Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2017-05-16

Publicerad: Uppdaterad:

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Kl. 13.00 utdelas Västra Götalandsregionens miljöstipendium och människorättsstipendium


Ärenden

Inledande formalia (09:30)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:40)

2. Frågestund (09:41)

 • Fråga från Eva Olofsson (V) till ordföranden i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson (L) om tillgången till personal under sommaren.
 • Fråga från Annette Ternstedt (V) till ordföranden i NU-sjukvården Marith Hesse (M) om sommaren på NU-sjukvården.
 • Fråga från Jan Alexandersson (V) till ordföranden för Kungälvs sjukhus Staffan Setterberg (KD) om situationen på Kungälvs sjukhus.
 • Fråga från Carina Örgård (V) till ordföranden i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson (L) om förlossningsvården i sommar.
 • Fråga från Karin Engdahl (S) till ordföranden i styrelsen för beställd primärvård Linn Brandström (M) om gynekologisk cellprovskontroll.
 • Fråga från Janette Olsson (S) till ordföranden i psykiatriberedningen Monica Selin (KD) om en jämlik och tillgänglig ätstörningsvård.
 • Fråga från Janette Olsson (S) till ordföranden i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson (L) om man ska kunna betala kontant på Västra Götalandsregionens vårdcentraler.

3-4. Interpellationer (10:28)

 • Håkan Linnarsson (S) om väntetider och tillgängligheten inom den specialiserade vården (bordlades)
 • Rose-Marie Antonsson (SD) om brister i vården

5. Fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om hjälpmedel (10:39)

Regionfullmäktige godkänner att Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner ska ha fortsatt samarbetsavtal när det gäller personliga hjälpmedel till invånarna.

VGR och kommunerna har en gemensam handbok för hjälpmedel och en gemensam hjälpmedelsförsörjning. För den enskilde patienten innebär det kontinuitet i vård och behandling även om ansvaret för vården växlar mellan kommun och region under vårdtiden.

Ansvarsfördelningen mellan region och kommun regleras i ett hälso- och sjukvårdsavtal. Den nuvarande hjälpmedelsförsörjningen drivs av Hjälpmedelscentralen inom VGR:s förvaltning Regionservice och regleras av Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.

Nuvarande samarbetsavtal startade i oktober 2015 och löper ut den 30 september. En utvärdering visar positiva resultat när det gäller bland annat kvalitet, leveranstider, tillgänglighet och underhåll. Samarbetsavtalet har också inneburit en sänkning av kostnaderna med 74 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

Läs pressmeddelande

6. Slopat ersättningstak ska ge mer vård vid de mindre sjukhusen i Göteborgsområdet (10:44)

Regionfullmäktige vill pröva en modell där det så kallade ersättningstaket lyfts bort under resten av 2017 för de mindre sjukhusen i Göteborgsområdet. Avsikten är att stimulera en önskad utveckling där sjukhusen får ett ökat ansvar för vården i området, så att fler patienter ska kunna tas om hand där.

I oktober 2016 beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att avsätta 250 miljoner kronor till regionens sjukhus om de producerar mer vård än vad som överenskommits och betalats av hälso- och sjukvårdsnämnderna. Syftet är att öka sjukhusens produktion och produktivitet.

För sjukhusen i Kungälv, Alingsås, Frölunda och Angered behöver ersättningen tydligare anpassas för att understödja den önskade utvecklingen av de sjukhusens roll i Göteborgsområdet. En sådan utveckling kan underlättas om dessa sjukhus ges andra förutsättningar i ersättningsmodellen än de större akutsjukhusen. Därför vill regionstyrelsen under resterande delen av 2017 i större skala pröva en modell utan fastställt ersättningstak för dessa sjukhus.

30 miljoner kronor av de 250 miljonerna avsätts för ändamålet, och mer pengar kan vid behov komma att skjutas till.

Beslut: enligt förslag

7. Avgift vid behandling på Skandionkliniken (10:46)

Regionfullmäktige antog Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala.

Kliniken drivs gemensamt av de landsting och regioner som har universitetssjukhus. På kliniken bedrivs protonterapi som är en effektivare och skonsammare cancerbehandling än traditionell strålning.

Behandlingarna ges i öppen vård och därmed krävs tillgång till patienthotell. Kliniken har konstaterat att både patienter och anhöriga betalar olika avgifter, utifrån hemlandstingets regelverk. För att harmonisera avgiften för patienter har SKL rekommenderat en avgift om max 100 kronor per dygn vilket omfattar patienthotell, kost och eventuell hemresa under helgerna.

Rekommendationen omfattar inte den vanliga patientavgiften för läkarbesök eller sjukvårdande behandling som ska tas ut enligt hemlandstingets patientavgiftsregler.

Beslut: enligt förslag

8. Naturbruksstyrelsens framställan om bidrag för omställnings-kostnader 2017 (10:47)

Naturbruksstyrelsen har ansökt om bidrag till  finansiering av omställningsåtgärder med 53 miljoner kronor under 2017. Regionfullmäktige avslår denna begäran eftersom det saknas en aktuell beskrivning av faktiska omställningskostnader.

Regionfullmäktige har tidigare avsatt 62 miljoner kronor för 2016 för specificerade omställningskostnader kopplade till avveckling av tre naturbruksskolor. Under 2016 har naturbruksstyrelsen använt 40 miljoner av dessa. Regionfullmäktige medger att naturbruksstyrelsen får använda resterande 22 miljoner från 2016 under 2017.

Naturbruksstyrelsen får också möjlighet att återkomma med uppdaterad beskrivning av kostnader och en förnyad framställan för 2017.

Beslut: enligt förslag

9. Ändring av sammanträde i oktober 2017 för regionfullmäktige (10:49)

Regionfullmäktige beslutade att ändra det planerade tvådagarsmötet den 23-24 oktober 2017 till ett endagsmöte den 24 oktober. Regionfullmäktige har under flera år haft ett tvådagarsmöte i oktober då den första dagen är en så kallad temadag med föredrag, grupparbeten eller liknande. Nu ställs temadagen in då man på grund av miljöproblem inte kan vara i sina ordinarie lokaler.

Beslut: enligt förslag

10. Strategi antagen för hälso- och sjukvårdens omställning (10:50)

Regionfullmäktige antog en strategi för omställning av vården i Västra Götalandsregionen.

För att nå målet om en god hälsa krävs en omställning av vården för att bättre möta patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna.  Omställningen delas in i fyra övergripande områden:

 • Utveckla den nära vården
 • Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet
 • Utveckla digitala vårdformer och tjänster
 • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Beslut: enligt förslag

11. Motion om målbild för hälso- och sjukvården 2035 (11:36)

Håkan Linnarsson (S) har i en motion från februari 2016 föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt regionstyrelsen att utarbeta ett förslag till målbild för hälso- och sjukvård 2035.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att strategin för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen möter de behov som motionen beskriver och pekar ut en riktning för framtida utveckling i linje med motionens förslag.

Beslut: enligt förslag

12. Motion om en välorganiserad vård (11:38)

Monica Selin (KD) har i en motion från juni 2012 beskrivit ett behov att, utifrån allas rätt till en trygg och värdig vård, förmedla en så stor del av vården som möjligt i ett sammanhang som patienten upplever som nära och lokalt.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad då måldokumentet för hälso- och sjukvården möter de behov som motionen beskriver och pekar ut en riktning för framtida utveckling i linje med motionens förslag.

Beslut: enligt förslag

13. Motion om att införa värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen (11:39)

Kerstin Brunnström (S) har i en motion från februari 2015 föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ta fram en plan för införande av värdebaserad vård i hela regionen.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad eftersom det pågår ett arbete i enlighet med motionens intentioner: inriktningen för det fortsatta arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården och styrprincipen ”vård som skapar värde”.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

LUNCH (12:00)

Utdelning av miljöstipendium (13:05)
Läs pressmeddelande

Utdelning av människorättsstipendium (13:15)
Läs pressmeddelande

14. Integrerade mottagningar för missbruks- och beroendevård ska utredas (13:24)

Integrerade mottagningar tillsammans med kommunerna är ett av de sätt som Västra Götalandsregionen vill förbättra missbruks- och beroendevården. En utredning om sådana mottagningar ingår i ett regionuppdrag som hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om i mars i år. Regionfullmäktige beslutar därför att bifalla motionen från Janette Olsson (S).

Janette Olsson vill i motionen från oktober utreda förutsättningarna att skapa socialmedicinska mottagningar i samtliga kommuner i regionen. En socialmedicinsk mottagning är en integrerad verksamhet mellan region och kommun för att tillsammans erbjuda beroendevård. Den som behöver hjälp får genom mottagningen en enda väg in till ett samlat utbud av olika typer av stöd.

Samtliga remissinstanser har ställt sig bakom motionens förslag.

Beslut: enligt förslag

15. Anmälan om inkomna motioner (13:34)

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning:

 • Heikki Klaavuniemi (SD) om att höja anslaget till projektet jämställda löner
 • Lena Hult och Karin Engdahl (S) om inrättande av ett regionalt barnrättsforum
 • Alex Bergström och Håkan Linnarsson (S) om litteraturläsning som komplement

16. Valärenden (13:36)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

17. Anmälningsärende (13:37)

 Punkten utgår då det ej inkommit några anmälningsärenden.

 Sammanträdet avslutades (13:40)


Publicerad: