Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022

Plats: Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund

Tid: Måndag 13 juni kl 09:30-20.00, tisdag 14 juni kl. 09:30-

Inledande formalia (kl 09:30)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (dag 1) 

Inga avsägelser eller nyvalda är anmälda till sammanträdet.

Beslut: Regionfullmäktige noterar informationen.

2. Frågestund (dag 1)

Inga frågor har kommit in till sammanträdet.

Beslut: Regionfullmäktige noterar informationen.

3. Lönesatsning riktad till sjukhusens dygnetruntvård (dag 1) 

I april beslutade regionfullmäktige att avsätta 133 miljoner kronor för 2022 till en lönesatsning riktad till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet-runtvård. Samtidigt fick regiondirektören i uppdrag att återkomma med en motsvarande lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnetruntvården.

Regionfullmäktige beslutar vid måndagens sammanträde att avsätta ytterligare 117 miljoner kronor för 2022 i en lönesatsning riktad till övriga yrkesgrupper inom sjukhusens dygnetruntvård. Lönesatsningen gäller från och med 1 maj 2022. För helåret beräknas satsningen till 175 miljoner kronor.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avsätta ytterligare 117 miljoner kronor för 2022 i en lönesatsning riktad till övriga yrkesgrupper inom sjukhusens dygnetruntvård. Lönesatsningen gäller från och med 1 maj 2022.

GrönBlå Samverkan lämnade en anteckning till protokollet.

4. Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland (dag 1)

Regionfullmäktige ställer sig bakom ett omarbetat och reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner. Avtalet gäller från den 1 januari 2023.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar kommunernas och VGR:s samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet gäller från den 1 januari 2023 till 1 januari 2027 med möjlighet till förlängning.

Jämfört med nuvarande avtal har förändringar gjorts som syftar till att lyfta fram omställningen mot nära vård med fokus på personcentrerat förhållningssätt. Hänsyn har också tagits till de lagändringar som skett.

Utöver avtalet finns fyra specifika överenskommelser som reglerar samverkansansvar och ansvarsfördelning:

 • Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland
 • Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 • Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
 • Överenskommelse om samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att, för egen del, ställa sig bakom "Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård" mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören får i uppdrag att signera avtalet.

5. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård (dag 1)

Regionfullmäktige ställer sig bakom den länsgemensamma strategin "Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård". 

Strategin har tagits fram gemensamt av Västra Götalandsregionen och kommunerna. Syftet är att stödja omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov.

I strategin beskrivs sex förändrade arbetssätt som ska stödja genomförandet av strategin:

 • Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
 • Utveckla personcentrerade arbetssätt
 • Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen
 • Stärk kontinuitet och samordning mellan huvudmännen
 • Utveckla arbetssätt med stöd av digitalisering
 • Utveckla mobila team som stöd för vård i hemmet

Strategin ska antas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.

Beslut: Regionfullmäktige ställer sig bakom strategin "Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård".

6. Budget 2023 för Västra Götalandsregionen (start dag 1 kl 09:52)

Regionfullmäktige beslutade att fastställa GrönBlå Samverkans förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen (VGR). Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

De två övergripande målen i Västra Götalandsregionens budget är:

 • Tillsammans för en hållbar och konkurrenskraftig region
 • Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård
   

Huvudpunkterna i budgeten är:

 • 200 miljoner kronor för att hantera det uppdämda vårdbehovet genom att korta köerna för besök och behandling
 • 235 miljoner kronor för att fortsätta satsningen på konkurrenskraftiga löner. 2024 utökas satsningen med ytterligare 235 miljoner kronor
 • 200 miljoner kronor för att fortsätta den särskilda lönesatsningen, som inletts 2022, på personal inom dygnet-runt-vården
 • 1 miljard kronor avsätts för att hantera ökade pensionskostnader
 • Uppräkning till alla nämnder med 2 procent: 1,2 miljarder kronor
 • Utökade regionbidrag för kollektivtrafiken, vilket ger en ökad ram med 91 miljoner kronor år 2023
 • Effektivisering av administrationen inom Koncernkontoret i samband med införande av ny politisk organisation -60 miljoner kronor
   

Beslut:

1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2023 i enlighet med GrönBlå Samverkans förslag till budget.

2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2024 och 2025 som underlag för den del av detaljbudgeterna, vårdöverenskommelserna, uppdrag med mera som avser 2024 och 2025.

3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2023 till 11:48 öre per skattekrona.

4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna prioriterade mål, fokusområden med uppdrag samt finansiella mål.

5. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om planeringsdirektiv till nämnder och styrelser för 2023 och 2024 samt inriktning för 2025 med den av regionfullmäktige fastställda budgeten och flerårsplan som grund.

6. Regionstyrelsen bemyndigas att utifrån investeringsram om 6 miljarder kronor fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2023.

7. Regionstyrelsen bemyndigas att disponera medel inom koncernbanken och moderförvaltningen i syfte att kunna fullfölja samordningsansvaret och uppgiften om övergripande ansvar för verksamheter i egen regi.

8. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa fastighetsindex.

9. Regionfullmäktige fastställer ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen på 25 miljoner kronor samt från styrelsen för Närhälsan på 25 miljoner kronor.

10. Regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden och kulturnämnden ska senast 30 september 2022 fatta beslut om uppdrag med mera till respektive verksamheter. Andra ekonomiska frågor som påverkar annan förvaltning ska vara hanterade senast 31 augusti.

11. Servicenämnden ska senast den 30 september 2022 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter.

12. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 september 2022 hanterat eventuella utestående överenskommelser som inte omfattas av redan beslutade fleråriga överenskommelser. Andra ekonomiska frågor som påverkar annan förvaltning ska vara hanterade senast 31 augusti.

13. Detaljbudgetar 2023 och planer för 2024–2025 för samtliga utförarstyrelser samt servicenämnden, fastighetsnämnden och nämnden för hälsa- och stressmedicin ska vara beslutade senast 30 november. Övriga nämnder och styrelser undantas från kravet på att besluta om detaljbudget. Besluten fattas för deras del av de nyinrättade nämnderna senast den 15 februari 2023.

14. Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnderna, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden samt kollektivtrafiknämnden i uppdrag att sammanställa samtliga överenskommelser, uppdrag och andra förpliktelser som är fattade för 2023 och överlämna dessa till de nya nämnderna när dessa inrättas.

15. Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnderna, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, servicenämnden samt fastighetsnämnden i uppdrag att upprätta preliminära bokslut för 2022 och överlämna dessa till regionstyrelsen senast 31 december 2022.

16. Regionstyrelsen bemyndigas att inför konsolideringen av koncernens detaljbudget 2023 och planer för 2024 och 2025 granska nämnder och styrelsers budgetar, ansvara för samordnande dialog och vid behov ge uppdrag till berörda styrelser och nämnder om förnyad prövning av sina detaljbudgetar.

17. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2023 och planer för 2024 och 2025 och fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art.

18. Regionstyrelsen bemyndigas att vid behov fastställa andra tidpunkter för uppdrag och detaljbudget.

19. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov produktionsstyra de delar av Västra Götalandsregionens verksamhet som berörs av tillgänglighetsåtgärder för att uppnå målet om att uppfylla vårdgarantin.

20. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov omdisponera volymer och avsatta tillgänglighetsmedel mellan berörda styrelser och nämnder i syfte att uppfylla vårdgarantin.

21. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om ändringar i ersättningsregler och i övrigt förändra och förenkla regelverk med mera för att underlätta genomförandet och genomslaget för tillgänglighetsarbetet.

22. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att fortsatt organisera arbetet för att uppnå vårdgaranti med samma kraft som Regional Särskild Sjukvårdsledning kunnat agera under pandemin.

23. Regionfullmäktige beslutar att avskilja 500 miljoner kronor av Västra Götalandsregionens likviditetsförvaltning till pensionsmedelsportföljen.

24. Regionfullmäktige fastställer i övrigt i budgeten angivna mål och fokusområden samt inriktningar för 2023 samt plan för 2024–2025.

Beslutet avgjordes genom votering. 69 röster för GrönBlå Samverkans förslag och 41 röster för Socialdemokraternas förslag. 38 ledamöter avstod från att rösta. 1 ledamot var inte närvarande.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

 

Tidplan för budgetdebatten:

Dag 1:

Inledande gruppledardebatt (09:30)
Regional utveckling
- Regionutveckling
- Kollektivtrafik
- Kultur
- Miljö
- Rättighetsfrågor, folkhälsofrågor och övrigt
- Regiongemensamma stödfunktioner (fastigheter, service)

Dag 2:

Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt – gruppledarna eller den gruppledaren utser (kl 09.35). 
Personal (kl 10:36)
Lunch (kl 12.00-13.00)
- Primärvård – Nära vård (kl 13:13)
- Sjukhusvård (kl 14:36)
- Psykiatri (kl 15:55)
- Tandvård
- Habilitering & hälsa (kl 17:15)
- Övrigt (kl 17:30) 

Sammanträdet ajourneras (dag 1 kl 19.28)

7. Revisorskollegiets budgetäskande 2023 (dag 2)

Revisorskollegiet har ansökt om 26,8 miljoner kronor för 2023 års revisionsverksamhet. Det täcker revisionens kostnader för år 2023 och ger nödvändiga marginaler för behov av köp av granskningsinsatser om så krävs för att uppfylla kraven i kommunallagen.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att revisorernas regionbidrag för 2023 ska vara 2022 års regionbidrag med en uppräkning motsvarande uppräkningen av regionbidraget för nämnder och styrelser 2023. Detta motsvarar 26,8 miljoner kronor.

8. Västra Götalandsregionens delårsrapport april 2022 (dag 2)

Året inleddes med pandemins fjärde våg och i slutet av januari vårdades som mest 446 patienter på Västra Götalandsregionens sjukhus. Trots återgången till en mer normal situation är läget vad gäller disponibla vårdplatser fortfarande ansträngt vilket till stor del beror på hög sjukfrånvaro under början av året.

Tillgängligheten till första besök och operation ökar om än i lägre takt än planerat. Det finns fortfarande ett stort behov av återhämtning bland medarbetare som gjort stora insatser under pandemin och verksamheterna har arbetat intensivt för att alla ska få fyra veckors sammanhängande semester i sommar. Det är nu viktigt att ta vara på lärdomarna från pandemin såsom nya arbetssätt samt mobila och digitala vårdlösningar. Beslutet om ny tidplan för Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) kommer att bidra till en positiv utveckling inom dessa områden och nya e-tjänster kommer att införas de närmaste åren.

Sjukhusens ekonomi är fortfarande ansträngd. Utmaningarna är stora men det finns förutsättningar för flera av sjukhusen att komma i balans till årets slut.

De avvecklade restriktionerna har inneburit ett uppsving för såväl kulturlivet som det kollektiva resandet. Normaliseringen av samhället bedöms ge en fortsatt uppgång för sysselsättningen. Den ekonomiska utvecklingen påverkas dock av höga energi- och bränslepriser samt av hög inflation och räntehöjningar.

Delårsresultatet efter finansiella poster uppgår till och med april till -258 miljoner kronor. Detta avviker positivt i förhållande till budget med 406 miljoner kronor. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster i form av värdeminskningen på VGR:s finansiella placeringar och statsbidrag för vaccinationer och tester utförda 2021 uppgår till 766 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat för koncernen i linje med budget.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens delårsrapport för april 2022.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet.

9. Införande av avgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri 

Beslut: Regionfullmäktige noterade informationen.

10. Policy för ekonomiskt stöd till civila samhället 2022-2027 (dag 1, kl 19:15)

En ny policy för Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd till civila samhället har arbetats fram. VGR:s stöd till civilsamhället ska bidra till att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin och främja människors delaktighet och inflytande. Det civila samhället ska ges förutsättningar som möjliggör en hållbar utveckling och präglas av enhetlighet och stabilitet.

Policyn ska bidra till ett regiongemensamt förhållningssätt så att hanteringen av ekonomiskt stöd bedrivs effektivt, rättssäkert, transparent, jämlikt och med god styrning och uppföljning. Nuvarande policy om ekonomiskt stöd till civila samhället går ut den 9 oktober 2022.

Beslut: Regionfullmäktige antar Västra Götalandsregionens policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället 2022-2027.

11. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen mandatperioden 2022-2026 (dag 1, kl 19:17)

Regionfullmäktige fastställer nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda för mandatperioden 2022–2026. De nya arvodesbestämmelserna är en anpassning till den nya politiska organisationen och de nya nämnderna.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att en översyn av arvodesbestämmelserna ska utföras av arvodesberedningen i anslutning till årsskiftet 2023/24. Regionfullmäktige uppdrar också åt arvodesberedningen att ansvara för att utarbeta bestämmelser och föreslå dimensionering för arvoderingen för de utlandsuppdrag som Västra Götalandsregionen har att bemanna.

12. Sammanträdestider 2023 för regionfullmäktige (dag 1, kl 19:25)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att sammanträda följande tider under 2023:

14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 26 september, 23-24 oktober och 28 november. 

13. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter i samband med ny politisk organisation 2023 till 2027 (dag 1, kl 19:25)

Enligt arkivlagen kräver ett överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan ett särskilt beslut av regionfullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 • Fastighetsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för fastighet och service från och med den 1 januari 2023.
 • Fastighetsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för logistik från och med den 1 januari 2023.
 • De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna, Göteborgs, norra, södra, västra och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari.
 • Kollektivtrafiknämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Miljönämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom miljö- och regionutvecklingsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Miljönämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten med interna miljöfrågor vidare inom regionstyrelsen från och med den 1 januari 2023.
 • Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för fastighet och service från och med den 1 januari 2023.
 • Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för logistik från och med den 1 januari 2023.
 • Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar från beredningen av mänskliga rättigheter och beredningen för folkhälsa och social hållbarhet som behövs för att driva verksamhet vidare inom de fem delregionala nämnderna; Göteborgs, norra, södra, östra och västra delregionala nämnden, från och med den 1 januari 2023.
 • Regionutvecklingsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom miljö- och regionutvecklingsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Servicenämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för fastighet och service från och med den 1 januari 2023.
 • Servicenämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för logistik från och med den 1 januari 2023.
 • Styrelsen för kulturutveckling ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva strategiska frågor vidare inom kulturnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Styrelsen för Västtrafik AB ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för regionens tåg och spårvagnar från och med den 1 januari 2023.
 • Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutspunkt 1-16 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.

14. Anmälan av inkomna motioner (dag 2)

Följande motioner har kommit in till dagens sammanträde:

 • Heikki Klaavuniemi (SD) med flera har lämnat in en motion om att samla huvudmannaskapet kring hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivning till en instans.
 • Håkan Lösnitz (SD) har lämnat in en motion om att Högsbo Närsjukhus blir en fjärde Sahlgrenskatomt.
 • Carina Örgård (V) med flera har lämnat in en motion om att utveckla dynamisk kollektivtrafik.
 • Carina Örgård (V) med flera har lämnat in en motion om gröna investeringsmedel.
 • Eva-Lena Öman (V) med flera har lämnat in en motion om att ha Aktiva Tak på  nybyggda hus.
 • Helén Eliasson (S) och Malin Sjunneborn (S) har lämnat in en motion om att arbetskläder och arbetsskor bör ingå till Västra Götalandsregionens anställda

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning

15. Anmälningsärenden (dag 2)

 
Beslut: Regionfullmäktige noterar informationen.

16. Valärenden (dag 2)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag till val.

Informationsärenden

1. Revisorernas ramplanering 2022 (utgår)

 

Sammanträdet avslutas (dag 2 kl 18:03)


Senast uppdaterad: 2022-10-04 10:56