Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2015-02-03

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • 09.30 Mötet öppnar

Ärende/dagordning

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum 16/2

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

 • Fråga från Eva Olofsson (V) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (FP) om orimliga köer till sexualrådgivare.
 • Fråga från Alex Bergström (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om slutenvård på Falköpings sjukhus.

3. Interpellationer

- Kurt Karlsson (SD) om handläggningen av personer som saknar ID-handlingar vid läkarbesök
- Mikael Wallgren (V) Hur säkerställer regionen att all personal alltid ställer frågor om misshandel?

4. Västra Götalandsregionen bildar regionalt bredbandsbolag med kommunerna

För att förbättra förutsättningarna för och skynda på bredbandsutvecklingen i Västra Götaland, beslutade regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen bildar ett aktiebolag, Netwest AB, tillsammans med de kommunägda stadsnäten i Västra Götaland.

Beslut enligt förslag

5. Västra Götalandsregionen blir delägare i Sahlgrenska Science Park

För att stärka och utveckla Sahlgrenska Science Park, beslutade regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen, går in som ägare i bolaget tillsammans med övriga parter.

SSPs verksamhet omfattar idag i huvudsak inom två områden, en inkubator som ger stöd till entreprenörer och innovatörer genom affärsrådgivning, råd om finansiering med mera och en företagspark som hyr ut lokaler och laboratorietid till företag inom life science. SSP är mycket nära kopplat till VGR:s hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Beslut om delägarskap i SSP fattas slutgiltigt av regionfullmäktige.

Beslut enligt förslag

6. Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare

För att invånarna i Västra Götaland ska få en god och säker vård blir det allt viktigare att informationsutbytet mellan olika vårdgivare fungerar bra. Därför har Västra Götalandsregionens nu tagit fram en ny policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare. Regionfullmäktige beslutade att anta policyn för sammanhållen informationshantering.

Beslut enligt förslag

7. Planeringsdirektiv för budget 2015

I november beslutade regionfullmäktige att justera budgeten för 2015. Som en del i beslutet fick regionstyrelsen i uppdrag att besluta om tillkommande planeringsdirektiv för 2015. Syftet med planeringsdirektivet är att ange förtydligande förutsättningar och villkor för nämnder och styrelser.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna en överföring av 148 miljoner från regionstyrelsens regionbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnderna för ortopedisatsningar.

Beslut enligt förslag

8. Uppdaterade styrdokument och översyn av arkivnämndens arbete

Efter en översyn av arkivnämndens arbete föreslås nu uppdateringar i två styrande dokument samt ett förändringsarbete av organisationen, ledning och styrning samt verksamhetsutveckling.

Regionfullmäktige beslutade att slå fast det föreslagna reglementet för arkivnämnden samt avtalet om samverkan i gemensam arkivorganisation.

Arkivnämnden är arkivmyndighet med huvuduppdraget att ansvara för driften av gemensamma arkiv för Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborg Stad samt utöva tillsyn och vara rådgivare. Regionarkivets verksamhet i nuvarande form startade för 15 år sedan. Verksamheten finansieras till 60 procent av VGR och 40 procent av Göteborgs Stad. Göteborgs Stad är administrativ huvudman för arkivnämnden.

Beslut enligt förslag

9. Överlämnande av allmänna handlingar till patientnämnden Väster

I och med att patientnämnderna i Västra Götaland utökas från fyra till fem nämnder från årsskiftet 2014/2015 beslutade regionfullmäktige att de allmänna handlingarna i pågående ärenden samt övriga för verksamheten nödvändiga handlingar ska lämnas över från Patientnämnderna Borås, Göteborg och Uddevalla till den nya patientnämnden Väster.

Beslut enligt förslag

10. Maritim strategi med fokus på land och vatten

Västra Götalandsregionens maritima strategi ska uppdateras det har regionfullmäktige nu beslutat. Inriktning för strategin är de områden där det i framtiden behövs särskilda satsningar i den maritima sektorn. Dessutom ska ett nytt maritimt handlingsprogram tas fram med tydliga prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet.

Ursprungligen kommer förslaget till en ny strategi från BHU, beredningen för hållbar utveckling som är ett samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling.

Fullmäktige beslutade även i ett tilläggsyrkande från Carina Gullberg (S) att regionutvecklingsnämnden ska fortsätta arbetet för sjöfarten inklusive insjöfart och ökade godsvolymer på sjöfart.

Regionfullmäktige beslutade att avslå tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna. Avslaget avgjordes genom votering med siffrorna 134 röster för avslag och 12 röster mot avslag.

Beslut enligt förslag + tilläggsyrkande från (S). Avslag på yrkande från (SD).

11. VGR ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Svensk luftambulans

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen ska ansöka om medlemskap i Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland – Dalarna så att förbundet kan ta över ambulanshelikopterverksamheten i Västra Götaland från den 1 januari 2019.

Beslut enligt förslag

12. Ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

Regionfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till ändrade stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden. Bakgrunden till förslaget är att länsstyrelserna, inom stiftelsens verksamhetsområde, vill medverka i stiftelsens arbete. För att kunna fortsätta samarbetet med stiftelsen och skötseln av naturreservaten vill länsstyrelserna kunna utse ledamöter och ersättare i stiftelsens styrelse. För en ändring av stadgarna måste huvudmännen i styrelsen Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgs kommunalförbund vara eniga.

Beslut enligt förslag

13. Nytt Regionens hus vid Centralstationen i Göteborg

Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter som idag finns på 15 adresser i Göteborg får efter ett beslut i regionfullmäktige möjlighet att samlas i ett nytt Regionens hus intill Nils Ericsonterminalen och centralstationen i Göteborg.

Regionfullmäktige beslutade om finansieringen av nya Regionens hus. Ett marknadsprogram för extern upplåning om högst 1 miljarder kronor ska nu upphandlas och hanteras inom regelverket ”Riktlinjer gällande finansförvaltningen inom Västra Götalandsregionen”. Regionfullmäktige beslutade även att regionstyrelsen får besluta om och finansiera projektet ”Nytt regionens Hus i Göteborg” utöver gällande investeringsramar med externt upplånade medel. Investeringsramen för projektet är 920 miljoner kronor.

Regionfullmäktige markerade också i beslutet om nya Regionens hus att Vänersborg även fortsättningsvis ska vara Västra Götalandsregionens huvudsäte. Nya Regionens hus i Göteborg inte får påverka den så kallade inomregionala balansen som innebär att Västra Götalandsregionens ledning ska finnas representerad på tre platser länet, i Vänersborg, Skövde och Göteborg.

Beslut enligt förslag

14. Sju motioner inlämnade

Regionfullmäktiges ledamöter lämnade in sju motioner vid dagens sammanträde.

 • Kerstin Brunnström (S) om införande av värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen.
 • Ann-Christine Andersson (S) om att inrätta ett kompetenscentrum för äldrefrågor.
 • David Lindh (SD) om förbättrad allokering av blodbussen i Västra Götalandsregionen.
 • Heikki Klaavuniemi m. fl. (SD) om att avskaffa avgiften för screening- gynekologisk hälsokontroll.
 • SD-gruppen om att Västra Götalandsregionen inrättar ett screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid.
 • SD-gruppen om att stödja UNHCRs viktiga arbete.
 • Eva Olofsson och Jessica Wetterling (V) om utökad subvention av glasögonbidrag till 18 års ålder.

15. Anmälningsärenden

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen.

16. Valärenden


Senast uppdaterad: 2017-03-27 19:04