Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2017-06-12 - 13

Publicerad: Uppdaterad:

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagarna de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Lindholmen Conference Centre, Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg


Ärenden

Inledande formalia (09:35)

 • Mötets öppnande
  - information om nytt voteringssystem
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:55)

2. Frågestund (09:57)

Utgår då inga frågor inkommit.

3. Budget VGR 2018 (16:58 - dag 2)

Dag 1 - 12 juni:
09:59 - 20:00 Budgetdebatt

Dag 2 - 13 juni:
09:07 - 16:58 Fortsatt budgetdebatt

Efter nära 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budgeten 2018 för Västra Götalandsregionen enligt förslag från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter. Budgetförslaget från Grönblå samverkan definierar utmaningar, strategiska mål, prioriterade mål för planperioden 2018-2020 och fokusområden för 2018.

Förslaget innehåller satsningar inom personalområdet med ett personal- och kompetensförsörjningspaket med bland annat höjda ob-tillägg, höjt friskvårdsbidrag och fortsatt satsning för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen.

Inom hälso- och sjukvården görs extra satsningar på utbyggnad av den nära vården, fortsatta förstärkningar inom psykiatrin och en utbyggnad av den första linjens vård vid psykisk ohälsa, samt satsningar för en förbättrad tillgänglighet till sjukhusvård.

Det strategiska arbetet med att bli en fossiloberoende region fortsätter under 2018 med en särskild satsning på biogas.

De pengar som nämnder och styrelser får till sina ansvarsområden (regionbidrag) räknas upp med två procent. Utöver detta finns ett antal riktade förändringar och satsningar. Bland annat avsätts 262 miljoner kronor till ökade OB-tillägg, 120 miljoner till friskvård, åtta miljoner till folkhögskolorna och tio miljoner till miljösatsningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillförs 250 miljoner för arbetet med omställning av hälso- och sjukvården där utbyggnad av den nära vården ingår. Tidigare ramhöjningar till psykiatrin och akut och prehospital vård består, liksom satsningar på utbildningar för undersköterskor och sjuksköterskor.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 170 miljoner kronor för att bland annat skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet i sjukhusvården.

Inom kollektivtrafiken är den långsiktiga målsättningen att andelen hållbara resor ska öka och att kollektivtrafikresandet fördubblas. För 2018 får kollektivtrafiken en ramhöjning med 177 miljoner.

Västra Götalandsregionen har en stabil ekonomi med ett starkt resultat för 2016 och eget kapital på drygt 7,9 miljarder kronor.

Skattesatsen på 11,48 kronor föreslås vara oförändrad.

Budgeten visar ett underskott med 246 miljoner kronor men en kompletteringsbudget ska läggas till hösten och bedömningen är att bokslutet kommer att visa ett resultat i balans. I resultatet för 2016 finns pengar avsatta för investeringar i framtidens vårdinformationsmiljö vilka kommer att återföras i bokslutet för 2018. Regeringen har aviserat stora statsbidrag på hälso- och sjukvårdens område men de ekonomiska konsekvenserna av detta går i nuläget inte att beräkna.

Beslut: enligt förslag
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

4. Budget för Västra Götalandsregionens revisorer 2018 (16:59)

Enligt reglementet för Västra Götalandsregionens revisorer är det regionfullmäktiges presidium som bereder revisorernas budget. Revisorernas regionbidrag för 2017 är 24,3 miljoner kronor. Resultatet för 2016 blev +6,4 miljoner kronor.

Regionfullmäktige fastställer revisorernas regionbidrag för 2018 till 24,3 miljoner kronor enligt presidiets förslag.

Beslut: enligt förslag

5. Delårsrapport: Positivt resultat i helårsprognos - satsningar på ökade OB-tillägg kan tidigareläggas (17:01)

Det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen i sin helhet är i balans och de flesta verksamheter redovisar prognoser i enlighet med budget. Helårsprognosen visar ett positivt resultat med 700 miljoner kronor, vilket är 564 miljoner kronor bättre än budget.

Bakgrunden till det förbättrade resultatet ligger i antaganden om att Västra Götalandsregionen får utökade statsbidrag för läkemedel och förlossningsvård samt lägre personal- och övriga kostnader än budgeterat. Samtliga finansiella mål i budgeten är uppnådda för årets första tre månader och målen beräknas vara uppnådda även vid årets slut.

Regionfullmäktige beslöt att godkänna delårsrapporten och inkludera ett tilläggsyrkande från majoritetspartierna i GrönBlå samverkan att den satsning på höjda OB-tillägg som föreslås i budgeten för 2018, (se ärende 3), tidigareläggs och inleds redan 2017.

I anslutning till delårsrapporten beslutade regionfullmäktige även om anvisningar och direktiv till olika nämnder och styrelser, bland annat om ökad finansiering och styrning för att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

Beslut: enligt förslag

6. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018 (17:07)

Regionfullmäktige beslutade att sammanträda under följande dagar år 2018: 30 januari, 10 april, 29 maj, 18-19 juni, 9 oktober, 23 oktober och 27 november.

Fullmäktige beslutade vidare att sammanträdena börjar kl. 09:30 och att andra dagens sammanträde vid tvådagarsmöten börjar kl. 09:00.

Beslut: enligt förslag

7. Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Svensk Luftambulans (17:08)

Västra Götalandsregionen är medlem i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) sedan 2015. Övriga medlemmar är landstingen i Värmland, Dalarna och Uppsala. SLA ansvarar idag för driften av VGR:s ambulanshelikopter.

VGR och Uppsalas ambulanshelikoptrar är av äldre modell och behöver bytas ut då de flugit många timmar och kostnaden för driften har ökat de senaste åren.

Det pågår ett arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag för en ambulanshelikopter inom SLA tillsammans med VGR och Uppsala. Det behövs en interimslösning med inhyrda helikoptrar till dess att de nya ambulanshelikoptrarna är levererade. Detta kräver en förändring av samverkansavtalen mellan medlemmarna. Ett justerat samverkansavtal har tagits fram av SLA vilket regionfullmäktige godkänner.

Beslut: enligt förslag

8. Revidering av krav och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral (VG Primärvård) 2018 (17:28)

Vårdval VG Primärvård infördes i Västra Götaland den 1 oktober 2009. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen.

I årets revidering har förändringar föreslagits inom bland annat uppdraget och kontraktet. Dessutom föreslås en namnändring från Vårdval VG Primärvård till Vårdval Vårdcentral.

Regionfullmäktige godkänner namnändringen och fastställer Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral från och med 2018-01-01.

Under sammanträdet presenterades ett tilläggsyrkande undertecknat av samtliga partier i regionfullmäktige. Det innebär en ökning av budgeten med ytterligare 83,5 miljoner kronor för ökade läkemedelskostnader, nya regionala medicinska riktlinjer (RMR) psykisk hälsa och upprättandet av samordnade individuella planer (SIP). Tillägget ska finansieras inom Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget.

Beslut: enligt förslag och tilläggsyrkande från samtliga partier
SD reserverade sig till förmån för eget förslag.

9. Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2018 (17:31)

Vårdval inom rehabilitering på primärvårdsnivå, Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen den 1 september 2014. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen.

I årets revidering föreslås ett justerat förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab gällande från och med 1 januari 2018. Dessutom har förändringar föreslagits avseende ekonomiska sanktioner och vite, kompetenskrav för basuppdraget samt inom tillgänglighet där enhetens föreslås ges möjlighet till stängning för kompetensutveckling.

Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2018 som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 2018-01-01.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget förslag.

10. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus (17:33)

Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelserna för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus gällande verksamhetsåret 2016.

Beslut: enligt förslag

11. Ansvarsfrihet för 2016 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling, Svensk Luftambulans (17:39)

Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling, Svensk Luftambulans för verksamhetsåret 2016 och noterar informationen att förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har beviljat ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse.

Beslut: enligt förslag

12. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2016 (17:41)

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Under 2016 bedrev 15 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för samtliga samordningsförbund för verksamhetsåret 2016.

Beslut: enligt förslag

13. Översyn av patientavgifter 2017 (17:58)

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har föreslagit att nya patientavgifter införs i Västra Götalandsregionen från och med 1 januari 2018. Syftet med de nya avgifterna är att förenkla regelverket och minska administrationen. Ett annat syfte är att avgifterna ska bli enhetliga för vård som liknar varandra.

Några av förslagen handlar om enhetlig patientavgift på akutmottagningen, avgiftsfrihet vid sluten psykiatrisk tvångsvård, enhetlig patientavgift hos specialistläkare och enhetlig patientavgift för sjukvårdande behandling, till exempel sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

En enhetlig patientavgift på 300 kronor införs för besök hos samtliga yrkeskategorier på sjukhusens akutmottagningar. Idag betalar patienten 300 kronor för läkarbesök eller 100 kronor för sjukvårdande behandling.

Avgiften på 100 kronor för sluten psykiatrisk tvångsvård tas bort.

För besök hos specialistläkare i gynekologi höjs avgiften från 200 kronor till 300 kronor och likställs därmed med besök hos andra specialistläkare.

Patientavgiften för sjukvårdande behandling höjs från 80 till 100 kronor för besök hos arbetsterapeut och fysioterapeut inom Vårdval Rehab. För besök hos naprapat och kiropraktor är avgiften fortfarande 200 kronor.

Regionfullmäktige fastställer patientavgifter enligt förslag att gälla från 1 januari 2018.

Beslut: enligt förslag
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 

14. Motion av Jessica Wetterling med flera (V) om att avskaffa vårdavgifter vid tvångsvård (18:00)

Motionen anses bifallen med hänsyn till arbetet med översynen av patientavgifter.

Beslut: enligt förslag

15. Anmälan av inkomna motioner (18:05)

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning: 

 • Lena Hult och Michael Melby (S) om att etablera folktandvården på familjecentraler
 • Lena Hult (S) om införande av tandhygienister inom kommunal verksamhet
 • Eva Olofsson med flera (V) om vård till papperslösa på samma villkor
 • Matz Dovstrand (SD) om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vårdyrken
 • Anders Strand (S) om sommarparkeringstillstånd
 • Magnus Harjapää (SD) om återvinning av Litium-jon-batterier

16. Valärenden (18:06)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

17. Anmälningsärenden (18:07)

Punkten utgår då inga anmälningsärenden kommit in.

Sammanträdet avslutas (18:08)


Publicerad: