Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2015-10-19 - 20

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen den 20 oktober beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

Måndag 19 oktober

 • 09.30 Mötet öppnar.
 • Temadag om regionens bolag och frågor där regionen vill påverka staten och EU

Tisdagen den 20 oktober

 • 09.30 Mötet öppnar.
 • 12.00 Utdelning av stipendium för idrottare med funktionsnedsättning 2015

 

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

 • Fråga om naturbruksgymnasier och gröna näringar från Jan Alexandersson (V) till Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen.
 • Fråga om tillgång till dietist för primärvårdspatienter från Lena Hult (S) till Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen.
 • Fråga om överlåtelse av Sätila vårdcentral från Hanne Jensen (S) till Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen.
 • Fråga om förutsättningar inför 2016 från Håkan Linnarsson (S) till Benny Strandberg (KD) ordförande i Kungälvs och Frölunda sjukhus.

3. Interpellationer

- Lars Engen (V) om ekonomiska situationen på sjukhusen
- Carina Örgård (V) om vård för människor med psykologiskt trauma
- Karin Engdahl (S) om förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare

4. Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling

Sju miljoner kronor per år till internt klimatarbete. Det kan bli resultatet av ett internt program för klimatväxling för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och bolag. Regionfullmäktige beslutade att införa programmet 2016. Syftet är att ge ekonomiska incitament för mindre klimatbelastande resor i verksamheterna.

Beslut: enligt förslag

5. Regional kulturplan 2016-2019

Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 antogs av regionfullmäktige. Kulturplanen binder samman redan existerande policydokument på regional, nationell och internationell nivå och bidrar till en helhetsbild för utvecklingen av kulturen i hela Västra Götaland. Kulturplanen fungerar som en kompass för Västra Götalandsregionens kulturpolitiker.

Den 23 oktober fattar kulturnämnden beslut om Västra Götalands kulturella infrastruktur som omnämns i planen. Beslutet omfattar då verksamhetsstöd, nya långsiktiga uppdrag samt kulturstrategiska stöd.

Beslut: enligt förslag

Utdelning av Västra Götalandsregionens stipendium för idrottare med funktionsnedsättning

Västra Götalandsregionen delar varje år ut ett stipendium för idrottare med funktionsnedsättning. 2015 års stipendium går till:

 • Aurelia Hagberg, Ed (alpin skidåkning)
 • Axel Wernås, Lerum (basket)
 • Aleksandra Gustavsson, Lidköping (friidrott)
 • Niklas Andersson, Mölndal (simning)
 • Grunden Bois, Göteborg (fotboll och innebandy) (lag)
 • Joakim Andersson, Undenäs (friidrott) (ledare)

6.  Avtal om verkstadsdepå för Öresundståg AB

 För att säkra en hög service och kvalitet för Öresundstrafiken godkände regionfullmäktige att Öresundståg AB får skriva på ett ramavtal och ett 25-årigt hyresavtal med Region Skåne för en verkstadsdepå. 

Tågtrafiken mellan Sverige och Danmark samordnas idag i ett gemensamt tågsystem kallat Öresundståg. På den svenska sidan organiseras trafiken i det samägda bolaget Öresundståg AB. Västra Götalandsregionen äger genom Västtrafik AB 12 procent av Öresundståg AB och står för mellan tre och fyra procent av trafikkostnaden. Övriga aktörer på den svenska sidan av tågsystemet är Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik och Skånetrafiken.

Beslut: enligt förslag

7. Handlingsplan för minskad sårbarhet vid stora elavbrott

Västra Götalandsregionen har tagit fram en handlingsplan för att minska sårbarheten vid stora elavbrott. Bakom planen finns en risk- och sårbarhetsanalys som haft som inriktning att titta på vilka effekter ett större elbortfall skulle få på Västra Götalandsregionens verksamhet. Sannolikheten för omfattande regionala elavbrott eller effektbrist i elnätet är låg, men för stora, komplexa och geografiskt utspridda verksamheter som Västra Götalandsregionens kan bli särskilt utsatta vid elavbrott eller effektbrist och få omfattande konsekvenser om de inträffar.

Regionfullmäktige antog Västra Götalandsregionens Krishanteringsplan för 2015-2018.

Beslut: enligt förslag

8. Årsredovisning och ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Genom Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling driver Västra Götalandsregionen och sex andra landsting Skandionkliniken i Uppsala. Skandionkliniken är Nordens första klinik för protonterapi som gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning. Kliniken började byggas 2011 och i augusti i år behandlades de första patienterna. Skandionkliniken har till att börja med byggts för 1000 patienter per år men kan byggas ut för att senare kunna ta emot fler.

Skandionkliniken ägs gemensamt av ett kommunalförbund där de sju landsting som har universitetssjukhus ingår. Kommunalförbundets ändamål och uppgift är att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften. 

Revisorerna har i sin revisionsberättelse för 2014 tillstyrkt att respektive region- eller landstingsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.

Beslut: enligt förslag

 

9. Budget och verksamhetsplan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Regionfullmäktige godkände verksamhetsplanen och budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2016-2018.

Enligt den ekonomiska planen beräknar kommunalförbundet gå med underskott till och med 2018. Verksamheten ska dock bära sina egna kostnader genom patientintäkter enligt en modell där hälften av årskostnaden betalas som ett abonnemang och resterande betalas per behandlingstillfälle. För Västra Götalandsregionen innebär detta en abonnemangskostnad på närmare 14 miljoner kronor för 2016. Medlemslandstingen i kommunalförbundet står som garanter för kommunalförbundet och ska enligt förbundsordningen ta ställning till budgetramen. 

Beslut: enligt förslag

10. Avslag för motion om att ta ansvar för personer med narkolepsi

Hanna Wigh (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska starta en sjukvårdsmottagning för narkolepsi och ta initiativ till en sjukvårdskonferens om narkolepsi.

Samtliga remissinstanser inom Västra Götalandsregionen anser att de insatser som erbjuds för patientgruppen är tillräckliga. Regionfullmäktige beslutade därför att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

11. Mobil röntgen utreds

Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda hur mobil röntgen kan användas i olika delar av Västra Götaland antingen i egen regi eller i samarbete med kommunerna. 

Flera av de interna remissinstanserna är positiva till vidare utredning av en mobil röntgenverksamhet och regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) får uppdraget att ytterligare kartlägga och utreda förutsättningarna för mobil röntgenverksamhet i Västra Götaland. HSS utredning ska leda fram till ett förslag om, och i så fall i vilken omfattning, mobil röntgenverksamhet ska införas. 

Beslut: enligt förslag 

12. Anmälan av inkomna motioner

 I samband med sammanträdet har följande motioner lämnats in av ledamöterna:

 • Gert-Inge Andersson m fl (S) om att bibehålla samtliga naturbruksskolor i regionen
 • Helén Eliasson m fl (S) om utvärdering av vårdvalets effekter och att ta fram förslag till ny krav- och kvalitetsbok för vårdvalssystemet
 • Kerstin Brunnström m fl (S) om att öka kompetensen i vårdens etik hos politiker i Västra Götalandsregionen
 • Heikki Klaavuniemi (SD) om att klargöra om N2-metoden bör implementeras i den regionala tandvården
 • Magnus Harjapää (SD) om ekonomiskt stöd åt lantbrukare för att göra omställning från konventionellt till ekologiskt jordbruk.

13. Anmälningsärenden

Ärendet utgår eftersom inga anmälningsärendet kommit in.

14. Valärenden

 

Sammanträdet avslutades: kl.14.20


Senast uppdaterad: 2017-03-27 19:34