Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2015-05-12

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 09.30 Mötet öppnar
13.00:
- Utdelning av Västra Götalandsregionens stipendium för mänskliga rättigheter.
- Rapport från regionutvecklingsnämnden om Unga landsbygdspriset i Väst.
- Redovisning om västsvenska SOM-undersökningen.

Ärenden

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

  • Fråga om egenvårdsträning i Närhälsans lokaler från Lena Hult (S) till Ann-Sofie Alm (M) ordförande Primärvårdsstyrelsen
  • Fråga om att revidera regler som ger orimliga konsekvenser för vårdcentraler på landsbygden från Helen Eliasson (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
  • Fråga om jourutbudet inom primärvården från Henrik Johansson (S) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (FP).

 3. Interpellation

  • Karin Engdahl (S) om samvetsklausul.

 4. Information om revisionens granskningsplan

Regionfullmäktige beslutade att anteckna informationen om revisionens ramplanering. Syftet med informationen är att på en övergripande nivå beskriva grunden för revisionens strategi, revisionsprocessens olika moment och arbetsordning samt ramplaneringen för 2015.

Revisorerna och lekmannarevisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att garantera insynen i och kontrollen av all verksamhet som regionen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik samt bidra till förbättring och utveckling. Revisionens arbete styrs av Kommunallagen och av regionfullmäktige fastställda revisionsreglementet.

5. Västra Götalandsregionen vill bli en Fairtrade-region

Västra Götalandsregionen, VGR, vill bli en Fairtrade-region och regionfullmäktige beslutade därför att VGR ska ansöka om Fairtrade-diplomering hos föreningen Fairtrade Sverige. VGR uppfyller redan idag i stort sett föreningens kriterier och diplomeringen ligger i linje med VGR:s mål och strategier.

Beslutet avgjordes genom votering med 134 röster för regionstyrelsens förslag, 14 röster för avslag. 1 ledamot deltog ej i voteringen.

Kl. 10.57

Votering

6. Trafikbolag går samman

Regionfullmäktige godkände att de båda trafikbolagen Samtrafik AB och X2 AB får gå samman. Västtrafik är delägare i båda bolagen. Syftet med samgåendet är att ta tillvara bolagens starka sidor och att skapa en stabil och långsiktig finansiering av drift och utveckling av branschens gemensamma tjänster. Omstruktureringen innebär att Samtrafiken AB förvärvar samtliga aktier i X2 AB och att Västtrafik säljer sina aktier till nominellt värde. Västtrafik, Skånetrafiken och Stockholms Lokaltrafik kommer att garanteras platser i Samtrafikens styrelse.

7. Nytt samarbetsavtal för hjälpmedel

Regionfullmäktige godkände ett nytt samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel till personer med funktionshinder. Det nuvarande avtalet går ut den 30 september och ett nytt förslag till samarbetsavtal har arbetats fram under hösten. Utgångspunkten för avtalet är ett ökat samarbete mellan vårdgivare över organisationsgränserna. Länets kommuner ska nu att ta ställning till förslaget.

8. Västtrafiks månadskort till regionstyrelsens ersättare

Västra Götalandsregionen kommer att bekosta månadskortet Regionen Runt för de ersättare i regionstyrelsen som vill använda kortet för sina tjänsteresor. Syftet är att minimera krånglig och tidsödande administration kring ersättning av resor i tjänsten. Kostnaden beräknas till cirka 420 000 kronor förutsatt att alla 15 ersättare önskar kortet. Politikerna kommer att förmånsbeskattas för kortets hela värde.

9. Motion om lika villkor för mödrahälsovård och gynekologi i hela Västra Götaland besvarad

Linn Brandström med flera (M) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsnämnderna ska se till att beställningen av mödrahälsovård och gynekologi, på primärvårdsnivå, görs så att både vård- och utbildningsuppdragen garanteras. Motionärerna vill också att regionstyrelsen, på primärvårdsnivå, ska göra en översyn för att garantera att gynekologin och mödrahälsovården blir god och likvärdig i hela Västra Götaland.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad samt att styrelsen ska utreda förutsättningarna för att garantera kompetensförsörjningen av gynekologer i regionen.

I motiveringen till beslutet hänvisar regionstyrelsen till att nämnderna redan idag arbetar med att beställningar av vård utifrån invånarnas behov och att man bör invänta resultatet av pågående regionövergripande behovsanalys innan en ytterligare regional översyn av gynekologisk vård genomförs. Det pågår också flera arbeten för att säkra kompetensförsörjningen inom gynekologi men för att ytterligare fokusera på frågan anser regionstyrelsen att den bör få ett särskilt uppdrag att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen av gynekologer. 

10. Sms-påminnelser ska minska uteblivna besök i vården

Västra Götalandsregionen ska utreda hur sms-påminnelser kan användas för att minska antalet uteblivna besök i sjukvården. Sjukhus och vårdcentraler ska också regelbundet redovisa antalet uteblivna besök och ta fram ytterligare åtgärder för att minska dessa. Det har regionfullmäktige nu beslutat utifrån en motion från Helena Holmberg (FP) som föreslagit att ett systematiskt arbete införs för att minska antalet uteblivna besök.

11. Motion om gröna jobb inom naturvårdsområdet besvarad

Egon Frid (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet och Länsstyrelsen undersöker om man kan få regionala utvecklingsmedel till fler gröna jobb och samtidigt öka naturvårdsinsatserna.

Regionfullmäktige beslutade att anse motionen är besvarad. Inom Västra Götalandsregionen pågår en diskussion om att testa nya lösningar för ökad sysselsättning. Gröna jobb inom naturvårdsområdet kan vara ett av flera möjliga pilotuppdrag inom arbetsmarknadsområdet i samverkan med den nationella nivån och eventuellt även i partnerskap med besöksnäringen. Regionutvecklingsnämnden är också positiv till att pröva nya modeller för att skapa fler gröna jobb i samarbete med privata och andra offentliga aktörer.

Lunchuppehåll.

Ledamöterna samlas åter 13.00 för:

- Utdelning av Västra Götalandsregionens stipendium för mänskliga rättigheter.
- Rapport från regionutvecklingsnämnden om Unga landsbygdspriset i Väst.
- Redovisning om västsvenska SOM-undersökningen.

Efter dessa punkter återupptas förhandlingarna för de sista ärendena på dagordningen.

12. Anmälan av inkomna motioner

I samband med sammanträdet har ledamöterna lämnat in flera motioner. Hittills har följande motioner lämnats in.

  • Ann-Christine Andersson (S) om en analys av skillnader i förskrivning av Waran och NOAK läkemedel.
  • Lena Malm (S) och Hans Strandberg (S) om att kollektivtrafiknämnden ska genomföra en uppgradering av riktlinjerna så att de som bor i orter med upp till 1000 invånare erbjuds helgresor inom Västtrafiks Närtrafiken.

13. Anmälningsärenden

14. Valärenden (utdelas vid mötet)
- Valberedningens förslag till val

15. Eventuellt fortsättning interpellationer

 

Sammanträdet avslutades: 14.35.


Senast uppdaterad: 2017-03-27 19:22