Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2014-10-21

Vid sammanträdet den 21 oktober väljer fullmäktige presidium, valberedning, arvodesberedning och regionstyrelse. Eftersom regionfullmäktige, efter valet, saknar ordförande och presidium är det ålderspresident Birgitta Adolfsson (FP) som kallar till, öppnar och leder sammanträdet tills nytt presidium valts. Ålderspresident är den person som under längst tid varit ledamot i fullmäktige.

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

  • 09.30 Mötet öppnar

 

Ärende/dagordning

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

1. Val av ordförande i regionfullmäktige

2. Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige

Till ordförande för regionfullmäktige valdes Joakim Larsson (MP). Till vice ordförande valdes Per Tenggren (S). Till andre vice ordförande valdes Magnus Berntsson (KD). Valet av andre vice ordförande avgjordes genom sluten votering med resultatet 89 röster för Magnus Berntsson (KD), 14 röster för Rose-Marie Antonsson (SD), 45 blanka och 1 ogiltig.

Votering om val av andre vice ordförande. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

3. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

4. Val av ledamöter tillika regionråd och oppositionsråd samt ersättare i regionstyrelsen

Regionfullmäktige utsåg vid sammanträdet regionstyrelse samt ordförande och vice ordförande i styrelsen. Till regionråd i styrelsen valdes: Johnny Magnusson (M) ordförande, Annika Tännström (M), Martin Andréasson (M), Gunilla Levén (M), Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (FP), Kristina Jonäng (C), Monica Selin (KD).

Till oppositionsråd i styrelsen valdes: Gert-Inge Andersson (S) vice ordförande, Håkan Linnarsson (S), Karin Engdahl (S), Helen Eliasson (S), Alex Bergström (S), Eva Olofsson (V), Heikki Klaavuniemi (SD).

Till ersättare i regionstyrelsen valdes: Patrik Karlsson (S), Lena Malm (S), Lena Hult (S), Claes Redberg (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Lars Holmin (M), Marit Hesse (M), Linn Brandström (M), Birgitta Adolfsson (FP), Cecilia Andersson (C), Conny Brännberg (KD), Tony Johansson (MP), Tina Ehn (MP), Jan Alexandersson (V) och Matz Dovstrand (SD).

5. Val av valberedning

Regionfullmäktige utsåg valberedning. Till ordinarie ledamöter valdes: Lena Hult (S), Hanna Werner (M), Arne Lernhag (M), Lars Hansson (SD), Ulrik Hammar (FP), Valeria Kant (KD), Elving Andersson (C) och Jan Alexandersson (V).

6. Val av arvodesberedning

Regionfullmäktige utsåg arvodesberedning. Till ordinarie ledamöter valdes: Bertil Jonsson (M), Kjell Nordström (S), Jimmie Stranne (SD), Karin Olofsson (MP), PerAllan Orrbeck (FP), Claes- Göran Borg (V), Tomas Mellqvist (C) och Anne-Lie Sundling (KD).

7. Inkallelseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser (utdelas på mötet)

Regionfullmäktige beslutade om inkallelseordning för sammanträdena. Det är enligt denna ordning som ersättare inkallas om den ordinarie ledamoten uteblir.

8. Frågestund

Inga frågor har inkommit till sammanträdet.

9. Reviderad arbetsordning för regionfullmäktige

På grund av förändringar i kommunallagen har arbetsordningen för regionfullmäktige reviderats. Regionfullmäktige beslutade att anta den reviderade arbetsordningen.

10. Regionfullmäktiges sammanträdestider för återstoden av 2014 och för helåret 2015

Varje år fattar fullmäktige beslut om nästa års sammanträdestider. När det är valår beslutar det avgående fullmäktige tid för det nyvalda fullmäktiges första möte. För att underlätta arbetet beslutade det avgående fullmäktige i juni även preliminära tider för nästkommande år.

Regionfullmäktige beslutade att det nyvalda regionfullmäktige sammanträder 25 november 2014 och under 2015 den 3 februari, 14 april, 12 maj, 8-9 juni, 22 september, 19-20 oktober samt den 24 november.

11. Överlämnande av allmänna handlingar i samband med ny politisk organisation av hälso- och sjukvårdsnämnder vid årsskiftet 2014/2015

Vid årsskiftet 2014/2015 ersätts de nuvarande tolv hälso- och sjukvårdsnämnder med fem nya. Nämnderna är egna myndigheter och om en myndighet upphör, och dess verksamhet inte förs över till en annan myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten om inte fullmäktige beslutar något annat.

Regionfullmäktige beslutade att de tolv hälso- och sjukvårdsnämndernas allmänna handlingar i pågående ärenden och andra nödvändiga handlingar överlämnas till de fem nya nämnderna som ska ta över verksamheten vid årsskiftet.

12. Reglemente för Samrehabnämnden Mark-Svenljunga

Den första september i år infördes Vårdval Rehab i Västra Götaland. Det avtal som hittills har gällt för Samrehab Mark-Svenljunga blev då inaktuellt och ett nytt avtalsförslag kommer att behandlades i fullmäktige den 7 oktober. Som en följd av det nya avtalet behöver reglementet för Samrehabnämnden förändras.

Regionfullmäktige beslutade för egen del att godkänna förändringarna i reglementet för Samrehabnämnden. För att bli giltigt måste reglementet dessutom, enligt kommunallagen, antas av fullmäktige hos respektive deltagare.

13. Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista för tandvård

Enligt de bestämmelser som finns i Västra Götalandsregionen är det regionfullmäktige som beslutar om vilka förutsättningar och grunder som ska gälla för priserna i Folktandvården. Priserna i folktandvården ska bland annat spegla folktandvårdens självkostnader och ta hänsyn till patientperspektivet. Prislistan ska gälla lika för Folktandvårdens alla patienter.

Regionfullmäktige har tidigare återremitterat ett ärende om folktandvårdens priser och begärt en analys av varför det finns skillnader i kostnader mellan Folktandvården i Västra Götaland och övriga landsting och regioner.

Analysen är nu klar och visar framför allt att det är principerna för prissättningen som skiljer sig åt vilket också får till följd att priserna för tandvård skiljer sig åt.

Regionfullmäktige beslutade att ge tandvårdsstyrelsen i uppdrag att fastställa förändringar i Folktandvårdens prislista men också att regionfullmäktige, i samband med det årliga budgetarbetet, ska pröva principiellt viktiga och strategiska förändringar av tandvårdstaxan.

14. Bifall till motion om genomlysning av det internationella arbetet

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion en genomlysning av hela Västra Götalandsregionens internationella arbete och att regionstyrelsen ska ta fram målsättningar för det internationella arbetet de kommande åren.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och därmed att genomföra en utvärdering av Västra Götalandsregionens internationella samarbeten och projekt. Utvärderingen ska enligt förslaget vara utgångspunkt för ställningstaganden om fortsatt, förändrat eller utökat internationellt engagemang. Fullmäktige beslutade även att det ska tas fram målsättningar för det internationella arbetet.

Tre motioner mottogs för beredning av styrelsen.

  • Egon frid (V) om Gröna jobb inom naturvårdsområdet.
  • Bijan Zainali (S) om Västra Götalandsregionen som nav för kunskapsutveckling inom integration och mångfald.
  • Kurt Karlsson (SD) om Folkhögskola för nya medborgare.

16. Anmälningsärenden

17. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val

 

Sammanträdet avslutades 11.10.


Senast uppdaterad: 2017-03-13 17:46