Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2016-06-13 - 14

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • Måndagen den 13 juni kl. 10.00. Budgetdebatten startar kl. 13.00 och pågår fram till cirka 20.00.
 • Tisdagen den 14 juni kl. 09.00. Budgetdebatten fortsätter tills den är klar. Dock längst till 22.00.

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

3. Delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen - koncernresultatet i balans

Västra Götalandsregionens delårsrapport för det första kvartalet 2016 mars visar ett totalt överskott på 621 miljoner kronor för koncernen som helhet. Det är 787 miljoner mer än budgeterat för perioden. Prognosen för hela året är ett överskott på runt 455 miljoner kronor.

De positiva resultaten för första kvartalet gäller främst verksamheterna inom regional utveckling och de koncerngemensamma verksamheterna men även Närhälsan och Folktandvården. De flesta akutsjukhusen fortsätter ha negativa resultat men beräknas kunna hålla sig inom de tillåtna underskott på 210 miljoner kronor som regionfullmäktige fattade beslut om i detaljbudgeten.

Totalt är resultatprognos för akutsjukhusen 2016 ett underskott på 271 miljoner kronor. Det är 61 miljoner mer än det tillåtna underskottet för året. Det arbete som påbörjades under hösten 2015, fortsätter enligt de beslutade planerna. Vid behov kommer planerna att kompletteras.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapporten mars 2016 och att sjukhusens styrelser vid behov ska genomföra fler åtgärder för att nå målen i detaljbudgeten. Styrelsen föreslår även att fullmäktige beslutar att göra undantag för Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus när det gäller målet att uppnå ekonomisk balans till november 2016 samt att Kungälvs sjukhus får möjlighet att ha ett underskott för 2016 på högst 25 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

Reservationer: (S), (V) och (SD) till förmån för yrkande från (V).

4. Upphandling av kärnsystem för vårdinformation

Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting ska tillsammans upphandla en ny gemensam IT-lösning för att hantera vårdinformationen i framtiden. Projektet kallas 3R-framtidens vårdinformationsmiljö. Idag finns det många olika informationssystemen. Dessa ska framöver ersättas med en gemensam lösning, ett kärnsystem, som nu upphandlas och som ska stötta de flesta av vårdens verksamheter.

I framtiden ska vårdens medarbetare enkelt och säkert kunna logga in för att få tillgång till den information som behövs för arbetet och vårdsituationen och varje unik uppgift ska bara behöva registreras en gång. En strukturerad informationsmiljö kommer att göra vårddokumentationen både enklare och effektivare.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna programdirektivet för 3R- framtidens vårdinformationsmiljö och att en upphandling av ett gemensamt kärnsystem ska börja. Regionfullmäktige beslutade även att regionstyrelsen ska återkomma till regionfullmäktige med ett preciserat förslag till finansiering.

Programmet 3R- framtidens vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne.

Beslut enligt förslag

5. Avtalet för Samrehab Mark-Svenljunga sägs upp

Regionfullmäktige beslutade att säga upp avtalet om Samrehab i Mark-Svenljunga.

Bakgrunden till förslaget är att den plan som styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, antagit om utvecklingen av verksamheten i Skene. Enligt planen ska strokevården framöver samlas till sjukhuset i Borås. Detta förändrar behovet av resurser för länssjukvårdsrehabilitering i Skene. De förändrade förutsättningarna gör att SÄS-styrelsen föreslår att avtalet med Samrehab ska sägas upp. Diskussioner har påbörjats med Samrehabs övriga ägare om hur avtalet kan avvecklas i förtid, men senast under år 2018.

Regionfullmäktige beslutade även att uppmana primärvårdsstyrelsen att se efter om det går att starta verksamhet inom Vårdval Rehab i Mark och Svenljunga.

Beslut: enligt förslag

Reservation (S) till förmån för ett eget yrkande.

6. Revidering Krav och kvalitetsbok för VG Primärvård 2017

Inför 2017 har Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård för vårdgivare reviderats. I Krav- och kvalitetsboken beskrivs de regler som vårdgivare inom VG Primärvård måste följa. Revideringen innebär bland annat förändringar när det gäller krav på bemanning av läkare och fast sjuksköterskekontakt och villkoren för kväll- och helgöppna mottagningar.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa krav- och kvalitetsboken med tillhörande bilagor för VG Primärvård att gälla från och med första januari 2017.

Beslut: enligt förslag

Reservation: (SD) till förmån för eget yrkande

7. Revidering Krav och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2017

Inför 2017 har Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab för vårdgivare reviderats. I Krav- och kvalitetsboken beskrivs de regler som vårdgivare inom Vårdval Rehab måste följa. Revideringen innebär bland annat att kraven för filial och mottagningsbesök utanför rehabmottagning har utvecklats.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa krav- och kvalitetsboken med tillhörande bilagor för Vårdval Rehab att gälla från och med första januari 2017.

Beslut: enligt förslag

8. Samma glasögonbidrag för alla mellan 0 och 19 år

Sedan den 1 mars i år har barn och ungdomar mellan 8 och 19 år rätt att få ett statligt bidrag till glasögon och linser på 800 kronor. I Västra Götaland har dock barn upp till och med 15 år redan sedan 2012 haft möjlighet till ett glasögonbidrag på maximalt 500 kronor per glas. Det statliga bidraget är högre än Västra Götalandsregionens bidrag och täcker inte åldrarna 0 - 7 år.

Regionfullmäktige beslutade att de generella bidragsreglerna och ersättningsnivåerna harmoniseras och blir desamma för alla barn och ungdomar mellan 0 och 19 år det vill säga 800 kronor för glasögon och linser.

Beslut: enligt förslag

9. Överlåtelse av del av fastigheten Borås Samariten 4 genom fastighetsreglering för bussterminal vid Borås lasarett

Fastighetsreglering för bussterminal vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås

Västra Götalandsregionen och Borås Stad byter mark med varandra så Borås stad kan förbättra trafiksituationen kring bussterminalen och bland annat ska byggas ut för att kollektivtrafiken ska kunna öka. I samband med ombyggnationen mister sjukhuset 16 parkeringsplatser vid terminalen. Dessa kommer dock att ersättas med 19 p-platser på ett annat ställe i anslutning till sjukhuset.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna fastighetsregleringen med Borås Stad.

Beslut: enligt förslag

10. Regionfullmäktiges sammanträdestider 2017

Regionfullmäktige fattar innan sommaren varje år beslut om tider för nästa års sammanträden.

Regionfullmäktige beslutade att sammanträda följande dagar under år 2017:

 • 31 januari
 • 4 april
 • 16 maj
 • 12-13 juni
 • 19 september
 • 23-24 oktober
 • 21 november.

Sammanträdena börjar kl. 09.30 och att sammanträdet dag två vid tvådagarssammanträde börjar klockan 09.00.

Beslut: enligt förslag

11. Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden

Information om när regionfullmäktiges sammanträden sker, var man kan få information om dagordningen och var man kan få det justerade protokollet ska annonseras i lokala medier. Det står i kommunallagen. Syftet med annonseringen är att nå så många invånare som möjligt med informationen om fullmäktiges sammanträden och beslut.

Regionstyrelsen föreslår nu att fullmullmäktige fattar beslut om kriterierna för annonseringen, ett beslut som ska fattas varje mandatperiod. Jämfört med tidigare är det ingen förändring av själva kriterierna men i och med förändringarna på mediemarknaden föreslår styrelsen att framöver annonsering i Markbladet medan annonseringen i Melleruds nyheter avslutas.

Kriterierna för annonseringen innebär att annonserna ska nå minst 60 procent av hushållen i varje kommun i Västra Götaland samt att tidningarnas utgivningsort finns i Västra Götaland, att utgivningen sker minst en gång i veckan och att tidningen är av dagstidningskaraktär.

Annonsering ska enligt förslaget ske i följande tidningar: Ale-Kuriren, Alingsås tidning, Bohusläningen, Borås tidning, Dalslänningen, Falköpings Tidning, Göteborgs Posten, Hjo-Tidning, Härryda-Posten, Lysekils-Posten, Mariestads tidning, Markbladet, Metro Göteborg, Nya Lidköpings tidning, ST-Tidningen, Provinstidningen Dalsland, Skaraborgs Läns Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, Skaraborgsbygden, Skövde Nyheter, Strömstads tidning, TT-ELA, Ulricehamns Tidning och Västgöta-Bladet.

Beslut: enligt förslag

12. Motion av Jan Alexandersson med flera (V) om fler laddstolpar för elbilar

Jan Alexandersson med flera (V) föreslår i en motion en utredning om hur Västra Götalandsregionen kan installera fler laddstolpar för laddning av elbilar.

I Västra Götalandsregionen pågår flera aktiviteter som syftar till detta och regionfullmäktige beslutade därför att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

13. Motion av Inga-Maj Krüger med flera (SD) om att se över behovet av laddstolpar vid regionens fastigheter

Inga-Maj Krüger med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionens ska se över behovet av att montera laddstolpar vid flertalet av regionens fastigheter och att söka bidrag från Naturvårdsverket för denna investering.

I Västra Götalandsregionen pågår flera aktiviteter som ligger i linje med detta. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Lunchuppehåll

Förmiddagens punkter är avklarade och mötet gör uppehåll för lunch. Nästa punkt på dagordningen är Västra Götalandsregionens budget. Debatten startar 13.00.

14. Västra Götalandsregionens budget 2017 fastslagen

Efter cirka 13,5 timmars debatt fastställde regionfullmäktige GrönBlå samverkans (M, MP, FP, C och KD) budgetförslag som Västra Götalandsregionens budget för 2017. Budgeten innehåller bland annat satsningar på sjukvården och ökade investeringar. Skattesatsen lämnas oförändrad

Budgeten för 2017, som totalt omfattar ett regionbidrag på drygt 47,6 miljarder kronor, redovisar ett positivt resultat på 85,6 miljoner. Skattesatsen fortsätter att vara 11.48 per skattekrona. Enligt prognoserna, som bygger på de prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting lämnat, kommer skatteintäkterna öka med drygt 1,9 miljarder kronor 2017.

Under 2017 höjs investeringsnivån med 400 miljoner kronor till 4,8 miljarder kronor.

Dag 1: 13.00-20.00

Dag 2: 09.00-17.40

Beslut enligt regionstyrelsens förslag.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

15. Åtta motioner

Under sammanträdet lämnade ledamöterna in 8 motioner för beredning.

 1. Heikki Klaavuniemi, Sverigedemokraterna, om att attrahera läkare till vårdcentraler på landsbygden
 2. Jimmie Stranne med flera, Sverigedemokraterna, om att motverka tjuvåkning i Västra Götalandsregionen
 3. Jimmie Stranne med flera, Sverigedemokraterna, om att utöka grundutbudet i Närtrafik
 4. Håkan Lösnitz och Caroline Nordengrip, Sverigedemokraterna, om att utveckla folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen
 5. Björn Tidland och Patrik Silverklinga, Sverigedemokraterna, om anslutning till Rökfritt Sverige 2025
 6. Egon Frid med flera, Vänsterpartiet, om att påverka bankernas kontanthantering
 7. Carina Örgård med flera, Vänsterpartiet, om permanentning av barnskyddsteamet verksamhet
 8. Alex Bergström med flera, Socialdemokraterna, om att skapa moderna beredskapsjobb i regional och kommunal förvaltning

16. Anmälningsärenden

17. Valärenden

Beslut: enligt valberedningens förslag

17. Eventuellt fortsättning interpellationer

 

Sammanträdet avslutades: 17.50


Senast uppdaterad: 2017-03-27 19:59