Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2016-05-10

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • 09.30 Mötet öppnar.
 • 13.00 Utdelning av regionens stipendium för mänskliga rättigheter
 • 13.15 Information om västsvenska SOM-undersökningen

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

 • Fråga från Janette Olsson (S) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om enighet inom Grönblå samverkan om sparåtgärder på Kungälvs sjukhus.
 • Fråga från Håkan Linnarsson (S) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om vårdvalsverksamheterna
 • Fråga från Karin Engdahl (S) till ordföranden i Västtrafiks styrelse Lars Holmin (M) om busslinje 820.
 • Fråga från Linnea Wall (S) till ordföranden i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Gunilla Druve-Jansson (C) om medicinvårdplatserna på SkaS Mariestad.
 • Fråga från Eva Olofsson (V) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om situationen på Alingsås lasarett

3. Interpellationer

 • Annette Ternstedt (V) om stängda vårdplatser (bordlagd)
 • Alex Bergström (S) om struktur i projektmedel
 • Eva Olofsson (V) om diagnostisering och behandling av patienter med ME/CFS
 • Håkan Linnarsson (S) om väntetider och tillgängligheten inom den specialiserade vården

4. Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Fullmäktige godkände ett program med mål och riktlinjer för de verksamheter som upphandlats och utförs av privata aktörer. Programmet som enligt kommunallagen ska upprättas varje mandatperiod, innehåller riktlinjer för uppföljning, direktiv för allmänhetens insyn i upphandlade, privata, verksamheter samt för återrapportering av uppföljning till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att Västra Götalandsregionens avtal med privata utförare ska publiceras på VGR:s hemsida. Detta för att öka allmänhetens insyn i verksamheten.

Beslut: enligt förslag

5. Naturbruksskolan i Dingle avvecklas tidigare

Naturbruksgymnasiet i Dinge kommer att avvecklas tidigare än planerat, redan efter vårterminen 2016. Detta beslutade regionfullmäktige vid sammanträdet i Vänersborg på tisdagen.

Bakgrunden är att naturbruksstyrelsen har meddelat att de inte kan garantera undervisning och kvalitet enligt skollagen och därmed inte heller fullfölja elevernas studieplaner. Anledningen är svårigheten med att rekrytera personal till vakanta tjänster för läsåret 2016-2017.

Sedan tidigare är det bestämt att verksamheten i Dingle ska läggas ner och att eleverna erbjuds flytta till någon av Västra Götalandsregionens andra naturbruksskolor i länet. Verksamheten skulle enligt det tidigare beslutet fortsätta fram till våren 2017 men nu ser det alltså ut som om skolan avvecklas redan till sommaren.

Beslut: enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande. Sverigedemokraterna yrkade att ärendet skulle bordläggas. Förslaget om bordläggning avgjordes genom votering.

6. Naturbruksgymnasiernas fastigheter i Dingle och Strömma säljs

Regionfullmäktige beslutade att godkänna försäljningarna av fastigheterna där naturbruksgymnasierna i Dingle och Strömma bedriver sin verksamhet. Skolorna ska, efter ett beslut i höstas, avvecklas och Västra Götalandsregionen har därför ingen användning av de fastigheter där skolorna idag bedriver sin verksamhet. Strömmas fastigheter ska enligt regionstyrelsen förslag säljas till Hushållningssällskapet Sjuhärad medan fastigheten i Dingle säljs till Munkedals kommun. Vid båda skolorna finns intresse att fortsätta med naturbruksutbildning i ny regi. Överlåtelserna av fastigheterna ska enligt planerna ske den 1 juli 2016.

Bakgrunden till försäljningarna är regionfullmäktige i september 2015 beslutade att samla Västra Götalandsregionens gymnasieutbildningar inom naturbruk vid de tre skolorna Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Beslutet innebär samtidigt att naturbruksgymnasierna i Dingle, Strömma och Nuntorp läggs ner. Fastigheterna I Strömma och Dingle säljs nu för att ge nya ägare möjlighet att utveckla ny varsamhet vid skolorna. För Nuntorp finns ännu inga färdiga planer.

Beslut: enligt förslag.

Beslutet avgjordes genom votering.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande om att hitta en annan köpare till Dingle.

7. Godkända årsredovisningar och ansvarsfrihet 2015 för tre kommunalförbund

Regionfullmäktige godkände årsredovisningarna och beviljade direktionerna för de tre kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad strålbehandling och Svensk Luftambulans ansvarsfrihet för 2015.

De tre kommunalförbunden driver språktolktjänster, en nationell anläggning för avancerad strålbehandling samt ambulanshelikopterverksamhet. Kommunalförbunden har lämnat årsredovisningar för 2015. I revisionsrapporterna för respektive kommunalförbund tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundens direktioner.

Beslut: enligt förslag

8. Nej till motion logistikcentrum för vårdkedjor och vårdprocesser

Matz Dovstrand (SD) konstaterar i en motion att det tas olika initiativ till förbättringar av patientflöden på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. För att samla kompetens och goda exempel inom området, och föra kunskaperna vidare, har Dovstrand föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda om det är möjligt att skapa ett centrum för logistik, vårdkedjor och vårdprocesser.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen anser i ett remissyttrande att frågorna redan är omhändertagna. Västra Götalandsregionens koncernkontor arbetar redan idag med att hålla samman och förmedla sådant utvecklingsarbete inom VGR.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Beslut enligt förslag:

Beslutet avgjordes genom votering

9. Avslag på motion om att utreda ekonomisk stöd lantbrukare för att ställa om till ekologiskt jordbruk.

Magnus Harjapää (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda hur regionen ekonomiskt kan stötta lantbrukare att ställa om från konventionellt jordbruk till ekologiskt jordbruk.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Att ge ekonomiskt stöd för att ställa om från konventionellt till ekologiskt jordbruk strider mot EU:s statsstödsregler. Västra Götalandsregionen driver omställningen till ekologiskt jordbruk på flera olika andra sätt.

Beslut enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

10. Avslag på motion om att starta en regional folkhögskola för undersköterskeutbildning

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska undersöka möjligheterna att starta en regional folkhögskola med inriktning på undersköterskeutbildning.

Samtliga remissinstanser föreslår att motionen ska avslås eftersom utbildning till undersköterska bland annat är en kommunal angelägenhet. Den föreslagna ägandeformen och inriktningen stämmer inte heller överens med remissinstansernas uppfattningar om hur utbildningen bör organiseras. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.  

Beslut enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

11. Avslag på motion om system för receptbelagd medicinering

I en motion föreslår Bo Carlsson (C) en utredning av ett system där patienter kan välja var de ska få recept för sina läkemedel förlängda, samt ett system för kostnadsredovisning av läkemedel som är effektivt för både vårdgivaren och patienten.

Regionfullmäktige avslog motionen med hänvisning till att en patient redan idag kan vända sig till den vårdgivare hen önskar för att få medicinsk behandling eller få sina recept förnyade. Det finns däremot medicinska och juridiska hinder för att samtliga förskrivare ska ha möjlighet att förnya recepten av alla läkemedel. Den redovisningsmodell för läkemedel som finns idag ger vårdgivarna en medvetenhet om kostnaderna. Utan den finns det en stor risk att läkemedelskostnaderna skulle öka. Det skulle i sin tur innebära svårigheter för regionen att erbjuda så god vård som möjligt för så många patienter som möjligt.

Beslut: enligt förslag

12. Motion om utredning av livsstilsförändring på recept besvarad

Marith Hesse med flera (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om det går att införa livsstilsförändring på recept. Syftet med livsstilsförändring på recept skulle vara att ta ännu ett steg för att stödja människor i att bättre kunna ta ansvar för sin egen hälsa mot ett mer hälsosamt liv.
Sedan motionen skrevs, har arbetet med att införa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder påbörjats i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

13. Motion om kvalificerade rådgivande samtal för bättre hälsa besvarad
 

I en motion har Valéria Kant (KD) förslagit att Västra Götalandsregionen bör ta fram en samtalsstrategi för motiverande samtal som kan användas i hela kedjan från mödravårdscentral, barnavårdscentral, familjecentral och vårdcentraler. Samtalsstrategin bör utvecklas i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Ett särskilt regionuppdrag har nu sammanställts. Uppdraget, som utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, innebär att Västra Götalandsregionen ska ta fram en övergripande strategi för hur hälso- och sjukvården och tandvården metodiskt ska arbeta med samtalsstöd för en bättre hälsa.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

14. En motion inlämnad

I anslutning till sammanträdet lämnade ledamöterna in en motion. Fullmäktige beslutade att remittera följande motion för beredning:

 • Jim Aleberg (S) och Ann-Christine Andersson (S) om åtgärder mot benskörhet.

15. Anmälningsärenden

 -

16. Valärenden

Regionfullmäktige beslutade anta valberedningens förslag.

17. Eventuellt fortsättning interpellationer

 -

 

Joakim Larsson
Ordförande

Sammanträdet avslutades: 14.35


Senast uppdaterad: 2017-03-27 19:54