Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2017-01-31

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Program

09.30 Mötet öppnar.

Under dagen utdelas Västra Götalandsregionens jämställdhetspris

Kartläggning av samverkan mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin (halvtidsavstämning)

Utdelning av veteranföreningens retorikpris (efter avslutat sammanträde)

Ärenden

Kommentarer
Tid

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

 09.30

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

 09:40

2. Frågestund

Fråga från Jan Alexandersson (V) till ordföranden i styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Staffan Setterberg (KD) om läget på Kungälvs sjukhus.

Fråga från Jan Alexandersson (V) till ordföranden i regionstyrelsen Johnny Magnusson (M) om digitalt högkostnadsskydd.

Fråga från Eva Olofsson (V) till ordföranden i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson (L) om risken för kompetensflykt från förlossningsavdelningarna.

Fråga från Karin Engdahl (S) till ordföranden i styrelsen för SU Johnny Bröndt (M) om personalsituationen på SU.

Fråga från Lena Hult (S) till ordföranden i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson (L) om krav på tre års arbetserfarenhet för logopeder.

Fråga från Joakim Hagberg (S) till ordföranden i Västtrafiks styrelse Lars Holmin (M) om busstrafiken i Göteborg.

Fråga från Ann-Christine Andersson (S) till ordföranden i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson (L) om regionövergripande riktlinjer när det gäller hemgång efter förlossning.

 09:45

3. Interpellationer (fortsätter nedan kl. 17:24)

 • Eva Olofsson (V) om krisen på akutmottagningarna går att lösa (fortsätter nedan kl. 17:24)

Interpellation från Håkan Linnarsson (S) om jämlik och kvalitativ vård med så korta köer som möjligt bordlades till nästa sammanträde.

 10:37

Lunch

 12:00

Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2016.

 13:03

Rapport halvtidsutvärdering från beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och sociala ekonomin.

 13:12

4. För att gemensamt utveckla e-hälsotjänster överlåts Inera till SKL

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till Sveriges kommuner och landsting (SKL) har diskuterats under ett antal år. SKL arbetar med digitala lösningar för både kommuner och landsting. Genom denna överlåtelse kommer kommunerna tillsammans med landsting och regioner att vara med och utveckla gemensamma e-hälsotjänster.

Sveriges landsting har sedan många år samverkat kring lösningar för att utveckla e-hälsotjänster genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och Journal via nätet. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen ska sälja alla sina aktier förutom fem till SKL. Som en konsekvens av förändringen föreslås ett nytt aktieägaravtal mellan ägarna samt att bolagsstämman bestämmer ny bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.

Beslut: enligt förslag

 13:27

5. Ny borgenssumma för lån Transitio AB

Västra Götalandsregionen (VGR) har tidigare valt att köpa tåg till Västtrafik genom det landstingsgemensamma bolaget Transito AB. Transitio AB upphandlade 2011 reservdelar och tåg för 485 miljoner kronor. Som säkerhet för denna finansiering tecknades en solidarisk borgen mellan landstingen. Denna finansiering behöver nu ändras.

Det nya förslaget innebär att den tidigare gemensamma solidariska borgen ska ersättas med att varje ägare ska ställa borgen i relation till sin egen del av lånet. VGR:s andel av lånet är 14,7 miljoner kronor och en ny borgen behöver tecknas som säkerhet för den summan.

Regionfullmäktige beslutar att VGR går i borgen för sin skuld på 14 700 000 kronor som avser den egna andelen av finansieringen av reservtåg och reservdelar som förvaltas av Transitio AB.

Beslut: enligt förslag

 13:30

6. Handlingsplan för fullföljda studier

Under de senaste 15-åren har antal behöriga till gymnasiet ständigt sjunkit procentuellt i samtliga delregioner i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen har därför inlett en kraftsamling och kommer i samarbete med andra arbeta för att vända den nedåtgående trenden och för att alla elever som lämnar grund- och gymnasieskolan ska ha godkända betyg.

Under 2016 har en handlingsplan arbetats fram av Folkhälsokommittén. Handlingsplanen innehåller fem delområden som bland annat handlar om ökad samverkan, främja psykisk hälsa, öka intresset för studier och skapa bättre förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund. Regionfullmäktige beslutar att handlingsplanen för fullföljda studier 2017-2020 antas och att Folkhälsokommittén ska samordna arbetet.

Beslut: enligt förslag

 13:31

7. Ny rese- och mötespolicy

Regionfullmäktige beslutar att en reviderad resepolicy "Rese- och mötespolicy" antas för Västra Götalandsregionen. Den nya policyn vill öka Västra Götalandsregionen miljöprofil när det gäller resor. Den nya policyn kommer också att omfatta även möten då dessa ofta styr resandet. Det är därför viktigt att försöka skapa en möteskultur som innebär en minskad miljöpåverkan.

Regionfullmäktige beslutade också att "Riktlinjer för tjänsteresor och möten" i Västra Götalandsregionens verksamheter” ska gälla för alla verksamheter och majoritetsägda bolag i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

 13:45

8. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland har gjort en gemensam översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Avtalet reglerar ansvar och samverkan för personer där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.

En viktig del i översynen var att ta fram ett förslag till ny överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal med två underavtal - Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård. Detta innebär att underavtalen ges samma avtalsperiod som huvudavtalet, från den 1 april 2017 till den 31 december 2020.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland samt underavtal.

Beslut: enligt förslag

 13:50

9. Subvention av glutenfri kost till patienter över 16 år upphör

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) upphör med att subventionera glutenfri kost till patienter över 16 år från den 1 april 2017.

Bakgrunden till beslutet är att livsmedelsverket kommer att ta bort glutenfria livsmedel från den lista som innehåller livsmedel för särskilda näringsändamål. Glutenfria livsmedel har kunnat beställas från VGR för hemleverans – en möjlighet som nyttjats av cirka en fjärdedel av de personer i Västra Götaland som beräknas ha ett behov. Idag är utbudet av glutenfritt stort i handeln och på sikt beräknas handelns priser att pressas ytterligare då fler konsumenter handlar dessa varor.

År 2012 hade elva landsting dragit in all form av subvention/bidrag, fyra landsting hade någon form av subvention/bidrag till patienter i enbart åldersgruppen 16-19 år och sex landsting (inklusive VGR) gav fortfarande någon form av subvention/bidrag.

Beslut: enligt förslag

Ärendet avgjordes genom votering. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade till förmån för egna yrkanden.

 14:10

10. Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin 2017-2020

Regionfullmäktige beslutar anta en regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 2017-2020.

Målet med planen är att samtliga barn och ungdomar i regionen, oavsett var man bor eller vilka barnpsykiatriska behov man har, ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet. Planen är avsedd att nå önskat läge senast 2020.

För att uppnå detta krävs ökad samverkan mellan regionens fem sjukhusförvaltningar. En annan viktig utgångspunkt är implementeringen av åtta nya regionala medicinska riktlinjer.

Västra Götalandsregionen (VGR) vill avsluta beroendet av personal från olika bemanningsföretag, vilket kräver att alla vakanser fylls. Dessutom behövs förstärkningar för att möta behoven – VGR ska utöka antalet barn- och ungdomspsykiatriker, sjuksköterskor och psykologer. Tillgången till arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och dietister behöver säkras.

VGR kommer att införa en gemensam regional rutin för vårdövergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin, liksom för omhändertagande av ungdomar i 18-årsåldern. Man ska på detta sätt säkra ett jämlikt omhändertagande och garantera att unga inte hamnar emellan två vårdgivare.

Beslut: enligt förslag

 14:30

11. Ny ambulanshelikopter ska köpas in till Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter behöver ersättas med en ny. Regionfullmäktige beslutar bland annat att kommunalförbundet Svensk Luftambulans ges i uppdrag att sköta upphandlingen och även äga ambulanshelikoptern.

Den nuvarande helikoptern ägs av Västra Götalandsregionen och köptes in begagnad 2010. Slitage och höga underhållskostnader gör att den behöver bytas ut senast 2019. Den nya helikoptern beräknas inte öka Västra Götalandsregionens kostnader för verksamheten.

Medlemmar i kommunalförbundet Svensk Luftambulans är förutom Västra Götalandsregionen även landstingen i Värmland, Dalarna och Uppsala. Uppgiften är att för medlemmarnas räkning sköta anskaffning och drift av ambulanshelikoptrarna. Medlemmarna själva står för den medicinska personalen. Idag är ägandet av de ambulanshelikoptrar som förbundet ansvarar för blandat. Direktionen för Svensk Luftambulans har föreslagit att förbundet ska äga och finansiera samtliga helikoptrar, och att medlemmarna istället betalar drift och kapitalkostnad (hyra) till kommunalförbundet.

En ny helikopter ska även köpas in till Landstinget i Uppsala.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

 15:00

12. Naturbruksfastigheterna i Nuntorp och Sparresäter ska säljas

Regionfullmäktige beslutar att sälja naturbruksfastigheterna Nuntorp och Sparresäter. Fastigheterna ska säljas på marknaden genom ett så kallat öppet anbudsförfarande.

Västra Götalandsregionens utbildningsverksamhet vid naturbruksgymnasiet  i Nuntorp i Vänersborgs kommun upphör efter vårterminen 2017. Detta efter tidigare beslut i regionfullmäktige. Vänersborgs kommun har tidigare aviserat intresse att köpa fastigheten men efter politisk behandling av ärendet bedömer kommunens företrädare att ett köp inte kommer att ske.

Vid Sparresäters naturbruksgymnasium i Skövde har den huvudsakliga verksamheten redan upphört. Flera aktörer har under 2016 visat intresse för att köpa fastigheten. Dialog har förts med två större skogsägare om en bytesaffär där skogsmark i närheten av Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium i Svenljunga byts in mot hela eller delar av Sparresäter. Syftet har varit att erbjuda ytterligare utbildningsskog i närheten av Svenljungaskolan.

Förutsättningarna för en sådan överlåtelse har dock visat sig saknas, och istället föreslås att Västra Götalandsregionen ingår samarbetsavtal med aktuella skogsägare om att tillhandahålla skog till Svenljungaskolan.

I samband med försäljningen av fastigheten ska även möjligheten till samarbetsavtal med den nya ägaren beaktas.

Beslut: enligt förslag

Ärendet avgjordes genom votering. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 15:14

13. Regionfullmäktige godkänner att 2016 års överskott sätts av till framtida utmaningar

Västra Götalandsregionen (VGR) befinner sig i ett gynnsamt ekonomiskt läge jämfört med många andra regioner och landsting då prognosen för 2016 visar på ett stort positivt ekonomiskt överskott.

Inför bokslutet 2016 har VGR ett prognostiserat resultat på 1 500 miljoner kronor, vilket innebär att frågan uppkommit om detta överskott kan användas för de stora omställningar som hälso- och sjukvården står inför. Dessa omställningar är införandet av ”Framtidens vårdinformationssystem” och den planerade verksamhetsomställningen inom hälso- och sjukvården vad gäller den nära vården, koncentration och digitalisering.

Det goda resultatet förklaras främst av att intäkterna blivit betydligt högre samtidigt som kostnadsutvecklingen varit något lägre än planerat. På intäktssidan kan två poster särskilt lyftas fram. Intäkterna från statsbidrag har blivit cirka 1000 miljoner kronor högre och de finansiella intäkterna cirka 200 miljoner kronor högre än beräknat. På kostnadssidan är den enskilt största förklaringsfaktorn att energi- och trafikkostnader för Västtrafik inte ökat lika mycket som förväntat vilket medfört sänkta kostnader med cirka 200 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar ge regionstyrelsen i uppdrag att reservera 2016 års överskott i det egna kapitalet. Medlen ska användas för att möta delar av de framtida ekonomiska utmaningar som införande av framtidens vårdinformationsmiljö och som omställning av vården innebär. En väsentlig del av kommande engångskostnader kan därmed finansieras regiongemensamt och behöver inte belasta sjukvårdens löpande driftkostnader.

Beslut: enligt förslag

 15:40

14. Nytt paraplyavtal ska styra kommande arbeten i Västsvenska paketet

Regionfullmäktige beslutar att godkänna ett så kallat paraplyavtal som ska styra kommande arbeten och projekt inom Västsvenska paketet.

Västsvenska paketet innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnväg och väg, och är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland och Trafikverket. Exempel på åtgärder i paketet är Västlänken (tågtunnel under centrala Göteborg med stationer vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen), Marieholmstunneln, ny Götaälvbro, nya busskörfält, pendelparkeringar och plattformsförlängningar för pendeltågen.

De delprojekt som hittills genomförts har reglerats i två så kallade blockavtal. Nu går Västsvenska paketet in i sin mest intensiva period med många parallella projekt där olika avtal kommer att behöva ingås successivt. Paraplyavtalet ska gälla som gemensam grund för dessa avtal, och omfattar bestämmelser för organisation, genomförande och finansiering av Västsvenska paketet.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

15. Projektet Regionens Hus i Göteborg får mer pengar

Regionfullmäktige beslutade att tillföra 54 miljoner kronor till bygget av  Regionens hus vid Bergslagsgatan i Göteborg.

Beslut om själva projektet togs av regionfullmäktige i februari förra året, men med de förutsättningar som gällde 2012 då regionstyrelsen beslutade skjuta upp projektet. Beviljade investeringsmedel var 858 miljoner kronor.

Sedan 2012 har flera förutsättningar förändrats. Bland annat har Göteborgs stad beslutat utveckla det aktuella området från fortsatt trafiklandskap till innerstadsmiljö, vilket bland annat ställer nya krav på husets gestaltning och anpassningar till andra byggprojekt i området. Efter en översyn har innehållet i huset också ändrats så att ännu fler personer ska kunna arbeta och mötas där, vilket minskar Västra Götalandsregionens externa hyreskostnader ytterligare.

Regionfullmäktige beslutade också tillföra 85 miljoner kronor som kompensation enligt index för den kostnadsutveckling som skett den aktuella perioden.

Regionens hus är planerat att stå klart under 2019.  Huset ska bli en lättillgänglig arbetsplats och konferenscenter som samlar personal och funktioner som idag är spridda på  en mängd olika externa lokaler i Göteborg.

 Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 15:50
 

16. Motion om att motverka tjuvåkning i Västra Götalandsregionen

Jimmie Stranne med flera (SD) föreslår i en motion att Västtrafik ska göra fler biljettkontroller och att kontrollverksamheten ska säljas för att skötas av någon extern part. Syftet är att motverka tjuvåkning i kollektivtrafiken.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad genom det remissvar som kommit från Västtrafik. Västtrafik arbetar med en ny upphandling och ny modell för biljettkontrollverksamheten, som även omfattar frågeställningarna som lyfts fram i motionen.

Västtrafik bedömer att kontrollerna i förhållande till det totala resandet behöver ökas i kommande avtal. Att sälja tjänsten externt för att öka antalet biljettkontroller skulle dock motverka biljettkontrollens utveckling mot att vara en naturlig del av Västtrafiks varumärke, anser bolaget.

Även kollektivtrafiknämnden har fått motionen på remiss, och har ställt sig bakom Västtrafiks svar.

Beslut: enligt förslag

Ärendet avgjordes genom votering. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

 15:56

17. Motion om att utöka grundutbudet i Närtrafiken

Det är för tidigt att utöka grundutbudet inom Närtrafiken till att gälla även lördagar och söndagar. Det anser regionfullmäktige och anser därmed att en motion i ärendet vara besvarad.

Motionen är ställd av Jimmie Stranne med flera (SD). Motionärerna vill att kollektivtrafiknämnden ska få i uppdrag att komplettera Närtrafikens grundutbud så att det även omfattar lördagar och söndagar. Genom Närtrafiken kan man resa till och från en adress där det inte finns någon linjetrafik. Idag innebär lägsta utbudsnivå att man kan beställa transport måndag-fredag.

Kollektivtrafiknämnden skriver i sitt yttrande att de ser positivt på att Närtrafiken fortsätter att utvecklas för att klara landsbygdens resbehov. Nämnden rekommenderar att eventuella beslut om olika förändringar tas efter att en utvärdering gjorts under 2017.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 16:45

18. Motion om att införa Naloxon nässpray

Nässpray med motgiftet Naloxon kan komma att införas av Västra Götalandsregionen, men först ska resultaten av Region Skånes forskning på området inväntas. Det anser regionfullmäktige i ett yttrande över en motion från Janette Olsson (S).

Naloxon är ett motgift mot opioider. Nässprayen ges i en akut situation för att om möjligt förhindra dödsfall vid en överdos. Janette Olsson vill att ett förslag ska tas fram till hur Naloxon kan införas i Västra Götalandsregionen vid vård och behandling av heroinmissbrukare, att Västra Götalandsregionen tar del av region Skånes kunskaper på området och att en pilotverksamhet startas.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande i ärendet att dödligheten på grund av svårt narkotikamissbruk har stigit under flera år. Regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska få uppdrag att förbereda ett så kallat Ordnat införande av Naloxon nässpray, om forskningsresultaten från Region Skåne är positiva.

Beslut: enligt förslag

 17:04

19. Anmälan av inkomna motioner

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning:

 • Eva Olofsson m fl (V) om kortare arbetstid i vården
 • Heikki Klaavuniemi (SD) om pneumokockvaccinering av riskgrupper
 • Karin Engdahl m fl (S) om regionala yrkesvux för länets företag och arbetsgivares kompetensförsörjning
 • Eva Olofsson m fl (V) om upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på kollektivavtal
 • Claes Redberg och Christer Ahlén (S) om klimatanpassning i Västra Götalandsregionens verksamhet
 • Michael Melby (S) om cochleaimplantat för vuxna
 17:15

20. Anmälningsärenden

 17:21

21. Valärenden

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

 17:22

3. Interpellationer (fortsättning)

 • Eva Olofsson (V) om krisen på akutmottagningarna går att lösa
 • Eva Olofsson (V) om avgifter inom vuxenhabiliteringen
 • Jim Aleberg (S) om vårdplatssituationen

 17:24

 Sammanträdet avslutades

 18:30

 


Senast uppdaterad: 2017-03-13 17:45