Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2017-11-21

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

Plats: Estrad, Bryggaregatan 2, Alingsås

Program: 
09.30 Mötet öppnar 
13:00 Utdelning av folkhälsopris och jämställdhetspris

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:42)

2. Frågestund (09:43)

1. Fråga från Ann-Christine Andersson (S) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, Jonas Andersson (L), om rutiner för uppföljning.

2. Fråga från Karin Engdahl (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om hyrpersonal.

3. Fråga från Ann-Charlotte Karlsson (S) till kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD) om sexuella trakasserier inom kulturområdet.

4. Fråga från Marjan Garmroudi (V) till kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD) om sexuella trakasserier på regionens scener.

5. Fråga från Egon Frid (V) till ordförande i styrelsen för Västtrafik AB Lars Holmin (M) om kortad anslutningstid i kollektivtrafiken.

6. Fråga från Susanne Larsson (S) till primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M) om stängning av jourcentraler.

7. Fråga från Matz Dovstrand (SD) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om kartläggning av aktörer inom hedersförtryck och hedersvåld.

8. Fråga från Håkan Lösnitz (SD) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om patientdatalagen hos privata vårdgivare.

3. Interpellation av Carina Örgård (V) om stängning av vårdcentraler (10:34)

4. Interpellation av Annica Erlandsson (S) om regionens arbete med suicidprevention (11:30)

Lunch (11:54)

Folkhälsopriset 2017 (13:05)

Folkhälsokommitténs årliga folkhälsopris går i år till Hushållningssällskapet Väst som tagit fram två stycken appar för matlagning. Matglad och Matglad helt enkelt.
Appen innehåller över 100 lättlagade recept med stegvisa instruktioner för veckans alla dagar. Dessutom innehåller appen en planeringsguide för en veckomatsedel och praktiska inköpslistor kopplade till recepten. 

Länk till pressmeddelande med bilder.

Jämställdhetspriset 2017 (13:17)

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2017. De får priset för att ha uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt ur ett jämställdhetsperspektiv och där kunskap saknats. 

Länk till pressmeddelande med bild på pristagarna.

5. Delårsrapport augusti 2017 (15:45)

Västra Götalandsregionen (VGR) visar ett överskott i augusti med 1 407 miljoner kronor och bortsett från sjukhusen har VGR:s verksamheter en ekonomi i balans och prognoser bättre än budget. Helårsprognosen visar ett överskott med 900 miljoner kronor, vilket är 764 miljoner kronor bättre än budget.

Bakgrunden till det förbättrade resultatet finns i antaganden om att VGR erhåller utökade statsbidrag för läkemedel och förlossningsvård samt får lägre personal- och övriga kostnader. Beroende på regionfullmäktiges beslut om storstadsförhandlingen 21 november kan VGR:s resultat 2017 komma att belastas med en kostnad på 810 miljoner kronor. Denna kostnad avser VGR:s andel för medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder inom Göteborgs stad.

Viktiga händelser under året

 • Under året har en överenskommelse nåtts mellan Sverigeförhandlingen, Göteborgs stad och VGR avseende storstadsåtgärder för kollektivtrafik och cykeltrafik för cirka 7 miljarder kronor.
 • En ny stambana på sträckan Göteborg-Borås har gjorts till gemensam och högsta prioritet för VGR och de 49 kommunerna i påverkansarbetet mot nationell infrastrukturplan.
 • Det första halvåret 2017 har visat på en fortsatt ökning av marknadsandelen för kollektivtrafiken jämfört med bilen - 31 procent jämfört med drygt 28 procent 2016.
 • Inom hälso- och sjukvården finns det flera positiva tendenser. För första gången på många år minskar köerna inom specialistsjukvården. Antal väntade mer än 90 dagar till besök och behandling har minskat med 5 000 personer den senaste 12-månadersperioden.
 • I maj antog regionfullmäktige en gemensam strategi för omställning av hälso- och sjukvården. Under hösten pågår ett intensivt arbete för att omsätta framtagna genomförandeplanerna i konkreta aktiviteter.
 • Inom arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö pågår en ett omfattande arbete inför upphandling av ett nytt kärnsystem. Under hösten kommer mer än tusen medarbetare i regionen att på olika sätt engageras i kvalitetssäkringen av kraven.
 • Inom arbetsmiljöområdet har en rad olika insatser lett till en minskning av sjukfrånvaron från 6,8 procent 2016 till 6,5 procent i år.
 • Implementeringen av arbetsgivarvarumärket har startat och ett strategiskt vägval har gjorts för det fortsatta arbetet med VGR:s organisationsvarumärke.
 • Genom att arrangera och delarrangera 12 seminarium på Almedalsveckan har VGR lyft och synliggjort några av sina viktigaste frågor.
 • Genom nya rutiner för samordnat deltagande vid mässor och arrangemang, har VGR som helhet blivit tydligare, fått mer genomslagskraft samt blivit mer kostnadseffektiva. Ett exempel är West Pride där samtliga förvaltningar deltog gemensamt som VGR.

Regionfullmäktige godkänner delårsrapporten augusti 2017 för VGR. Dessutom beslutar regionfullmäktige bland annat följande:

 • Att ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) beslut om tillgänglighetssatsningar
 • Att uppdra åt regionstyrelsen att ersätta HSS med upp till 105 miljoner kronor vid ett redovisat underskott som kan härledas till beslutet om ”brutna tak”
 • Att uppdra åt nämnder och styrelser att när de beslutar om nya satsningar eller uppdrag ska beslutet omfatta en redovisning av eventuella förändringar i personalbehov som behövs för att genomföra beslutet
 • Att uppdra åt sjukhusstyrelserna att vidta åtgärder för att säkerställa att den negativa utvecklingen inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet bryts
 • Att uppdra åt HSS och sjukhusens styrelser att revidera gällande program och åtgärdsplaner för tillgänglighet till akutmottagningarna i syfte att säkerställa att målet om vistelsetid på akutmottagningarna uppnås
 • Att  uppdra åt regionstyrelsen att i bokslutsdispositionerna för 2017 göra en sammanvägd bedömning av det ekonomiska resultatet och av hur respektive sjukhus når måluppfyllelse och förbättringar inom de högprioriterade områdena.
 • Att uppdra åt regionstyrelsen och HSS att aktivt följa utvecklingen och att HSS vid behov ska samordna hälso-och sjukvårdsnämndernas insatser samt för egen del vidta ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Länk till delårsrapport augusti 2017

6. Kompletteringsbudget 2018 med satsningar på kvinnors hälsa och goda arbetsvillkor (16:23)

Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa budget för 2018 samt plan för 2019 och 2020. I beslutet noterades att regionfullmäktige behöver ta ställning till en kompletteringsbudget under hösten 2017 eftersom det då fanns stor osäkerhet om statsbidrag och skatteprognoser. Nu finns dessa underlag.

Här är några exempel på vad de riktade statsbidragen föreslås används till:

 • 326 miljoner kronor för ”Goda arbetsvillkor och arbetssätt” för Västra Götalandsregionen, bidraget ska användas till att stödja goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamhet.
 • 163 miljoner kronor från "patientmiljarden" används till att stärka primärvården och samordningen mellan olika delar av vården. Av dessa pengar får primärvården 30 miljoner kronor och framtidens vårdinformationsmiljö stärkas med ytterligare 90 miljoner kronor.
 • 150,5 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård.
 • Psykisk hälsa får 75 miljoner konor.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnderna får 20,6 miljoner kronor för tillgänglighet för barnhälsa så som exempelvis utökat antal hembesök under spädbarnsperioden och ökad information om vaccinationer, matvanor och tandhälsa.

Regionfullmäktige beslutar:

 • att regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2017 kompletteras med framlagda justeringar i budget för 2018 samt flerårsplanen för 2019 och 2020
 • att regionbidrag till styrelser och nämnder för 2018 fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget
 • att inriktningen för år 2019 och 2020 fastställs i enlighet med framlagt förslag som underlag för fortsatt planering
 • att resultat- och balansräkning fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget
 • att fastställda strategiska mål, prioriterade mål, finansiella mål samt fokusområden i budget för 2018 och planperioden ligger fast.

Beslut: enligt förslag
SD, S och V reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden

7. Positiva till medborgardialog men syftet något oklart (16:24)

Regionfullmäktige gav samtliga beställarnämnder uppdraget att minst en gång om året ge medborgarna möjlighet att ställa frågor om verksamheten och regionstyrelsen fick uppdraget att utvärdera medborgardialogen utifrån de förtroendevaldas perspektiv.

En enkätundersökning  gjordes och intervjuer med samtliga presidier för hälso- och sjukvårdsnämnderna. Resultatet visar att de förtroendevalda är positiva till medborgardialogen, men tycker att syftet är oklart. Förtroendevalda har ambitionen att använda dialogens resultat i styrningen, men nämndernas uppdrag och förutsättningar i styrmodellen är inte fullt ut anpassade för medborgardialog.

Följande diskussionsfrågor har identifierats:

 • Vad vill Västra Götalandsregionen uppnå med medborgardialog?
 • Hur ska dialogen organiseras?
 • Hur säkerställs att dialogen har koppling till styrningen?

Frågorna föreslås hanteras av styrgruppen för den pågående översynen av den politiska organisationen inför mandatperiod 2019-2022.

Regionfullmäktige godkänner utvärderingen och lägger den till handlingarna. Utvärderingen lämnas till styrgruppen för översynen av den politiska organisationen.

Beslut: enligt förslag

8. Vårdepisodersättning införs inom obesitaskirurgi, ryggkirurgi samt höft- och knäproteskirurgi (16:26)

Vårdepisodersättning innebär att vårdgivaren får ersättning för en paketlösning som inkluderar alla delar i den definierade vårdepisoden och är ett led i att utveckla ett ersättningssystem för kvalitetsdriven vård.

Tanken är att modellen ska ge vårdgivare incitament att ta helhetsansvar för patienten, vilket innefattar såväl rutinmässiga vårdkontakter som hantering av eventuella komplikationer. Ersättningen beror delvis också på hur lyckad behandlingen varit för patienten.

Arbetet med att utveckla ersättningssystemen drivs just nu parallellt kring ytterligare områden.

Regionfullmäktige godkänner att vårdepisodersättning införs inom obesitaskirurgi, ryggkirurgi samt höft- och knäproteskirurgi.

Regionfullmäktige beslutar att samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder, styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus får i uppdrag att teckna tilläggsöverenskommelser om att införa vårdepisodersättningar 2018 i enlighet med förslaget.

Regionfullmäktige noterar informationen om arbetet med att fortsätta utveckla ersättningssystemet till sjukhusen.

Beslut: enligt förslag

9. Samarbetsavtal om produkter inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion (16:26)

Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienter. Samarbetsavtalet säkerställer samverkan och gemensam utveckling av tjänsterna och försörjningen av produkterna inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion för Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna.

Ledningsrådet läkemedelsnära produkter har bedömt att avtalet är gynnsamt och effektivt för försörjningen av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. Det politiska samrådet mellan VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) och VGR står bakom avtalsförslaget.

Regionfullmäktige godkänner samarbetsavtal för försörjning av produkter inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion. Dessutom ger regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att underteckna samarbetsavtal för försörjning av produkter inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion.

Beslut: enligt förslag

10. Nytt samverkansavtal och bolagsordning Almi Företagspartner Väst AB (16:29)

Västra Götalandsregionen är delägare i Almi Företagspartner Väst AB till 36,75 procent. Övriga delägare är Almi Företagspartner AB med 51 procent och Business Region Göteborg med 12,25 procent.

Det har tagits fram förslag till reviderad bolagsordning och samverkansavtal mellan delägarna i bolaget.

Revideringen av bolagsordningen innebär en anpassning till förändringarna i aktiebolagslagen samt reglering av förköpa av aktier mellan parterna, förändrat antal ledamöter i styrelsen och ärendelistan till bolagsstämman.

Revideringen av samverkansavtalet har uppdaterats med hänsyn till frågor som rör samgåendet med Innovationsbron och inkubatorsverksamheten då denna inte längre finns kvar.

Regionfullmäktige godkänner förslagen till ny bolagsordning och samverkansavtal.

Beslut: enligt förslag

*) Almi Företagspartner i Väst AB utvecklar och stöttar företagande i Västra Götalandsregionen med bland annat rådgivning, lån och riskkapital. De har kontor i Göteborg, Trollhättan, Skövde och Borås.

11. Sverigeförhandlingen - Investering på 1,89 miljarder i Göteborg (16:44)

Staten har genom Sverigeförhandlingen initierat förhandling med kommuner, landsting och Västra Götalandsregionen (VGR) om investering i och medfinansiering av investeringar i kommunal infrastruktur. Syftet är att stimulera investeringar i infrastruktur som förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemen och som leder till ett ökat bostadsbyggande.

I det slutliga förslaget för Göteborg finns sex objekt: spårvagn norra älvstranden, spårvagn Linnéplatsen-Lindholmen, spårvagn Hjalmar Brantingsplatsen-Brunnsbo, linbana, BRT*) till Backa och BRT norra älvstranden.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 • att godkänna förslaget till ramavtal mellan VGR, Göteborgs stad och staten om investeringar i kommunal infrastruktur för kollektivtrafiken i Göteborg
 • att godkänna förslagen till objektsavtal linbana centrum –Järntorget -Wieselgrensplatsen, objektsavtal spårväg och citybuss norra Älvstranden centrum, objektsavtal citybuss -BRT norra Älvstranden västra och nordvästra delen och objektsavtal citybuss –BRT Backastråket
 • att VGR medfinansierar angivna objekt med 1890 miljoner kronor i 2016 års kostnadsläge
 • att kostnadsföra 810 miljoner kronor år 2017 inom moderförvaltningen avseende objekten linbana, spårvagn norra Älvstranden och BRT norra Älvstranden västra delen och BRT Backastråket
 • att resterande del av medfinansieringen 1080 miljoner kronor läggs som en ansvarsförbindelse i moderförvaltningens balansräkning
 • att mindre justeringar av avtalen kan godkänns av regionstyrelsen

Beslut: enligt förslag

*) BRT = Bus Rapid Transit - ett koncept för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet

12. Justeringar och förtydliganden i reglementen med anledning av ny kommunallag med mera (16:46)

Riksdagen har fattat beslut om ny kommunallag och om ny lagstiftning om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvårdsverksamhet. Dessa gäller från 1 januari 2018. Den ändrade lagstiftningen innebär i vissa fall justeringar eller nya tolkningar av reglementen i andra fall finns övergångsbestämmelser.

Regionfullmäktige föreslås:

 • fastställa nytt reglemente för patientnämnderna
 • att en ny paragraf, läggs till i regionstyrelsens reglemente med lydelsen "(regionstyrelsens ska) beakta patientnämndernas systematiska återkoppling av synpunkter på verksamheten”
 • att 2 § i reglementet för styrelsen för beställd primärvård får ändrad lydelse ”styrelsen ska bedriva vård enligt vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna och enligt uppdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen. Styrelsen ska inte bedriva vård som faller under lagen om valfrihet (LOV)”.
 • att med hänvisning till övergångsbestämmelse i den nya kommunallagen inte förändra reglementena för kommittén för mänskliga rättigheter och folkhälsokommittén under innevarande mandatperiod
 • att hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden och miljönämnden ska utifrån sitt systemansvar följa och årligen återrapportera utvecklingen inom respektive ansvarsområde till regionfullmäktige
 • godkänna i övrigt de förtydliganden som görs i upprättat tjänsteutlåtande av nämnders och styrelsers reglementen

Beslut: enligt förslag

13. Reglemente och samverkansavtal för arkivnämnden Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad (16:48)

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad är en gemensam nämnd som har arbetat med att ta fram förslag till föreskrifter och riktlinjer för arkiv-och informationshantering i VGR och Göteborgs Stad. Det har då  visat sig att arkivnämndens reglemente och samverkansavtalet mellan huvudmännen behöver ändras i vissa delar.

Förslagen till reglemente och samverkansavtal medför inte att arkivnämnden får några nya uppdrag utan är i huvudsak en anpassning till verksamheten som nämnden i dag ansvarar för. Strukturen för reglementet förändras och en språklig översyn görs.

Regionfullmäktige antar förslaget till reglemente för Arkivnämnden för VGR och Göteborgs Stad och förslaget till samverkansavtal för gemensam arkivnämnd för VGR och Göteborgs Stad.

Beslut: enligt förslag

14. Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering (16:50)

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad har utarbetat ett förslag till nya föreskrifter och riktlinjer om arkiv-och informationshanteringen i VGR.

Förslaget ska den 1 januari 2018 ersätta befintligt Arkivreglemente för VGR och Riktlinjer till arkivreglemente för VGR om redovisning och gallring av allmänna handlingar. Innehållet är i stort oförändrat jämfört med de två styrande dokument som ska ersättas.

Regionfullmäktige antar förslaget till föreskrifter och riktlinjer för arkiv-och informationshantering i VGR och att de ska gälla från och med den 1 januari 2018.

Beslut: enligt förslag

15. Förlängning och justering av strategin jämställt Västra Götaland (16:51)

Strategin jämställt Västra Götaland 2014 – 2017 togs fram under ledning av Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR), myndigheter, kommuner och idéburen sektor i länet.

VGR är delägare till strategin och har varit med och beställt en deltidsutvärdering. Alla 58 kommuner, myndigheter och ideella organisationer som har anslutit sig till strategin har fått svara på en enkät om hur arbetet fortskrider och vissa har deltagit i fokusgruppintervjuer.

Baserat på utvärderingen justeras strategin något och förlängs till 2018. Några av justeringarna i strategin är att:

 • de nya jämställdhetspolitiska målen om jämställd hälsa och utbildning läggs till
 • det tydliggörs att insatserna i strategin är förslag och inte obligatoriska
 • länsstyrelsen tas bort som central aktör för insatserna om föräldraskap

Regionfullmäktige godkänner justeringar av strategin Jämställt Västra Götaland  och förlänger giltighetstiden för strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017 till 2018.

Beslut: enligt förslag

16. Policy för attest och utanordning (16:52)

Tidigare styrdokument och tillämpningsanvisningar för attest- och utanordningsreglemente har uppdaterats och regionfullmäktige föreslås anta en ny policy för attest och utanordning. Den ska gälla för Västra Götalandsregionen (VGR) och dess majoritetsägda bolag från 2018-01-01. Dessutom föreslås regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att fastställa riktlinjer för attest och utanordning i enlighet med policyn.

Den nya policyn, kompletterad med riktlinjer, ska öka tydligheten kring ansvar, attest och kontroll för att säkerställa en hög säkerhetsnivå, en trygg arbetsmiljö och god ekonomisk hushållning avseende VGR:s resurser.

Beslut: enligt förslag

17. Revidering av kulturstrategin en mötesplats i världen (16:55)

Regionfullmäktige antar en reviderad kulturstrategi för Västra Götalandsregionen.

I styrdokumentet anges fem strategiska områden för vilka kulturnämnden till och med innevarande år successivt antagit särskilda riktlinjer:

 • Vidga deltagandet
 • Utveckla kapaciteter
 • Gynna nyskapande
 • Nyttja tekniken
 • Öka internationaliseringen

Strategin är också ett nödvändigt paraply för den kulturplan som förutsätts i kultursamverkansmodellen och som regleras genom lag. Den regionala kulturplanen ligger under kulturstrategin i dokumenthierarkin. Efter att den nuvarande kulturplanen, som gäller till och med 2019, har löpt ut är ambitionen att slå samman de två dokumenten till ett.

Beslut: enligt förslag

18. Uppdatering av regler för partistöd (16:56)

Koncernkontoret har föreslagit administrativa förenklingar för utbetalning av partistödet. Kravet på rekvisition slopas och ersätts av fullmäktiges beslut om partistöd för nästa år. Formerna för redovisning av partistödet har förtydligats.

Regionfullmäktige fastställer uppdateringen.

Beslut: enligt förslag

19. Regionfullmäktige har fått in 39 motioner och beslutat om 32 sedan förra årets avstämning (16:57)

De motioner som inte beretts klart inom ett år från de att de väcktes ska anmälas till regionfullmäktige, det reglerar kommunallagen. Enligt regionfullmäktige ska också  antalet bifallna motioner redovisas varje år. Sedan förra årets motionsbalans har 39 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 32 motioner.

Regionfullmäktige lägger motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

20. Motion om Västrafiks upphandlingar (17:19)

Eva Olofsson (V) med flera, föreslår i en motion att Västtrafiks upphandlingar i framtiden ska ställa krav på personalövergång och kollektivavtal. Motionen har varit på remiss hos Västtrafik AB som i grunden ser positivt på att personalen följer med vid leverantörsbyten. Men normalt är det inte möjligt för Västtrafik att ställa villkor om personalövertagande och kollektivavtal. Kravet på att en leverantör ska vara kollektivavtalsbunden strider mot EU-rättsliga principer. Ett sådant krav kan dessutom vara ett brott mot arbetsgivarens negativa föreningsfrihet.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslag
V och S reserverar sig till förmån för egna respektive yrkanden

21. Motion om avgiftsfri influensavaccinering avslås (17:25)

Olofsson (V) och Nadia Moussa (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) tar bort avgiften för influensavaccinering för alla som är 65 år eller äldre samt för riskgrupper. I dag betalar dessa 100 kronor för vaccinet.

En majoritet av landstingen, till exempel Stockholm och Skåne, har tagit bort avgiften för riskgrupper. Folkhälsomyndigheten rekommenderar avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper i det nationella vaccinationsprogrammet. Enligt remissinstanserna bör VGR invänta regeringens beslut i frågan, eftersom ett regionalt beslut riskerar att skapa osäkerhet om införandet av programmet och även kring prioriteringar inom hälso-och sjukvården.

Regionfullmäktige avslår motionen i väntan på regeringens beslut i frågan.

Beslut: enligt förslag

22. Motion om att belöna medborgare som visat civilkurage avslås (17:29)

Johanna Johansson (SD) har i en motion från november 2016 föreslagit att Västra Götalandsregionen inrättar ett pris som årligen går till mottagare som visat civilkurage.

Flera remissinstanser har föreslagit att motionen avslås och regionfullmäktige föreslås göra detsamma.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

23. Motion om att ansluta sig till "100 million lives" avslås (17:39)

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från november 2017 föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) ansluter sig till ”100 million lives”, en kampanj med syfte att öka livskvalitén för barn och utsatta i alla samhällen.

Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till det aktiva folkhälsoarbete som redan pågår i VGR. Dessutom pågår inom Sveriges kommuner och landstings (SKL) projektet Strategi för hälsa. Projektet syftar till en långsiktigt gemensam strategi för en god och jämlik hälsa, god kvalitet samt en hållbar och uthållig hälsa.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

24. Motion om att implementera rTMS-behandling i Västra Götalandsregionen (17:42)

Magnus Harjapää och Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från april 2017 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för implementering av rTMS i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

rTMS (repetitiv transkraniell magnetstimulering) är ett alternativ till läkemedels-behandling eller ECT. Behandlingsmetoden är relativt ny och på senare år har det tillkommit forskning som visar att rTMS har god effekt vid medelsvår till svår egentlig depression, samt för personer som inte haft effekt av antidepressiv läkemedelsbehandling. Metoden tycks ha främst lindriga biverkningar och till skillnad mot vid ECT kan patienten vara vaken underbehandlingen.

Motionen grundar sig på Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som ligger ute på remiss.

Implementeringen av de reviderade riktlinjerna har påbörjats i VGR enligt den arbetsprocess som är upparbetad för omhändertagande av nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Därför föreslås att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad då arbete pågår enligt motionens syfte.

Beslut: enligt förslag

25. Motion om Västra Götalandsregionens initiativ inför regionala miljömål 2020-2030 (17:58)

Motionärerna Claes Redberg och Christer Ahlén (S) inleder med att konstatera att Västra Götalandsregionen (VGR) formellt saknar befogenhet att åta sig ett direkt ansvar för tillämpning och uppföljning av de nationella miljömålen. VGR har dock historiskt haft en god ambition att aktivt delta i arbetet och vara pådrivande.

Motionärerna menar att det är viktigt att VGR fortsätter att visa handlingskraft och bör ta initiativ till en bred process i syfte att få fram nya regionala miljömål för Västra Götaland för perioden 2020 – 2030.

Bedömningen är att VGR redan samverkar väl med länsstyrelsen i miljömålsarbetet och under 2017 är VGR delaktig när länsstyrelsen och skogsstyrelsen tar beslut om ett ”regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020”. Regionfullmäktige beslutar därför att motionen ska anses besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande

26. Anmälan av inkomna motioner (17:58)

Motion av Anders Strand (SD) om fossilfritt förnybart flygbränsle.

27. Valärenden (18:00)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

28. Anmälningsärenden (18:01)

Mötet avslutas (18:02)


Publicerad: