Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2016-10-11

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

09.30 Mötet öppnar.

  • Under dagen delas Parasportstipendiet ut för år 2016

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i Regionfullmäktige

2. Frågestund

2.1 Fråga från Carina Örgård (V) om risk för personalflykt från förlossningsvården ställd till Tony Johansson (MP),  1 vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

2.2 Fråga från Lars Engen (V) om rekrytering av barnmorskor ställd till Johnny Bröndt (M), ordförande för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

2.3 Fråga från Egon Frid (V) om kollektivresor till asylboenden ställd till Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafik AB.

2.4 Fråga från Eva Olofsson (V) om läget vid Drottning Silvias barnsjukhus ställd till Johnny Bröndt (M), ordförande för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

2.5 Fråga från Janette Olsson (S) om barnsjukvården ställd till Johnny Bröndt (M), ordförande för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

2.6 Fråga från Maria Forsberg (S) om bassänger ställd till Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen.

2.7 Fråga från Ann-Christine Andersson (S) om behov av utökad utredningskapacitet för livmoderhalscancer ställd till Johan Fält (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg.

2.8 Fråga från Ann-Christine Andersson (S) om tillgänglighet till ögonsjukvård inom SU ställd till Johnny Bröndt (M), ordförande för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

2.9 Fråga från Annette Ternstedt (V) om kaoset efter upphandlingen av öppenvårdspsykiatrin ställd till Ulrik Hammar (L), ordförande till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Norra.

2.10 Fråga från Rose-Marie Antonsson (SD) om TBC (tuberkulos) ställd till Tony Johansson (MP),  1 vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

3. Interpellationer

  • Alex Bergström (S) om Västra Stambanan

4. Nya ägardirektiv för Västra Götalandsregionens aktiebolag

Regionfullmäktige beslutade att anta nya ägardirektiv för Västra Götalandsregionens (VGR) hel- och majoritetsägda aktiebolag: Västtrafik AB, Göteborgs Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB, Turistrådet Västsverige AB, Regionteater Väst AB och Sahlgrenska International Care AB.

Frågan om ägarstyrning av Västra Götalandsregionens bolag har väckts i olika sammanhang de senaste åren. I budget för 2014 fanns ett uppdrag att göra en översyn av ägardirektiven, och i uppdraget ingick även frågan om hur bolagen kan omfattas av regiongemensamma effektiviseringskrav.

De nya direktiven innehåller bland annat ett förtydligande om att bolagen i möjligaste mån ska använda VGR:s serviceutbud, upphandlade varor och tjänster samt kompetenser inom olika stödområden. Förtydligande görs även kring varumärkesfrågor och grafisk profil.

Fullmäktige beslutade att regionstyrelsen ska utveckla formerna för dialog mellan ägare och bolag om och efterlevnad av ägardirektiven.

De nya direktiven ersätter förutom de gamla direktiven även den regiongemensamma bolagspolicy som finns idag.

 Beslut enligt förslag med tillägg.

5. Aktieägartillskott istället för internlån för Västtrafik

Regionfullmäktige beslöt att bevilja Västtrafik AB ett så kallat ovillkorat aktieägartillskott på 2,3 miljarder kronor.

Västtrafik får idag motsvarande summa fast genom så kallat internlån från Västra Götalandsregionen. Pengarna används till investeringar som tåg, biljettutrustning och resecentrum.

På grund av beslut från Skattemyndigheten gällande avdragsrätt för interna räntekostnader inom kommunkoncerner föreslår regionstyrelsen att Västtrafik istället får pengarna genom ett så kallat aktieägartillskott. Denna lösning för inte med sig någon kostnad för Västra Götalandsregionen eller intäkt för Västtrafik, och påverkar heller inte koncernens likviditet

Beslut enligt förslag.

6. Budget och plan för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling

Regionfullmäktige beslöt att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling 2017-2019.

Kommunalförbundet ägs av de sju landsting och regioner som har ett universitetssjukhus, bland andra Västra Götalandsregionen. Behandlingsverksamheten bedrivs på Skandionkliniken i Uppsala.

Verksamheten finansieras till hälften genom ersättning per behandlingstillfälle, och till hälften genom en fast abonnemangskostnad. Abonnemangskostnaden för Västra Götalandsregionen beräknas till cirka 14 miljoner kronor för 2017.

Beslut enligt förslag.

7. Ny policy och nya riktlinjer för inköp

Regionfullmäktige beslöt att anta en ny policy för de inköp i Västra Götalandsregionen.

Tidigare versioner av policy och riktlinjer är från 2004 och 2010 och behöver uppdateras. Tydligheten ska ökas kring ansvar, uppföljning och tillsyn för hanteringen av inköpsfrågor.

Fastighetsnämnden ansvarar för upphandling av fastighetsförvaltning och byggande, och Västtrafiks styrelse för trafik och trafikrelaterade tjänster. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ansvarar för vårdavtal med externa vårdgivare och för avtal om hälsofrämjande insatser. Regionstyrelsen ansvarar för upphandling av övriga varor och tjänster.

Detta innebär att tjänstemannastödet för upphandling koncentreras till tre regionala inköpsfunktioner: fastighetsnämnden och Västtrafik AB har egna inköpsorganisationer, medan regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får sitt tjänstemannastöd från den centrala förvaltningen Koncernkontoret.

Beslut enligt förslag

8. Mer fokus på giftfri miljö och hushållning med resurser i nya miljöplanen

Regionfullmäktige ställer sig bakom förslag till ny miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020.

En av nyheterna i förslaget är att det blir sex prioriterade områden i Västra Götalandsregionens miljömål för området  Produkter och avfall: byggvaror, förbrukningsartiklar, elektronik, inredning, textil, livsmedel och lekmaterial.  Ett nytt miljömål för klimatpåverkan från livsmedel införs också.

I övrigt finns inriktningen på miljöarbetet kvar sedan föregående miljöprogram, som baseras på fyra prioriterade miljöutmaningar: Låg klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hållbar resursanvändning och Biologisk mångfald. I planens sju målområden finns mätbara mål och åtgärder.

Beslut enligt förslag. SD reserverade sig till förmån för eget yrkande

9. Samrehab Mark-Svenljunga avvecklas hösten 2016

2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götaland. Det innebar att verksamheten inom Samrehab Mark-Svenljunga inte kunde fortsätta som tidigare. Svenljunga kommun, Marks kommun och Västra Götalandsregionen skrev då ett nytt avtal för tiden fram till och med 2018. Efter det skulle verksamheten avvecklas.

Problem med nyrekrytering och hög omsättning av medarbetare har medfört betydande svårigheter att fullgöra uppdraget och parterna är nu överens om att avsluta den gemensamma rehabiliteringsverksamheten tidigare redan under hösten 2016. Regionfullmäktige beslöt att skriva under avtalet som innebär att avtalet för Samrehab avslutas den 30 november 2016.

För att avtalet ska vara giltigt ska alla tre parterna fatta beslut om den nya avtalstiden.

Beslut: Enligt förslag. Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

10. Nya taxor för intygsskrivning

Regionfullmäktige beslöt att de taxor som tas ut vid olika typer av intygsskrivning höjs. Höjningen görs för att kompensera för den löpande kostnadsutvecklingen.

Regionfullmäktige beslöt också att det i fortsättningen ska vara hälso- och sjukvårdsstyrelsen som fattar beslut om taxor för bland annat intyg och hälsoundersökningar.

Beslut: Enligt justerat förslag

11. Avgiftsfrihet väntas för personer över 85 år

Johanna Johansson med flera (SD) har i en motion föreslagit att personer över 85 år ska slippa avgift vid läkarbesök, sjukvårdande behandling och provtagning i den öppna hälso- och sjukvården.

Det pågår ett nationellt arbete där riksdagen förväntas fatta beslut om avgiftsfrihet för den här gruppen från och med 1 januari 2017. Vidare pågår det i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ett omställningsarbete som förväntas bidra till att äldres vårdbehov tillgodoses bättre.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslut: Enligt förslag

12. Tre motioner

Tre motioner lämnades in av fullmäktiges ledamöter.

- Kerstin Brunnberg (S) och Karin Engdahl (S) om kompetensutveckling och ökad attraktionskraft för regionen genom möten i Västra Götaland.

- Janette Olsson (S) om socialmedicinska mottagningar.

- Eva Olofsson (V) med flera om försök med 30 timmars arbetsvecka.

13. Anmälningsärenden

14. Valärenden

  • Arvodesberedningen – vakant ersättarplats för Miljöpartiet
  • Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

 

Joakim Larsson
Ordförande


Senast uppdaterad: 2017-03-27 20:06