Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2016-11-29

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

09.30 Mötet öppnar.

Under dagen utdelas Folkhälsostipendiet för år 2016

Information kommer också att ges om programmet 3R - Framtidens vårdinformationsmiljö

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

Fråga från Marie Lindén (V) till ordföranden i styrelsen för Västtrafik Lars Holmin (M) om information om rabatt på biljettpriset för långtidssjukskrivna.

Fråga från Annette Ternstedt (V) till ordföranden i norra hälso- och sjukvårdsnämnden Ulrik Hammar (L) om upphandling av psykiatrisk öppenvård i Lysekil, Munkedal och Sotenäs.

Fråga från Janette Olsson (S) till ordföranden i regionstyrelsen Johnny Magnusson (M) om närvårdssamverkan kring Alingsås lasarett.

3. Interpellationer

  • David Lindh (SD) om Gottfriesmottagningen
  • Håkan Lösnitz (SD) om tolktjänster
  • Lena Malm (S) om rabatter inom kollektivtrafiken
  • Claes Redberg (S) om dialog kring strandskydd i Västra Götaland
  • Eva Olofsson (V) om införande av vårdval i mödravården

Interpellation från Håkan Linnarsson (S) om jämlik och kvalitativ vård med så korta köer som möjligt bordlades till nästa sammanträde.

 Information lämnas om programmet 3R - Framtidens vårdinformationsmiljö

4. Delårsrapport augusti 2016 Västra Götalandsregionen

 Regionfullmäktige godkände delårsrapporten augusti 2016 för Västra Götalandsregionen (VGR).

Det ekonomiska resultatet för VGR i sin helhet är i balans. Prognosen för resultatet för helåret 2016 är 1 500 miljoner kronor. De främsta bidragande orsakerna till överskottet är ökade intäkter i form av statsbidrag som inte var kända vid budgeteringstillfället, minskad kostnadsutvecklingstakt hos bland annat sjukhusen, och högre finansiella intäkter än beräknat.

De flesta nämnder och styrelser har en ekonomi i balans och lägger prognoser i enlighet med budget. 
För akutsjukhusen är ekonomin fortsatt ansträngd. Sjukhusen arbetar med beslutade åtgärdsplaner för att nå en ekonomisk balans. Den negativa resultatutvecklingen har dämpats och det finns förutsättningar att nå regionfullmäktiges beslutade finansiella mål.

Det samlade underskottet för akutsjukhusen beräknas bli 226 miljoner kronor. Sedan tidigare är sjukhusen beviljade att överskrida budget med 220 miljoner, och regionstyrelsen beviljade i sitt beslut att Frölunda sjukhus får avvika med sex miljoner kronor mot sin budget. 

Utifrån den ekonomiska långtidsprognosen är det väsentligt att VGR agerar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det prognosticerade resultatet för året kan bidra till detta.
Kommande års ekonomi kommer också att få bära stora kostnader för upphandling, avskrivning för investeringar och etablering av ett nytt och sammanhållet system för vårdinformation - Projekt 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, ett samarbete mellan VGR, Region Skåne och Stockholms läns landsting.  

Några händelser under perioden och noteringar i delårsrapporten: 

• Styrelsen för naturbruksförvaltningen redovisar att omstruktureringen av skolorna fortsätter enligt plan och inom beslutade ekonomiska resurser. Trenden är positiv gällande sökande till utbildningarna och för studieresultaten.

• Kulturinstitutionerna inklusive Göteborgs botaniska trädgård har under perioden haft en stabil publiktillströmning, och Göteborgsoperans intäkter ligger över budget.

• Antalet resande med kollektivtrafiken har ökat med fyra procent, och kundnöjdheten har ökat.

• Ung Företagsamhet inom Västra Götaland tog ett stort antal priser i Sverigefinalen.
Förbättrad kollektivtrafik och ungdomar som vill utveckla entreprenörskap är viktiga delar i att utveckla regionen för framtiden.

• VGR har aktivt förmedlat erfarenheter av det egna regionbildandet, och avgett svar på betänkandet från indelningskommittén. Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i förslaget, men tycker inte att regionreformen ska genomföras i två steg.

• 1 Januari införde regionfullmäktige ett program för klimatväxling i VGR. Programmet syftar till att styra tjänsteresandet från klimatbelastande resor som flyg och privat bil. 

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog ej i beslutet.

5.   Principer antagna för finansiering av kärnsystem inom programmet 3R-Framtidens vårdinformationsmiljö

Regionfullmäktige fastställde principerna för hur det så kallade kärnsystemet inom programmet 3R - Framtidens vårdinformationsmiljö (3RFvm) ska finansieras.

3RFvm är ett utvecklingsarbete som bedrivs gemensamt av  Västra Götalandsregionen (VGR), Stockholms läns landsting och  Region Skåne. Arbetet ska bland annat leda till enklare och säkrare informationsutbyte mellan vården och invånarna och mellan vårdens olika verksamheter. En viktig del i arbetet är upphandling av ett så kallat kärnsystem.

Av de nu beslutade principerna framgår hur ansvaret för kostnaderna i programmets olika faser fördelas mellan respektive förvaltning och VGR centralt.

Efter ett tilläggsyrkande från Martin Andreasson (M) gav regionfullmäktige även regionstyrelsen i uppdrag att komplettera arbetet med programmet på tre punkter. Bland annat ska regionstyrelsen utse en politisk styrgrupp som löpande ska följa arbetet.

 Beslut: enligt förslag och i enlighet med justerat tilläggsyrkande.

6. Redovisning av partistöd 2015 och utbetalning för 2017

Västra Götalandsregionen ger ekonomiskt stöd till alla partier i regionfullmäktige, enligt reglerna i kommunallagen. Stödet ges för att stärka partierna i den kommunala demokratin. Regionfullmäktige ska varje år besluta om partistödet för nästa år. 

Regionfullmäktige noterade redovisningen av hur partierna använt stödet för 2015, och fastställde partistödet för 2017 enligt förslag.

Förslaget utgår från regler som regionfullmäktige beslutade om 2014.  För 2017 får varje parti ett fast partistöd på 1 004 672 kronor, samt 333 815 kronor per mandat i regionfullmäktige. 

Beslut: enligt förslag

7.  Svar till patientnämnderna om förtydligande kring budget och organisation

De fem patientnämnderna i Västra Götalandsregionen har tillsammans begärt att regionfullmäktige förtydligar ansvarsfördelningen mellan nämnderna när det gäller budgetordning och organisation. Bakgrunden är bland annat en ändring i den politiska organisationen 2014 som gjorde att antalet patientnämnder blev fem istället för fyra. Nämnderna har ett gemensamt kansli som tjänstemannastöd och norra patientnämnden har uppdraget att vara anställande myndighet för personal vid kansliet.

Regionfullmäktige antog tjänsteutlåtandet i ärendet som svar till patientnämndernas begäran. 

Beslut: enligt förslag

8. Västtrafik får prioritera fortsatt utveckling av mobilapp

Regionfullmäktige godkände en förändrad inriktning i Västtrafiks utvecklingsarbete kring biljetter och betalsystem.

Utvecklingsarbetet görs efter uppdrag från regionfullmäktige 2014. Sedan dess har den digitala utvecklingen gått mycket snabbt och förväntan från kunderna om digitala biljett-och betallösningar har vuxit. Den förändrade inriktningen innebär bland annat att utvecklingsuppdragen som gäller nuvarande betalsystem avbryts, och att tempot i utvecklingen av appen Västtrafik To Go istället ökas ännu mer. Appen stöder arbetet mot ett förenklat biljettsortiment som passar många olika kundgrupper, och innebär också att resor kan göras utan att man checkar ut vid resans slut.

Beslut: Enligt förslag

9. Hållbarhet och fler kollektivtrafikresor huvudmål i trafikförsörjningsprogram

Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka, och resandet med kollektivtrafik fördubblas. Det är det övergripande målet i förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020. 

Regionfullmäktige beslutade att anta programmet.

Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas, och fastställs vart fjärde år. Fördubblingsmålet som antagits tidigare står fast, vilket innebär att antalet resor med kollektivtrafiken totalt sett ska fördubblas mellan åren 2006 och 2025.

Förutom det övergripande målet finns fyra delmål:

 • Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland

 • Attraktiv kollektivtrafik

 • Alla resenärsgrupper beaktas

 • Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken

Jämfört med nuvarande program är målen delvis omformulerade, men har kvar i stort sett samma innehåll och ambitionsnivå. Programmet har tagits fram tillsammans med kommunerna i länet.

Beslut: Enligt förslag

10. Riktlinjer för fastställande av folktandvårdens prislista

Tandvårdsstyrelsen har uppdraget att varje år fastställa förändringar i Folktandvårdens prislista. Som grund för beslutet inför 2017 fanns ett förslag till riktlinjer som regionfullmäktige fastställde.

Riktlinjerna innebär bland annat att tandvårdsstyrelsens beslut om prislista ska främja en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland. 

Beslut: enligt förslag

11. Mark på fastigheten Borås  Solhem 1 får säljas

Regionfullmäktige godkände att en del av fastigheten Borås Solhem 1 i Borås styckas av och säljs. Det köpande företaget planerar att bygga flerbostadshus på marken.

På fastigheten bedriver Västra Götalandsregionen flera verksamheter, bland annat administration, rehabilitering och psykiatrimottagning. Nordöst om byggnaderna på fastigheten ligger att område på 11 800 kvadratmeter som består av förvuxen parkmark och parkeringsplatser. Flera fastighetsexploatörer har visat intresse för marken, och en budgivning har genomförts. Det vinnande budet slutade på drygt 43 miljoner kronor, men  den exakta köpesumman kan fastställas först efter att ny detaljplan är klar. Köpekontraktet som upprättats förutsätter också att avstyckningen av marken godkänns.

Beslut: enligt förslag

12. Ny handlingsplan för arbete med mänskliga rättigheter antagen

Regionfullmäktige antog en ny handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter.

Förslaget till handlingsplan har tagits fram av kommittén för mänskliga rättigheter, och ersätter nuvarande separata handlingsplaner för jämställdhet, barnets rättigheter och personer med funktionsnedsättning. Planen innehåller tolv mål, till exempel förbättra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, stärka rättigheter för barn och unga, vidga deltagande  i kulturlivet och jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser. Till varje mål anges åtgärder och så kallade indikatorer som ska användas för att se  hur väl målen har nåtts. Den nya handlingsplanen ska gälla åren 2017-2020.

Beslut: enligt förslag

13. Fortsatt fri tandvård för 24-åringar

Fri tandvård för unga finns sedan flera år i Västra Götaland, där nuvarande avtal gäller för åldrarna 20-24 år. Syftet är att nå en långsiktig förbättring av tandhälsan i befolkningen genom tätare besök hos tandvården.

Riksdagen väntas under hösten besluta om fri tandvård för 20-23-åringar i hela landet från 2017. 

Regionfullmäktige beslutade att det nuvarande systemet i Västra Götaland successivt ersätts av det nationella systemet när det gäller åldersgruppen 20-23 år. Regionfullmäktige beslutade också att Västra Götalandsregionen ska fortsätta ha gratis tandvård även för 24-åringar.

Den nationella reformen innebär att åldersgränsen för det nationella systemet höjs i tre steg under perioden 2017-2019. Regioner och landsting kommer att få statsbidrag för den fria tandvården för 20-23-åringar. 

Beslut: enligt förslag

14. Valkretsarna vid val till regionfullmäktige ska vara samma som för riksdagsvalet

Regionfullmäktige beslutade att valkretsarna för val till regionfullmäktige ska vara samma som vid val till riksdagen.

Enligt vallagen räknas från och med 2015 varje landsting/region som en enda valkrets vid valet till landstingsfullmäktige. Fullmäktige kan dock besluta att dela in landstinget i två eller flera valkretsar. Regionstyrelsen har tidigare föreslagit en indelning som motsvarar de fem valkretsar som gäller vid val till riksdagen, det vill säga Göteborgs kommun och Västra Götalands län Västra, Norra, Södra och Östra. Förslaget har därefter varit på remiss till kommunerna, där 34 av de 37 kommuner som har svarat säger ja till förslaget, medan tre kommuner avstår från att yttra sig.

Beslut: enligt förslag

15. Långsiktig inriktning för Göteborgs botaniska trädgård

Ett förslag till långsiktig inriktning för Göteborgs botaniska trädgård har tagits fram. Styrelsen för trädgården har lyft fram ett stort behov av investeringar, och utveckling av botaniska trädgården är dessutom ett av fokusområdena i Västra Götalandsregionens budget 2016 och 2017.

Regionfullmäktige fastställde inriktningen, som omfattar fem punkter:
Botaniska trädgården ska

 • ha en så hög standard på växtsamlingarna och en tillgänglighet som möjliggör forskning och kvalificerad utbildning,

 • nå barn och unga i hela Västra Götaland,

 • vara en angelägenhet för hela Västra Götaland,

 • och vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och engagerar.

 • Botaniska trädgårdens unika verksamhet ska vara en del av besöksnäringen i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

16. Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner

Enligt kommunallagen ska motioner som inte beretts klart inom ett år från när de lämnades in anmälas till regionfullmäktige. Fullmäktige har också beslutat att motioner som bifallits av regionfullmäktige ska redovisas årligen.

Regionfullmäktige beslutade lägga den så kallade motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner  till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

17. Regional strategi ska tas fram kring sexuell och reproduktiv hälsa

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen ska ta fram en regional strategi för Västra Götalandsregionens arbete med sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR).  Regionfullmäktige biföll därmed en motion i ämnet från Karin Engdahl med flera (S).

Motionärerna anser att det finns en brist på kunskap inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller hur sex och reproduktion påverkar det allmänna hälsotillståndet. 

Samtliga remissinstanser står bakom förslagen i motionen - kommittén för mänskliga rättigheter, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, styrelsen för beställd primärvård, folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Att arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa blir ett eget ämnesområde i Västra Götalandsregionen med en gemensam strategi kommer att effektivisera arbetet och bidra till ökad geografisk jämlikhet. Det stämmer också väl överens med de riktlinjer som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ger. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får uppdraget att samordnar arbetet med att ta fram strategin.

Beslut: enligt förslag

18. Motion av Matz Dovstrand (SD) om inrättande av resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Det behövs inget resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inom Västra Götalandsregionen eftersom mycket arbete redan görs inom området. Det anser regionfullmäktige och avslog en motion från Matz Dovstrand (SD).

Ett resurscentrum skulle enligt Matz Dovstrand arbeta med stöd och hjälp till ungdomar och unga vuxna som är drabbade av hederskultur, och även ge stöd till yrkesverksamma inom bland annat polis och socialtjänst.

Alla remissinstanser - kommittén för mänskliga rättigheter, styrelsen för beställd primärvård och hälso- och sjukvårdsstyrelsen - har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till att mycket av det som föreslås redan görs, om ej inom ramen för ett speciellt centrum.

Beslut: enligt förslag samt i enlighet med tilläggsyrkande från Matz Dovstrand om att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att göra en kartläggning på området.

19.  Motion om ett utredningsorgan inom Västra Götalandsregionen avslogs

Ett utredningssystem likt det som finns på den statliga nivån behövs inte inom Västra Götalandsregionen anser regionfullmäktige, som avslog en motion från Kjell Nordström (S). 
Det statliga systemet innebär att särskilda kommittéer som är utsedda av regeringen lämnar betänkanden eller utredningar som sedan efter remiss ligger till grund för förslag till riksdagen.
Regionstyrelsen har i sin beredning av ärendet pekat på att varje enskild nämnd inom Västra Götalandsregionen redan idag kan bestämma på vilket sätt en fråga ska utredas.

Beslut: enligt förslag

20. Motion om utredningstjänst för regionfullmäktiges ledamöter avslogs

Västra Götalandsregionen bör inte inrätta en utredningstjänst likt den som riksdagens ledamöter har tillgång till. Det anser regionfullmäktige och avslog en motion från Kjell Nordström (S).

Riksdagens utredningstjänst gör främst utredningar på uppdrag av riksdagens ledamöter och partier. En anledning är att inte bara regeringspartierna ska kunna få utredningshjälp.

I Västra Götalandsregionen har alla partier som är representerade i regionfullmäktige samma tillgång till befintliga data och kunskap. Utredningar i övrigt görs utifrån politiska fattade beslut. Att inrätta en utredningstjänst där varje  enskild fullmäktigeledamot har rätt att begära utredningar riskerar att överbelasta förvaltningsorganisationen och göra den ineffektiv, anser regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

21. Valfrihet inom högspecialiserad vård infört - motion besvarad

Jonas Andersson (L) har i en motion från 2013 föreslagit att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att avveckla remisstvånget för högspecialiserad vård för patienter i Västra Götalandsregionen.

Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny lag som innebar att patienter har rätt att söka öppen specialistvård över hela landet utan remiss.  Regionfullmäktige ansåg att syftet med den ursprungliga motionsförslaget följts i och med den lagändring som gjorts, och att motionen därmed är besvarad.

Beslut: enligt förslag

22. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om rätt till heltid och deltid som en möjlighet

Eva Olofsson föreslår i en motion att rätt till heltid ska ges till alla som är månadsanställda i Västra Götalandsregionen. Hon föreslår också att arbetsgivarens inställning till anställdas möjlighet till att själv välja deltid ska vara generös. 

I Västra Götalandsregionen utgör redan anställning på heltid norm och anställning på deltid är istället en möjlighet för den anställde. Antalet heltidsanställda, deltidsanställda och ofrivilligt deltidsanställda redovisas varje år  i årsredovisningen. Genom ett långsiktigt arbete har antalet anställda på deltid kunnat minskas de senaste åren. Västra Götalandsregionens har också en rutin att först fråga en deltidsanställd om hen vill gå upp i tjänstgöringsgrad innan en nyanställning sker. När det gäller förslaget om generös möjlighet till deltid så är beslutet arbetsgivarens och måste främst bestämmas av vilka behov som verksamheten har.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag

Ledamöterna för V reserverade sig till förmån för yrkande från Eva Olofsson om bifall till motionen.

23. Motion om antibiotikafri mat i regionens verksamheter

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) har i en motion förslagit att Västra Götalandsregionen ska ändra sina inköpsrutiner så att konventionella- samt ekologiska livsmedel med dubbel karenstid, ska prioriteras för att måltider som serveras inom regionen ska vara fria från antibiotikaresistenta bakterier.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad.

I regionstyrelsens beredning av ärendet framhålls att det inte är rimligt att ställa krav på dubbel karenstid för konventionellt producerade livsmedel vid en upphandling. Det är inte heller säkert att en dubbel karenstid får de effekter på minskad antibiotikaresistens som man önskar. Det finns inte heller möjlighet att följa upp kraven, eftersom det inte finns system för att skilja kött från konventionell djurproduktion med dubbel respektive konventionell karenstid.  Genom att arbeta vidare med Västra Götalandsregionens mål kring ekologiska livsmedel och öka andelen animaliska livsmedel från ekologisk produktion, så garanterar man dubbel karenstid för dessa produkter.

Beslut: enligt förslag

Beslutet fattades efter votering. 133 ledamöter röstade i enlighet med regionstyrelsens förslag,och 14 i enlighet med yrkande från Heikki Klaavuniemi. 

Ledamöterna för SD reserverade sig mot beslutet.

24. Dialog förs med kommunerna om utveckling av EU-arbetet - motion besvarad

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion att en utredning ska tillsättas i samråd med kommunerna i Västra Götaland för att gemensamt vidareutveckla arbetet med EU vid Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel.

Det pågår ett utvecklingsarbete där Västra Götalandsregionen håller på att undersöka möjligheterna för hur samverkan med kommunerna kan stärka EU-arbetet i Västra Götaland. Under våren 2016 har det förts en regelbunden dialog med kommunerna angående detta då det är viktigt att arbeta tillsammans.

Regionfullmäktige anser att motionens syfte är omhändertaget och att motionen därmed är besvarad

Beslut: enligt förslag

25. Besöksavgifter vid ungdomsmottagningarna ska ses över - motion besvarad

Eva Olofsson med flera (V) har i en motion föreslagit att avgifterna för samtliga patientbesök på ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen ska tas bort.

Regionstyrelsen bedömer i sin beredning av ärendet att införande av fria besök på ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen är i linje med tidigare beslut om avgiftsfria kuratorsbesök och det skulle underlätta för ungdomar att söka sig till ungdomsmottagningarna. Västra Götalandsregionen kan på samma sätt som övriga storstadsregioner i Sverige erbjuda avgiftsfria besök till dessa.

Regionfullmäktige beslutade att frågan om avgifter på ungdomsmottagningar ska ses över i den kommande översynen av patientavgifter i Västra Götalandsregionen. Motionen anses därmed besvarad.

Beslut: enligt förslag

26. Anmälan av inkomna motioner

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in fem motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande motioner för beredning:

• Johanna Johansson (SD) om att belöna medborgare som visat civilkurage

• Heikki Klaavuniemi m fl (SD) om att Västra Götalandsregionen ska ansluta sig till 100 million lives

• Lena Hult och Christin Slättmyr (S) om barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

• Jim Aleberg m fl (S) om översyn av fördelning av forskningsmedel

• Jessica Wetterling m fl (V) om ickereligiösa andaktslokaler på sjukhusen

27. Anmälningsärenden

14. Valärenden

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

 Sammanträdet avslutades


Senast uppdaterad: 2017-03-13 17:58