Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 12 april 2022

Tid: Klockan 09:30

Plats: Bohusgården, Uddevalla

Inledande formalia 

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Handlingar till sammanträdet

Beslutsärenden 

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09:35)

Länsstyrelsen har utsett Jane Åberg (S) Västra Frölunda till ny ledamot i regionfullmäktige. Länsstyrelsen har också utsett Christer Johansson (S) Hisings Kärra, Mikael Svensson (S) Hisings Kärra, Anna Ahlborg (S) Hisings Backa, Sara Lindalen (V) Göteborg, Ingela Jedvert (L) Göteborg och Gunilla Gomér (SD) Alingsås till nya ersättare i regionfullmäktige.

Kia Nordqvist (MP) Henån och Anna Ahlborg (S) Hisings Backa har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av länsstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

2. Frågestund (kl 09:37)

Det har kommit in sju frågor till frågestunden.

1. Håkan Lösnitz (SD) frågar regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M), om övertag av dirigeringen från SOS till Sjukvårdens Larmcentral.

2. Carina Örgård (V) frågar ordföranden för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gustaf Josefson (M), om åtgärder för att få en fullbemannad förlossningsvård av hög kvalitet.

3. Marjan Garmroudi (V) frågar ordföranden i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, Staffan Setterberg (KD), om det kommer en satsning på lönerna för undersköterskor i heldygnsvården.

4. Joakim Rosdahl (-) frågar kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP), om risken för förseningar i projekt Västlänken.

5. Carina Örgård (V) frågar ordföranden för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gustaf Josefson (M), om den psykiatriska vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

6. Annica Erlandsson (S) frågar ordföranden för NU-sjukvården, Peter Heie (C), om barn- och ungdomspsykiatrin i Strömstad. (Frågan utgår och tas upp på nästa regionfullmäktige.)

7. Cecilia Dalman Eek (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om handlingsplan för konkurrenskraftiga löner.

3. Interpellation av Cecilia Dalman Eek (S) om Västra Götalandsregionens arbete med beredskap vid kris och krig (kl 10:24)

Cecilia Dalman Eek (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om Västra Götalandsregionens arbete med beredskap vid kris och krig:

 • Hur arbetar regionen för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap vid kris och krig?

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M)

4. Interpellation av Janette Olsson (S) om att vård ska ges efter behov (kl 10:34)

Janette Olsson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om vård efter behov:

 • Anser du att det är ett problem att offentligt finansierade vårdgivare erbjuder kortare väntetider för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar?
 • Kan du garantera att patienter inte får vänta längre på vård på grund av att försäkringspatienter prioriteras?
 • Kan du garantera att försäkringspatienter inte tar resurser från den regionfinansierade vården?

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M)

Lunchpaus (kl 12.00)

Information: Närhälsan Frölunda Vårdcentral får VGR:s jämställdhetspris 2021 (kl 13.00) 

Närhälsan Frölunda Vårdcentral får Västra Götalandsregionens (VGR) jämställdhetspris 2021 för sitt arbete med våld i nära relationer. Närhälsan Frölunda Vårdcentral får priset med motiveringen att:

"Närhälsan Frölunda Vårdcentral har på ett framgångsrikt sätt arbetat med våld i nära relationer. Alla medarbetare vid vårdcentralen arbetar med jämställdhetsfrågor i sitt dagliga arbete där arbetet våld i nära relationer är ett återkommande ämne. Tack vare ett tätt samarbete med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer har medarbetarna fått verktyg för att kunna möta våldsutsatta vuxna och barn i ett så tidigt skede som möjligt.

Närhälsan Frölunda Vårdcentral ser att de har en viktig roll i samhället i arbetet mot våld i nära relationer. Vårdcentralen deltar till exempel i Islandsprojektet, ett samverkansprojekt tillsammans med polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvården. Syftet är att utveckla ett konkret och effektivt samarbete kring våld i nära relationer. Vid vårdcentralen finns även en kurator som har ett specifikt uppdrag att arbeta med våld i nära relationer."

Priset är på 25 000 kronor och togs emot av Jessica Bergerheim, enhetschef och Lena Petersson, kurator vid Närhälsan Frölunda vårdcentral.

5. Interpellation av Johanna Johansson (SD) om hjälpmedel till barn och unga (kl 18:33)

Johanna Johansson frågar Patric Cerny (L), ordförande i styrelsen för Habilitering och Hälsa om hjälpmedel till barn och unga:

 • Tycker du att det är rimligt att föräldrar ska tvingas bära omkring på sina barn till förskola/skolar de dagar som ex deras hjälpmedel är inne för modifiering eller lagning hos hjälpmedelscentralen?
 • Är du beredd att ge hjälpmedelscentralen i uppdrag att erbjuda lånehjälpmedel även till barn och unga?

Interpellationssvar från Patric Cerny (L)

6. Interpellation av Jan Alexandersson (V) om hur Västra Götalandsregionen ska få till ett kliv i utvecklingen av kollektivtrafiken (kl 18:42)

Jan Alexandersson (V) frågar Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden om utvecklingen av kollektivtrafiken:

 • Delar du min uppfattning om att de finns fler olika grunder för att satsa på kollektivtrafiken just nu?
 • Är du beredd att snabbt agera för att sänka priserna i kollektivtrafiken under en tidsbegränsad period?
   

Interpellationssvar från Ulrika Frick (MP)

7. Bokslutsdispositioner för år 2021 (kl 13.30)

Regionfullmäktige fastställer eget kapital för styrelser och nämnder per 2022-01-01 enligt förslag till bokslutsdispositioner för 2021.

Regionfullmäktige beslutar att gällande regelverk ska tillämpas och hänsyn tas till de beslut som fattats under 2020 avseende godkända underskott för sjukhusen enligt beslut i regionstyrelsen. Sammantaget innebär det att moderförvaltningen tillförs 2 miljarder kronor i eget kapital.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • godkänna förslaget till bokslutsdisposition som innebär att moderförvaltningen tillförs 2,04 miljarder kronor i eget kapital.
 • det negativa egna kapitalet skall återställas senast tre år efter aktuellt bokslutsår för Södra Älvsborgs Sjukhus med 6,0 miljoner kronor och för Sjukhusen i väster med 19,9 miljoner kronor
 • godkänna begäran från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att i bokslutsdisposition reglera 52,4 miljoner kronor till övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.
 • godkänna begäran från norra hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera 3,5 miljoner kronor till övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021. 
 • godkänna begäran från södra hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera 18,7 miljoner kronor till övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.
 • godkänna begäran från östra hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera 7,4 miljoner kronor från övriga hälso- och sjukvårdsnämnder enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.
 • godkänna begäran från västra hälso- och sjukvårdsnämnden att i bokslutsdisposition reglera 66,8 miljoner kronor från övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den i detaljbudget 2021 överenskomna hanteringen. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden begär att regionfullmäktige i bokslutsdisposition 2021 reglerar 66,8 miljoner kronor från övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.
 • fastställa eget kapital för nämnder och styrelser enligt tjänsteutlåtandet.

Beslut: enligt förslag

8. Västra Götalandsregionens årsredovisning 2021

Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2021.

2021 innebar stora påfrestningar på VGR:s verksamheter på grund av pandemin. Delar av året har hälso- och sjukvården stått under högt tryck och totalt har 8 835 patienter vårdats med covid-19. Av dessa vårdades 728 på IVA. Parallellt har vaccinationsuppdraget hanterats liksom fortsatt testning och smittspårning. Under 2021 gavs drygt 2,9 miljoner vaccindoser och 1,8 miljoner PCR-tester utfördes.

Omfattande anpassningar har genomförts för att hantera de förändrade förutsättningarna, och medarbetarna har gjort en mycket stor insats för både enskilda patienter och för samhället i stort. Trots stora uppoffringar från medarbetare och verksamheter har delar av den planerade vården inte kunnat genomföras, och antalet väntande till förstabesök och operation har ökat under året.

Restriktionerna i samhället har inneburit ett minskat resande i kollektivtrafiken. Västtrafik har fortsatt att leverera en stabil trafik i hela Västra Götaland, delat ut munskydd samt informerat om trängsel och alternativa resvägar.

Pandemin har även slagit hårt mot kulturlivet, vilket bidragit till utveckling av nya former för att nå publiken så som digitala föreställningar och utomhuskonserter. Inför återstarten behöver kraftsamlingar göras för barn och ungas deltagande och för att ta tillvara digitala möjligheter.

Koncernens resultat för 2021 påverkas på flera sätt av omständigheter som inte var kända vid årets början samt händelser av engångskaraktär. En oväntat snabb konjunkturåterhämtning från föregående års nedgång har genererat högre skatteintäkter och en positiv värdeutveckling på våra finansiella placeringar. Staten har skjutit till statsbidrag kopplade till pandemin, som kompenserar pandemins negativa påverkan i form av högre kostnader. I resultatet ingår engångsposter för pensionskostnader på grund av ändrat livslängdsantagande, samt avsättning för infrastruktursatsningar kopplade till Sverigeförhandlingen.

Koncernens redovisade resultat inklusive finansiella poster uppgår till 2,6 miljarder kronor. Det finns osäkerheter kring den framtida ekonomiska utvecklingen, då intäktsutvecklingen förväntas vara lägre än tidigare år. Hög investeringstakt och prisökningar i sektorn ger risk för ekonomisk obalans. Årets resultat ökar regionens egna kapital och ger VGR fortsatta förutsättningar för en stabil ekonomisk långsiktig utveckling.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet lämnade en anteckning till protokollet.

9. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2021 års verksamhet (kl 13:47)

Revisorskollegiets årliga granskning av Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser visar att verksamheterna har åtgärdat många av de brister som revisorerna såg förra året, men granskningen visar även att det finns brister som kvarstår och att nya brister har identifierats. Mot en av nämnderna – nämnden för Hälsan och Stressmedicin – riktar revisorerna kritik i form av en anmärkning för väsentliga brister avseende nämndbeslut och delegeringsordning, omfattande brister inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom uppföljningen av intern kontroll.

Regionfullmäktige riktar en anmärkning mot nämnden för Hälsan och Stressmedicin med samma motivering som revisorskollegiet. Regionfullmäktige beviljar, med hänsyn till revisionsberättelserna, ansvarsfrihet för samtliga styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar och deras ledamöter för 2021 års verksamhet.

Beslut: enligt förslag

10. Politisk organisation för mandatperioden 2023 – 2027 (kl 13:57)

Regionfullmäktige beslutade om ny politisk organisation för mandatperioden 2023-2027. Den nya politiska organisationen ska leda till:

 • tydligare styrning​
 • större genomslag för politiska beslut​
 • minskad administration​
 • effektivare verksamhet​

En ny strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd inrättas för att hantera långsiktiga och strategiska frågor. En operativ hälso- och sjukvårdsnämnd omsätter den strategiska nämndens strategier i praktiken, och ger uppdrag till vårdgivare utifrån ett regiongemensamt perspektiv. Fem delregionala nämnder får ansvar för dialog med olika aktörer och att driva folkhälsofrämjande insatser.

Inom området regional utveckling inrättas en gemensam miljö- och regionutvecklingsnämnd, en infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd och en kulturnämnd. Detta innebär att vissa ansvarsområden flyttas mellan dagens befintliga nämnder.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • godkänna förslag till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2023 till 2027”.
 • fastställa antalet ledamöter och ersättare samt presidiesammansättning i regionens nämnder, styrelser och bolag i enlighet med förslaget. 
 • fastställa föreslagna regler för partistöd och politiska sekreterare.
 • arvodesberedningen får i uppdrag att föreslå anpassningar av arvodesbestämmelserna. Arvodesberedningens uppdrag innefattar även övriga ledamöter som är valda av Västra Götalandsregionen och som inte får ersättning på annat sätt. Arvodesberedningen ska även förtydliga arvodes- och reseersättningsreglerna och föreslå en korrekt och smidig hantering med hjälp av modern teknik.
 • regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.
 • regionstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att den politiska organisationen kan träda i kraft från och med januari 2023.
 • regionstyrelsen bemyndigas besluta om uppdrag till styrelser och nämnder för att säkerställa genomförande av den politisk organisationen.
 • regionstyrelsen bemyndigas fastställa förfarandet för hur detaljbudgetar 2023 ska hanteras för de nämnder och styrelser som berörs av den förändrade politiska organisationen och uppgiftsfördelningen.
   

Beslut: enligt förslag

Demokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag.

Centerpartiet, Demokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lämnade anteckningar till protokollet. 

11. Ägardirektiv till NetWest AB (kl 14:49)

Regionfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB och ger regionstyrelsen i uppdrag att i fortsättningen fatta beslut om ägardirektiv till Netwest Sweden AB.

Netwest Sweden AB bildades 2015 och är samägt av Västra Götalandsregionen och 28 kommuner och kommunala bolag. VGR äger 34 procent och resterande 66 procent är jämnt fördelade mellan de övriga ägarna. Netwests uppdrag är att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling i Västra Götaland. Det sker främst genom att bolaget samordnar fibernät, såsom kommunala nät och fiberföreningars nät för att få till ett regionalt sammanhängande nät som kan erbjudas på marknaden.

Ägardirektivet tydliggör bland annat vad ägarna vill åstadkomma genom bolaget, bolagets uppdrag, finansiering och avkastningskrav samt ägarnas insyn och information.

Beslut: enligt förslag

12. Införande av avgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri (kl 14:51)

Beslut: Ärendet återremitterades till regionstyrelsen.

13. Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning (kl 15:15)

Regionfullmäktige beslutar att anta regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.

Västra Götaland ska utvecklas till en robust och väl sammanhållen region. Det förutsätter att delarna samspelar och förstärker varandra och att de bidrar till en konkurrenskraftig helhet med hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. En sammanhållen region ger fler möjlighet till arbete, utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid. Västra Götaland är Sveriges transport- och logistikcentrum med flera geografiskt utspridda noder där flera transportslag möts.

Transportinfrastruktur är en pusselbit i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den regionala transportinfrastrukturen ska stödja utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle för person- och godstransporter i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet lämnade reservation till förmån för eget yrkande.

14. Särskild lönesatsning för medarbetare inom dygnetruntvården (kl 15:52)

Grönblå Samverkan har lämnat ett initiativärende om särskild lönesatsning inom dygnetruntvården.

Regionfullmäktige beslutar att för 2022 avsätta 133 miljoner kronor ur moderförvaltningen för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen, i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnetruntvård.

Regionfullmäktige gav också regionstyrelsen i uppdrag att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma, så snart som möjligt, med en motsvarande lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnet-runt-vården. Detta efter ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna.

Beslut: enligt förslag och enligt tilläggsyrkandet från Socialdemokraterna.

15. Motion av Janette Olsson (S) med flera om psykisk ohälsa hos äldre

Janette Olsson (S), Ann-Christine Andersson (S), Tomas Angervik (S) och Annica Erlandsson (S) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) skyndsamt tar fram en handlingsplan för äldre med psykisk ohälsa. I motionen lyfter motionärerna risken för att äldre med psykisk ohälsa inte uppmärksammas och att målgruppen inte får tillgång till den vård de behöver.

I VGR pågår flera satsningar för att säkerställa en god och jämlik vård för äldre med psykisk ohälsa, bland annat arbete för att säkerställa tillgång till geriatrisk kompetens i VGR. Det finns också ett uppdrag om att göra en översyn av primärvårdens omhändertagande av vuxna med psykisk ohälsa.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till att det pågår arbete i linje med motionens intentioner.

Beslut: enligt förslag

16. Motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om närvårdsplatser (kl 16:41)

Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) har i en motion anmäld till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen startar en pilot med närsjukvårdsplatser med en lämplig och intresserad kommun där målet är att minska behovet av slutenvård på sjukhus.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till pågående utvecklingsarbete i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

17. Motion av Janette Olsson med flera (S) om olämpliga läkemedel för äldre (kl 16:57)

Janette Olsson (S), Ann-Christine Andersson (S), Tomas Angervik (S) och Annica Erlandsson (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska kartlägga skillnader i läkemedelsförskrivning av olämpliga läkemedel till äldre och ta fram förslag på åtgärder för att kraftigt minska förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till pågående utvecklingsarbete i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

18. Motion av Kerstin Joelsson-Wallsby (V) med flera om att använda ett könsneutralt språk i Västra Götalandsregionens dokument (kl 17:06)

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) med flera har skrivit en motion om att använda ett könsneutralt språk i Västra Götalandsregionens dokument där könet inte är relevant. Motionärerna föreslår att pronomen hen ska användas som standard där könet är okänt eller oväsentligt eftersom hon och han kan vara exkluderande. De föreslår även att könade ord som tjänsteman och förtroendeman byts ut till tjänsteperson och förtroendevald.

Västra Götalandsregionen har en skrivhandledning som beskriver hur regionen ska skriva texter som är lätta att förstå, korrekta och vårdade. Denna skrivhandledning kompletterades i mars 2021 med en del som handlar om att skriva jämlikt, inkluderande och normmedvetet.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till att VGR:s skrivhandledning innehåller det som motionärer efterfrågar. Begreppet förtroendeman byts ut till förtroendevald i skrivhandledningen.

Beslut: enligt förslag

19. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om hälsofrämjande insatser för personal inom Västra Götalandsregionen (kl 17:26)

Heikki Klaavuniemi (SD) har i motion om hälsofrämjande insatser för personal inom Västra Götalandsregionen föreslagit att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen undersöker förutsättningarna för att genomföra ett pilotprojekt för regionanställda med hälsoundersökningar som följs upp med hälsosamtal, utvärdering och stöttning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till redan pågående arbeten.

Beslut: enligt förslag

20. Motion av Janette Olsson (S) och Maria Brauer (S) om en jämställd hälso- och sjukvård (kl 17:39)

Regionfullmäktige bifaller motion från Janette Olsson (S) och Maria Bauer (S) om en jämställd hälso- och sjukvård.

Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att redogöra för på vilka områden det finns omotiverade könsskillnader i hälso- och sjukvård gällande förskrivning av läkemedel, hjälpmedel och tillgänglighet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska också ta fram förslag på åtgärder för att uppnå en jämställd hälso- och sjukvård där omotiverade könsskillnader framkommer.

Beslut: enligt förslag

21. Motion av Jesper Johansson (V) om att uppmuntra Västra Götalandsregionens anställda att resa hållbart till jobbet (kl 17:45)

Jesper Johansson (V) har i en motion föreslagit att miljönämnden får i uppdrag att utreda hur det går att underlätta för VGR:s medarbetare att resa mer hållbart till och från arbetsplatsen till exempel gång, cykling och kollektivtrafik.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till VGR:s befintliga erbjudande av årskort på Västtrafik, införandet av förmånscyklar, uppdaterad rese- och mötespolicy, samt den resevaneundersökning som planeras inom ramen för miljönämndens och servicenämndens gemensamma satsning på hållbart resande i VGR.

Beslut: enligt förslag 

22. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om att snarast utreda och vidta konkreta åtgärder i syfte att frigöra och öka patientnära läkartid i Västra Götalandsregionen (kl 17:49)

Rose-Marie Antonsson (SD) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att snarast utreda och vidta konkreta åtgärder i syfte att frigöra och öka patientnära läkartid i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till redan beslutade och planerade insatser.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

23. Motion av Magnus Harjapää (SD) med flera om extra resurser till nämnden för Hälsan och Stressmedicin (kl 18:07)

Magnus Harjapää (SD), Håkan Lösnitz (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion föreslagit att nämnden för Hälsan och Stressmedicin får ett extra uppdrag att arbeta med de avdelningar som drabbats extra allvarligt under pandemin.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till pågående arbete inom Hälsan och Stressmedicin.

Beslut: enligt förslag

24. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om gemensam vårdbiträdesutbildning i Västra Götalandsregionen

Håkan Lösnitz (SD) har i en motion om gemensam vårdbiträdesutbildning i Västra Götalandsregionen föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en regional, standardiserad minimiutbildning för vårdbiträden och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta fram vilka arbetsuppgifter ett vårdbiträde ska utföra med hänvisning till det arbete som gjorts med arbetsväxling.

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till tidigare beslut i personalutskottet och regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

25. Anmälan av inkomna motioner

Sju motioner har kommit in:

1. Motion av Magnus Harjapää (SD) med flera om förebyggande hälsoinsatser i
krav- och kvalitetsboken.
2. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om fetma och övervikt hos barn i
Västra Götalandsregionen.
3. Motion av Magnus Harjapää (SD) med flera om att införa hälsobokslut i
Västra Götalandsregionen.
4. Motion av Johan Sösaeter Johansson (SD) med flera om att inrätta en mobil
hörselteststation.
5. Motion av Jesper Johansson (V) med flera om ”Vässa Västtrafiks
kommunikation!”
6. Motion av Jesper Johansson (V) med flera om ”Tillgängliggör vår region för
fler!”
7. Motion av Carina Örgård (V) med flera om det bästa för barnen

Beslut: Motionerna remitteras till regionstyrelsen för vidare beredning.

26. Anmälningsärenden (kl 18:30)

Regionfullmäktige noterar anmälningsärendena.

27. Valärenden

Regionfullmäktige godkänner valberedningens förslag till val.

Mötet avslutas (kl 19:28)

 


Senast uppdaterad: 2022-04-12 19:37