Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2015-09-22

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • 09.30 Mötet öppnar.

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

 • Fråga om ökade behov av vård från Jim Aleberg (S) till Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
 • Fråga: "Har vi en ungdomsfientlig ledning i VGR?", om bland annat biljettpriser i kollektivtrafiken, från Malva Ahlstedt (S):till Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen.
 • Fråga om priser i kollektivtrafiken från Aylin Fazelian (S) till Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden.
 • Fråga om nedläggning av vårdcentral i Södra Älvsborg från Hanne Jensen (S) till Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen
 • Fråga om satsningar på vård och psykosocialt stöd till asylsökande från Eva Olofsson (V) till Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

3. Interpellationer

- Egon Frid (V) om kollektivtrafik med buss mellan Mellerud och Åmål på helgerna
- Annette Ternstedt (V) om avgiftsfria besök på ungdomsmottagningar
- Håkan Linnarsson (S) om upphandling av kataraktvård
- Håkan Linnarsson (S) om privata sjukförsäkringar

4. Rapportering och aktiviteter för regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelser 2015 - 2018

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om ett antal aktiviteter för att stärka sin uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser. Uppsiktsplikten ska ske bland annat genom utvecklad rapportering, presidiemöten och särskilda riktade insatser.

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av Västra Götalandsregionens angelägenheter och ha uppsikt över andra nämnders verksamheter. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över bolag och stiftelser samt de kommunalförbund som Västra Götalandsregionen är medlem i.

Regionfullmäktige beslutade att den rapportering som följer av fullmäktiges beslut om styrande dokument i huvudsak ska ske i delårsrapporterna och i årsredovisningen.

Beslut enligt förslag.

5. Samarbete för gemensamt svenskt ambulansflyg

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen tillsammans med de andra regionerna och landstingen i Sverige ska bilda ett gemensamt kommunalförbund för ambulansflyg - Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Beslut enligt förslag

6. Ny säkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet

Regionfullmäktige antog  en ny säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen (VGR). Policyn ska hjälpa VGR i uppdraget och arbetet med att skydda människor, egendom, verksamheter och miljö, men också grundläggande värden som demokrati, jämlikhet, rättvisa, mot hot och risker.

Fullmäktiges beslut innebär också att nya riktlinjer för informationssäkerhet införs.

Besluten innebär att flera tidigare styrdokument upphör att gälla.

Beslut enligt förslag

7. Tolkförmedling Västs får ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har föreslagit att man ska få ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt Avgiftsförordningen (1992:191).

Förslaget från Tolkförmedling Väst stämmer överens med Västra Götalandsregionens egen dokumenthantering och regionfullmäktige beslutade  därför att Tolkförmedling Väst ska få ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar.

För att det ska bli möjligt för kommunalförbundet att ta ut avgifter krävs beslut från samtliga medlemmars fullmäktige.

 

Beslut enligt förslag

8. Överlämnande av allmänna handlingar till Stiftelsen Västergötlands museum

Vid en omorganisation sommaren 2014 övertog Stiftelsen Västergötlands museum ansvaret för Västergötlands museum. Museet ingick tidigare i Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturarv Västarvet.

Vid omorganisationen framfördes det önskemål om att en del allmänna handlingar skulle lämnas över från Västarvet till Stiftelsen Västergötlands museum. För att få överlämna handlingarna till en annan huvudman krävs ett godkännande från regionfullmäktige.

Fullmäktige beslutade att allmänna handlingar i pågående ärenden samt övriga för verksamheten nödvändiga handlingar enligt upprättat förslag får lämnas över från Västarvet till Stiftelsen för Västergötlands museum.

Beslut enligt förslag

9. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar över ansvaret för finansieringen av Vårdval Rehab

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar över finansieringen av Vårdval Rehab från Hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN). Det beslutade regionfullmäktige på tisdagen. Beslutet innebär att närmare 416 miljoner kronor flyttas från hälso- och sjukvårdsnämnderna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Bakom förslaget finns i korthet tre motiv:

 • Principiellt bör befogenheter och ansvar följas åt och HSS har idag ansvaret för att fastställa krav- och kvalitetsboken i Vårdval Rehab. Därför bör även kostnadsansvaret för vårdvalet ligga hos HSS.
 • Den osäkerhet som funnits om volym- och kostnadsutvecklingen under vårdvalets första år, och som nu börjar bli tydligare, visar på en högre konsumtion och kostnad än budget för 2015.
 • Det finns en viss fortsatt osäkerhet om kostnadsutvecklingen under 2016 som riskerar att försvåra arbetet med övriga vårdöverenskommelser mellan nämnderna och vårdens andra utförarverksamheter.

Beslut: enligt förslag. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

Beslut enligt förslag

10. Motion av Hanna Wigh (SD) om inrättande av en psykiatrinämnd

Hanna Wigh (SD) föreslår i en motion från februari 2013 att fullmäktige inrättar en ny nämnd för den psykiatriska vården inom Västra Götalandsregionen.

Fullmäktige avslog motionen oc hänvisar till fullmäktiges beslut den 15 april 2013 om detaljutformningen av den nuvarande politiska organisationen. Av beslutet framgår att den grundläggande utformningen av den politiska organisationen inte ska förändras och att en psykiatriberedning, knuten till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, ska inrättas för kunskaps- och metoduppbyggnad om psykiatrifrågor. Arbetsformen kan, om erfarenheterna blir goda, utvecklas under mandatperioden med fler beredningar om diagnosgrupper/folkhälsoproblem.

Inför varje ny mandatperiod genomför de politiska partierna i regionfullmäktige en översyn av den politiska organisationen. Uppdraget är att i god tid innan valet lämna ett förslag som regionfullmäktige slutligen ska fastställa.

Beslut enligt förslag

11. Motion av Kurt Karlsson (SD) om folkhögskola för nya medborgare

Kurt Karlsson (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska undersöka om det går att starta en folkhögskola för nya medborgare för att förbereda dem för arbete eller vidare studier inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Fullmäktige avslog motionen. I remissvaren hänvisas till att den föreslagna ägandeformen och inriktningen för en folkhögskola inte stämmer med Västra Götalandsregionens och Folkbildningsrådets uppfattningar om hur folkbildningsverksamhet bör utformas. Av remissvaren framgår också att Västra Götalandsregionen redan i dag på olika sätt arbetar med gruppen utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal för att på olika sätt ta hand om deras kompetens. Exempelvis har, sedan starten 2013, 110 utlandsutbildade läkare genomgått PLUS – program för lärande och utveckling inom svensk hälso- och sjukvård.

Kurt Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslut enligt förslag

Reservation

12. Motion om regionalt kunskapscentrum för barns och ungas hälsa besvarad 

 Ann-Christine Simonsson (C) föreslår i en motion från februari 2013 att fullmäktige skapar ett regionalt kunskapscentrum för barns och ungas hälsa. Syftet är att skapa en varaktig kunskap och ett varaktigt stöd i arbetet för ungas hälsa, inte minst kring den psykiska hälsan.

Regionfullmäktige konstaterar att mycket av detta redan finns i regionen men att det behövs en större samordning. Fullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur befintliga verksamheter kan förbättra sina samordnings- och samverkansuppdrag. Motionen är därmed besvarad.

Beslut enligt förslag

 Lunchuppehåll

Förhandlingarna återupptas kl. 13.00

13. Handlingsplan ska minimera bältesläggning inom barn- och ungdomspsykiatrin

Nicklas Attefjord (MP) och Göran Larsson (MP) har skrivit en motion om att anta en nollvision för användningen av bältning och avskiljning inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Regionfullmäktige biföll motionen och gav regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nå nollvisionen och så långt det är möjligt minimera användningen av bältesläggning och avskiljning. Regionstyrelsen fick också i uppdrag att undersöka om det finns brister i följsamheten till de riktlinjer som finns för dokumentation av tvångsvård och tvångsåtgärder i barn- och ungdomspsykiatrin.

Beslut enligt förslag

14. Ingen utredning om flytt av regionfullmäktige och regionstyrelsen till Göteborg

Fullmäktige avslog en motion av Lars Nordström (FP) om att utreda för- och nackdelar med att flytta regionfullmäktige och regionstyrelsen till Göteborg.

I samband med ett beslut om att bygga ett nytt Regionens hus i Göteborg har regionstyrelsen bekräftat ett tidigare beslut av riksdagen om att Västra Götalandsregionens säte ska vara Vänersborg.

Det nya Regionens hus i Göteborg påverkar heller inte beslutet om den inomregionala balansen. Den inomregionala balansen är ett begrepp som lanserades när det nya länet och Västra Götalandsregionen bildades 1998 och 1999. Begreppet är ett uttryck för att olika statliga och kommunala myndigheter och institutioner skulle placeras på olika orter inom länet för att ha en närhet till länets invånare.

Beslut enligt förslag.

15. Motion om förmånsbilar för förtroendevalda och anställda

Birgitta Losman med flera (MP) föreslår i en motion att systemet med förmånsbilar för förtroendevalda och anställda ska slopas. Motionärerna vill också att en bilpool med hög miljöprestanda skapas.

Regionfullmäktige avslog förslaget om att avveckla förmånsbilssystemet för förtroendevalda, och beslutade att motionens förslag i övrigt är besvarade.

Regionstyrelsen hänvisar i sitt yttrande i ärendet  till att rätten till förmånsbil för förtroendevalda regleras i arvodesberedningens bestämmelser för region- och oppositionsråd och att en ny översyn av bestämmelserna kommer att göras först inför nästa mandatperiod.

När det gäller motionärernas förslag om att avveckla förmånsbilarna för anställda och etablera en bilpool med hög miljöprestanda anser  fullmäktige att dessa delar av motionen är besvarade. Riktlinjerna gällande förmånsbilar för anställda har nyligen stramats åt jämfört med tidigare. En upphandling av bilpool pågår där miljökraven väger tungt.

Beslut enligt förslag

16. Motion om ekonomiskt bidrag till UNHCR

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen varje år ska skänka 1 krona per invånare i regionen till FN:s flyktingorgan UNHCR. Syftet är att stödja UNHCR i organisationens arbete med flyktinghjälp.

Regionfullmäktige avslog motionen.
Regionstyrelsen har i sitt yttrande i ärendet pekat på att det finns bestämmelser i kommunallagen som hindrar Västra Götalandsregionen att ge ett sådant ekonomiskt stöd.

Ärendet avgjordes genom votering,där 134 ledamöter röstade för att avslå motionen, och 13 för att bifalla motionen. 2 ledamöter avstod från att rösta.

Beslut enligt förslag

Votering

17. Anmälan av inkomna motioner

 I samband med sammanträdet har följande motioner lämnats in av ledamöterna:

 • Heikki Klaavuniemi (SD) om att tillsammans med kommunerna i VGR vitalisera Brysselkontoret.
 • Inga-Maj Krüger m.fl. (SD) om att se över behovet av laddstolpar vid regionens fastigheter. 
 • Jan Alexandersson m.fl. (V) om fler laddstolpar för elbilar.
 • Matz Dovstrand (SD) om inrättande av resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Karin Engdahl m.fl. (S) om en regional strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Västra Götalandsregionen.
 • Eva Olofsson m.fl. (V) om fria besök på ungdomsmottagningar.

18. Anmälningsärenden

 19. Valärenden

20. Eventuellt fortsättning interpellationer

Inga interpellationer återstod att behandla.

 

21. Fortsatt verksamhet vid tre naturbruksskolor i Västra Götaland

Regionfullmäktige beslutade om fortsatt verksamhet vid tre av sex naturbruksgymnasier i Västra Götaland. Det gäller Sötåsen med inriktningarna lantbruk, djur och gymnasiesärskola, Svenljunga med inriktning skog, samt Uddetorp med inriktning lantbruk. Beslutet är i enlighet med förslaget från regionstyrelsen.

De tre skolorna i Dingle, Nuntorp och Strömma kommer att avvecklas, men först efter vårterminen 2017.

Efter debatt och flera ajourneringar avgjordes ärendet genom votering där 76 ledamöter röstade på regionstyrelsens förslag och 58 på socialdemokraternas förslag. 14 ledamöter avstod från att rösta.

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden. 

Beslut enligt förslag, med tillägg.

Votering

22. Upplåtelse av naturbruksskolornas mark och lokaler

Regionfullmäktige gav regionstyrelsen rätt att framöver fatta beslut om byggnader och mark som idag används av naturbruksgymnasierna. (Se även ärende 21)

Beslut enligt förslag.

Sammanträdet avslutades: kl.


Senast uppdaterad: 2017-03-27 19:30