Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2014-11-25

Vid sammanträdet den 25 november behandlade fullmäktige bland annat budgeten för 2015 och delårsrapporten per augusti 2014, reglemente för partistöd samt flera motioner. Dessutom valde fullmäktige ledamöter till nämnder och styrelser. Vid sammanträdet delades Västra Götalandsregionens jämställdhetspris och folkhälsostipendium ut. 

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • 09.30 Mötet öppnar
 • 13:00 utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris och folkhälsostipendium

Ärende/dagordning

Beslut mm

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum: 2 december klockan 09.00

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

 • Fråga om Lysekilsbanan från Heikki Klaavuniemi (SD) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
 • Fråga om vårdcentraler från Gert-Inge Andersson (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
 • Fråga om Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning från Håkan Linnarsson (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
 • Fråga om Riksrevisionens rapport om vårdvalet för primärvård från Eva Olofsson (V) till Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP).
 • Fråga om åtgärder till följd av nedläggning av Arbetsförmedlingens kontor från Jan Alexandersson (V) till regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman (MP).

Regionfullmäktige beslutade att frågorna fick ställas.

3. Interpellationer

- Heikki Klaavuniemi (SD) om ekologisk mat
- Kurt Karlsson (SD) om handläggningen av personer som saknar ID-handlingar vid läkarbesök

Kurt Karlssons (SD) interpellation bordlades till nästa sammanträde.

4. Betydligt bättre än väntat – delårsrapport för Västra Götalandsregionen

Prognostiserat nollresultat för Västra Götalandsregionen 2014 och betydligt bättre augustiresultat än väntat. Prognosen görs i delårsrapporten som nu redovisats för regionfullmäktige. Resultaten (som tros bli noll) är en stor förbättring jämfört med den underbalanserade budgeten. Flera verksamheter har under årets första åtta månader bättrat på sina resultat men arbetet med att rätta till underskotten i ekonomin måste fortsätta inte minst inom sjukvården.
Regionfullmäktige godkände rapporten. Fullmäktige fattade även en rad följdbeslut som berör verksamheterna med anledning av rapporten. För beslutssatserna se vidare i handlingarna.

Beslut enligt förslag

5. Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade att justera Västra Götalandsregionens budget för 2015 på flera punkter. I den nya budgeten finns mer pengar till sjukvård, kollektivtrafik, kultur och IT-utveckling.  Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för egna förslag.

Beslut enligt förslag

6. Mindre justeringar av politiska organisationen

 Regionfullmäktige beslutade om ett par mindre justeringar av den politiska organisationen, bland annat att hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium ska ha ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt att regionstyrelsens utskott ska ha sju ledamöter och fem ersättare. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag. Beslutet avgjordes genom votering med 133 röster för regionstyrelsens förslag och 14 för Sverigedemokraternas förslag.

Beslut enligt förslag

Votering

 7. Förslag till reglementen

Regionfullmäktige beslutade att anta de förändringar i reglementena som regionstyrelsen föreslagit. Förslagen innehåller en rad förändringar i nämndernas och styrelsernas reglementen. Bakgrunden är förändringar i den politiska organisationen som regionfullmäktige tidigare beslutat för mandatperioden 2015-2018. 

Beslut enligt förslag

8. Reglemente för partistöd

Kommunallagens regler om partistöd har ändrats. För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. Regionfullmäktige antog de nya reglerna för partistöd.

Beslut enligt förslag

9. Försäljning av fastigheten Skara Muséet 1 – Skara Länsmuseum

Regionfullmäktige beslutade att godkänna försäljningen av fastigheten för Skara Museum som tidigare ägts av Västarvet. Köpare är Stiftelsen Skaraborgs Länsmuseum.

Fastigheten säljs till det bokförda värdet på tillträdesdagen och Västra Götalandsregionens fastighetsnämnd får i uppdrag att genomföra försäljningen. Det bokförda värdet beräknades den 30 juni 2014 vara drygt 4,8 miljoner kronor. Västarvets personal på Skara Museum erbjuds anställning hos Stiftelsen i samband med försäljningen.

Beslut enligt förslag

10. Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Regionfullmäktige godkände överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin i Västra Götaland, att nämnder och styrelser ska genomföra handlingsplanen för den sociala ekonomin 2015-2017 och att arbetet ska följas upp genom en politisk tillfällig beredning.

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin syftar till att tillsammans utveckla välfärden. Genom att skapa en jämbördig dialog mellan den sociala ekonomins olika företrädare och Västra Götalandsregionen, och att öka kunskapen om respektive part, skapas förutsättningar till ökad kompetens och mångfald och nya utvecklingsarbeten. Samverkan mellan det offentliga och den sociala ekonomin är en viktig framgångsfaktor för att nå de mål som finns formulerade i visionen om Det goda livet och i Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG 2020).

Den sociala ekonomin består av organisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som främsta mål och tar tillvara invånarnas och samhällets intressen utan ekonomisk vinst som huvudsyfte. Den sociala ekonomin bedrivs främst i föreningar, kooperativ, trossamfund, stiftelser och liknande sammanslutningar.

Beslut enligt förslag

11. Tolkförmedling Väst, ny förbundsordning

Regionfullmäktige godkände en ny förbundsordning som innebär att det blir 22 nya medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst förmedlar sedan 2013 tolktjänster till sina medlemmar, kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla samt Västra Götalandsregionen. Verksamheten har i uppdrag att driva språktolkförmedling i gemensam offentlig regi och förmedla tjänster till sina medlemmar. Under 2014 har ytterligare 22 kommuner i Västra Götaland ansökt om att få bli medlemmar i Tolkförmedling Väst. För nya medlemskap krävs dels att ansökan godkänts av förbundsdirektionen och dels att en ny förbundsordning beslutas av fullmäktige hos samtliga nuvarande medlemmar.

Beslut enligt förslag

12. Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden

Enligt kommunallagen ska regionfullmäktiges sammanträden annonseras i media. Regionfullmäktige beslutade att annonseringen ska ske i 23 tidningar i Västra Götaland. Även kriterierna för annonseringen ska ses över. Annonseringen ska nå minst 60 procent av hushållen i respektive kommun. För att uppfylla kraven behöver tidningen komma ut minst en dag i veckan och vara av dagstidningskaraktär. Regionfullmäktige har tidigare fattat beslut om annonseringen i början av varje mandatperiod.

Annonseringen ska enligt förslaget ske i: Alekuriren, Alingsås Tidning, Bohusläningen, Borås Tidning, Dalslänningen, Falköpings Tidning, Göteborgs-Posten, Hjo Tidning, Lysekilsposten, Mariestads-Tidningen, Melleruds nyheter, Metro Göteborg, Nya Lidköpings-Tidningen, St-tidningen, Provinstidningen Dalsland, Skaraborgs Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, Skaraborgsbygden, Skövde Nyheter, Strömstads tidning, TTELA, Ulricehamns Tidning och Västgötabladet.

Beslut enligt förslag

13. Arkivmyndighet för stiftelsen Västergötlands museum

Regionfullmäktige beslutade att arkivmyndigheten för Skara kommun blir arkivmyndighet för Stiftelsen Västergötlands museum och att kommunens arkivreglemente ska gälla Stiftelsen Västergötlands museum. För att beslutet ska vara giltigt behöver även Skara kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.

Beslut enligt förslag

14. Avhändande av allmänna handlingar i samband med sammanslagning av folkhögskolor vid årsskiftet 2014/2015

Från och med årsskiftet ändras den politiska organisationen för folkhögskolorna. Styrelserna för Billströmska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Fristads folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola och Vara folkhögskola upphör och blir en gemensam styrelse för folkhögskolorna.

Regionfullmäktige beslutade att allmänna handlingar i pågående ärenden vid nuvarande styrelser överlämnas till den nya styrelsen för folkhögskolorna.

Beslut enligt förslag

15. Överlämnande av allmänna handlingar i samband med inrättandet av en hälso- och sjukvårdsstyrelse vid årsskiftet 2014/2015

Från och med årsskiftet ändras den politiska organisationen för Västra Götalandsregionen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ersätter regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. Regionfullmäktige beslutade att alla allmänna handlingar, i pågående ärenden samt övriga för verksamheten nödvändiga handlingar inom den nya hälso- och sjukvårdsstyrelsens ansvarsområde, lämnas över från regionstyrelsen till den nya hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslut enligt förslag

16. Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

En redovisning av antalet inkomna och bifallna motioner har redovisats för regionfullmäktige som beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslut enligt förslag

17. Yttrande över motion av Birgitta Losman (MP) med flera: Ta pågatågseffekten till Västra Götaland

Miljöpartisterna Birgitta Losman, Ulrika Frick, Helen Persgren, Göran Larsson och Staffan Falk föreslår i en motion att den så kallade Pågatågseffekten ska tas till Västra Götaland. I Skåne har tågförbindelserna mellan större orter kompletterats med pendeltåg som även stannar i de mindre byarna och på så sätt knyter samman de mindre orterna med de större.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att kollektivtrafiknämnden, i dialog med kommunerna och Västtrafik AB, ska komplettera regionens tågstrategi för att uppnå motsvarande effekt i Västra Götaland.

Beslutet avgjordes genom votering. 75 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag om bifall till motionen, 72 ledamöter för regionkansliets förslag om besvarande av motionen.

Beslut enligt förslag

Votering

18. Yttrande över motion av Marith Hesse (M) och Annika Tännström (M) om inrättande av diagnostiskt centrum

Moderaterna Marith Hesse och Annika Tännström föreslår i en motion att regionstyrelsen ska inrätta ett diagnostiskt center som, efter remiss från primärvården, kan erbjuda kortast möjliga väntetider för utredning av cancer. 

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att regionstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att skapa diagnostiska centrum och utreda verksamhetens uppdrag, organisatoriska placering och finansiering.

Beslut enligt förslag

19. Yttrande över motion av Leif Blomqvist (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V): Kan vi exportera sötvatten?

Leif Blomqvist (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om det finns möjlighet exportera sötvatten från Vänern. 

Regionfullmäktige beslutade att anse att motionen är besvarad eftersom det finns juridiska hinder för VGR som myndighet att själv utreda frågan och exportera vatten. Fullmäktige beslutade dock att regionutvecklingsnämnden ska undersöka om det finns intresse bland övriga parter inom det så kallade Vänersamarbetet att tillsammans utreda möjligheterna för export av sötvatten.

Beslut enligt förslag

20. Yttrande över motion av Daniel Rondslätt (SD) om Torpabron och E45

Daniel Rondslätt (SD) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om Torpabron och E45. Motionären framhäver att det finns en särskilt hög olycksrisk på Torpabron där E45 sammanstrålar med lokalvägen och föreslår att Västra Götalandsregionen uppmanar Trafikverket att genomföra en enklare lösning för att frånskilja lokalvägen från E45.

Regionstyrelsen har tidigare påtalat behoven på E45, inklusive Torpabron, för Trafikverket och regionfullmäktige beslutade därför att anse att motionen är besvarad.

Beslut enligt förslag

21. Anmälan av inkomna motioner

Följande motioner mottogs för beredning av regionstyrelsen:

 • Heikki Klaavuniemi (SD) om inrättande av sjukhusberedning
 • Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkares anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare
 • Heikki Klaavuniemi (SD) om sprututbytesprogram
 • Eva Olofsson med flera (V) om ökad subvention av preventivmedel
 • Eva Olofsson med flera (V) om att starta mobil röntgen i Västra Götalandsregionen
 • Håkan Lösnitz med flera (SD) om att regionen ska sluta med könsstympning av pojkar som görs av andra än medicinska skäl.

 

22. Anmälningsärende

23. Valärenden - val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser

Regionfullmäktige beslutade om ledamöter och ersättare till Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser samt VGR:s representation i samverkansnämnder, stiftelser och bolag med flera.

Valberedningens förslag publiceras här med reservation för redaktionella felaktigheter. Protokoll över valet publiceras i och med regionfullmäktiges protokolls justering den 2 december.

Helén Eliasson (S) vice ordförande i regionstyrelsen från årsskiftet

Gert- Inge Andersson (S) vice ordförande i regionstyrelsen avsade sig sitt uppdrag från och med den 31/12 2014. Från första januari valdes till vice ordförande för regionstyrelsen Helén Eliasson (S), till ordinarie ledamot Lena Hult (S) och till ersättare i regionstyrelsen Jim Aleberg (S).

24. Eventuellt fortsättning interpellationer

 

Sammanträdet avslutades 16.00

Efter sammanträdet valdes ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress.


Senast uppdaterad: 2017-03-13 17:49