Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2016-09-20

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

09.30 Mötet öppnar.
13.00 Utdelning av kulturpriset 2016

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i Regionfullmäktige

2. Frågestund

Inga frågor

3. Interpellationer

 • Anette Ternstedt (V) om sommarsituationen i vården
 • Håkan Linnarsson (S) om väntetider och tillgängligheten inom den specialiserade vården

Justerade avtal och bolagsordning för Sahlgrenska Science Park (ärende 4)

Sedan regionfullmäktige beslutade att bli en av delägarna av Sahlgrenska Science Park 2015, har en del mindre ändringar gjorts i aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal och bolagsordning.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna ändringarna i aktieöverlåtelseavtalet, aktieägaravtalet och bolagsordningen. Ändringarna innebär bland annat att Göteborgs universitet får möjlighet att skjuta till medel till Sahlgrenska Science Park genom att köpa tjänster av verksamheten.

Västra Götalandsregionen äger Sahlgrenska Science Park tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Chalmers.

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden 2015 (ärende 5)

Regionfullmäktige beslutade om ansvarsfrihet för styrelserna till de 14 samordningsförbunden i Västra Götaland för verksamhetsåret 2015.

Genom samordningsförbunden samarbetar Västra Götalandsregionen med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och kommunerna i Västra Götaland för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt.

Ansvarsfrihet för Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmeröds barnhus (ärende 6)

Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för de tre stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmeröds barnhus. Verksamheterna har lämnat sina årsredovisningar för 2015 och revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet för året.

Stiftelsen Stenebyskolan bildades 1991 med ändamålet att vid Stenebyskolan bedriva hantverksutbildning. Högskoleutbildningarna vid Steneby är från 2012 en del av Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg.

Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden, Västkuststiftelsen, som bildades 1962 för att bevara värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i Västsverige. Stiftelsen arbetar även för att bevara landskapsbilden och övriga värdefulla eller karaktäristiska områden i den västsvenska naturen.

Stiftelsen Simmeröds barnhus äger en skogsfastighet. Avkastningen från fastigheten ska bidra till barns utbildning.

Revisorskollegiets iakttagelser om politisk organisation och styrmodell (ärende 7)

Inför varje ny mandatperiod utvärderar partierna i regionfullmäktige Västra Götalandsregionens politiska organisation. De eventuella ändringsförslagen ska lämnas till fullmäktige i god tid innan valet. På uppdrag av fullmäktige påbörjade styrelsen hösten 2015 en utvärdering av den politiska organisationen och styrmodellen. Arbetet leds av en styrgrupp med företrädare för samtliga partier.

Revisorskollegiet vill uppmärksamma ledamöterna på att det finns svårigheter i tillämpningen av Västra Götalandsregionens styrmodell, beställar-utförarmodellen, och fullmäktiges möjligheter att ansvarspröva nämnder och styrelser. Revisorskollegiet beslutade därför i början av sommaren att använda sin rätt att ta upp ett ärende i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade att notera dokumentet "Revisorskollegiets iakttagelser och bedömningar med avseende på beställar-utförarmodellen 2006-2015” samt att regionstyrelsen ska ta med revisorskollegiets synpunkter i den pågående utvärderingen av den politiska organisationen.

Beslut: enligt förslag

Ny taxa på intyg om alkolås. Taxa för intyg för god man/förvaltarskap avskaffas (ärende 8)

Regionfullmäktige beslutade att ändra avgifterna för två intyg från och med den 1 november 2016. Det gäller dels intyget för Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri dels intyget för God man/förvaltare.

För intyget Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri kommer nu en avgift att tas ut. Avgiften grundas på en timkostnad samt självkostnad för provtagning. Även vid enbart provtagning, inför intyg Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri, ska självkostnad tillämpas.

Syftet med beslutet är att anpassa avgifterna till Västra Götalandsregionens gemensamma prislista angående taxor vid utfärdande av intyg, samt att förtydliga vilka priser som ska tas ut vid enbart provtagning.

När det gäller intyget God man/förvaltare kommer ingen avgift ska tas ut. Enligt kommunallagen får ett landsting inte ta ut avgifter för tjänster som det är skyldigt att utföra. Utfärdandet av intyget God man/förvaltare är ett sådant intyg.

Beslut: enligt förslag med ändring för datum för genomförande till 1 november 2016.

Avslag på motion om lustfyllda mellanmål för svårt sjuka barn (ärende 9)

I en motion föreslår Tord Gustafsson (M) att ett projekt på Skaraborgs sjukhus kring lustfyllda måltider ska fortsätta under tre år. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen eftersom Skaraborgs sjukhus arbetar kontinuerligt med att stimulera barnens lust och vilja att äta. Det sker bland annat genom ett samarbete mellan köket på Skaraborgs sjukhus och dietister inom barn- och ungdomsmedicin. Projektet som beskrivs i motionen är sedan ett tag avvecklat och arbetet sker nu inom den ordinarie verksamheten.

Beslut: enligt förslag

Avslag på motion - N2-metoden införas inte i den regionala tandvården (ärende 10)

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska ta fram en rapport för att ta reda på om N2-metoden kan användas i den regionala tandvården. N2 är ett metod som kan användas vid rotfyllning.

Regionfullmäktige avslog motionen eftersom Västra Götalandsregionen bör följa de nationella riktlinjerna som ges av Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. De rekommenderar inte några andra material och metoder än de som idag används för rotfyllning i Västra Götalandsregionen.

Beslutet avgjordes genom votering. 133 ledamöter röstade för avslag och 14 röstade för bifall till motionen.

Beslut: enligt förslag

Votering

Motion om plattform för dialog mellan regionen och näringslivet i Västra Götaland besvarad (ärende 11)

Patrik Karlsson (S) föreslår i en motion att skapa en plattform för regelbunden kontakt mellan Västra Götalandsregionen och näringslivet i Västra Götaland.

I Västra Götaland arbetar bland annat Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Västsvenska Handelskammaren för en ökad dialog med näringslivet. Bland dem pågår det olika arbeten för att utveckla dialogen med näringslivet i syfte att skapa en gemensam bild av näringslivets behov.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion om Naturbruksskolor är besvarad (ärende 12)

I en motion, Naturbruksskolor – en nödvändig förutsättning för satsning på gröna näringar och framtidens jobb, har Gert-Inge Andersson (S) och Lena Hult (S) föreslagit att ha kvar naturbruksskolor i regionen och samtidigt se hur man kan utveckla kompletterande utbildningar för vuxna vid skolorna.

I september 2015 beslöt regionfullmäktige att beställa gymnasieutbildning inom naturbruk för ungdomar vid tre skolor från och med höstterminen 2016:

 • Sötåsen med inriktningar lantbruk, djur samt gymnasiesärskola
 • Svenljunga med inriktning skog
 • Uddetorp med inriktning lantbruk
 • Strömma, Dingle och Nuntorp kommer att avvecklas.

Det pågår flera olika insatser som syftar till det motionärerna avsåg med sin motion. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Mammografiscreening gratis från halvårsskiftet - motion besvarad (ärende 13)

Eva Olofsson (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska ta bort patientavgiften för mammografiscreening.

Eftersom riksdagen beslutat införa avgiftsfri mammografiscreening i Sverige från halvårsskiftet 2016 och ersätta landstingens kostnader för screeningen med 100 miljoner kronor 2016, anser regionfullmäktige att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Fördjupad analys av skillnader i förskrivning av blodförtunnande läkemedel. Bifall till S-motion (ärende 14)    

I en motion till regionfullmäktige har Ann-Christine Andersson (S) föreslagit att Västra Götalandsregionen ska göra en fördjupad analys av skillnader i förskrivning av nyare och äldre blodförtunnande läkemedel. En ny typ av blodförtunnande läkemedel finns på marknaden, så kallade NOAK-läkemedel. Enligt Andersson ger de nya läkemedlen möjlighet till en högre livskvalitet. Förskrivningen av de olika läkemedlen skiljer sig åt mellan olika geografiska områden i Västra Götaland och Andersson vill att Västra Götalandsregionen utreder vad som är orsaken till skillnaderna. Det görs redan idag uppföljningar av förskrivningarna men Andersson anser att det behövs en djupare analys.

Regionfullmäktige bifaller motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska genomföra en analys enligt motionens intentioner.

Beslut: enligt förslag

Bok- och språkbussar till asylsökande ska utredas – bifall till S-motion (ärende 15)

Ann Charlotte Karlsson (S) föreslår i en motion att kulturnämnden ska undersöka om det går att införa bok- och språkbussar i Västra Götaland för att tillsammans med kommunerna möta asylsökande. Enligt motionären borde befintliga kommunala bokbussar kunna användas för uppsökande verksamhet på asyl- och flyktingboenden.

Både Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kommitté för mänskliga rättigheter har svarat att de är positiva till motionens förslag. Regionfullmäktige bifaller motionen. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att, i samverkan med kommunerna, införa bok- och språkbussar i Västra Götaland för att möta asylsökande.

Beslut: enligt förslag

Motion om kostnadsfria läkemedel för barn besvarad - läkemedel för barn under 18 år gratis sedan 1 januari 2016 (ärende 16)

Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om läkemedel kan bli helt kostnadsfria för barn som bor i Västra Götaland. (SD) vill även att barn ska slippa betala för de läkemedel och förbrukningsvaror de får på recept.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Regionfullmäktige hänvisar till att motionens syfte redan är uppnått, efter ett beslut i riksdagen i december 2015. Från och med den 1 januari 2016 ska barn och unga under 18 år få receptbelagda läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna kostnadsfritt.

Beslut: enligt förslag

Avslag på motion om strategi för att förebygga allergi i Västra Götaland (ärende 17)

Kristdemokraterna Monica Selin, Magnus Berntsson och Dan Hovskär föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen, i väntan på nationella riktlinjer, bör ta fram en strategi för allergisjukdomar som omfattar både förebyggande insatser och behandling. Strategin ske enligt förslaget tas fram i samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Andelen barn med astma, allergisnuva och födoämnesallergi har ökat och motionärerna ser att det finns en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inom- och utomhusmiljö och anpassning av mat och undervisning.

Regionfullmäktige avslår motionen och hänvisar till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som anser att frågan är angelägen men att den inte bör hanteras som en regional strategi. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sin bedömning tagit hänsyn till övriga remissinstanser inom Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

Motion om mötesstation vid Grohed samt elektrifiering av tågsträckan Håkantorp-Gårdsjö besvarad (ärende 18)

Socialdemokraterna Alex Bergström och Karin Engdahl föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen tillsammans med Trafikverket snabbt ska sätta igång med utbyggnaden av dubbelspåret i Grohed och elektrifieringen av Kinnekullebanan mellan Håkantorp och Lidköping. Finansieringen ska ske med medel ur den regionala planen samt med hjälp av andra finansiärer, till exempel Västtrafik och kommunerna. Motionärerna vill även påbörja planeringen inför en elektrifiering av Kinnekullebanan mellan Lidköping och Gårdsjö.

Regionfullmäktige ansåg motionen besvarad och hänvisar till regionutvecklingsnämndens och kollektivtrafiknämndens yttranden. Enligt dessa pågår det redan arbeten i linje med motionärernas intentioner. Förslagen är planerade att hanteras utifrån den ordning man kommit överens om för genomförande av den regionala transportinfrastrukturplanen.

Beslut: enligt förslag

Fem motioner inlämnade (ärende 19)

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in fem motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande motioner för beredning:

 • Jessica Wetterling m. fl. (V) om att avskaffa vårdavgifter frö tvångsvård.
 • Jessica Wetterling (V) och Lars-Erik Hansson (V) om räntefri delbetalning för tandvård
 • Karin Engdahl (S) om att få fler att vilja jobba heltid
 • Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) om regiongemensam tillgänglighetsservice
 • Claes Redberg (S) och Christer Ahlén (S) om Västra Götalandsregionens initiativ inför regionala miljömål 2020-2030

20. Anmälningsärenden

21. Valärenden

 • Arvodesberedningen – avsägelse från ersättare Sven Olsson (MP)
 • Revisorskollegiets förslag till val (utdelas vid mötet)
 • Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

22. Eventuellt fortsättning interpellationer

 

Joakim Larsson
Ordförande


Senast uppdaterad: 2017-03-27 20:03