Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2016-02-02

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • 09.30 Mötet öppnar.
 • 13.00 Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015
 • 13.15 Information från Sahlgrenska International Care AB
 • Efter sammanträdet delas veteranföreningens retorikpris ut

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum 9/2 2016, 11.00

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

 • Fråga från Karin Engdahl (S) till psykiatriberedningens ordföranden Monica Selin (KD) om vård för patienter med svår stressrelaterad ohälsa.
 • Fråga från Rose-Marie Antonsson (SD) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om vårdgarantin. 

3. Interpellationer

- Eva Olofsson (V) om upphandling av mödravården.

4. Ansvarsfrihet samordningsförbunden för verksamhetsåret 2014

Regionfullmäktige att beviljade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för de samordningsförbund som bedrivit verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Västra Götaland. 2014 bedrev 16 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

5. Kompletteringar i budgeten för 2016

Nya förutsättningar, som uppkommit efter att budgeten för 2016 beslutades av fullmäktige i juni, gör att regionstyrelsen föreslagit kompletteringar i budgeten för nästa år. Nya skatte- och pensionsprognoser för 2016, visar på en obetydlig förändring vad gäller skatter och en något bättre prognos avseende pensioner. Nya statsbidrag till hälso- och sjukvården påverkar budgeten. Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag.

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet

6. Västra Götalandsregionens detaljbudget och förslag på avlastning för sjukhusen

Akutsjukhusen ska få avlastning i ekonomin under 2016. Det beslutade regionfullmäktige i samband med beslutet om Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2016. Det blir dock inga utökade ramar. Sjukhusen tillåts nu istället att, inom bestämda gränser, ha underskott i resultatet för 2016. Pengarna till underskotten finansieras inom ramen för moderförvaltningen och från det beräknade överskottet för koncernen som helhet. Västra Götalandsregionens årsresultat för 2016 beräknas nu bli noll kronor.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

7. Partistöd 2016

Partierna i regionfullmäktige får varje år ett ekonomiskt stöd för sitt arbete från Västra Götalandsregionen, det så kallade partistödet. Stödet beräknas utifrån ett antal kronor per invånare och år. Regionfullmäktige beslutade att partistödet 2016 ska vara 34 kronor och två öre per invånare.

Partistödet har stöd i kommunallagen som säger att kommuner och landsting får ge ekonomiskt och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Det är fullmäktige, minst en gång per år, som beslutar om partistödet.

Västra Götalandsregionens partistöd är uppdelat i två delar. Det består dels av ett grundstöd som för 2016 blir 975 410 kronor per parti och dels av ett stöd som ges utifrån hur många mandat varje parti har. 2016 blir det mandatbundna stödet 321 005 kronor. Partistödet räknas under mandatperioden årligen upp med 3 procent.

Hur partierna använder partistödet ska redovisas varje år till fullmäktige.

8.  Primärvårdsstyrelsen får ansökan om att bryta kontrakt för vårdcentralsverksamhet i Åby, Viskafors, Brastad, Åmål och Skara

Regionfullmäktige beslutade att godkänna primärvårdsstyrelsens förslag om att få ansöka hos hälso- och sjukvårdsnämnderna om att få bryta kontrakten i förtid för vårdcentralerna i Åby, Viskafors, Brastad, Åmål och Skara.

Bakgrunden till beslutet är att primärvårdsstyrelsen föreslagit att regionfullmäktige ska besluta om primärvårdsstyrelsen ska få ansöka om att avsluta kontrakten för Närhälsans vårdcentraler i Åby, Viskafors, Brastad, Åmål och Skara i förtid. Fullmäktige behöver ta ett beslut i frågan eftersom det rör sig om en förändring av principiell betydelse för Närhälsans verksamhet.

Alla vårdcentraler inom VG-primärvård, såväl Västra Götalandsregionens egna som de privata, har separata avtal med Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnder. Det är också till nämnderna som primärvårdsstyrelsen måste vända sig för att ansöka om att avbryta kontrakten och därmed verksamheterna för de fem vårdcentralerna.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna primärvårdsstyrelsens förslag om att få ansöka hos hälso- och sjukvårdsnämnderna om att få bryta kontrakten i förtid för vårdcentralerna i Åby, Viskafors, Brastad, Åmål och Skara.

Beslutet avgjordes med votering. 76 röstade för regionstyrelsens förslag, 73 emot.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Votering

9. Slutrapport för regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland godkänd

2012 antog regionfullmäktige en regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland 2011-2015. Utvecklingsstrategin har sedan dess resulterat i att ett stort antal åtgärder genomförts efter förslag från Västra Götalandsregionens styrelser, nämnder och tjänstemannaorganisation. Åtgärderna och eventuella nya uppdrag har nu sammanställts i en slutrapport.

Regionfullmäktige godkände slutrapporten om utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

10. Komplettering för posttraumatiskt stressyndrom i Regional utvecklingsplan för psykiatrin

Regionfullmäktige beslutade att komplettera den regionala utvecklingsplanen för psykiatri med ett avsnitt för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eftersom denna diagnos den är ett område där det behövs regional utveckling och samordning.

Finansieringen av åtgärderna som hör samman med avsnittet om PTSD i utvecklingsplanen behandlades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i december 2015. Den regionala utvecklingsplanen för vuxenpsykiatri 2014-2018 antogs av regionfullmäktige i maj 2014.

11. 13 verksamheter och 1300 anställda samlokaliseras till nya Regionens Hus Göteborg 2019

2019 ska Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter, som idag finns i Göteborg, enligt planerna samlas i ett nytt Regionens hus intill Centralstationen. Sammanlagt berörs 13 förvaltningar och bolag och cirka 1300 anställda. I det nybyggda huset planeras det, förutom arbetsplatser, även för konferens- och möteslokaler samt restaurangverksamhet både för de som arbetar i huset och för tillresta anställda och förtroendevalda. För att underlätta planeringen och bestämma inriktningen för utformningen av lokalerna har regionfullmäktige nu fattat beslut om vilka verksamheter som ska flytta in när huset är klart.

Beslutet gäller endast verksamheter och anställda som redan idag finns i Göteborgsområdet.

Regionfullmäktiges beslut omfattar Folktandvården, Närhälsan, Habilitering & Hälsa, Kultur i Väst, Västtrafik AB, Film Väst AB, Turistrådet Västsverige AB, Hälsan och Stressmedicin, Regionservice, Västfastigheter, Patientnämndernas kansli, Revisionsenheten och Koncernkontoret.

Beslutet avgjordes genom votering. 126 röstade för regionstyrelsens förslag 15 emot och 2 avstod.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Votering

12. Uppsala läns landsting blir medlem i kommunalförbundet Svensk luftambulans

2015 bildade Västra Götalandsregionen och landstingen i Värmland och Dalarna Kommunalförbundet Svensk Luftambulans för att bedriva ambulanshelikopterverksamhet för medlemmarna. Uppsala läns landsting har nu ansökt om medlemskap i kommunalförbundet.

De andra medlemmarna i förbundet, Landstingen i Värmland och Dalarna, har tidigare beslutat godkänna ansökan och justeringar i förbundsordningen vilket nu även regionfullmäktige beslutat.

13. Riktlinjer för handikappidrottsstipendium upphävs

I och med att Västra Götalandsregionens kommitté för rättighetsfrågor antagit en ny riktlinje för stipendier som omfattar både stipendiet för mänskliga rättigheter och stipendiet för parasport (handikappidrott) beslutade regionfullmäktige att upphäva ”Riktlinjer för handikappidrottsstipendium” och ge kommittén för rättighetsfrågor uppdraget att besluta om regler för stipendium för parasport.

14. Fler ledamöter i beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin

Regionfullmäktige har tillsatt en tillfällig beredning som ska följa upp och återrapportera arbetet med Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin i Västra Götaland. Regionstyrelsen har föreslagit att företrädarna för den sociala ekonomin ska bli fler för att skapa en mer jämbördig dialog mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. Idag består beredningen av åtta politiker, en representant för varje parti i fullmäktige, och fyra representanter för den sociala ekonomin. Regionstyrelsens förslag innebär att den sociala ekonomin ska representeras av ytterligare fyra företrädare. Regionfullmäktige beslutade att anta regionstyrelsen förslag.

15. Motion om upprustning av kulturhistoriska miljöer besvarad

Patric Silfverklinga (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda och föreslå en sammanhållen organisation som arbetar för att restaurera byggnader och andra kulturhistorisk intressanta objekt.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad och hänvisar till att det redan finns en organisation och att insatser redan görs för upprustning av kulturhistoriska miljöer.

16. Utredning för att ta ställning till organiserad provtagning för upptäckt av prostatacancer

Rose-Marie Antonsson (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska skapa ett PSA-screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning till att samtliga remissinstanser inom VGR tycker att det är för tidigt att införa ett screeningprogram. Dessutom finns det nationella riktlinjer som säger att landsting och regioner inte bör erbjuda screening.

Regionfullmäktige beslutade dock att VGR ska utreda och ta ställning till en försöksverksamhet för organiserad provtagning. Sådan försöksverksamhet finns idag redan i Stockholm.

17. VGR stöttar redan begränsning av antibiotika i maten - avslag på motion

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen snarast ändrar sina inköpsrutiner för livsmedel så att svenskt konventionellt ekologiskt livsmedel prioriteras. Motionärerna menar att antibiotika i djurhållning och livsmedel leder till antibiotikaresistens vilket är ett hot för hälsan hos befolkningen men även får stora ekonomiska konsekvenser för sjukvården.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsen förslag att avslå motionen. Styrelsen hänvisar till att förslaget att prioritera svenska livsmedel strider mot de grundläggande EU-rättsliga principerna och mot Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Styrelsen hänvisar samtidigt till att det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för nästa livsmedelsupphandling, där krav på begränsningar för användningen av antibiotika kommer att ingå. Västra Götalandsregionen stöttar också redan, genom regional utveckling, insatser som underlättar för små och medelstora livsmedelsföretag i Västra Götaland att bli leverantörer till offentlig sektor.

18. Motion om besök av blodbussen i norra Bohuslän besvarad

David Lindh (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om blodbussen kan besöka Strömstad och norra Bohuslän på regelbunden basis. Motionärens menar att regelbundna turer till norra Bohuslän skulle kunna förbättra servicen till boende i området som önskar lämna blod.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad. Bakgrunden till beslutet är hälso- och sjukvårdsstyrelsens med flera remissinstansers bedömning att ansvaret för tillgången på blod är tydligt och att det finns en plan för blodförsörjning i regionen. Det är sjukhusledningarnas uppgift att säkra tillgången på blod till vården och att detta sker på bästa och mest effektiva sätt samt att väga kostnader för olika metoder för att få tillgång till blod.

19. Motion om utökat utbud i Närtrafiken avslås

Lena Malm och Hans Strandberg (S) föreslår i en motion att kollektivtrafiknämnden ska genomföra en uppgradering av riktlinjerna så att även de som bor i orter med upp till 1000 invånare erbjuds helgresor inom Västtrafiks Närtrafiken.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Både kollektivtrafiknämnden och styrelsen för Västtrafik AB har bedömt att riktlinjerna inte bör ändras eftersom de nyligen antagits efter en lång förankringsprocess. Man anser också man bör vänta med att utvärdera riktlinjerna, inför en fortsatt utveckling, tills dess att arbetet med att införa grundutbudet genomförts.

Beslutet avgjordes genom votering. 76 ledamöter röstade för avslag till motionen. 71 röstade för motionen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Votering

20. Avslag på motion om yttrande kring lag om utbyte av sprutor och kanyler

Maddelen Larsson med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen skickar ett yttrande till regeringen om att ändra Lag (2006:323) så att även personer under 20 år kan delta i sprututbytesprogrammet fullt ut.

Regionfullmäktige avslår motionen i avvaktan på den statliga remiss som aviserats på området och som Västra Götalandsregionen kommer att yttra sig över.

21. Anmälan av inkomna motioner

Tre motioner lämnades in och lämnas nu till regionstyrelsen för beredning.

 • Håkan Linnarsson (S) om målbild för hälso- och sjukvård i Västra Götaland 2035
 • Jeanette Olsson (S) om att införa Naloxon nässpray
 • Eva Olofsson (V) m. fl. om rätt till heltid och deltid som en möjlighet

22. Anmälningsärenden

23. Valärenden
- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

24. Eventuellt fortsättning interpellation

 

Joakim Larsson
Ordförande

Sammanträdet avslutades: 17.16


Senast uppdaterad: 2017-03-27 19:47