Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2015-11-24

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • 09.30 Mötet öppnar.
 • (13.00 utdelning av västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015) Utdelningen ställdes in på grund av utrymning och avbrott i förhandlingarna. Jämställdhetspriset delas istället ut vid mötet den 2 februari 2016.

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

Frågorna kommer att behandlas sist på dagordningen.

3. Interpellationer

Interpellationerna kommer att behandlas sist på dagordningen.

4. Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen (separat tryck)

Regionfullmäktige beslutade att godkänna den senaste delårsrapporten för Västra Götalandsregionen.

Enligt prognosen kommer Västra Götalandsregionens resultat bli ett överskott på 200 miljoner kronor för 2015 men resultatet är inte helt säkert. Arbetet för att uppnå balans i verksamheten måste fortsätta året ut

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Beslut: enligt förslag

Reservationer

5. Godkänd årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för Tolkförmedling Väst och beviljade direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Tolkförmedling Västs uppdrag är att förmedla språktolkar till Västra Götalandsregionens och övriga medlemmars verksamheter. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bildats tillsammans med Göteborgs stad, Borås kommun, Trollhättans kommun, Uddevalla kommun och Mariestads kommun.

Beslut: enligt förslag

6. Ansvarsfrihet för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden, Simmersröds barnhus och kommunalförbundet för fastigheten Stretered

Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelserna för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus samt direktionen för kommunalförbundet för fastigheten Stretered.

Årsredovisning för 2014 har lämnats verksamheterna och för samtliga har revisionsberättelser lämnats som tillstyrker ansvarsfrihet för 2014.

Beslut: enligt förslag

7. Ändrad bolagsordning för Transitio AB

Regionfullmäktige antog ändringarna i bolagsordning, instruktioner och aktieägaravtal för AB Transitio.

AB Transitio ägs gemensamt av de 20 regioner/landsting/kommunalförbund som bedriver tågtrafik, däribland Västra Götalandsregionen.

Den revidering av aktieägaravtal och bolagsordning som genomfördes 2012, i samband med att bolaget omdanades, har överklagats. Efter en dom i kammarrätten har nu bolagsordningen och aktieägaravtalet ändrats när det gäller bolagets valberedning och det krävs därmed beslut hos var och en av delägarna.

Beslut: enligt förslag

8. Reviderade finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionen och anknutna stiftelser

Regionfullmäktige fattade beslut om en ny riktlinje för likviditetsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen. Bakom beslutet står nya förutsättningar. Dels behövs det inte längre, utifrån gällande redovisningsregler, någon särskild pensionsförvaltning och dels har Västra Götalandsregionens likviditet vuxit väsentligt i förhållande till 2007 då nuvarande riktlinjer beslutades.

Regionstyrelsen beslutade också för egen del att anta den reviderade finansiella riktlinjen för kapitalförvaltningen av Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser daterad 2015-08-18.

I båda riktlinjerna införs ett tillägg som innebär att Västra Götalandsregionen avstår från placeringar i företag vars huvudverksamhet är utvinning av fossila bränslen.

Beslut: enligt förslag

9. Agnesbergs folkhögskola blir fristående 1 januari 2016

Den 1 januari 2016 överlåts Agnesbergs Folkhögskola till den ideella föreningen Interkulturella folkhögskolan och skiljs därmed från Västra Götalandsregionen. Beslutet fattades i regionfullmäktige på tisdagen. Anledningen till att Agnesbergs folkhögskola blir rörelseägd folkhögskola är att öka det romska inflytandet och bestämmande över skolans verksamhet.

Beslut: enligt förslag

10. Nya och uppdaterade reglementen för nämnder och styrelser

Regionfullmäktige beslutade att förnya 29 reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser där ibland sjukhusens styrelser, regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och styrelsen för Botaniska trädgården.

Bakom förslaget finns ett tidigare fullmäktigebeslut om att nämndernas och styrelsernas reglementen måste anpassas utifrån den nya politiska organisationen från 2014 och utifrån hur Västra Götalandsregionen har utvecklats när det gäller styrning, ledning och ansvarsgränser mellan styrelser och nämnder.

Det är första gången sedan Västra Götalandsregionen bildades som det nu har gjorts en enhetlig och samlad översyn av reglementena. Dessutom har reglementena nu fått en gemensam struktur.

Beslut: enligt förslag

11. Översyn av policys och riktlinjer

Åtta riktlinjer och policys ska upphöra och sju andra av Västra Götalandsregionens styrdokument revideras. Det beslutade regionfullmäktige på tisdagen. Bakgrunden är en översyn av de styrande dokumenten och fullmäktiges beslut tidigare i år om en femårsspärr för Västra Götalandsregionens styrande dokument. Spärren innebär att policys och riktlinjer, efter fem år, antingen måste uppdateras eller upphöra.

Beslutet innebär att styrdokumenten Arkivreglemente för Västra Götalandsregionen och Kommunikationspolicy revideras samt att Personalvisionen, Kompetensförsörjningspolicyn, Lönepolicyn, Policy för jämställdhet och mångfald och Policy för hälsa och arbetsmiljö ska revideras och förs samman till ett dokument.

De styrdokument som enligt förslaget upphör är:

 • Riktlinjer för kontokort och inköpskort
 • Natur och kulturturismprogram
 • Policy för handikappfrågor
 • Regiongemensamma prioriteringar
 • Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi
 • Inriktningsdokument för struktur- och verksamhetsutveckling av hälso- och sjukvården
 • Folkhälsopolitisk policy
 • Internationell policy

Beslut: enligt förslag

12. Rapport om införandet av den nya servicemodellen

Koncernkontoret har lämnat en rapport om hur det gått med införandet av en ny styrmodell för Västra Götalandsregionens serviceförvaltning Regionservice. Den nya styrmodellen beslutades under hösten 2014 och skulle införas snarast och få fullt genomslag från den 1 januari 2015.

Enligt beslutet ska regionstyrelsen följa, utvärdera och återrapportera implementeringen av styrmodellen till regionfullmäktige. I rapporten beskrivs införandet av principerna och detaljutformningen av styrmodellen.

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen och att rapportuppdraget är utfört.

Beslut: enligt förslag

Beslut: enligt förslag

13-15. Beslut om pensionsersättning till förtroendevalda

Arvodesberedningen har föreslagit förändringar för de förtroendevaldas pensionsersättningar. Beredningen föreslår bland annat att nuvarande pensionsförsäkring avslutas och att pensionspremien på 4,5 procent, som beräknas på ersättningen för förlorad arbetsinkomst, ska förvaltas av Västra Götalandsregionen.

Beredningen föreslår även att förtroendevalda med uppdrag på heltid eller minst 40 procent ska få pröva om tidigare intjänad pensionsersättningar från förtroendeuppdrag kan samordnas med ersättningen från Västra Götalandsregionen. Om ersättningen från VGR visar sig vara högre ska denna kunna samordnas med pensioner från tidigare huvudmän.

Dessutom ska förtroendevalda med uppdrag mindre än 40 procent, enligt beredningens förslag, omfattas av pensionsbestämmelserna men inte av omställningsstödet.

De förtroendevaldas pensioner regleras i ”Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL” som beslutades av regionfullmäktige den 13 maj 2014.

Regionfullmäktige beslutade att anta arvodesberedningens förslag.

Beslut: 13, 14 och 15 enligt förslag

16. Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner

Enligt kommunallagen ska motioner som inte beretts klart inom ett år från när de väcktes anmälas till regionfullmäktige. Dessutom har beslutade fullmäktige 2006 att alla bifallna motioner ska redovisas en gång om året. Mellan oktober 2014 och juni 2015 har 9 motioner bifallits och 30 motioner inkommit till regionfullmäktige för beredning. Redovisningen av motionerna kallas för motionsbalansen.

Regionfullmäktige beslutade att lägga motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

Beslut: enligt förslag

17. Motion om flexiblare upphandling busstrafik besvarad

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska utreda om det är möjligt med en flexiblare upphandling kring busstrafiken och i större utsträckning göra det möjligt att upphandla mindre bussar för att spara på miljö och ekonomi.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad med yttrandena från kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse. Dessa menar att det redan pågår arbeten och dialoger kring framtida lösningar både när det gäller upphandling, avtal och framtida lösningar när det gäller bra resmöjligheter och smarta lösningar för god samhällsnytta och lönsamhet.

Beslut: enligt förslag

18. Avslag på motion om översyn av rutiner för anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare

Rose-Marie Antonsson (SD) föreslår i en motion att rutinerna för läkares anmälningsplikt av olämpliga fordonsförare ska ses över. Motionären menar att plikten ska göras tydligare för att öka trafiksäkerheten och så långt möjligt begränsa direkt olämpliga fordonsförare i trafikmiljön.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Flera remissinstanser inom Västra Götalandsregionen menar att det inte finns behov av ytterligare riktlinjer på området och att alla medarbetare förväntas följa lagstadgade skyldigheter.

Beslutet avgjordes genom votering. 135 röstade för regionstyrelsens förslag om avslag på motionen. 14 röstade för bifall till motionen.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för motionen.

Beslut: enligt förslag

Votering

Reservation

19. Gemensamt system för glasögonsubvention för unga utreds

Vänsterpartisterna Eva Olofsson och Jessica Wetterling föreslår i en motion att glasögonsubventionen till unga ska utökas.

Regionfullmäktige beslutade dels att motionen är besvarad och dels att Västra Götalandsregionen ska utreda hur ett gemensamt system för glasögonsubventioner kan skapas för alla berörda åldrar.

I ett yttrande till Socialdepartementet (HS 244-2015) har Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelsen svarat att det är rimligt att höja åldersgränsen till 19 år så att alla barn och ungdomar garanteras bra syn, utan att begränsas av ekonomiska hinder, under tänkt skolgång och fritid. I yttrandet påpekas att alla landsting och regioner har redan idag bidrag till barn 0 – 7 år, men detta är inte enhetligt utan att det vore rimligare, vid eventuell lagreglering, att alla barn och ungdomar samlat, 0 – 19 år, ska kunna få glasögonbidrag.

Beslut: enligt förslag

20. Tre motioner inlämnades

Tre motioner lämnades in och ska nu lämnas till regionstyrelsen för beredning.

 • Patrik Karlsson (S) om en plattform för dialog mellan regionen och näringslivet i Västra Götaland.
 • Anne-Charlotte Karlsson (S) om regional bokbuss för att möta asylsökande i Västra Götaland.
 • Eva Olofsson (V) och Nadia Moussa (V) om avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper.

21. Anmälningsärenden

22. Valärenden - Revisorskollegiets förslag till val - Valberedningens förslag till val

(Utdelas vid mötet)

Regionfullmäktige fattade beslut om val till nämnder och styrelser enligt valberedningens förslag.

Beslut: enligt förslag

2. Frågestund (flyttad från förmiddagen)

 1. Fråga om Öckerö kommer att förlora sin ambulans från Maria Brauer (S) till ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse Jonny Bröndt (M).
 2. Fråga om att stänga Närhälsans sista vårdcentral i Skara kommun från Egon Frid (V) till primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M).
 3. Fråga om försäkran om att patienter och befolkning inte hamnar mellan stolarna vid stängningen av Åmåls vårdcentral från Annette Ternstedt (V) till primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M).
 4. Fråga om oro vid stängning av Vara vårdcentral från Fredrik Nordström (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
 5. Fråga om Naturbruksskolornas framtida utveckling från Gert-Inge Andersson (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson(M).
 6. Fråga om förtida avveckling av vårdcentraler från Helen Eliasson (S) till regionstyrelsens ordförande Jonny Magnusson (M)

23. Interpellationer (flyttad från förmiddagen)

 1. Lars-Erik Hansson (V) om åtgärder mot ojämlik vård i Västra Götalandsregionen
 2. Jan Alexandersson (V) om strukturerat folkhälsoarbete
 3. Patrik Silfverklinga (SD) om föreställning av Regionteater Väst till högstadieskolor i Västra Götaland
 4. Matz Dovstrand (SD) om kostnad för vård av personer utan uppehållstillstånd
 5. Helen Eliasson (S) om det allvarliga ekonomiska läget inom hälso- och sjukvården
 6. Anne-Charlotte Karlsson (S) om att stötta Västsvensk filmindustri genom att satsa på filmutbildning

 Sammanträdet avslutades: kl. 19.30

Regionfullmäktige samlas nästa gång den 2 februari.


Senast uppdaterad: 2017-03-27 19:44