågestund (10:00)

 • Fråga från Jan Alexandersson (V) om vem som får lägga anbud och varför. Frågan ställd till västra hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande Nicklas Attefjord (MP).
 • Fråga från Eva Olofsson (V): Blir det något vårdval för barnmorske-mottagningarna? Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).
 • Fråga från Egon Frid (V) om inköpsorganisationen. Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).
 • Fråga från Håkan Linnarsson (S) om SU:s ekonomi. Frågan är ställd till SU:s ordförande Johnny Bröndt (M).
 • Fråga från Michael Melby (S) om lika villkor för Närhälsan i upphandlingar. Frågan ställd till västra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Nicklas Attefjord (MP).
 • Fråga från Lena Malm (S) om rabatt till arbetslösa. Frågan ställd till kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP).
 • Fråga från Eva Olofsson (V) om inhyrda sjuksköterskor. Frågan är ställd till personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M).
 • Fråga från Egon Frid (V) om Vara resecentrum. Frågan är ställd till Västtrafiks ordförande Lars Holmin (M).
 • Fråga från Håkan Lösnitz (SD) om kostnadskompensation för RMR-14. Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).
 • Fråga från Caroline Nordengrip (SD) om efterfrågan på vård efter sexuellt våld. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
 • Fråga från Carina Örgård (V) om köerna till transvården. Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).
 • Fråga från Helén Eliasson (S) om behovet av vårdpersonal. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

3. Interpellation av Susanne Larsson (S) om tillgängligheten till BUP (11:19)

Lunch (12:08)

Utdelning av Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 (13:06)
Textilkonstnären Elsa Agélii tilldelas priset.
Läs pressmeddelande

4. Interpellation av Karin Engdahl (S) om vårdnära arbetsuppgifter (17:14)

5. Budget 2018 och verksamhetsplan godkänns för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (13:47)

Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling avseende 2018-2020.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ägs av Landstinget Uppsala län, Landstinget Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen (VGR) samt Region Örebro län. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgetramen.

Abonnemangskostnaderna fördelas mellan medlemmarna i kommunalförbundet efter befolkningsunderlag. Förslaget till budget 2018 innebär att abonnemangsersättningen från VGR uppgår till cirka 15 mnkr.

Beslut: enligt förslag

6. Policy för styrning i Västra Götalandsregionen (13:48)

Regionstyrelsen gav i mars 2016 regiondirektören i uppdrag att lämna förslag till policy för intern styrning och kontroll. Västra Götalandsregionen (VGR) har flera befintliga styrande dokument som rör styrning och kontroll. Det finns dock ett behov att på en övergripande, samlad nivå beskriva vilka styrande principer som gäller.

Den nya policyns utgångspunkt är att nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att:

 • planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser
 • genomföra verksamheten
 • följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter
 • analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling

Policyn beskriver också på övergripande nivå relationerna mellan:

 • regionfullmäktige och nämnder och styrelser
 • regionstyrelsen och övriga nämnder och styrelser
 • relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer
 • nämnd/styrelse och dess förvaltning

Regionfullmäktige antar policyn för styrning i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

7. Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv (13:49)

Förtroendevalda och medarbetare i Västra Götalandsregionen, VGR, arbetar på invånarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Invånarnas förtroende för VGR vilar på att förtroendevalda och medarbetare inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. 

Syftet med riktlinjerna mot korruption är att de ska utgöra ett stöd för att tydliggöra VGR:s hållning och fungera som tolkning av gällande lagstiftning inom området. Riktlinjerna utgår från Sveriges kommuner och landstings, SKL, vägledning om mutor och jäv.

Under våren 2017 erbjuds alla medarbetare och förtroendevalda att gå en interaktiv webbaserad utbildning inom området.

Regionfullmäktige fastställer att Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv gäller för VGR:s majoritetsägda bolag.

Beslut: enligt förslag

8. Nytt reglemente för krisledningsnämnden (14:00)

Regionfullmäktige fastställer ett nytt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet har anpassats till gällande lagstiftning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Regionstyrelsen ansvarar för Västra Götalandsregionens övergripande samordning av den utbildning och övning som behövs för att förtroendevalda och anställd personal ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.

Regionstyrelsens presidium bör leda krisledningsnämnden som ska bestå av sju ledamöter och tre ersättare. För att säkerställa att krisledningsnämnden kan träda i kraft även om ordförande eller vice ordförande är förhindrad kan nämnden sammankallas på begäran av enskild ledamot. Nämnden kan därefter fatta beslut om att nämnden träder i funktion. 

Beslut: enligt förslag

9. Nytt reglemente för revisorskollegiet (14:01)

Regionfullmäktige fastställer nytt reglemente för revisorskollegiet. 

Revisorskollegiet har mot bakgrund av att samtliga övriga reglementen setts över för nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen, lämnat förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet. Reglementet följer strukturen för övriga reglementen och beskrivningen av revisorskollegiets uppdrag har förenklats och förtydligats.

Beslut: enligt förslag

10. Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 (14:31)

Regionfullmäktige antar ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” ("Strategiska vägval"), vilket innebär en revidering av Klimatstrategins arbetssätt och fokusområden.

”Strategiska vägval” är en plan för hur Västra Götalandsregionen ska prioritera och höja tempot i arbetet med att nå målet i Klimatstrategin för Västra Götaland. Klimatstrategins formulerade målsättning kommer att kvarstå, men mot bakgrund av slutsatserna i ”Strategiska vägval” föreslås att nuvarande fokusområden ersätts med nya arbetssätt, fokusområden och satsningar.

De fyra fokusområdena är: Hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara/resurseffektiva produkter/tjänster och sunda/klimatsmarta bostäder/lokaler. Inom dessa återfinns bland annat följande satsningar:

 • Accelererad omställning till fossilfria bränslen
 • Främja hållbart lantbruk
 • Design för en hållbar livsstil
 • Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder

Genomförandet av den reviderade Klimatstrategin kommer fortsättningsvis att kommuniceras under namnet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Beslut: enligt förslag
Läs pressmeddelande

11. Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL respektive PBF för förtroendevalda (14:35)

Regionfullmäktige antog i maj 2014 bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) samt det äldre reglementet pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF). Vissa av bestämmelserna behöver närmare regleras vad gäller omfattning och tillvägagångssätt. Arvodesberedningen har tagit fram ett förslag till tillämpningsanvisningar.

Regionfullmäktige antar tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL respektive PBF för förtroendevalda.

Beslut: enligt justerat förslag

12. Revisionsenhetens placering i nya Regionens hus (14:36)

Revisorskollegiet vill ha egna avgränsade lokaler för Revisionsenheten i nya Regionens hus i Göteborg och i Skövde och har bett om en omprövning av den placering de fått. Revisorskollegiet menar att revisionens krav på självständighet och oberoende för granskningsverksamheten inte är förenlig med det tänkta gemensamma arbetssättet i de nya kontorshusen.

Koncernkontorets bedömning är att sekretesskänsliga frågor kan hanteras inom de miljöer som skapas i de nya kontorshusen. Bland annat genom tillgång till avskilda rum och säker förvaring av fysiska dokument. Med dessa åtgärder bedöms Revisionsenhetens ärenden kunna hanteras inom de nya kontorens aktivitetsbaserade arbetssätt.

Regionfullmäktige svarar revisorskollegiet att Revisionsenhetens placering i nya Regionens hus i Göteborg och Skövde kvarstår.

Beslut: enligt förslag

13. Motion av Karin Engdahl (S) om att få fler att vilja arbeta heltid (14:36)

Ärendet utgår

14. Försök med 30-timmarsvecka (15:12)

Eva Olofsson (V) föreslår i en motion att Regionservice får i uppdrag att genomföra försök med 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön vid en eller flera av sina arbetsplatser.
Servicenämnden skriver i sitt remissvar att kostnaden för ett försök med 30-timmarsvecka skulle öka avsevärt. Detta eftersom fler medarbetare skulle behöva anställas för att klara samma produktion. Ökade kostnader strider mot Regionservice uppdrag att skapa förutsättningar för att frigöra resurser till kärnverksamheten.

Regionfullmäktige avslår motionen med hänvisning till ett remissvar från Servicenämnden.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

15. Utveckling av folkhögskolorna (15:24)

Håkan Lösnitz (SD) och Caroline Nordengrip (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar att ge folkhögskolestyrelsen uppdrag att erbjuda fler yrkesförberedande gymnasiekurser till grupper som riskerar utanförskap.

Regionfullmäktige anser motionen som besvarad med hänvisning till att Folkhögskolornas uppdrag redan idag riktar sig till målgruppen.

Beslut: enligt förslag

16. Sprututbytesprogram i Västra Götalandsregionen (15:32)

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från november 2014 föreslagit att Västra Götalandsregionen på nytt lyfter diskussioner om sprututbytesprogram med bland annat Göteborgs stad samt att Västra Götalandsregionen verkar för att på prov införa ett sprututbytesprogram för att senare utvärdera om man ska fortsätta med detta program.

En förstudie har gjorts och resultatet visar att det finns förutsättningar att starta verksamheter på fyra orter i länet (Göteborg, Borås, Trollhättan och Skövde) men att vissa frågor återstår att utreda.

Inom kort planeras ett ärende till hälso- och sjukvårdsstyrelsen med förslag om uppdrag för att fortsätta utredningen för att klargöra obesvarade frågeställningar med syfte att starta sprututbytesverksamheter i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad, då arbete pågår enligt motionens intentioner.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande.

17. Moderna beredskapsjobb (15:57)

Alex Bergström (S), med flera, har skrivit en motion om att inrätta moderna beredskapsjobb i Västra Götalandsregionens, (VGR), verksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Motionen föreslog också att regionen tillsammans med kommunerna i länet skulle inrätta och utveckla moderna beredskapsjobb i regional och kommunal förvaltning.

Beredskapsjobb, kallat Extratjänster i regional eller kommunal verksamhet, finns redan inom VGR och är en anställningsform för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det är anställningar i samhällsnyttiga arbeten utan krav på erfarenhet eller utbildning. VGR har en plattform som arbetar med att erbjuda praktikplatser och Extratjänster.

Regionfullmäktige beslutar att första delen av motionen är besvarad eftersom denna typ av jobb redan finns inom VGR:s verksamheter. Den andra delen av motionen avslås eftersom uppgiften inte ligger i regionens uppdrag.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande.

18. Arbete med kompetensutveckling för medarbetare i VGR pågår (16:24)

Kerstin Brunnström och Karin Engdahl (S) föreslår i en motion att regionstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta rutiner för hur man regelmässigt lyfter möjligheterna att ge Västra Götalandsregionens, (VGR), medarbetare kunskap och inspiration.

Enligt flera remissinstanser pågår ett arbete för att ge medarbetarna i Västra Götalandsregionen kompetensutveckling. Kunskapsutbyte, deltagande i möten och konferenser främjas. Bland annat finns VGR Akademin vars uppdrag är att skapa förutsättningar för bra, effektiv och samordnad kompetensutveckling för medarbetarna.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som görs.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande.

19. Fördelning av medel för forskning och utveckling ses över för att möta omställning till nära vård (16:28)

Jim Aleberg (S), med flera, har i en motion från november 2016 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att se över fördelningen av FoU-medlen (forskning- och utveckling). Detta för att kunna möta omställningen till den nära vården. Motionen föreslår också att prioritera ökade FoU-anslag till primärvård, tandvård och Habilitering & Hälsa.

Motionen lyfter fram att den nära vården står inför en rad utmaningar. Dels kommer en omfattande omställning från sjukhusbunden specialistvård till ett närvårdskoncept att ställa krav på utvecklingen, dels kommer en ökad regionalisering av en expanderande läkarutbildning att resultera i ett ökat krav på forskning och utveckling samt utbildningsverksamhet för ST-läkare inom den nära vården.

Samtliga remissinstanser ställer sig bakom motionen.

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen  uppdraget att göra en översyn av den totala forskningsbudgeten. Och i samband med detta överväga att prioritera forskningen inom primärvård, tandvård samt Habilitering & Hälsa.

Beslut: enligt förslag

20. Anmälan av inkomna motioner (16:35)

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning: 

 • Motion av Eva Olofsson med flera (V) om handlingsplan för att säkra tillgången på allmänläkare.
 • Motion av Egon Frid (V) och Jessica Wetterling (V) om service och inom- och utomhusmiljö vid våra resecentrum.
 • Motion av Eva Olofsson med flera (V) om en mer jämlik tandvård.
 • Motion av Jeanette Olsson (S) om utredning av självvald inläggning vid psykiatrisk sjukdom.
 • Motion av Karin Engdahl (S) om att utreda möjligheten att införa stipendium till omvårdnadsprogramselever.
 • Motion av Hanne Jensen (S) om prehospital psykiatrisk resurs genom införande av psykiatriambulans.
 • Motion av Lena Malm (S) och Claes Redberg (S) stöd utvecklingen av vattenbruk i Västra Götaland.

21. Valärenden (16:37)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

22. Anmälningsärenden (16:38)

Punkten utgår då det inte inkommit några anmälningsärenden.

Sammanträdet avslutades (17:15)


Publicerad: