Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2015-04-14

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • 09.30 Mötet öppnar
 • 13:00 Utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium

 Ärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

 2. Frågestund

Fråga från Helén Eliasson (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om att ändra kravet som ger orimliga konsekvenser för våra vårdcentraler på landsbygden.

 3. Interpellationer

- Patric Silfverklinga (SD) om modell inom området kultur
- Annette Ternstedt (V) om träningskort på rehabenheter
- Carina Örgård (V) om vård för ensamkommande flyktingbarn

4. Revisorerna ger godkänt för år 2014 - ansvarsfrihet för styrelser och nämnder

Revisorerna har beslutat att ge alla styrelser och nämnder i Västra Götalandsregionen godkänt och föreslår därmed att regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för året 2014. Trots revisorernas tillstyrkan om ansvarsfrihet finns några smärre påpekanden. Det handlar då om ekonomiska underskott för året, i några fall även negativt eget kapital. Mer information om revisorernas granskningar och analyser finns i Årspromemorian som bland annat tar upp nämnders och styrelsers interna kontroll, resursfördelningen i vården, uppfyllelsen av regionfullmäktiges mål, regionstyrelsens uppsiktsplikt, anlitandet av externa entreprenörer, regionens styrmodell mm.

Beslut enligt förslag

5. Bokslutsdispositioner 2014 – närmare 674 miljoner till sjukhusen

Regionfullmäktige beslutade att godkänna bokslutsdispositionerna för 2014 som innebär omflyttningar av det egna kapitalet och att flera negativa kapital nollställs. Bland annat överförs 403,7 miljoner kronor av hälso- och sjukvårdsnämndernas kapital och 868,4 miljoner kronor av koncernbankens kapital till moderförvaltningen som sammantaget tillförts 1 058,1 miljoner kronor i eget kapital. Moderförvaltningen överför i sin tur 673,6 miljoner kronor till sjukhusen.

Beslutet innebär flera avsteg från det beslutade regelverket. Dels nollställs det egna kapitalet för Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Dels nollställs även det egna kapitalet för de sjukhus som har negativt eget kapital. Dessutom föreslås att SU och SkaS får täckning för sina negativa resultat 2014.

Beslut enligt förslag

Reservation: (V)

6. Årsredovisning 2014 för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade att godkänna Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2014. Förra året uppnåddes hälften av budgetmålen och flera satsningar genomfördes för att anställa fler läkare och sjuksköterskor. Det ekonomiska resultatet för 2014 blev ett underskott på 175 miljoner kronor. Resultatet är 355 miljoner kronor bättre än budgeten.

Årsredovisningen är uppdelad i tre delar – redovisningen av måluppfyllelsen av regionfullmäktiges budgetmål samt redovisningar utifrån perspektiven medarbetare och ekonomi.

Beslut enligt förslag.

7. Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen

I november 2014 fattade regionfullmäktige beslut om budgeten för 2015. I detaljbudgeten som regionfullmäktige nu fattat beslut om ska styrelsen bland annat prioritera vilka av de fastställda indikatorerna som ska ingå i den löpande redovisningen och uppföljningen av regionfullmäktiges mål i årets budget. Fullmäktige beslutade även att de nämnder och styrelser som befarar ekonomisk obalans för 2015 ska uppmanas, att till delårsbokslut mars, inkomma med åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans till utgången av 2015. Detta gäller även styrelsen för GöteborgsOperan AB.

Beslut enligt förslag.

Deltar inte i beslutet: (S), (V), (KD)

Lunch

Utdelning av Västra Götalandsregionens miljöstipendium - Interna miljöinsatser belönades

I år går Västra Götalandsregionens interna miljöstipendier till tre helt olika insatser inom organisationen; kultur, diabetesvård och möbler.

I samband med regionfullmäktiges sammanträde på tisdagen delades det interna miljöstipendiet ut enligt miljönämndens beslut. Det delas mellan tre miljöinsatser;

 • GöteborgsOperan tilldelas 20 000 kronor för sitt långsiktiga, publika och strategiska miljöarbete med både bredd och djup.
 • Ulla Hellstrand Tang, Ortopedteknik, Sahlgrenska universitetssjukhuset belönas med 10 000 kronor för sitt e-hälsoverktyg D-Foot och E-system för att spara resurser och beräkna hållbarheten av preventiva åtgärder inom hälso- och sjukvården.
 • Amalia Jakobsson och Helena Olsson på Sahlgrenska universitetssjukhuset får 20 000 kronor för sitt införande av systemet Tage och nya rutiner för återanvändning av möbler inom sjukhuset.

8. Årsredovisning 2014 för patientnämndsverksamheten

Västra Götalandsregionens patientnämnder ska varje år redovisa sin verksamhet för regionfullmäktige. Redovisningen görs med patientnämndernas årsredovisning för 2014. Regionfullmäktige beslutade att notera informationen.

9. Årsarvode till presidiet för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015

Regionfullmäktige beslutade om ett nytt årsarvode till hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium med anledning av den nya politiska organisationen. Årsarvodet föreslås bli 50 procent av grundbeloppet till ordföranden, 25 procent av grundbeloppet till förste vice ordförande och 35 procent av grundbeloppet till andre vice ordföranden. Grundbeloppet är, enligt ett beslut i regionfullmäktige i oktober 2014, 63 700 kronor.

Beslut enligt förslag

10. Inriktning för den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborgsområdet

Specialistsjukvården byggs ut i Göteborgsområdet. Om fem år kommer befolkningen i Göteborgsområdet att ha vuxit med 80 000 invånare. Det innebär ett ökat behov av vård bland annat när det gäller öppen specialistsjukvård. Regionfullmäktige beslutade om den inriktning för Göteborgsområdet som bland annat innebär att bygga ett nytt specialistsjukhus och ett dagkirurgiskt centrum i Frihamnsområdet på Hisingen.

Beslutet avgjordes genom votering med 75 röster för regionstyrelsens förslag och 46 röster för ett yrkande från (S). 26 avstod från att rösta.

I samband med beslutet voterade fullmäktige även om en tilläggsförslag från (SD) om att bejaka MBL-gruppens skrivelse. 13 röstade för (SD) förslag, 76 röstade emot och 56 avstod från att delta i beslutet.

Beslut enligt förslag

Votering

11. Tydligare roller för Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett

Regionfullmäktige fattade beslut om den framtida utvecklingen av Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett som bland annat innebär att Kungälvs sjukhus får en större och tydligare roll inom akutsjukvården i Göteborgsområdet att Alingsås lasarett utvecklas som ett akutsjukhus med närvårdsprofil. Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett är en viktig del av utvecklingen av den specialiserade närsjukvården i Göteborgsområdet.

Beslut enligt förslag

12. Styrdokument, visioner och policyer för Västra Götalandsregionen 2015

Regionfullmäktige fattade beslut om vilka visioner, policyer och övriga dokument som ska vara styrande för Västra Götalandsregionen under 2015.

Det överordnade styrdokumentet för verksamheterna är budgeten. Exempel på andra övergripande dokument är Regional utvecklingsplan för psykiatri, Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, Policy för jämställdhet och mångfald samt Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård. Ett styrdokument i Västra Götalandsregionen är giltigt i fem år. Därefter ska dokumentet antingen upphöra eller uppdateras.

Beslut enligt förslag

13. Representationspolicy

Regionfullmäktige fattade beslut om en ny representationspolicy och nya riktlinjer för representation. Förra året framkom önskemål om tydliga, gemensamma riktlinjer för representation för Västra Götalandsregionens verksamheter. Det framkom också att det finns behov av ökad intern kontroll inom representationsområdet. De riktlinjer som finns idag är från 1998 och behöver uppdateras och bli tydligare och enklare att följa. De nya styrdokumenten som styrelsen vill att fullmäktige slår fast innebär framförallt förenklingar och förtydliganden jämfört med tidigare dokument.

Beslut enligt förslag

14. Ändringar i reglementen till följd av ny organisation

Regionfullmäktige beslutade om förändringar i reglementen för nämnder och styrelser till följd av den nya tjänstemannaorganisationen som börjar gälla den 15 april.  Förändringarna innebär att berörda politiska organ får sitt tjänstemannastöd från det nya gemensamma Koncernkontoret.

Beslut enligt förslag

15. Västsvenska Turistrådet blir Turistrådet Västsverige

Regionfullmäktige godkände att Västsvenska Turistrådet AB byter namn till Turistrådet Västsverige AB. Bakgrunden till beslutet är att Västsvenska Turistrådet har fastställt en ny varumärkesplattform för destinationen Västsverige samt en ny grafisk profil. Syftet är att skapa tydlighet i kommunikationen genom att bolagets firma hänger ihop med destinationens namn.

Beslut enligt förslag

16. Översyn av IS/IT-strategin – tidigare beslut upphävs

Regionfullmäktige beslutade att upphäva beslutet om IS/IT-strategi från 2011. Efter tre år och en rad genomförda arbeten och åtgärder är det nu tid att göra en översyn av IS/IT-strategin och sedan fatta ett nytt beslut i dessa frågor inför det fortsatta arbetet. Fullmäktige beslutade även att regionstyrelsen ska återkomma med förslag till fullmäktige om övergripande mål och inriktning för IS/IT inom Västra Götalandsregionen.

Beslut enligt förslag

17. Motion av Roland Abwin (SVG) om hälsofrämjande kultursatsningar – verktyg för ett friskare liv

Regionfullmäktige beslutade att avslå en motion från Roland Abwin (SVG) om hälsofrämjande kultursatsningar. Regionfullmäktige beslutade också att Västra Götalandsregionen ska bevaka Region Skånes utvärdering av projektet Kultur på recept 2.0 – Skånemodellen, för att hämta in kunskap om hälsofrämjande kultursatsningar. Detta för att återuppta frågan om hälsofrämjande kultursatsningar om ny kunskap framkommer.

Beslut enligt förslag

18. Motion om fria resor inom kollektivtrafiken i samband med besök vid sjukvården i Västra Götaland besvarad

Regionfullmäktige beslutade, utifrån regionstyrelsens yttrande, att kollektivtrafiknämnden ska utreda fria sjukresor i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen samt att Birgitta Adolfssons (FP) motion är besvarad. Adolfsson (FP) har föreslagit att skriftliga kallelser till besök i hälso- och sjukvården ska gälla som färdbevis inom Västra Götalandsregionens kollektivtrafik. Regionstyrelsen bedömer att det i så fall krävs en anpassning av såväl sjukresereglementet som rutiner inom kollektivtrafiken och att de ekonomiska och administrativa konsekvenserna behöver belysas, liksom patientperspektivet.

Beslut enligt förslag

19. Motion om fria resor för pensionärer

Roland Karlsson (FP) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för fria resor för pensionärer i Västra Götalandsregionens kollektivtrafik. Regionstyrelsen har konstaterat att frågan om eventuella fria resor för pensionärer redan igår i Västtrafiks arbete med att ta fram en ny pris- och sortimentsstrategi och fullmäktige beslutade därför att motionen är besvarad.

Beslut enligt förslag

20. Bifall till motion om ordnat införande av läkemedel

Regionfullmäktige beslutade att regionstyrelsen ska ta fram ett förslag till hur ordnat införande ska kunna tillämpas inom hjälpmedelsområdet. Bakom förslaget finns en motion från Jonas Andersson (FP) och Patrik Cerny (FP). Ordnat införande är ett arbetssätt som tillämpas vid införandet av nya läkemedel och behandlingsmetoder och som beskriver nytta och kostnadseffektivitet. Fullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Beslut enligt förslag

21. Undersköterskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter och ansvar ska utredas

Västra Götalandsregionen ska utreda hur man bäst tar tillvara undersköterskors och sjuksköterskors kompetens och hur man fördelar arbetsuppgifter och ansvar mellan dessa yrkeskategorier.

Bakom utredningsförslaget står en motion från Gunilla Leven (M) som regionfullmäktige nu bifallit. Leven har även föreslagit att utredningens resultat ska användas för att planera för Västra Götalandsregionens framtida behov av undersköterskor och sjuksköterskor. Fullmäktige beslutade att bifalla även detta förslag.

Beslut enligt förslag

22. Motion om vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa besvarad

Marit Hesse (M) och Lisbeth Sundén Andersson (M) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att starta ett projekt med vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa inom primärvården. Regionstyrelsen har konstaterat att ett projekt som motsvarar motionens intentioner redan har startat i Västra Götalandsregionen, projekt Vårdsamordnare psykisk ohälsa där 130 vårdcentraler medverkar. Fullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslut enligt förslag

 23. Motion om centrum för kunskapsutveckling inom integration och mångfald besvarad

Bijan Zainali (S) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att inrätta ett centrum för kunskapsutveckling inom mångfald och integration och att servicenämnden ska utarbeta tydliga sociala kriterier vid upphandlingar. Regionstyrelsen har konstaterat att det redan pågår ett arbete i enlighet med motionens förslag. Regionfullmäktige beslutade därför att motionen är besvarad.

Beslut enligt förslag

 24. Motion om den marina nerskräpningen besvarad

Mats Abrahamsson (M) och Anders G Hökmark (M) har i en motion föreslagit att berörda nämnder och styrelser får i uppdrag att ta fram en strategi för Västra Götalandsregionen i frågor om den marina nerskräpningen. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad och hänvisar till ett pågående arbete där Västkuststiftelsen har ställt sig positiv till att fungera som samordnare för strandstädningen under förutsättning att nya resurser tillförs.

Beslut enligt förslag

 25. Anmälan av inkomna motioner

I samband med sammanträdet har ledamöterna lämnat in flera motioner. Hittills har följande motioner lämnats in.

 • Eva Olofsson med flera (V) om att upphandla vita jobb.
 • Eva Olofsson med flera (V) om att ta bort avgiften för mammografiscreening.
 • SD-gruppen om antibiotikafri mat i regionens verksamheter.
 • Maddelen Larsson (SD) om att lämna ett yttrande till regeringen kring lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler.
 • Patric Silfverklinga (SD) om upprustning av kulturhistoriska miljöer.
 • Heikki Klaavuniemi (SD) om att utreda möjligheten att inrätta en regional folkhögskola med fokus på undersköterskeutbildningar.

Fullmäktige beslutar, enligt dagordningen senare under dagen, att motionerna tagits emot. Fler motioner kan lämnas under fram tills dess att beslutet fattats.

 26. Anmälningsärenden

 27. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val

 28. Eventuellt fortsättning interpellationer

 

Sammanträdet avslutades:  16.13


Senast uppdaterad: 2017-03-27 19:11