Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2017-10-24

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Kulturhuset, Stationsgatan, Skövde
Tid: Kl. 09:30
Utdelning av parasportstipendier 13:00

Inledande formalia (09:50)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:52)

2. Frågestund (09:53)

 • Fråga från Ann-Christine Andersson (S) till ordförande för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Johan Fält (M) om belysning av att bedriva verksamheten på Lundby sjukhus i egen regi.
 • Fråga från Janette Olsson (S) till ordförande i styrelsen för Kungälvs sjukhus Staffan Setterberg (KD) om kommande vårdöverenskommelse innebär slutet på långa köer och fortsatta besparingar.
 • Fråga från Håkan Linnarsson (S) till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt (M) om kommande vårdöverenskommelse innebär slutet på långa köer och fortsatta besparingar.
 • Fråga från Hanne Jensen (S) till ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Brandt (M) om vårdöverenskommelse utifrån nämndens mål och inriktningsdokument.
 • Fråga från Peter Legendi (S) till personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M) om sexuella trakasserier och övergrepp.
 • Fråga från Karin Engdahl (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om den moderata sjukvårdspolitiken.
 • Fråga från Egon Frid (V) till servicenämndens ordförande Peter Hermansson (M) om ersättningen för sjukresor även ska omfatta parkeringsavgifter.
 • Fråga från Eva Olofsson (V) till personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M) om dubblad OB-ersättning till alla som jobbar natt i vården.
 • Fråga från Jan Alexandersson (V) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om satsning på hästanläggning på Axevalla.

3. Interpellation av Rose-Marie Antonsson (SD) om vårdskador (10:52)

4. Interpellation av Anders Strand (SD) om skenande kostnader inom naturbruksverksamheten (11:12)

5. Interpellation av Christer Ahlén (S) om initiativ till att korta väntetider vid Skaraborgs sjukhus (11:24)

Lunch (11:50)

Utdelning av parasportstipendier (13:00)

Viktoria Karlsson, längdhopp
Olof Ryberg, friidrott mångkamp och goalball
Rebecca Gustafson, bowling 
Rudalens IF, bordtennis
Konståkningsklubben Trollhättan Vänersborg, kälkhockey-konståkning
Denise Cresson, 
ledare Motion och idrott för synskadade

Länk till pressmeddelande där det också finns en bild på stipendiaterna

6. Fördelning av omställningskostnader för avveckling respektive utveckling av naturbruksförvaltning (13:56)

Sedan några år tillbaka pågår en omställning av naturbruksskolor i regionen. Utvecklingen har varit positiv i den mening att antalet sökande elever ökat mer än bedömt, att alla lärare är behöriga, studieresultaten har ökat, skolorna är fossilfria och att kostnaderna för omställningen är lägre än vad som bedömdes 2015.

I naturbruksstyrelsens detaljbudget för 2017 begärdes resurstillskott för att fortsätta omställningen av skolverksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Beredningen har kommit fram till att av det redovisade behovet för omställningsåtgärder är 31,7 miljoner kronor kostnader för avveckling och 14,5 miljoner kronor kostnader för utveckling.

Regionfullmäktige beslutar att naturbruksstyrelsens avvecklingskostnader om 31,7 miljoner kronor finansieras av regionstyrelsen och att naturbruksstyrelsen får avropa ytterligare 9,7 miljoner kronor utöver de tidigare beslutade 22 miljoner kronor för avvecklingsåtgärder 2017.

Dessutom beslutar regionfullmäktige att utvecklingskostnaderna finansieras av både moderförvaltningen och regionutvecklingsnämnden 2017. Moderförvaltningen står för 8,9 miljoner kronor och regionutvecklingsnämnden står för 5,6 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande

7. Upphandling av kärnsystem inom ramen för framtidens vårdmiljö (14:06)

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning. Med den införs en ny sammanhållen informationsmiljö som kan möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet.

För FVM pågår upphandling av ett kärnsystem som en viktig del i arbetet. Praktiskt sker detta genom att VGR genomför upphandlingen för egen räkning och på uppdrag av de kommuner som lämnat fullmakt till VGR att delta i upphandlingen.

Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att fatta beslut om slutligt förfrågningsunderlag i upphandlingen av kärnsystem och att regionstyrelsen får fatta beslut om tilldelning i upphandlingen av kärnsystem.

Regionfullmäktige noterar informationen om pågående arbete inom ramen för framtidens vårdinformationsmiljö.

Beslut: enligt förslag

8. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg – ny förbundsordning (14:11)

Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) sedan 2016 då kommunalförbundet bildades. Nu har det konstaterats att det behövs en revidering av förbundets förbundsordning. De flesta förändringar är av mindre art förutom punkt 15 lån, borgen mm. Förändringen är att det belopp KSA får låna upp, 600 miljoner kronor, ändras till ”600 miljoner kronor i 2015 års prisnivå”. Detta lån ska finansiera de ambulansflygplan som håller på att upphandlas och som beräknas levereras de kommande åren.

KSA:s finansiering har behandlats av medlemmarnas ekonomidirektörer. Dessa har kommit fram att det sannolikt är fördelaktigast att medlemmarna lånar KSA pengarna för att finansiera flygplanen än att låna i bank.

Regionfullmäktige godkänner den nya förbundsordningen och att VGR lånar ut 100,2 miljoner kronor i 2015 års prisnivå jämte index till KSA för finansiering av ambulansflygplan under förutsättning att övriga medlemmar i KSA fattar motsvarande beslut.

Beslut: enligt förslag

9. Redovisning av partistödets användning 2016 och utbetalning av partistöd 2018 (14:12)

Regionstyrelsen tog del av partiernas redovisning för hur partistödet för 2016 har använts och fastställde partistödet för 2018 i enlighet med presenterat förslag.

Partistödet ska årligen räknas upp med 3 procent under mandatperioden. Förslaget innebär ett fast partistöd för 2018 på 1 034 812 kronor per parti och ett mandatbundet partistöd för 2018 på 350 478 kronor per mandat, totalt 60,5 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

10. Motion av Egon Frid (V) med flera om att påverka bankernas kontanthantering (14:26)

Egon Frid (V), med flera, föreslår i en motion att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att värna kontanthanteringen på landsbygden och vara en aktiv samarbetspartner till Länsstyrelsen i att bevaka och påverka frågan.

Inom ramen för det Regionala Serviceprogrammet arbetar redan i dag regionutvecklingsnämnden tillsammans med Länsstyrelsen med att stödja och stimulera tillgången till kommersiell och offentlig service i landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland. Kontanthanteringen på landsbygden är nära kopplat till detta uppdrag. Huvudansvaret för grundläggande betaltjänster ligger på Länsstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom det Regionala Serviceprogrammet.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

11. Motion av Jessica Wetterling (V) med flera om ickereligiösa andaktslokaler på sjukhusen (14:48)

Ärendet återremitterades.

12. Anmälan av inkomna motioner (14:52)

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning: 

 • Motion av Marjan Garmroudi (V) om kombinationsbiljetter kulturevenemang - kollektivtrafik
 • Motion av Patrik Silfverklinga (SD) och Magnus Harjapää (SD) om ultraviolett ljus mot multiresistenta bakterier i sjukhusmiljöer.

13. Valärenden (14:53)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

14. Anmälningsärenden (14:53)

Punkten utgår.

Sammanträdet avslutas (14:54)


Publicerad: