Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2016-04-12

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • 09.30 Mötet öppnar.
 • 13.00 Utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium
 • 13.15 Information om årsredovisningen 2015 för patientnämndsverksamheten

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

 • Fråga till servicenämndens ordförande Peter Hermansson (M) från Egon Frid (V) om uppföljning av förändrade Rondturer i Skaraborg.
 • Fråga till primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M) från Annette Ternstedt (V) om vårdcentralen i Åmål.
 • Fråga till ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden Gunilla Druve Jansson (C) från Egon Frid (V) om vårdcentralen i Skara.
 • Fråga till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) från Ewa Arvidsson (S) om patientsäkerheten i Åmål.
 • Fråga till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) från Janette Olsson (S) om regionfullmäktiges beslut om att stänga vårdcentralerna i förtid.

3. Interpellationer

 • Patrik Karlsson (S) om målstyrning i Västra Götaland
 • Heikki Klaavuniemi (SD) om diskussionsunderlaget om storregioner presenterat av indelningskommittén
 • Fredrika Almqvist (S) om borttagande av ungdomsrabatten och införande av rabatt för arbetslösa och dem med sjuk- eller handikappersättning
 • Jim Aleberg (S) om situationen inom barn och ungdomspsykiatrin

Ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet (ärende 4)

Revisorerna föreslår efter granskningen av Västra Götalandsregionens verksamhet och årsredovisning att samtliga nämnder och styrelser beviljas ansvarshet för 2015. Sammantaget bedömer revisorerna att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt synvinkel tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Revisorerna anser dock att det krävs fortsatta effektiviseringar och bibehållen god kostnadskontroll för att upprätthålla en ekonomi i balans. Revisorerna påpekar också för regionstyrelsen vikten av att styrelsen uppmärksammar övriga styrelser och nämnder på ansvaret av att bedriva verksamheten inom de ramar som regionfullmäktige beslutat.

Regionfullmäktige beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja samtliga styrelser och nämnder ansvarsfrihet för overksamhetsåret 2015.

Beslut enligt förslag

Bokslutsdispositionerna 2015 godkända (ärende 5)

Regionfullmäktige beslutade att godkänna bokslutsdispositionerna för årsredovisningen 2015. Dispositionerna innebär bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnderna ersättas med 127,5 miljoner kronor för merkostnader som uppstått för Vårdval Rehab samt att de verksamheter som i och med årets resultat fått negativa egna kapital måste återställa detta inom tre år.

Beslut enligt förslag

Västra Götalandsregionen Årsredovisning för 2015 godkänd (ärende 6)

Regionfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för 2015. Redovisningen visar att Västra Götalandsregionens ekonomi är god med ett överskott på 761 miljoner kronor för året och att många av fullmäktiges mål blev uppfyllda.

Beslut enligt förslag

Nya riktlinjer för e-post inom Västra Götalandsregionen (ärende 7)

Västra Götalandsregionen (VGR) får nya riktlinjer för användning av e-post. Det är följden av fullmäktiges beslut att överlämna regionstyrelsens förslag på nya riktlinjer för e-postanvändningen inom VGR till Arkivnämnden. Bakgrunden till riktlinjerna är att Arkivnämnden dels har föreslagit ändringar i de nuvarande styrdokumenten och dels föreslagit vilka krav som kan ställas på av e-posten i förhållande till offentlighet och sekretess.

De nya riktlinjerna ska bidra till att regler, skyldigheter och ansvar är tydligt för alla användare av Västra Götalandsregionens e-postsystem. Målet är också att bidra till en ökad medvetenhet hos alla användare kring möjligheter och risker vid användning av e-postsystemet.

Fullmäktiges beslut innebär också att regionstyrelsens tidigare beslut anta riktlinjerna träder i kraft och att riktlinjerna nu införs i verksamheterna.

Beslut enligt förslag

Kommunalförbundet för fastigheten Stretered upplöses (ärende 8)

Kommunalförbundet för fastigheten Stretered bildades 1988 av Göteborgs stad och Bohuslandstinget. Förbundet har nu fullgjort sitt uppdrag med att förvalta, utveckla och avyttra fastigheten. Regionfullmäktige beslutade att upplösa kommunalförbundet, godkänna den ekonomiska slutredovisningen och anta förslaget kring hur kostnader och intäkter ska fördelas vid upplösningen.

Beslut enligt förslag

Ändrade stadgar för Kosterstiftelsen (ärende 9)

Stadgarna i Kosterstiftelsen, f.d. stiftelsen Kosterhälsan, behöver justeras för att bättre anpassas till nuvarande verksamhet. Den viktigaste förändringen i stadgarna är att stiftelsens styrelse, istället för stiftarna, ska utse ledamöter och besluta om ändring av stiftelsens stadgar. Eftersom inriktningen på stiftelsens verksamhet ändrats från att vara en regional till en lokal utvecklingsresurs beslutade regionfullmäktige att godkänna de nya stadgarna och avstå representation i stiftelsens styrelse.

Kosterstiftelsen bildades år 1992 för att bland annat stötta ett projekt som studerade omvärldsfaktorers betydelse för åldrandet och köp och förvaltning av Kilesandsgården. Göteborgs universitet avslutade forskningsprojektet år 2000 och efter att Kilesandsgården såldes har stiftelsen mer fokuserat på att vara en resurs för hållbar utveckling av Kosteröarna.

Beslut enligt förslag

Ny IS/IT-policy för Västra Götalandsregionen (ärende 10)

Västra Götalandsregionen får en ny policy för IS/IT. På tisdagen antog regionfullmäktige ”IS/IT för ett gott liv” som nytt måldokument för Västra Götalandsregionen. IS/IT-policyn stöttar Västra Götalandsregionens vision, Det goda livet, och de mål som finns beskrivna i måldokumenten VG 2020, Framtidens Hälso- och sjukvård, Kulturstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet.

Framöver väntar stora utmaningar inom hälso- och sjukvården, regional utveckling, kulturen och kollektivtrafiken och det krävs därför en tydlig inriktning på IS/IT i regionen och en stabil och robust bas som bygger på öppenhet och internationella standards och som också kan ge en flexibilitet både i fråga om teknik och informationsinnehåll.

Beslut enligt förslag

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens primärvård i egen regi (ärende 11)

Regionfullmäktige antog på tisdagen nya riktlinjer för Västra Götalandsregionens egen primärvård. Riktlinjerna gäller primärvårdsstyrelsens verksamhet, Närhälsan, och den primärvård och rehabilitering som Närhälsan bedriver inom vårdvalet VG-Primärvård. Bakgrunden till att det nu tagits fram nya riktlinjer för verksamheten är ett tidigare beslut i fullmäktige om att regionstyrelsen ska ta fram ägardirektiv samt marknads- och etableringsstrategi för den egna primärvårdsverksamheten.

Enligt de nya riktlinjerna ska primärvårdsstyrelsen nu bland annat ansvara för:

 • att verksamheten präglas av god medicinsk kvalitet, hög tillgänglighet, gott bemötande.
 • att Närhälsan ska vara en attraktiv arbetsgivare som minskar sjuktalen samt minska sitt behov inhyrd personal
 • att Närhälsans arbetssätt präglas av att decentralisera ansvar och befogenheter
 • att utarbeta en marknads- och etableringsstrategi för att utveckla befintlig verksamhet
 • att det minst en gång per år genomförs en värdering om var och en av de ingående enheterna har långsiktig ekonomisk balans och förmåga vad gäller bemanning samt vårdkvalité
 • att Närhälsan vid avveckling av enheter inom vårdvalet agerar i enlighet med konkurrensneutralitet

Sedan införandet av vårdvalsreformen VG-primärvård finns nu både offentligt drivna och privata vårdcentraler i Västra Götaland. För den verksamhet eller det företag, offentlig eller privat, som uppfyller kraven är det idag möjligt att starta en primärvårdsverksamhet.

Beslut enligt förslag

Beslutet avgjordes genom votering

Återrapport av uppdrag från delårsrapport augusti 2015 för att nå verksamhet i balans (ärende 12)

I samband med delårsrapporten per augusti beslutade regionstyrelsen och regionfullmäktige ett antal åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för styrning och ledning av hälso- och sjukvården med målet att få verksamheten i balans. Besluten gällde främst akutsjukhusen som visade på underskott i rapporten.

Det genomförda arbetet samt påbörjade arbeten med åtgärder och planer har nu återrapporterats och utifrån redovisningarna och åtgärdsplanerna bedömer nu Koncernkontoret:

 • att Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Södra Älvsborgs sjukhus har förutsättningar att uppnå resultat i enlighet med regionfullmäktiges beslut
 • att NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus har osäkra förutsättningar att uppnå beslutade resultat för 2016.
 • att Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett inte har förutsättningar att under 2016 uppnå ekonomi i balans då de inte redovisat tillräckligt preciserade eller beslutade åtgärdsplaner.

Regionfullmäktige beslutade att notera återrapporteringen och att regionstyrelsen ska lämna förslag om eventuella åtgärder i delårsrapport mars 2016.

Beslut enligt förslag

Göteborgs spårvägar AB får besluta om tilldelningsbeslut för nya spårvagnar (ärende 13)

Upphandlingen av fler spårvagnar till Göteborg är snart klar och ett tilldelningsbeslut förväntas under det första halvåret 2016. Innan Göteborgs Spårvägar AB fattar beslut om tilldelningen måste regionfullmäktige ge spårvägsstyrelsen tillstånd att fatta beslutet.

Upphandlingen omfattar 40 nya spårvagnar med option på ytterligare 60 stycken. I april 2014 gav regionfullmäktige tillstånd till Göteborgs stad att påbörja upphandlingen.

Regionfullmäktige beslutade att Göteborgs Spårvägar AB får fatta beslut om tilldelning i upphandlingen av de nya spårvagnarna.

Beslutet avgjordes genom votering om återremiss.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om återremiss

Utredning om obligatorisk utbildning för att upptäcka våld mot barn (ärende 14)

Regionfullmäktige har sagt ja till en motion om att utreda möjligheterna att införa en obligatorisk utbildning om upptäckt och åtgärder vid brott mot barn. Motionen kommer från moderaten Annika Tännström som lyfter fram att undersökningar visar att många av de brott som barn och ungdomar utsätts för aldrig upptäcks och anmäls. I motionen har hon därför föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda om det är möjligt att införa en obligatorisk utbildning på vårdutbildningarna.

Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen ska bifallas. Regionstyrelsens personalutskott har föreslagit att Västra Götalandsregionens kunskapscentrum för våld i nära relationer (VKV) och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) får ett samordningsansvar.

Regionfullmäktige beslutade att styrelserna för beställd primärvård och för Sahlgrenska sjukhuset ska ta fram ett underlag och utreda möjligheterna införa en obligatorisk utbildning om symtom, upptäckt och åtgärder för barn som blivit utsatta för brott, våld och övergrepp. Utredningen ska ske i dialog med lärosäten och vårdutbildningar.

15. Motion av Matz Dovstrand (SD) om att undersöka möjligheterna att inrätta ett centrum för logistik, vårdkedjor och vårdprocesser inom regionen

Ärendet bordlades.

Ingen utredning om sammanslagen utbildningsverksamhet (ärende 16)

Det blir ingen utredning om sammanslagen utbildning som Sverigedemokraterna föreslagit. Regionfullmäktige beslutade att avslå Heikki Klaavuniemis med fleras (SD) motion om samlad ledning och styrning av Västra Götalandsregionens utbildningsverksamhet.

Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen ska avslås, bland annat för att regelverken för folkhögskolor och naturbruksgymnasier skiljer sig åt. Att låta dessa verksamheter ingå i en ny organisation under en enda politisk nämnd bedöms inte ge sådana fördelar att en utredning bör genomföras.

Vidare samlades förra året alla folkhögskolor till en enda förvaltning. Här pågår arbetet med att finna effektiva och tydliga strukturer för denna verksamhet.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ingen utökad subvention av preventivmedel (ärende 17)

Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska subventionera samtliga preventivmedel med indikationen antikonception, och att den även i fortsättningen ska gälla upp till 25 års ålder.

På förslag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade fullmäktige avslå motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hänvisar till att det i regeringens höstproposition 2016 finns ett föreslag om att samtliga preventivmedel, som ingår i läkemedelsförmånen, ska vara kostnadsfria upp till 21 års ålder från och med 2017.

Beslut enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Äldreråd istället för kompetenscentrum för äldrefrågor (ärende 18)

Ann-Christine Andersson (S) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna ska skapa ett kompetenscentrum för de äldre inom hälso- och sjukvårdens olika områden. Kompetenscentret ska bevaka och samordna insatser samt föreslå förbättringsåtgärder för patientgruppen.

Regionfullmäktige beslutade att anse att motionen är besvarad och hänvisar till att dessa frågor redan hanteras inom vårdsamverkansorganisationerna, inom arbetet med den regionala handlingsplanen "Det goda livet för sjuka äldre".

Istället för ett kompetenscentrum beslutade fullmäktige dock att VGR ska skapa ett regionalt äldreråd. Ett äldreråd har betydligt större möjligheter att driva arbetet med att förbättra vården av äldre än ett kompetenscenter. Äldrerådet ska bestå av representanter från berörda verksamheter samt från universitet och högskola.

Avslag på motion om att sluta erbjuda könsstympning av pojkar (ärende 19)

Håkan Lösnitz med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) omedelbart slutar erbjuda omskärelse av pojkar av andra än medicinska skäl.

Regionstyrelsen har föreslagit att fullmäktige avslår motionen. 2009 beslutade dåvarande hälso- och sjukvårdsutskottet att följa Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation och erbjuda omskärelse utan medicinska grunder till de pojkar som är bosatta inom Västra Götalands län. VGR har varken rättsliga eller andra ingående underlag för att ändra beslutet från 2009. VGR erbjuder inte idag omskärelse av pojkar. Det avtal som funnits med en privat utförare förlängdes inte på grund av att besöken uteblev.

Regionfullmäktige beslutade som regionstyrelsen föreslagit att avslå motionen.

Beslutet avgjordes genom votering.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion om ordnat införande av E-hälsa besvarad (ärende 20)

Birgitta Losman och Göran Larsson (MP) föreslår i en motion från oktober att regionfullmäktige ska ta fram en modell för ett finansierat ordnat införande av e-hälsa i vården och att denna modell ska bygga på att införandet finansieras med hjälp av ett effektiviseringskrav på 0,2 procent.

Regionfullmäktige fattade beslut om att motionen ska anses besvarad och hänvisar till att det redan pågår insatser enligt Birgitta Losmans och Göran Larssons (MP) intentioner.

Beslut enligt förslag

Screeningsavgifterna för gynekologiska hälsokontroller kvar (ärende 21)

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen på prov ska ta bort screeningsavgifterna för gynekologiska hälsokontroller. I yttrandet över motionen framgår att gynekologisk cellprovskontroll och mammografi bör behandlas lika när det gäller avgifter.

Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige avslår motionen i avvaktan på ett nationellt beslut om eventuell avgiftsfrihet för mammografiscreening.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Beslut enligt förslag.

Beslutet avgjordes genom votering

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Västra Götalandsregionen ska utreda vita jobb vid upphandlingar (Ärende 22)

I en motion föreslår flera ledamöter från Vänsterpartiet att Västra Götalandsregionen ska utreda om det går att anpassa och utveckla metoden ”Vita jobb modellen” och genom ett samlat system för kraven vid upphandlingar bidra till bättre villkor på arbetsmarknaden. Motionärerna föreslår dessutom att regionstyrelsen ska utreda om Västra Götalandsregionen, vid upphandlingar, kan ställa krav på att en viss andel av de anställda anvisas av Arbetsförmedlingen.

Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att motionärernas förslag ska utredas.
Vita Jobb innebär att den upphandlande myndigheten bland annat ställer krav på sociala villkor för arbetet enligt utvalda bestämmelser i tillämpligt kollektivavtal. Leverantören behöver inte ha tecknat kollektivavtal men det ska, i utvalda delar, vara möjligt att kräva sociala villkor vid offentlig upphandling.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen

Beslut enligt förslag

Tre motioner

I anslutning till sammanträdet lämnade ledamöterna in tre motioner. Fullmäktige beslutade att remittera följande motioner för beredning.

 • Heikki Klaavuniemi (SD) och SD-gruppen, angående antibiotikafri mat i regionens verksamheter
 • Alex Bergström (S) om mötesstation vid Grohed samt elektrifiering tågsträckan Håkantorp-Gårdsjö
 • Johanna Johansson (SD) och SD-gruppen om avskaffad patientavgifter för äldre 85+

24. Anmälningsärenden

Informationen noterades

25. Valärenden
- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Regionfullmäktige beslutade anta valberedningens förslag.

26. Eventuellt fortsättning interpellationer

 

Joakim Larsson
Ordförande

Sammanträdet avslutades: 16.17


Senast uppdaterad: 2017-03-27 19:51