Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2015-06-08 - 09

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

  • Dag 1: 09.30 Mötet öppnar.
  • Dag 2: 09:00 Mötet öppnar.
  • Budgetdebatten startar måndagen den 8 juni 13.00.
  • Utdelning av Kulturpriset 2015 sker tisdagen den 9 juni 13.00.

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

Mötet öppnas

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

3. Delårsrapport mars 2015 för Västra Götalandsregionen

Läget för Västra Götalandsregionen (VGR) som helhet är gott. Det är Koncernkontorets helhetsbedömning av läget för verksamhet och ekonomi under årets tre första månader. Det finns dock avvikelser. Det är framförallt akutsjukhusen som visar negativa resultat för första kvartalet. Årsprognosen för VGR som helhet 2015 är trots sjukhusens underskott positiv.

Regionfullmäktige godkände delårsrapporten. Fullmäktige beslutade även att underskotten i resultaten för Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och NU-sjukvården får uppgå till högst minus 50, 45 respektive minus 60 miljoner kronor för helåret. Samt att sjukhusen ska vara i ekonomisk balans på månadsbasis från och med november 2015.

Beslut enligt förslag

4. Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter

Regionfullmäktige antog Policy för mänskliga rättigheter. Regionstyrelsen fick också i uppdrag att implementera principerna i policyn i kommande strategi- och policydokument.

Policyn ska stärka Västra Götalandsregionens kapacitet att respektera, skydda, uppfylla och bevaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs.

Beslut enligt förslag

5. Fullmäktiges sammanträdestider 2016

Regionfullmäktige beslutade att under 2016 sammanträda den 2 februari, 12 april, 10 maj, 13-14 juni, 20 september, 10-11 oktober den 29 november. Sammanträdena startar klockan 09.30. När sammanträdena pågår under två dagar startar mötet dag två klockan 09.00.

Beslut enligt förslag

6. Medgivande till kommunalförbundet Svensk luftambulans om anskaffning av ersättningshelikopter samt borgen

Regionfullmäktige godkände Svensk Luftambulans köp av en ambulanshelikopter.

Syftet är att förbättra patientsäkerheten och säkra driften och kontinuiteten för ambulanshelikoptrarna i Västra Götaland, Dalarna och Värmland. Den extra helikoptern ska fungera som reserv när ordinarie helikoptrar är på service eller har tekniska problem.

Svensk luftambulans är ett kommunalförbund mellan landstingen i Västra Götaland, Dalarna och Värmland. Kommunalförbundets uppgift är att se till att infrastrukturen för ambulanshelikopterverksamheten finns, och bemannar med piloter. Medlemmarna bemannar helikoptrarna med medicinsk personal samt ser till att det finns helikoptrar för verksamheten.

Den nya helikoptern beräknas kosta 65 miljoner kronor och ska finansieras av kommunalförbundet via lån. Kostnaden för reservhelikoptern delas mellan medlemmarna och för VGR innebär det att driftskostnaderna minskar med drygt två miljoner kronor per år.

Förutom att godkänna köpet godkände fullmäktige också lån för finansieringen, att gå i borgen för Svensk Luftambulans samt att det tecknas ett samverkansavtal om hur en framtida avveckling av helikoptern ska gå till.

Landstingen i Värmland och Dalarna har fattat motsvarande beslut.

Beslut enligt förslag

7. Avslag på motion om sjukhusberedning för Dalslands sjukhus

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion att en beredning under regionfullmäktige ska undersöka Dalslands sjukhus framtida möjligheter.
Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen enligt regionstyrelsens förslag. Styrelsen hänvisar till presidiet i fullmäktige som på en remiss svarat att de är positiva till egna beredningar men att det är andra delar av organisationen än regionfullmäktige som ansvarar för frågan.

Beslutet avgjordes genom votering. 133 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag, 14 emot, 1 ledamot avstod och 1 deltog inte i voteringen.

Heikki Klaavuniemi (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för motionen.

Beslut enligt förslag

Votering

Uppehåll i sammanträdet

Efter en överläggning mellan de politiska gruppledarna beslutade presidiet om paus fram till 13.00 då budgetdebatten startar. Övriga beslutsfrågor inklusive valärenden avhandlades utan större debatt på förmiddagen. Nu återstår två punkter på dagordningen, budgetdebatten och anmälan av inkomna motioner. Dessutom återstår utdelningen av Västra Götalandsregionens kulturpris som sker 13.00 på tisdagen den 9:e juni.

8. Förslag till budget 2016

Efter cirka 14 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budgetförslaget från GrönBlå samverkan (M, MP, FP, C och KD) som Västra Götalandsregionens budget för 2016.

Budgeten har ett resultat på 89,2 miljoner kronor för 2016. Genom ett positivt resultat uppfyller Västra Götalandsregionen kommunallagens krav om ekonomi i balans.
Budgeten bygger på en oförändrad skattesats för 2016 och fram till 2018.

Budgetbeslutet avgjordes i propositionsordning med votering där GrönBlå samverkans budgetförslag ställdes mot Socialdemokraternas. GrönBlå samverkans förslag fick 76 röster, och Socialdemokraternas förslag 47. 26 ledamöter avstod från att rösta.

 8 b. Förslag till budget för Västra Götalandsregionens revisorer 2016

Regionfullmäktige beslutade att revisorernas regionbidrag under 2016 ska vara 23,9 miljoner kronor.

Västra Götalandsregionens kulturpris 2015

Västra Götalandsregionens kulturpris 2015 delades ut till filmskaparna Ruben Östlund och Erik Hemmendorff.

9. Anmälan av inkomna motioner

Heikki Klaavuniemi, Kurt Karlsson, Anders Strand och Håkan Lösnitz (SD): Om samlad ledning och styrning för Västra Götalandsregionens utbildningsverksamhet.

Regionfullmäktige beslutade att motionen remitteras till regionstyrelsen för beredning.

10. Anmälningsärenden

Inga ärenden anmälda. Ärendet utgick.

11. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val

 

Sammanträdet avslutades: kl. 17.20


Senast uppdaterad: 2017-03-27 19:26